Byla I-908-162/2014
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 2D-4303(16.2) panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino, Dalios Gumuliauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Živilei Račkauskienei, dalyvaujant pareiškėjui J. Ž., pareiškėjo atstovui advokatui Algirdui Plataunai, atsakovo atstovei Renatai Kleponienei, trečiajam suinteresuotam asmeniui M. J. M., 2014 m. birželio 9 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo J. Ž. patikslintą skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, atstovaujamai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus, trečiajam suinteresuotam asmeniui J. M. dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 2D-4303(16.2) panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas J. Ž. patikslintu skundu (b. l. 47-50) kreipėsi į teismą, prašydamas:

41) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. 2D-4303(16.2) atsisakyti atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio pastato, adresu ( - );

52) įpareigoti atsakovą atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio-verslo pastato, adresu ( - ).

6Nurodo, kad 2014 m. kovo 5 d. skundu kreipėsi į atsakovą, prašydamas įpareigoti V. M. savo lėšomis atlikti ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), kadastrinius matavimus bei atlikti V. M. (J. M.) faktiškai naudojamo 2-jų aukštų su mansarda (280,03 kv. m. ploto, aukštis H-10,80 m) ūkinio pastato, kuris yra sublokuotas su J. Ž. nuosavybės teise priklausančiu pastatu-garažu, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), bei nėra registruotas Nekilnojamojo turto registre, statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio reikalavimus.

7Atsakovas 2014 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 2D-4303(16.2) atsisakė atlikti ūkinio pastato adresu ( - ),.statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą. Teigia, kad minėtas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

8Atsakovas sprendime rėmėsi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 bei nurodė, kad ūkinio pastato rekonstrukcija buvo pradėta 1994 metais pagal 1994 m. liepos 18 d. išduotą statybos leidimą Nr. 17/94. Be to, 2000 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyrius išdavė pažymą Nr. VSI-P 523, kurioje nurodyta, kad ūkinio pastato rekonstrukcija ( - ) vykdoma be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto. Atsakovas teigia, kad minėtoje civilinėje byloje buvo nagrinėjamas Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nebaigtos statybos ūkinio pastato (pažymėjimas plane 5I2p), kurio aukštis H-540 statybos teisėtumas, tačiau nėra pasisakyta apie dabartiniu metu dėl įregistruoto pastato vietoje esančio 2-jų aukštų su mansarda 280,03 kv. m. ploto, 12 m. aukščio pastato statybos teisėtumo.

9Mano, kad atsakovas nesigilino į pareiškėjo nuorodą, kad tokios nebaigtos statybos statinio – ūkinio pastato, kuris yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), faktiškai nėra. Jo vietoje stovi Nekilnojamojo turto registre neregistruotas dviejų aukštų su mansarda 280,03 kv. m. ploto, 12 m aukščio pastatas, sublokuotas su pareiškėjo garažo pastatu, esančiu ( - ). Atsakovui buvo pateikti nauji dokumentai, įrodantys, kad ūkinis pastatas yra perstatytas ir statinio matmenys skiriasi nuo žemės sklypo plane esančių matmenų. Atsakovui kaip įrodymai buvo pateikti: 2011 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos raštas Nr. 1SS-(10.5)-1340; 2008 m. rugsėjo 25 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos faktinių duomenų patikrinimo aktas; 2011 m. birželio 14 d. antstolės V. D. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas; atestuoto statybos inžinieriaus J. B. 2011 m. liepos 13 d. aktas-pažyma; VĮ Registrų centro 2012 m. liepos 31 d. raštas Nr. (4.4.2)S-526. Pažymi, jog pateiki nauji faktiniai duomenys davė pagrindą atlikti 2-jų aukštų su mansarda pastato statybos patikrinimą.

10Nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 25 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos faktinių duomenų patikrinimo aktu, kuris teismo sprendime nebuvo nagrinėtas, nustatyta, kad ( - ) ūkinis dviejų aukštų su mansarda pastatas yra blokuotas su kaimyninio žemės sklypo ( - ) savininko garažo pastatu. Akte nurodoma, kad J. M. komisijai pateikė: 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos leidimą Nr. 17/94 (galiojo iki 1996 m. liepos 18 d. ir buvo tęsiamas iki 2001 m. liepos 18 d.) išduotą statytojui V. M., kuriame nurodyta: statybos pavadinimas ir adresas – garažo rekonstrukcijai ir ūkinis pastatas ( - ), techniniai rodikliai – 196 kv. m; 1994 m. gegužės 19 d. Klaipėdos miesto valdybos UAS viršininko pavaduotojo išduotą architektūrinę-planinę užduotį Nr. 358, kurioje nurodyta projektuoti vieno aukšto su mansarda ūkinį pastatą, rekonstruojant esamą; VĮ Registrų centro bylą Nr. 21/262, kurioje nurodytas ūkinio pastato baigtumas yra 87 procentai. Teigia, kad iš faktinių duomenų patikrinimo akte nurodytų aplinkybių akivaizdu, jog komisija tikrino 2-jų aukštų su mansarda ūkinį pastatą, priklausantį J. M., kuris neatitinka savininkės pateiktų statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų turinio. Remiasi Statybos įstatymo 21 straipsniu ir teigia, kad visų antžeminių statinių ir tų požeminių (povandeninių) statinių, kurie skirti žmonėms gyventi, dirbti ar kitoms jų reikmėms tenkinti, be kitų nustatytų projekto dalių, yra privaloma projekto architektūrinė dalis, o pagal 2 straipsnio 71 dalį statyba, vykdoma pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius ar kai statybos leidimas jau netekęs galios, pripažįstama savavališka.

11Pabrėžia, jog be prieš tai minėtų J. M. pateiktų dokumentų, ji pateikė 2007 m. rugsėjo 1 d. nuomos sutartį, pagal kurią 2-jų aukštų su mansarda pastatas išnuomojamas UAB „Hidrostatyba“ ūkinei-komercinei veiklai; verslo liudijimą, kuriame nurodyta patalpų nuoma. Pagal Statybos įstatymo 23 straipsnį statinį galima naudoti tik pripažinus jį tinkamu naudoti ir įregistravus Nekilnojamojo turto registre. Pažymi, kad J. M. naudoja 2-jų aukštų nepripažintą tinkamu naudoti pastatą. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos faktinių duomenų patikrinimo aktu buvo nustatytas kitas pažeidimas – neišlaikyti priešgaisriniai atstumai tarp ūkinių ir kitos paskirties pastatų, kuris taip pat nėra pašalintas, o tai yra pagrindas atlikti statybos patikrinimą. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ 17 punktą, kai statybos valstybinę priežiūrą atliekantis subjektas gauna informaciją apie savavališką (galimai savavališką) statybą, jis privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas organizuoti patikrinimą ir patikrinimo metu nustatęs savavališkos statybos faktą, surašyti savavališkos statybos aktą. Atsakovas skundžiamame sprendime nieko nepasisakė apie 2008 m. rugsėjo 25 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos faktinių duomenų patikrinimo akte nustatytus ir nurodytus statybos darbų pažeidimus, nors pagal Statybos įstatymo 27 straipsnį ir kitus teisės aktus, yra nustatyta institucijos pareiga atlikti statybos teisėtumo tikrinimą.

12Pareiškėjas J. Ž. ir jo atstovas advokatas Algirdas Platauna prašo patikslintą skundą tenkinti jame išdėstytų motyvų pagrindu.

13Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija), atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir VTPSI Klaipėdos skyrius), atstovė Renata Kleponienė su pareiškėjo patikslintu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu.

14Atsakovas atsiliepime (b. l. 58-60) nurodo, kad VTPSI Klaipėdos skyrius 2014 m. kovo 5 d. gavo pareiškėjo skundą, kuriuo buvo prašoma atlikti nebaigto statyti ūkinio pastato 5I2p, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) (toliau – ir Ūkinis pastatas), statybos vykdymo ir su šiuo statinio statyba susijusių statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimą bei įpareigoti V. M. atlikti minimo statinio kadastrinius matavimus. VTPSI Klaipėdos skyrius pareiškėjui atsakė skundžiamu 2014 m. kovo 19 d. raštu Nr. 2D-4303 (16.2), nurodydamas, jog pateikto skundo nenagrinės.

15Atsakyme pareiškėjui buvo nurodyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 yra konstatuota faktinė aplinkybė, kad Ūkinio pastato rekonstrukcija buvo pradėta 1994 m. pagal 1994 m. liepos 18 d. išduotą statybos leidimą Nr. 17/94. Be to, 2000 m. rugpjūčio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyrius išdavė pažymą Nr. VSI-P 523, kurioje konstatavo, kad „ūkinio pastato rekonstrukcija ( - ), vykdoma be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto. Leidimas statybos darbams Nr. 17/94 išduotas 1994 m. liepos 18 d.“. Teigia, kad atsižvelgus į minėtas aplinkybes bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punktu, VTPSI Klaipėdos skyrius skundo dalies dėl statybos leidimo teisėtumo nenagrinėjo, kadangi nuo Ūkinio pastato rekonstrukcijos pradžios yra praėję daugiau kaip vieneri metai, o nuo statybą leidžiančio dokumento – statybos leidimo – daugiau kaip treji metai.

16VTPSI Klaipėdos skyrius šiame rašte taip pat nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad esant tapačioms aplinkybėms (2014 m. kovo 5 d. pareiškėjo skunde pateikiamos iš esmės tapačios faktinės aplinkybės, kurių pagrindu jau yra priimti teismų sprendimai) dėl Ūkinio pastato rekonstrukcijos teisėtumo iš esmės buvo pasisakyta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-168-265/2012, todėl vadovaujantis Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5, 41.6 ir 41.7 punktų nuostatomis, nutraukė skundo nagrinėjimą dalyje dėl Ūkinio pastato statybos vykdymo teisėtumo patikrinimo.

17Atsakyme taip pat nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr.534, 18 punktu, statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant. Statinio kadastro duomenų bylą statytojas Inspekcijai turi pateikti, kai pradėtos statybos užbaigimo procedūros pagal statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828. J. M. nėra kreipusis į atsakovą dėl Ūkinio pastato rekonstrukcijos užbaigimo ir šios procedūros šiuo metu neatliekamos, todėl VTPSI Klaipėdos skyrius negali reikalauti iš J. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus.

18Apibendrindamas atsakovas teigia, kad pareiškėjo skunde keliami klausimai dėl statybos leidimo teisėtumo bei Ūkinio pastato statybos Inspekcijoje buvo nagrinėjami ne kartą, taip pat šiais klausimais pasisakyta teismo sprendimuose, todėl nėra pagrindo teigti, kad priimtas administracinis sprendimas yra neteisėtas ar nepagrįstas.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo M. J. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjo patikslintu skundu nesutinka bei prašo jį atmesti atsakovo atstovės teismo posėdyje nurodytų argumentų pagrindu.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (minėta, toliau – ir VTPSI Klaipėdos skyrius) 2014 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. 2D-4303(16.2) (toliau – ir skundžiamas sprendimas, Sprendimas) atsisakyti atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio pastato, adresu ( - ), teisėtumo ir pagrįstumo. Panaikinus Sprendimą, pareiškėjas prašo įpareigoti atsakovą atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio-verslo pastato, esančio ( - ).

22Pareiškėjas 2014 m. kovo 5 d. VTPSI Klaipėdos skyriui pateiktu skundu prašė: 1) atlikti nebaigto statyti ūkinio pastato 5I2p, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) (minėta, toliau – Ūkinis pastatas), statybos vykdymo ir su šio statinio statyba susijusių statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimą; 2) įpareigoti V. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus (b. l. 38-39).

23VTPSI Klaipėdos skyrius 2014 m. kovo 19 d. skundžiamu sprendimu Nr. 2D-4303(16.2) pareiškėjo skundo netenkino, nurodydamas šiuos argumentus: 1) nuo Ūkinio pastato rekonstrukcijos pradžios yra praėję daugiau kaip vieneri metai, o nuo statybą leidžiančio dokumento – statybos leidimo – daugiau kaip treji metai, todėl atsakovas skundo dalies dėl statybą leidžiančio dokumento (statybos leidimo) teisėtumo nenagrinėjo; 2) Ūkinio pastato rekonstrukcijos teisėtumo klausimas iš esmės buvo išspręstas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-168-265/2012, todėl skundo nagrinėjimas dėl Ūkinio pastato statybos vykdymo teisėtumo nutrauktas; 3) J. M. (V. M., mirusio 2010 m. rugpjūčio 9 d., įpėdinė) nėra kreipusis į VTPSI Klaipėdos skyrių dėl Ūkinio pastato rekonstrukcijos užbaigimo ir šios procedūros šiuo metu neatliekamos, todėl atsakovas negali reikalauti iš J. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus.

24Teisiniu Sprendimo priėmimo pagrindu nurodytas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punktas, Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 41.6-41.7 punktai bei 42.1 punktas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 18 punktas.

25Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas (2013 m. liepos 2 d. Nr. XII-459), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės, patvirtintos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5.

26Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos valstybinė priežiūra atliekama Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas nustato teritorijų planavimo valstybinės priežiūros ir statybos valstybinės priežiūros tvarką, priežiūrą atliekančias institucijas, jų kompetenciją, pareigas ir teises (1 straipsnio 1 dalis). Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, skundai ar pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo nenagrinėjami, apie tai raštu informuojant skundą ar pranešimą pateikusį asmenį, jeigu: 1) nuo statybos pradžios praėjo daugiau kaip vieni metai ir statybą leidžiantis dokumentas išduotas seniau kaip prieš 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas; 2) statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo klausimas dėl tų pačių aplinkybių nagrinėjamas arba išnagrinėtas teisme. Pagal šio įstatymo 25 straipsnio 9 dalį Inspekcijai pavesta nustatyti skundų ir pranešimų dėl pažeidimų statybos srityje nagrinėjimo tvarką, atvejus, kai skundai ar pranešimai nenagrinėjami arba jų nagrinėjimas nutraukiamas Ši tvarka yra nustatyta Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėse (toliau – ir Taisyklės), patvirtintose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5. Taisyklių 41 punkte išvardinti skundų ir pranešimų nenagrinėjimo atvejai. Taisyklių 41.6 punkte numatyta, kad skundai ir pranešimai nenagrinėjami, jeigu teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu. Pagal Taisyklių 41.7 punktą skundai ir pranešimai nenagrinėjami, jeigu Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (minėta, toliau – Inspekcija) jau yra priėmusi administracinį sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą.

27Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog ūkinis pastatas, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise buvo įregistruotas V. M. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyriaus 2000 m. rugpjūčio 30 d. pažymos Nr. VSI-P 523 pagrindu (b. l. 20-21). Pastato būklė – nebaigtas statyti, pažymėjimas plane – 5I2p, bendras plotas – 190,31 kv. m., pagrindinis plotas – 127,52 kv. m., užstatytas plotas – 132,00 kv. m. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad mirus V. M., turtą paveldėjo jo sutuoktinė J. M.

28Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos miesto vyriausiasis architektas 1994 m. gegužės 19 d. išdavė architektūrinę-planinę užduotį garažo, ūkinio pastato, esančių ( - ), rekonstrukcijai (b. l. 17). Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnyba V. M. 1994 m. liepos 18 d. išdavė leidimą Nr. 17/91 garažo ir ūkinio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijai (b. l. 18, 19). Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyrius 2000 m. rugpjūčio 30 d. pažyma Nr. VSI-P 523 patvirtina, kad V. M. garažo ir ūkio pastato rekonstrukcija ( - ) vykdoma be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto (b. l. 19).

29Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-85-794/2011 pagal ieškovo J. Ž. ieškinį atsakovams J. M. ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo atsakovę J. M. nugriauti ( - ) žemės sklype esančią dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), plane pažymėto 512p, esančio ( - ). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 (b. l. 153-158) buvo konstatuota, kad Ūkinio pastato rekonstrukcija vykdoma nepažeidžiant tuo metu galiojusių įstatymų reikalavimų. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendime nurodyta, kad J. Ž. prašymu buvo atlikta ekspertizė, kurios metu nustatyta, kad 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos V. M.išduotas leidimas Nr. 17/94 atitinka parengtą ūkinio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijos projektą bei Klaipėdos miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1994 m. gegužės 19 d. architektūrinę-planinę užduotį Nr. 358. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyrius, išnagrinėjęs ieškovo J. Ž. apeliacinį skundą, 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-168-265/2012 Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą paliko nepakeistą (b. l. 159-163).

30Minėta, kad Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, jog skundai ar pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto išduoto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo nenagrinėjami, jeigu nuo statybos pradžios praėjo daugiau kaip 1 metai ir statybą leidžiantis dokumentas išduotas seniau kaip prieš 3 metus, išskyrus atvejus, kai dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas. Pažymėtina, jog panaši nuostata dėl skundų ir pranešimų, kuri šiuo metu yra įtvirtinta Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje, anksčiau buvo įtvirtinta Statybos įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje (neteko galios nuo 2014 m. sausio 1 d.), kuri numatė, kad Inspekcija pagal kompetenciją nenagrinėja skundų ir pranešimų, jeigu skunde ar pranešime nurodyti klausimai nagrinėjami teisme arba šiais klausimais priimtas teismo sprendimas. Skundų ir pranešimų dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų Inspekcija pagal kompetenciją nenagrinėja, jeigu nuo šių sprendimų priėmimo dienos praėjo daugiau kaip 1 metai.

31Aiškindamas teisės normą, kuri buvo įtvirtinta Statybos įstatymo 27 straipsnio 7 dalyje, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad Inspekcija nenagrinėja skundų ir pranešimų dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų, jeigu nuo šių sprendimų priėmimo dienos praėjo daugiau kaip vieneri metai, tuo tarpu, kai į Inspekciją yra kreipiamasi ne dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtai priimtų su statybos procesu susijusių administracinių sprendimų, o dėl privačių subjektų atitinkamų veiksmų, pažeidžiančių Statybos įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatų reikalavimus, Statybos įstatymo 27 straipsnio 7 dalis nėra taikytina ir Inspekcija turi pareigą nagrinėti asmenų pateiktus skundus, pranešimus ir vykdyti funkcijas, numatytas Statybos įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1904/2012). Šioje byloje nagrinėjamas ginčas nepriskirtinas minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje aptartai teisinei situacijai.

32Įvertinus tai, kad vienas iš pareiškėjo reikalavimų atsakovui buvo atlikti su nebaigto statyti ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ), statyba susijusių statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo patikrinimą, akivaizdu, kad toks prašymas nepagrįstas, nes nuo statybą leidžiančio dokumento, t.y. 1994 m. liepos 18 d. statybos leidimo Nr. 17/94 išdavimo yra praėję daugiau nei 3 metai. Be kita ko, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 16 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 padarė išvadą, kad 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos V. M. išduotas leidimas Nr. 17/94 yra teisėtas. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad VTPSI Klaipėdos skyrius skundžiamu sprendimu teisėtai atsisakė nagrinėti statybos leidimo teisėtumo tikrinimą.

33Skundžiamu sprendimu atsakovas atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundo dalį dėl statybos vykdymo teisėtumo tikrinimo, argumentuodamas tuo, kad Ūkinio pastato rekonstrukcijos teisėtumo klausimas iš esmės buvo išspręstas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 ir Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-168-265/2012.

34Minėtu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 buvo konstatuota, kad 1994 metais J. M. su sutuoktiniu rekonstravo mūrinį garažą su ūkiniu pastatu, kurio vakarinė siena, gavus kaimynų leidimus, yra pastatyta prie tuometinių savininkų J. ir A. L. garažo. Minėtoje byloje buvo pateikta Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyriaus 2000 m. rugpjūčio 30 d. pažyma Nr. VSI-P 523, patvirtinanti, kad V. M. garažo ir ūkio pastato rekonstrukcija ( - ) vykdoma be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto. Minėtoje civilinėje byloje ieškovo J. Ž. prašymu buvo atlikta ekspertizė, kurios metu nustatyta, kad 1) ūkinio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcijos projektas atitinka Klaipėdos miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1994 m. gegužės 19 d. architektūrinėje-planinėje užduotyje Nr. 358 nurodytus projektavimo reikalavimus bei projekto rengimo metu galiojusius teisės aktų reikalavimus statinių projektavimui; 2) ūkinio pastato ( - ), projektavimui ir rekonstrukcijai buvo gauti visi reikiami kaimynų sklypų ir pastatų savininkų sutikimai, jie yra tinkamo turinio ir UAB „Valerija“ parengtas ūkinio pastato rekonstrukcijos projektas atitiko sutikimų sąlygas; 3) ūkinio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcija atlikta su neesminiais nukrypimais nuo Klaipėdos miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus 1994 m. gegužės 19 d. architektūrinėje-planinėje užduotyje Nr. 358 nurodytų projektavimo reikalavimų, UAB „Valerija“ parengto ūkinio pastato projekto bei 1994 m. liepos 18 d. Klaipėdos miesto statybos kontrolės tarnybos V. M. išduoto leidimo Nr. 17/94 reikalavimų; 4) ūkinio pastato, esančio ( - ), rekonstrukcija atlikta nepažeidžiant rekonstrukcijos metu galiojusių statinių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; 5) ūkinis pastatas, esantis ( - ), nėra sublokuotas su garažu, esančiu ( - ); 6) ūkinio pastato ( - ) siena ties sklypu ( - ), pradedant nuo antro aukšto nėra sumūryta su garažo, esančio ( - ), siena ir toks eksploatavimas yra saugus. Teismo sprendime taip pat konstatuota, jog J. Ž. neįrodė, kad jo nuosavybės teisės yra pažeistos. Sprendime pažymėta, kad J. Ž. žemės sklypą su statiniais įsigijo 2001 m., t. y. gerokai po to, kai buvo atlikti statybos darbai (1994 m.) ir į teismą kreipėsi tik po to, kai jam pačiam nepavyko gauti visų reikiamų leidimų statybai. J. M. turėjo visus reikiamus gretimų savininkų sutikimus, todėl J. Ž. įsigijus žemės sklypą su statiniais perėjo visos anksčiau buvusios savininko teisės ir pareigos.

35Skundžiamas sprendimas grindžiamas ir tuo, kad pareiškėjo J. Ž. 2014 m. kovo 5 d. patektame skunde nurodomos faktinės aplinkybės, kurios, pareiškėjo vertinimu, įrodo J. Ž.. teisių pažeidimą, buvo vertintos ne tik Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendime ir Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 9 d. nutartyje, bet ir Inspekcijoje nagrinėjant pareiškėjo 2013 m. sausio 24 d. bei 2013 m. kovo 20 d. skundus.

36Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo 2013 m. sausio 24 d. kartotinis kreipimasis (b.l. 61-67) ir 2013 m. kovo 20 d. skundas (b.l. 68-73) Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje buvo išnagrinėti 2013 m. balandžio 15 d. administraciniu aktu Nr. (7.9)-2D-5782 „Dėl statinių ( - ) ir ( - )“ (b.l. 75-76), kuriame pasisakyta dėl Ūkinio pastato statybos.

37Pareiškėjo skundo argumentas, jog atsakovas nevertino naujus įrodymus (t.y. 2008 m. rugsėjo 25 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos faktinių duomenų patikrinimo akto, 2011 m. birželio 14 d. antstolės V. D. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, atestuoto statybos inžinieriaus J. B. 2011 m. liepos 13 d. akto-pažymos, VĮ Registrų centro 2012 m. liepos 31 d. rašto Nr. (4.4.2)S-526, b.l. 10, 11, 28-37), patvirtinančius Ūkinio pastato sublokavimą su pareiškėjo garažu, nekeičia teismo vertinimo, nes įsiteisėjusiu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 eksperto išvada (ekspertizę J. Ž. prašymu atliko habil. dr. L. U.) vienareikšmiškai nustatyta, kad ūkinis pastatas, esantis ( - ), nėra sublokuotas su garažu, esančiu ( - ). Klaipėdos apygardos administracinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. kovo 9 d. nutartyje pasisakyta dėl atestuoto statybos inžinieriaus J. B. 2011 m. liepos 13 d. akto-pažymos, konstatuojant, jog ji nepaneigia byloje surinktų įrodymų bei ekspertizės akto.

38Minėta, jog pagal Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 41.6- 41.7 punktą skundai ir pranešimai nenagrinėjami, jeigu teismas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu arba/ir Inspekcija jau yra priėmusi administracinį sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti šį sprendimą. Taisyklių 42.1 punktas numato, kad skundų ir pranešimų nagrinėjimas nutraukiamas, jei pradėjus nagrinėti skundą ar pranešimą paaiškėja, kad egzistuoja šių Taisyklių 41 punkte nurodytos aplinkybės. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 buvo konstatuota, kad rekonstrukcija atlikta nepažeidžiant jokių statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, todėl atsakovas pagrįstai nutraukė skundo nagrinėjimą dalyje Ūkinio pastato statybos vykdymo teisėtumo tikrinimo.

39Skundžiamu sprendimu atsakovas taip pat atsisakė įpareigoti J. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus.

40Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (2011 m. spalio 12 d. akto redakcija, galiojusi nuo 2011 m. spalio 19 d. iki 2014 m. balandžio 8 d., t. y. skundžiamo sprendimo priėmimo metu), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr.534, 18 punkte numatyta, kad statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

41Iš bylos medžiagos matyti, jog J. M. iki šiol nėra kreipusis į VTPSI Klaipėdos skyrių dėl Ūkinio pastato rekonstrukcijos užbaigimo ir šios procedūros šiuo metu neatliekamos. Teismo posėdžio metu trečiasis suinteresuotas asmuo J. M. paaiškino, kad dėl užsitęsusių ginčų su pareiškėju, kol kas neįmanoma užbaigti Ūkinio pastato rekonstrukcijos ir su juo susijusių procedūrų. Statinio kadastro duomenų bylą statytojas VTPSI Klaipėdos skyriui turėtų pateikti, jei būtų pradėtos statybos užbaigimo procedūros pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010.

42Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovas teisėtai atsisakė įpareigoti J. M. atlikti Ūkinio pastato kadastrinius matavimus.

43Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje teigia, kad neišlaikyti priešgaisriniai atstumai tarp ūkinių ir kitos paskirties pastatų, todėl tai yra pagrindas atlikti statybos patikrinimą.

44Statybos įstatymo 2 straipsnio 54 dalyje nustatyta, kad statinio projektavimo, statybos, statinio pripažinimo tinkamu naudoti, statinio naudojimo, priežiūros ir nugriovimo reikalavimus, taisykles, bendruosius principus ir charakteristikas nustato normatyviniai statybos techniniai dokumentai: statybos techniniai reglamentai, statybos bei statinių naudojimo ir priežiūros taisyklės, standartai, techniniai liudijimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos. Normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatomi normuojami atstumai tarp statinių, tarp statinių ir sklypo ribų (Statybos įstatymo 6 straipsnio 2 dalis). Statybos techniniame reglamente STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338, 9 priedo 4 punkte nustatyta, kad pastatų atstumas iki kaimyninio žemės sklypo ribos turi būti ne mažesnis kaip 3 metrai. Tame pačiame reglamente nustatyta, kad mažinant pastatų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai ir gautas kaimyninio žemės sklypo savininko sutikimas raštu. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.48 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perdavimo būdu naujasis savininkas įgyja į perduotą daiktą (turtą) tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs daikto (turto) savininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita.

45Minėta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 nustatyta, kad pareiškėjas žemės sklypą su statiniais įsigijo 2001 m., t. y. po to, kai J. M. atliko statybos darbus (1994 m.). Minėtame teismo sprendime taip pat konstatuota, kad J. M. turėjo gavusi visus reikiamus gretimų savininkų sutikimus, kad gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimo faktą patvirtinančių duomenų byloje taip pat nėra. Pareiškėjas teiginį dėl neišlaikytų priešgaisrinių atstumų tarp ūkinių ir kitos paskirties pastatų grindžia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2008 m. rugsėjo 25 d. faktinių duomenų patikrinimo aktu (b.l. 10), tačiau šis aktas buvo įvertintas minėtame teismo sprendime. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta naujų dokumentų, kurių pagrindų būtų galima konstatuoti, jog pažeidžiami gaisrinės saugos reikalavimai.

46Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2 dalis numato, jog faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu vienoje administracinėje ar civilinėje byloje, iš naujo neįrodinėjami nagrinėjant kitas administracine bylas, kuriose dalyvauja tie patys asmenys. Tiek Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011, kurioje 2011 m. birželio 16 d. sprendimu buvo konstatuota, kad Ūkinio pastato rekonstrukcija atlikta nepažeidžiant jokių statybą reglamentuojančių teisės aktų, tiek šioje administracinėje byloje dalyvauja tie patys asmenys. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad svarbus prejudicinių faktų aspektas yra tas, jog pirmesnėje civilinėje ar administracinėje byloje nustatyti faktai pripažįstami prejudiciniais tik tuomet, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent dalis (2011 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-99/2011). Teisėjų kolegijos vertinimu, naginėjamoje administracinėje byloje nustatinėjami faktai, susijęs su Ūkinio pastato statybos vykdymu bei statybą leidžiančių dokumentų teisėtumu, negali būti kvalifikuojami kitaip nei įsiteisėjusiame Klaipėdos miesto apylinkės 2011 m. birželio 16 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011 nustatyti faktai.

47Viešojo administravimo subjekto sprendimai turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus – turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, bei juos priimant turi būti laikomasi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje išdėstytų principų.

48Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (pvz., 2010 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-7450/2010; 2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010; 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2393/2013).

49Remdamasi nustatytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, teisėjų kolegija vertina, kad skundžiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. kovo 19 d. sprendimas Nr. 2D-4303(16.2) atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl nėra pagrindo jo panaikinti. Netenkinus pareiškėjo prašymo dėl skundžiamo sprendimo panaikinimo, netinkintinas ir išvestinis reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovą atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo tikrinimą ir statybos vykdymo teisėtumo tikrinimą J. M. naudojamo (esamo) ūkinio-verslo pastato, adresu ( - ).

50Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, 85 straipsnio 5 dalimi, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

51Pareiškėjo J. Ž. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

52Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Pareiškėjas J. Ž. patikslintu skundu (b. l. 47-50) kreipėsi į teismą,... 4. 1) panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 5. 2) įpareigoti atsakovą atlikti statybą leidžiančių dokumentų teisėtumo... 6. Nurodo, kad 2014 m. kovo 5 d. skundu kreipėsi į atsakovą, prašydamas... 7. Atsakovas 2014 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. 2D-4303(16.2) atsisakė atlikti... 8. Atsakovas sprendime rėmėsi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m.... 9. Mano, kad atsakovas nesigilino į pareiškėjo nuorodą, kad tokios nebaigtos... 10. Nurodo, kad 2008 m. rugsėjo 25 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir... 11. Pabrėžia, jog be prieš tai minėtų J. M. pateiktų dokumentų, ji pateikė... 12. Pareiškėjas J. Ž. ir jo atstovas advokatas Algirdas Platauna prašo... 13. Atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 14. Atsakovas atsiliepime (b. l. 58-60) nurodo, kad VTPSI Klaipėdos skyrius 2014... 15. Atsakyme pareiškėjui buvo nurodyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 16. VTPSI Klaipėdos skyrius šiame rašte taip pat nurodė, jog atsižvelgiant į... 17. Atsakyme taip pat nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo... 18. Apibendrindamas atsakovas teigia, kad pareiškėjo skunde keliami klausimai... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo M. J. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad su... 20. Teisėjų kolegija... 21. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir... 22. Pareiškėjas 2014 m. kovo 5 d. VTPSI Klaipėdos skyriui pateiktu skundu... 23. VTPSI Klaipėdos skyrius 2014 m. kovo 19 d. skundžiamu sprendimu Nr.... 24. Teisiniu Sprendimo priėmimo pagrindu nurodytas Lietuvos Respublikos... 25. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos... 26. Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos valstybinė... 27. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog... 28. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos miesto... 29. Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla 30. Minėta, kad Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros... 31. Aiškindamas teisės normą, kuri buvo įtvirtinta Statybos įstatymo 27... 32. Įvertinus tai, kad vienas iš pareiškėjo reikalavimų atsakovui buvo atlikti... 33. Skundžiamu sprendimu atsakovas atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundo dalį... 34. Minėtu Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimu... 35. Skundžiamas sprendimas grindžiamas ir tuo, kad pareiškėjo J. Ž. 2014 m.... 36. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo 2013 m.... 37. Pareiškėjo skundo argumentas, jog atsakovas nevertino naujus įrodymus (t.y.... 38. Minėta, jog pagal Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir... 39. Skundžiamu sprendimu atsakovas taip pat atsisakė įpareigoti J. M. atlikti... 40. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (2011 m. spalio 12... 41. Iš bylos medžiagos matyti, jog J. M. iki šiol nėra kreipusis į VTPSI... 42. Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 43. Pareiškėjas nagrinėjamoje byloje teigia, kad neišlaikyti priešgaisriniai... 44. Statybos įstatymo 2 straipsnio 54 dalyje nustatyta, kad statinio projektavimo,... 45. Minėta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d.... 46. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 58 straipsnio 2... 47. Viešojo administravimo subjekto sprendimai turi atitikti bendruosius Lietuvos... 48. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra... 49. Remdamasi nustatytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, teisėjų... 50. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 51. Pareiškėjo J. Ž. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 52. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo...