Byla 2-526/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1294-390/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statyba“ ieškinį atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti viešojo pirkimo „Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas“ pirkimo procedūras, tarp jų uždraudžiant sudaryti sutartį.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 9 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, įpareigojo atsakovą Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją sustabdyti supaparastinto atviro konkurso „Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas“ pirkimo procedūras bei uždrausti sudaryti pirkimo sutartį. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau-VPĮ) yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai pateikiamas teismui tiekėjo ieškinys (VPĮ 95 str. 3 d.). Teismas pažymėjo, kad konkurso procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, tiekėjų teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Remdamasis ieškiniu bei jo priedais, teismas nurodė, kad atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas“. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija atmetė ieškovo pasiūlymą, motyvuodama tuo, kad pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Kadangi ieškiniu yra ginčijami atsakovo sprendimai atmesti ieškovo pasiūlymą, todėl teismas sprendė, kad tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepranešus apie tai atsakovui sustabdant šio konkurso pirkimo procedūras.

5Atskiruoju skundu atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija prašo šią teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, ieškovas atsakovui dėl to pateikė dvi pretenzijas, kurios buvo išnagrinėtos ir netenkintos. Dėl to darytina išvada, jog ieškinys nepagrįstas ir laikytinas ieškovo piktnaudžiavimu teise.
  2. Projekto finansavimas numatytas 2007 m. rugsėjo 11 d. Paramos skyrimo sutartyje Nr. 8-395, pagal kurią 2 218 934 Lt dydžio lėšos, skiriamos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo, turi būti įsisavintos iki 2010 m. kovo 31 d. Praleidus šį terminą atsakovui lėšos nebus pervestos. Tokiu atveju, būtų pažeistas viešasis interesas, kadangi neatlikus lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo nebūtų užtikrintos deramos vaikų ugdymo ir higienos normas atitinkančios vaikų ugdimosi ir darbuotojų darbo sąlygos.
  3. Teismas gynė tik ieškovo interesus, visai neatsižvelgė į laikinųjų apsaugos priemonių poveikį atsakovo interesui, tuo pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo bei proporcingumo principus. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius viešajam interesui.

6Atsileipimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Statyba“ prašo jį atmesti. Nurodo, jog atsakovas, teigdamas, jog nespės laiku įgyvendinti projektą, nutyli, jog Paramos sutarties 12.3.2 punkte numatyta, kad projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 36 mėnesių, t. y. iki 2010 m. spalio 1 d. Be to, projektų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai numato ir ilgesnį projektų įgyvendinimų pratęsimą, kur tinkamos išlaidos yra laikomos patirtos iki 2015 m. gruodžio 31 d.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Laikinosios apsaugos priemonės paprastai taikomos dalyvaujančių byloje asmenų prašymu tam, kad būtų apsaugoti ieškovo ar kitų suinteresuotų asmenų teisės ir teisėti interesai, o priėmus ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, jį būtų galima realiai įvykdyti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimą teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str. 1 d.). Konkrečioje byloje gali būti taikoma tik tokia laikinoji apsaugos priemonė, kuri atitinka ieškovo pareikštų reikalavimų esmę ir yra susijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu. Parinkta laikinoji apsaugos priemonė turi maksimaliai užtikrinti teismo būsimo sprendimo įvykdymą, nepažeisti kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, atsakovui nepadaryti nuostolių arba nuostoliai turi būti minimalūs.

9Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). VPĮ yra numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kuris taikytinas, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją arba teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys (VPĮ 94 str. 3 d.). Pažymėtina, kad ši norma nustato, jog gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs tiekėjas. Tokiu atveju teismas sprendžia, ar yra pagrindas pirkimo procedūrų sustabdymą taikyti kaip laikinąją apsaugos priemonę ieškovo pareikštų reikalavimų galimam įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Spręsdamas šį klausimą, teismas itin didelę reikšmę turi skirti ekonomiškumo principui (VPĮ 95 str. 3 d.). Taigi, tiekėjo teisėtų interesų požiūriu teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras yra svarbi, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas.

10Tačiau teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

11Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-658/2007).

12Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių yra kilęs iš viešojo pirkimo teisinių santykių: ieškovas nesutinka su atsakovo priimtu sprendimu, kuriuo buvo atmestas ieškovo konkursui pateiktas pasiūlymas. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė sustabdyti viešojo pirkimo procedūrą, uždrausti sudaryti pirkimo sutartį. Teismas skundžiama nutartimi šį prašymą patenkino.

13Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo prašomos pritaikyti priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, nes jos gali sukelti neproporcingai sunkius padarinius viešajam interesui. Atkreiptinas dėmesys, kad ginčo viešasis pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą ,,Kaišiadorių lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas“, kuris įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonių grupės ,,Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas“ priemones. T. y. įgyvendinant minėtą projektą siekiama atlikti lopšelio-darželio pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimą ir taip užtikrinti deramą vaikų ugdymą ir higienos normas atitinkančias sąlygas. Todėl tai susiję su viešuoju interesu, kurį pažeistų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Iš tiesų, panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, yra galimybė, kad bus sudaryta sutartis su neteisėtu laimėtoju, tačiau būtent tokiais atvejais įstatymai suteikia teisę kreiptis dėl nuostolių atlyginimo. Taip yra išlaikoma šalių interesų pusiausvyra bei kartu nepažeidžiamas viešasis interesas, teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principai (CK 1.5 str.).

14Atsižvelgiant į tai, atskirąjį skundą yra pagrindas tenkinti, skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Nors gali taip atsitikti, kad atsakovui sudarius sutartį su konkurso laimėtoju, tačiau tai nėra absoliutus bei imperatyvus pagrindas taikyti minėtas priemones ir nepaneigia būtinybės išsaugoti minėtą šalių interesų pusiausvyrą bei netaikyti per daug atsakovui ar viešajam interesui skausmingų laikinųjų apsaugos priemonių.

15Atskirajame skunde išdėstyti argumentai dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, jų pobūdžio, ieškovo piktnaudžiavimo teise nenagrinėjami sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Juos teismas išspręs kitose bylos nagrinėjimo proceso stadijose, nagrinėdamas ginčą iš esmės (CPK 265 str.). Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti dalyvaujančių byloje asmenų argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

17Panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 9 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo UAB „Statyba“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai