Byla 2YT-5992-772/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2posėdžio sekretorė Ona Baronienė,

3dalyvaujant pareiškėjo V. T. atstovui adv. J. Nekrašiui, antstoliui A. Bložei, neatvykus suinteresuoto asmens A. L. atstovei ir suinteresuotam asmeniui R. K., apie teismo posėdį pranešta tinkamai,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo šalių: pareiškėjo (skolininko) V. T. ir suinteresuoto asmens (naujasis išieškotojas) A. L. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

5Teismas, išnagrinėjęs prašymą,

Nustatė

6Šalys 2016-11-08 kreipėsi į teismą ir prašė patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį. Šalys prašyme nurodė, kad 2016-11-08 jos sudarė taikos sutartį, siekdamos taikiai sureguliuoti kilusį ginčą pagal pareiškėjo V. T. prašymą (skundą) dėl antstolio A. Bložės veiksmų vykdomojoje byloje, suinteresuoti asmenys: išieškotojas A. L. ir laiduotoja R. K.. Dėl to, jog šalims pavyko taikiai sureguliuoti kilusį ginčą, jos prašė teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti jų sudarytą taikos sutartį.

7Iš teismui pateiktos taikos sutarties matyti, kad šalims pavyko taikiai išspręsti kilusį ginčą dėl pareiškėjo teisme iškeltos civilinės bylos.

8Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas prašė šalių prašymą tenkinti, o antstolis dėl pateikto prašymo palikti spręsti teismo nuožiūra.

9Šalių prašymas tenkintinas.

10Asmenys, gali kilusį ginčą baigti taikos sutartimi iki galutinio procesinio teismo sprendimo priėmimo ar jo įsiteisėjimo.

11Pastebėtina, kad šalių sudaryta taikos sutartis išreiškia jų abiejų valia, šį sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, taip pat nėra kitų šio sandorio negaliojimo pagrindų bei kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negalėtų būti tvirtinama, todėl ji tvirtintina.

12Išaiškintina šalims, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.). Tuo pačiu išaiškintina antstoliui, kad jam išlieka teisė kreiptis į teismą dėl likusios dalies vykdymo išlaidų atlyginimo pagal CPK 611 str. ir Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatas. Be to atkreiptinas bylos šalių dėmesys, kad teismas tik išsprendžia kilusį tarp šalių ginčą, o nepasisako byloje dėl vykdomosios bylos užbaigimo ar jos nutraukimo (CPK 629, 632 str.).

13Šioje byloje sprendžiant visų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą valstybei, taikytina civilinio proceso teisės doktrinoje skelbiama priežasties teorija, pagal kurią bylinėjimosi išlaidų atlyginimas atsiranda tik vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui ir teismui priimant galutinį procesinį sprendimą.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 150 str. 5d., 293-295 str.,

Nutarė

15Šalių prašymą tenkinti.

161. Patvirtinti pareiškėjo V. T. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ir naujojo išieškotojo A. L. (a. k. ( - ) gyv. ( - ), žemiau nurodytomis sąlygomis 2016-11-08 sudarytą taikos sutartį:

17,, TAIKOS SUTARTIS

182016 m. lapkričio 8 d.

19Šiauliai

20A. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ) (toliau - kreditorius), atstovaujamas kreditoriaus atstovės advokatės Eglės Damulevičiūtės - Jakimavičienės, ( - ), atstovaujamos pagal 2016 m. rugsėjo 1 d. teisinių paslaugų teikimo sutarti Nr, 16/41

21Ir V. T., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ) (toliau - skolininkas), atstovaujamas įgaliotinio V. K., asmens kodas ( - ) atstovaujamo pagal 2016 m. vasario 3 d. Įgaliojimą, patvirtintą Telšių rajono 3 - ojo notarų biuro notaro Gedimino Permino (2016-02-03 notarinio registro Nr. T3GP-957) kartu toliau vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, atsižvelgdami į tai, kad:

22- 2010-11-09 tarp KU „Savas rūpestis“ (dabartinis pavadinimas - Šiaulių kredito unija) ir V. T. buvo sudaryta Paskolos sutartis Nr. 10-00100 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau - 2010-11-09 sutartis);

23- 2014-12-12, skolininkui nevykdant Įsipareigojimų, Šiaulių kredito unija vienašališkai nutraukė 2010-11-09 sutarti, kreipėsi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo (Šiaulių m. 1 - ojo notarų biuro vykdomasis įrašas išduotas 2015-02-18; notarinio registro Nr. 1-1742) ir jo pagrindu buvo pradėtas išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0041/15/00693;

24- Skolininkas Šiaulių apylinkės teisme iniciavo civilinę bylą Nr. 2YT-5992-772/2016 dėl antstolio Artūro Bložės patvarkymo panaikinimo ir varžytynių atšaukimo vykdomojoje byloje Nr. 0041/15/00693;

25- Šiaulių kredito unija savo reikalavimo teises pagal 2010-11-09 sutartį, įskaitant visas teises iš šios sutarties užtikrinimo priemonių, 2016-08-31 Reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu perleido naujajam kreditoriui A. L.;

26- Šalys siekia nutraukti pradėtą teisminį procesą, išvengti papildomų dėl to atsirandančių - laiko, finansinių ir kitų išlaidų, ir nori situaciją išspręsti abiem pusėms priimtinu, sąžiningu, protingu ir teisingu būdu,

27abipusių nuolaidų būdu sudaro šią taikos sutartį (toliau - taikos sutartis):

281. Šalys susitaria, kad bendra galutinė ir neginčijama skolos suma yra 16 300 Eur (šešiolika tūkstančių trys šimtai eurų). Reikalavimo teisės į delspinigius ir palūkanas pagal 2015-02-18 vykdomąjį įrašą kreditorius atsisako.

292. Šalys susitaria, kad nuo negrąžintos skolos sumos skolininkas moka kreditoriui 12 proc. (dvylika procentų) dydžio metines palūkanas žemiau numatyta tvarka.

303. Šalys, įvertinusios skolininko finansines galimybes, susitaria, kad 16 300 Eur (šešiolikos tūkstančių trijų šimtų eurų) skola kreditoriui grąžinama tokia tvarka:

31a) 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) skola sumokama taikos sutarties pasirašymo dieną;

32b) nuo taikos sutarties pasirašymo dienos iki 2016-12-31, t. y. 2016 m. lapkričio, gruodžio mėn., skolininkas kas mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės dienos moka kreditoriui 12 proc. (dvylika procentų) dydžio metines palūkanas nuo likusios negrąžintos 13 300 Eur (trylikos tūkstančių trijų šimtų eurų) sumos.

33c) likusi 13 300 Eur (trylikos tūkstančių trijų šimtų eurų) skolos dalis ir 12 proc. (dvylikos procentų) dydžio metinės palūkanos nuo likusios negrąžintos sumos ir 350 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų) kreditoriaus patirtų išlaidų už taikos sutarties projekto rengimą sumokamos per laikotarpį nuo 2016-11-08 iki 2016-12-31.

344. Šalys pasilieka prie kitų savo patirtų bylinėjimosi išlaidų, Įskaitant kreditoriaus išlaidas notaro atlyginimui (65,59 Eur), būtinąsias vykdymo išlaidas (239,98 Eur), išlaidas teisinei pagalbai (700 Eur).

355. Taikos sutartyje nurodytos sumos nustatytais terminais mokamos pavedimu kreditoriaus banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Swedbank, AB, arba grynaisiais pinigais.

366. Be 2010-11-09 sutartyje numatytų prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonių, kurios lieka galioti ir pasirašius šią sutartį, taikos sutarties vykdymo užtikrinimui papildomai kreditoriaus naudai priverstine hipoteka įkeičiamas skolininkui priklausantis nekilnojamasis turtas, kuris šiuo metu yra areštuotas vykdomojoje byloje Nr. 0041/15/00693:

37a) 0,1500 ha žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - );

38b) 11/12 pastato - gyvenamojo namo, bendras plotas 103,86 kv. m., esančio ( - ), unikalus Nr. ( - );

39c) 11/12 pastato - viralinės, užstatytas plotas 58 kv. m., esančios ( - ), unikalus Nr. ( - );

40d) 11/12 pastato - tvarto, užstatytas plotas 102 kv. m., esančio ( - ), unikalus Nr. ( - );

41e) 11/12 pastato - ūkinio pastato, užstatytas plotas 20 kv. m., esančio ( - ), unikalus Nr. ( - );

42f) 11/12 kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, esančių ( - ), 0,0626 ha žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ).

437. Taikos sutartimi Šalys iš esmės išsprendžia kilusį ginčą vykdymo procese, todėl šią taikos sutartį teikia į civilinę bylą Nr. 2YT-5992-772/2016 nagrinėjančiam Šiaulių apylinkės teismui patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir tuo pagrindu bylą nutraukti.

448. Šalims yra žinoma ir išaiškinta, jog sudarius taikos sutartį ir patvirtinus ją teismo nutartimi bei civilinę bylą nutraukus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p. pagrindais ir tvarka, vėl kreiptis j teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 d.), taip pat žinomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str., o taip pat žinoma, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra Įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 4 p.).

459. Šalys, vykdydamos taikos sutartį, pripažįsta susirašinėjimą elektroniniu paštu.

4610. Taikos sutartis Šalių suprasta dėl turinio, sąlygų ir iš jų atsirandančių pasekmių ir laisva valia pasirašyta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai, ir vienas pateikiamas Šiaulių apylinkės teismui.

4711. Ši sutartis įsigalioja Šalims ar jų atstovams ją pasirašius. Šalys prašo teismo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir nustatyti priverstinę hipoteką taikos sutarties 6 punkte nurodytam turtui.

4812. Kreditorius Įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visiško skolininko įsipareigojimų įvykdymo pagal šią sutartį kreiptis į atitinkamą instituciją su prašymu dėl priverstinės hipotekos pabaigos ir jos išregistravimo.

4913. Šalys įsipareigoja nedelsiant viena kitą informuoti apie pasikeitusius rekvizitus ir visokeriopai bendradarbiauti tarpusavyje vykdant šią sutartį.“

502. Civilinė bylą nutraukti ir nutarčiai įsitesėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

513. Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

524. Šalims suprantamos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, bei šios sutarties pripažinimo negaliojančia pagrindai.

53Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. posėdžio sekretorė Ona Baronienė,... 3. dalyvaujant pareiškėjo V. T. atstovui adv. J. Nekrašiui, antstoliui A.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo šalių:... 5. Teismas, išnagrinėjęs prašymą,... 6. Šalys 2016-11-08 kreipėsi į teismą ir prašė patvirtinti jų sudarytą... 7. Iš teismui pateiktos taikos sutarties matyti, kad šalims pavyko taikiai... 8. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas prašė šalių prašymą... 9. Šalių prašymas tenkintinas. ... 10. Asmenys, gali kilusį ginčą baigti taikos sutartimi iki galutinio procesinio... 11. Pastebėtina, kad šalių sudaryta taikos sutartis išreiškia jų abiejų... 12. Išaiškintina šalims, kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų... 13. Šioje byloje sprendžiant visų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 87 str.... 15. Šalių prašymą tenkinti.... 16. 1. Patvirtinti pareiškėjo V. T. (a. k. ( - ) gyv. ( - ) ir naujojo... 17. ,, TAIKOS SUTARTIS... 18. 2016 m. lapkričio 8 d.... 19. Šiauliai... 20. A. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ) (toliau - kreditorius),... 21. Ir V. T., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ) (toliau - skolininkas),... 22. - 2010-11-09 tarp KU „Savas rūpestis“ (dabartinis pavadinimas - Šiaulių... 23. - 2014-12-12, skolininkui nevykdant Įsipareigojimų, Šiaulių kredito unija... 24. - Skolininkas Šiaulių apylinkės teisme iniciavo civilinę bylą Nr.... 25. - Šiaulių kredito unija savo reikalavimo teises pagal 2010-11-09 sutartį,... 26. - Šalys siekia nutraukti pradėtą teisminį procesą, išvengti papildomų... 27. abipusių nuolaidų būdu sudaro šią taikos sutartį (toliau - taikos... 28. 1. Šalys susitaria, kad bendra galutinė ir neginčijama skolos suma yra 16... 29. 2. Šalys susitaria, kad nuo negrąžintos skolos sumos skolininkas moka... 30. 3. Šalys, įvertinusios skolininko finansines galimybes, susitaria, kad 16 300... 31. a) 3 000 Eur (trijų tūkstančių eurų) skola sumokama taikos sutarties... 32. b) nuo taikos sutarties pasirašymo dienos iki 2016-12-31, t. y. 2016 m.... 33. c) likusi 13 300 Eur (trylikos tūkstančių trijų šimtų eurų) skolos dalis... 34. 4. Šalys pasilieka prie kitų savo patirtų bylinėjimosi išlaidų,... 35. 5. Taikos sutartyje nurodytos sumos nustatytais terminais mokamos pavedimu... 36. 6. Be 2010-11-09 sutartyje numatytų prievolės įvykdymo užtikrinimo... 37. a) 0,1500 ha žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - );... 38. b) 11/12 pastato - gyvenamojo namo, bendras plotas 103,86 kv. m., esančio ( -... 39. c) 11/12 pastato - viralinės, užstatytas plotas 58 kv. m., esančios ( - ),... 40. d) 11/12 pastato - tvarto, užstatytas plotas 102 kv. m., esančio ( - ),... 41. e) 11/12 pastato - ūkinio pastato, užstatytas plotas 20 kv. m., esančio ( -... 42. f) 11/12 kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, esančių ( - ),... 43. 7. Taikos sutartimi Šalys iš esmės išsprendžia kilusį ginčą vykdymo... 44. 8. Šalims yra žinoma ir išaiškinta, jog sudarius taikos sutartį ir... 45. 9. Šalys, vykdydamos taikos sutartį, pripažįsta susirašinėjimą... 46. 10. Taikos sutartis Šalių suprasta dėl turinio, sąlygų ir iš jų... 47. 11. Ši sutartis įsigalioja Šalims ar jų atstovams ją pasirašius. Šalys... 48. 12. Kreditorius Įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visiško... 49. 13. Šalys įsipareigoja nedelsiant viena kitą informuoti apie pasikeitusius... 50. 2. Civilinė bylą nutraukti ir nutarčiai įsitesėjus, grąžinti antstoliui... 51. 3. Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 52. 4. Šalims suprantamos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės, bei... 53. Nutartį per 7 dienas galima skųsti atskiruoju skundu Šiaulių apygardos...