Byla T-85/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Panevėžio apygardos teismo prašymą išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą pagal ieškovo VĮ Turto bankas ieškinį atsakovei UAB „Biržų vandenys“, tretysis asmuo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, dėl skolos ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės UAB „Biržų vandenys“ 715484,39 Eur, iš jų 600087,55 Eur be pagrindo gautų išmokų ir 115396,84 Eur delspinigių ir 6 procentų metines palūkanas už pavėluotas grąžinti lėšas, skaičiuojamas vadovaujantis Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti ES finansinę paramą nustatymo taisyklėmis, numatančiomis, jog lėšos susigrąžinamos iš galutinių paramos gavėjų, nepaisant koks subjektas padarė pažeidimą.

4Trečiojo asmens direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. T1-53 ir 2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T1-62 nurodyta, jog galutinis paramos gavėjas UAB „Biržų vandenys“ per 60 kalendorinių dienų privalo sugrąžinti į Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros sąskaitą 1755917,20 Lt, PVM dalį 316065,10 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius.

5Minėti įsakymai buvo apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2015 m. sausio 26 d. sprendimu skundą atmetė. Sprendimas įsiteisėjęs. Atsakovas pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo, kuris dar neišnagrinėtas.

6Panevėžio apygardos teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodo, kad iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktų dokumentų matyti, kad tarp šalių yra kilęs ginčas, susijęs su ES paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, kurias atsakovė UAB „Biržų vandenys“ gavo pagal projektą Nr. 2006/LT16/C/PE/001 „Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas“, nesivadovaujant pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros nuostatus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Agentūros uždavinys yra administruoti ES ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus aplinkos srities projektus siekiant užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą. Agentūra, įgyvendindama nurodytą uždavinį, atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, tikrina ir tvirtina projektų vykdytojų mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti, taip pat rengia ir tvirtina mokėjimo paraiškas dėl lėšų išmokėjimo projektų vykdytojams ir pan. (Nuostatų 1, 5, 6 punktai).

7Panevėžio apygardos teismo nuomone, tokios nuostatos kelia abejonių, ar Aplinkos projektų valdymo agentūra (atitinkamai reikalavimo teisės perėmėjas VĮ Turto bankas) nėra viešojo administravimo subjektas, kuris, vykdydamas teisės aktais jam pavestas funkcijas ir naudodamasis šioms funkcijoms įgyvendinti priskirtomis teisėmis, veikia viešojo administravimo srityje. Nors tarp agentūros ir pretenduojančiojo gauti paramą subjekto sudaroma sutartis, tačiau tai yra administruojamų lėšų skyrimo būdas, tarp šalių nesusiklosto lygiateisiai civiliniai teisiniai santykiai, bet valdžios ir pavaldumo santykiai ir, teismo vertinimu, viešasis administravimas nepasibaigia.

8Panevėžio apygardos teismas nutartyje taip pat atkreipia dėmesį, jog Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti dėl ginčų, kylančių tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros bei paramos gavėjo (dėl skolos priteisimo), rūšinio teismingumo yra pasisakiusi, kad ginčai, susiję su išmokomis iš ES struktūrinių fondų, tiek dėl tokių išmokų išmokėjimo, tiek ir dėl išmokų grąžinimo remiantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant ES žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137, yra nagrinėtini administraciniame teisme (2004 m. spalio 22 d. nutartis, priimta byloje G.G. ir G.V. v. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, bylos Nr. TK-2004-80; 2004 m. spalio 22 d. nutartis, priimta byloje UAB „Mėsuva“ v. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, bylos Nr. TK-2004-81; 2010 m. birželio 11 d. nutartis, priimta byloje Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos v. A.B., bylos Nr. T-36-2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta byloje Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos v. Z. S., bylos Nr. Nr. A-858-824/2010). Teismo nuomone, tikėtina, jog tame pat teisme nagrinėtini ir ginčai dėl ES ir valstybės biudžeto lėšomis finansuotų aplinkos srities projektų skirtos paramos sugrąžinimo. konstatuoja:

9Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

10Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra yra viešojo administravimo subjektas, administruojantis ES ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus aplinkos srities projektus siekiant užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą. Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama teisės aktų, reglamentuojančių paramos skyrimą bei paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimą, veikia viešojo administravimo srityje. Remiantis tuo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymas

11Nr. T1-53 ir 2014 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. T1-62, kuriais atsakovas yra įpareigotas grąžinti 1755917,20 Lt, PVM dalį 316065,10 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti 0,03 proc. dydžio delspinigius, yra viešojo administravimo subjekto aktas, kuris priimtas viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

12Tačiau nagrinėjamoje byloje šie viešojo administravimo subjekto aktai nėra ginčijami. Reikalavimas dėl šių aktų panaikinimo buvo keliamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. I-4082-484/2015. Šiuo metu yra nagrinėjamas prašymas dėl proceso šioje byloje atnaujinimo. Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl skolos ir delspinigių priteisimo, o tai yra civilinio teisinio pobūdžio klausimas, reguliuojamas prievolių teisės normomis. Administracinio teisinio pobūdžio argumentų, susijusių su netinkamu viešojo administravimo procedūrų vykdymu šiuo atveju nenurodoma.

13Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

14Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

15Bylą pagal ieškovo VĮ Turto bankas ieškinį atsakovei UAB „Biržų vandenys“, tretysis asmuo Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, dėl skolos ir delspinigių priteisimo grąžinti Panevėžio apygardos teismui.

16Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai