Byla I-4082-484/2015
Dėl įsakymų panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Mariaus Bajoro, Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jolitos Rasiukevičienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovams R. M., advokatui Edmundui Kisieliui, atsakovo atstovei Gitanai Grudzinskaitei, trečiojo suinteresuoto asmens akcinės bendrovės „Panevėžio statybos trestas“ atstovui A. Z., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Biržų vandenys“ skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymų panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Biržų vandenys“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra, atsakovas) 2014 metų kovo 17 dienos įsakymą Nr. T1-53 ir 2014 m. kovo 25 dienos įsakymą Nr. T1-62, kuriais pareiškėjui – UAB “Biržų vandenys” nurodyta per 60 kalendorinių dienų nuo minėtų įsakymų gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalomai grąžinti 1 755 782,20 Lt (1 283 196,53 Lt ES lėšų, 320 799,14 Lt BF lėšų, 151 786,53 Lt BF viršijančių lėšų) ir LR biudžeto lėšomis apmokėto PVM dalį, kuri lygi 316 040,80 Lt, bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – VAGK) 2014 m. gegužės 9 d. sprendimą Nr. 3R-198(AG-161/05-2014).

4Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2006 metų gruodžio 18-22 d. įgyvendinant Biržų-Rinkuškių aglomeracijos vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinierinių statinių plėtros projektą (toliau – Projektas) buvo sudaryta Rangos sutartis Nr. V/2006/J35 (toliau – Sutartis). Šioje Sutartyje atsakovas yra įvardinamas „perkančiąja organizacija”, pareiškėjas – „užsakovu”, o trečiasis suinteresuotas asmuo – „rangovu”. Sutarties preambulės 3 skirsnyje nurodyta, kad „perkančioji organizacija“, remiantis LR Vyriausybės 2004-06-28 nutarimu Nr. 802,veikianti kaip ES sanglaudos fondo įgyvendinanti institucija, atrinko ir patvirtino „rangovą” neskelbiamų supaprastintų derybų Nr. 2006/15/ND/D/LT nugalėtoju vykdyti šį projektą. Sutartyje apmokėjimas rangovui numatytas kaip atsakovo ir pareiškėjo bendra prievolė (Sutarties p. 3 ir 4), kurią tiesiogiai vykdyti įsipareigojo atsakovas, tik pagal trečiojo suinteresuoto asmens – rangovo pateiktas sąskaitas.

5Nurodė ir tai, kad LR Valstybės kontrolė dėl Projekto 2013-09-27 surašė valstybinio audito ataskaitą, kurioje nurodė, kad 2006 m. rugpjūčio mėn. atviro supaprastinto konkurso „Biržų – Rinkuškių aglomeracijos vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinerinių statinių plėtra” pirkimo dokumentus įsigijo 9 įmonės, tačiau, pasiūlymą pateikė tik viena - trečiasis suinteresuotas asmuo. Šio galimo rangovo siūloma kaina buvo per didelė ir viršijo konkurso sąlygų nurodytą biudžetą, tačiau atsakovas vykdė su rangovu neskelbiamas supaprastintas derybas. Atsakovas vienasmeniškai iniciavo pirkimui skirtų lėšų dydžio pakeitimą, pakeitė darbų apimtis. Visais šiais ir kitais veiksmais atsakovas pažeidė tuo metu galiojusios redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Atsakovo atlikti viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai LR Valstybės kontrolės buvo traktuoti, kaip atitinkantys nurodytus Rekomendacijose dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms. Įvertinęs minėtas išvadas, LR aplinkos ministerijos ES paramos administravimo departamentas 2014-02-17 pateikė išvadą dėl šio viešojo pirkimo ir pasiūlė taikyti 10 procentų finansinę korekciją nuo atsakovo su esminiais viešųjų pirkimų pažeidimais sudarytos rangos sutarties vertės.

6Atsakovas, vadovaudamasis Finansinės paramos, išmokėtos arba panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į LR biudžetą taisyklių (patvirtintos LRV 2005-05-30 Nutarimu Nr. 590; toliau – Grąžinimo taisyklės) nuostatomis, skundžiamuose įsakymuose Nr. T1-53 ir Nr. T1-62 konstatavo, jog realizuojant Projektą ir vykdant viešuosius pirkimus buvo padaryti pažeidimai, todėl dalis išmokėtų paramos lėšų grąžintina iš galutinio paramos gavėjo – pareiškėjo. Pareiškėjo teigimu, nors jis Sutartyje ir įvardinamas „užsakovu” bei „galutiniu paramos gavėju”, faktiškai jis tokiu nebuvo. Atkreipė dėmesį, kad LR finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintos ES finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti ES paramą nustatymo taisyklės konkrečiai neįvardina, kas laikytinas projektų vykdytoju. Pažeidimus įgyvendinant projektą padarė atsakovas, sudarydamas sutartį su AB “Panevėžio statybos trestas”. Šiuose veiksmuose pareiškėjas nedalyvavo, jų neįtakojo ir neturėjo net teorinių galimybių juos sąlygoti ar pakeisti. Minima Sutartis buvo sudaryta ir pradėta vykdyti pareiškėjui jos net nepasirašius, nors to reikalavo Sutarties 8 punktas. Mano, kad ginčijamais Agentūros įsakymais jam nepagrįstai ir neteisėtai perkelta projektą administruojančios institucijos materialinė atsakomybė ir pritaikyta ekonominio, baudžiamojo poveikio priemonė.

7Pažymėjo, kad pareiškėjui taikoma labai ženkli materialinė atsakomybė už menamą kaltę be kaltės yra iš esmės gimininga baudžiamajai teisei. Mano, kad tose administracinėse bylose, kuriose ginčijamas viešojo administravimo subjekto privačiam juridiniam asmeniui paskirtos materialinės sankcijos (reikalavimo grąžinti dalį negautų lėšų) teisėtumas, įrodymų pakankamumo standartas turi būti panašus, kaip ir baudžiamosiose bylose, t. y. taikant nekaltumo prezumpciją turi būti pašalintos bet kokios abejonės dėl pažeidimo fakto ir konkretaus materialinės sankcijos subjekto kaltės. Tuo tarpu Agentūra, pareiškėjo teigimu, elgėsi visiškai priešingai – iš esmės taikė kaltumo prezumpciją ir visas savo išvadas dėl atsakomybės grindė hipotetiniais teiginiais, prielaidomis.

8Atsakovas Agentūra su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teismui pateiktame atsiliepime į skundą nurodė, kad pareiškėjas neteisingai aiškina galutinio paramos gavėjo sampratą. Remdamasis Lietuvos Respublikos finansų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004-02-20 įsakymu Nr. 1K-054/D1-79/3-99 patvirtintomis Sanglaudos fondo strategijos 2004-2006 metams nuostatomis, nurodė, kad galutiniu naudos gavėju yra institucija, gaunanti paramą. Aplinkos sektoriuje numatomi galutiniai naudos gavėjai yra savivaldybių įsteigtos įmonės bei kiti ūkio subjektai (Strategijos 34.5 p.). Asmeniu, gaunančiu paramą laikytinas subjektas, kurio žinion patenka paramos lėšomis finansuojamas objektas, o ne rangovas, atliekantis statybos darbus. Pažymėjo, kad pareiškėjas 2014-04-15 rašte Vyriausybei pripažino, jog yra Projekto ir tuo pačiu Sutarties galutinis paramos gavėjas. Turtas, gautas įgyvendinant Projektą, yra apskaitomas pareiškėjo balanse.

9Dėl pareiškėjo prievolės grąžinti lėšas nurodė, kad Europos Sąjungos teisės aktais įtvirtina, jog neteisėtai išmokėtas lėšas valstybė narė privalo susigrąžini, t. y. grąžinti ES. Pagal Grąžinimo taisyklių 2 p. pažeidimu laikomas Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir/arba Europos Bendrijos biudžeto nuostolių. Pažeidimo nustatymo bei šalinimo taisyklių (toliau – Pažeidimų taisyklės), patvirtintų LR finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307, 1 punkte nurodoma, kad Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo ir pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklės nustato tvarką, kuria vadovaudamosi Europos Sąjungos finansinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu. Remdamasis Pažeidimų nustatymo bei šalinimo taisyklių 2 punkto, 6.3 punkto, 7 punkto ir 12 punkto nuostatomis atsakovas mano, kad pažeidimą gali padaryti tiek projekto vykdytojas, tiek paramą administruojanti institucija. Tačiau nepaisant to, kas padarė pažeidimą, dėl šio pažeidimo neteisėtai išmokėtos lėšos visais atvejais turi būti susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo (nagrinėjamu atveju - pareiškėjo). Remdamasis Grąžinimo taisyklėmis atsakovas teigia, kad būtent projekto vykdytojas turi pareigą grąžinti paramos lėšas, nepriklausomai nuo to, dėl kokių asmenų (paties projekto vykdytojo ar administruojančios, ar įgyvendinančios institucijos) veiksmų paramos lėšos buvo išmokėtos neteisėtai. Nepriklausomai nuo to, kas rengė viešojo pirkimo dokumentus, kas vykdė viešojo pirkimo procedūras ir kas tvirtino vienas ar kitas nuostatas sutartyse, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, valstybė, atsakydama prieš Europos Sąjungą už netinkamai įsisavintas lėšas, turi šias lėšas susigrąžinti iš projekto vykdytojų – galutinių paramos gavėjų.

10Atsakovas remdamasis Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklių 3, 11, 11.9, 11.12 ir 11.16 punktais, paaiškino, kad Agentūrai yra priskiriamos įgyvendinančiosios institucijos funkcijos, kurių vykdymu siekiama užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą. Ginčijami įsakymai, kuriais pareiškėjas įpareigotas grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas lėšas ir buvo priimti vykdant aukščiau nurodytas funkcijas, Agentūrai gavus informaciją apie atliktą pažeidimo tyrimą. Akcentavo, kad Agentūra bet kuriuo momentu, nepriklausomai nuo jos atliktų ankstesnių veiksmų, kaip valstybės institucija, atsakinga už tinkamą lėšų panaudojimą, pati nustačiusi pažeidimus ar gavusi informaciją apie jau nustatytus pažeidimus iš kitos institucijos, turi pareigą pareikalauti, kad pripažintos netinkamomis finansuoti lėšos būtų grąžintos.

11Dėl pareiškėjo skundo argumento, kad jam yra pritaikyta ekonominio, baudžiamojo poveikio priemonė, pažymėjo, kad pareiškėjas šiuo atveju neturi atlyginti jokių nuostolių ar sumokėti netesybų, o dėl nustatyto pažeidimo tik turi grąžinti dalį (10 proc.) Sutarčiai finansuoti skirtos paramos ( 1-5 b. l.).

12Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“ sutiko su pareiškėjo skundo motyvais ir prašė jį tenkinti. Atsiliepime į skundą nurodė, kad tik Viešųjų pirkimų tarnybai, o ne Valstybės kontrolei yra suteikta teisė konstatuoti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus. Be to, Valstybės kontrolė Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnyje ir Civilinio kodekso 125 straipsnio 3 dalyje nustatytais terminais, gindama viešąjį interesą, dėl nustatytų įstatymo pažeidimų vykdant ginčo viešąjį pirkimą į teismą nesikreipė.

13Remdamasis Grąžinimo taisyklių 5 punktu, trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad neteisėtai panaudotos paramos lėšos grąžinamos, jei yra išmokėta daugiau lėšų, nei buvo numatyta paramos sutartyje, ar jų išmokėta daugiau, nei priklauso. Tai reiškia, kad vienas iš pagrindų grąžinti lėšas yra patirti nuostoliai. Pažymėjo, kad bendrovė atliko visus Sutartyje numatytus ir tarp institucijų suderintus darbus ir daugiau lėšų, nei buvo numatyta pagal Sutartį, nepanaudojo. Atitinkamai, valstybė nepatyrė jokių nuostolių ir jokie įstatymo pažeidimai nebuvo padaryti.

14Atkreipė dėmesį ir į tai, kad konstatavus žalos padarymo faktą, pagal Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalį tokiems reikalavimams yra taikomas trejų metų ieškininės senaties terminas. Kadangi įstatymų nustatyta tvarka ir terminais tyrimas nebuvo atliktas bei nebuvo laiku kreiptasi į teismą dėl nuostolių atlyginimo, yra pagrindas pareiškėjo skundą tenkinti ( 8-9 b. l. ).

15Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti. Be to, kas išdėstyta skunde, papildomai akcentavo, kad pareiškėjas nėra pasirašęs jokio privalomo dokumento, kuriame jis būtų įvardintas galutiniu paramos gavėju. Atsakomybės paskirstymo sutartis taip pat nebuvo pasirašyta. Pareiškėjas nėra pajėgus sumokėti įsakymuose nurodytos sumos. Pripažino, kad pagal Projektą įrengti nuotekų ir vandentiekio tinklai bei inžinieriniai statiniai yra įtraukti į bendrovės balansą.

16Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepimuose išdėstytus motyvus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai pabrėžė, kad nepaisant to, jog nepasirašyta atsakomybės paskirstymo sutartis, neteisėtai panaudotas lėšas privalo grąžinti galutinis paramos gavėjas – pareiškėjas. Taip pat atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo atstovas dalyvavo viešojo pirkimo procedūroje. Nustačius, kad pažeidimą padarė Agentūra, pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Iki šiol jokios derybos dėl lėšų grąžinimo su pareiškėju nevyko.

17Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens AB „Panevėžio statybos trestas“ atstovas sutiko su pareiškėjo skundo reikalavimais ir prašė juos tenkinti, remdamasis atsiliepime į skundą išdėstytais argumentais. Pareiškė nuomonę, kad Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimas apskritai nebuvo padarytas. Teikdami pasiūlymus tiekėjai turi teisę rinktis ir siūlyti savo kainą. AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlė didesnę pasiūlymo kainą. Viešųjų pirkimų įstatymas apibrėžia, kad jei pateikiami didesni pasiūlymai, perkančioji organizacija turi teisę nutraukti viešąjį pirkimą ir pereiti į neskelbiamas derybas. Iš naujo skelbti viešojo pirkimo nereikėjo.

18Skundas atmestinas.

19Nustatyta, kad Europos Komisija 2006-07-11 priėmė sprendimą „Dėl paramos iš sanglaudos fondo skyrimo Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos 1 etapo, 1 fazės projektui Lietuvos Respublikoje CCI 2006/LT/16/C/PE/001” (toliau - Komisijos sprendimas). Komisijos sprendimo 1 str. nustatyta, kad pirmam iš trijų Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos etapų, susijusių su Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos 1 etapo, 1 faze, įgyvendinimui Lietuvos Respublikoje skiriama parama iš Sanglaudos fondo šiame sprendime apibrėžtomis sąlygomis (45-48 b. 1., I t., VAGK byla). Komisijos sprendimo 1 priedo informaciniame blanke (49-62 b. 1., I t., VAGK byla) 3.1 p. nurodyta, kad už įgyvendinimą atsakinga institucija yra Agentūra, už Biržų projektą – Biržų savivaldybė; Biržų projektą įgyvendinančioji įstaiga yra UAB „Biržų vandenys”. Komisijos sprendimo 3.2 p. pažymėta, kad su projektu susijusi atsakomybė pagal atskirus susitarimus su Aplinkos projektų valdymo agentūra deleguota atitinkamoms vandens kompanijoms, kurių 100 % akcijų paketai priklauso su projektu susijusioms atitinkamos savivaldybėms, atitinkamai Biržų projektas – UAB „Biržų vandenys”. Sprendime numatyta statybos darbų pabaiga 2009 m. gruodžio 31 d. (9 p.)

20Agentūra (perkančioji organizacija) bei UAB „Biržų vandenys” (užsakovas), kartu atstovaujančios vieną sutarties šalį ir AB „Panevėžio statybos trestas” (rangovas), 2006-12-18 pasirašė Rangos sutartį Nr. V-2006/J35, kuria rangovas įsipareigojo atlikti projekto „Biržų-Rinkuškių aglomeracijos vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinerinių statinių plėtra” darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus. Sutarties 4 punktu užsakovas/perkančioji organizacija įsipareigojo sumokėti rangovui už atliktus darbus bendrą sutarties sumą 17 559 172 Lt. Pagal Sutarties 5 punktą šią sutarties sumą sudarė: 14 047 337,60 Lt – Sanglaudos fondo dalis, 3 511 834,40 – LR biudžeto lėšos. Pridėtinės vertės mokesti 3 160 650,96 Lt (90-92 b. l., I t., VAGK byla).

21Europos Komisija 2012-09-20 sprendimu iš dalies pakeitė sprendimą dėl paramos iš Sanglaudos fondo skyrimo Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos 1 etapo, 1 fazės projektui, vykdomam Lietuvos Respublikoje, kuriuo, be kita ko, pratęsta darbų pabaiga iki 2011-12-31 (33-44 b. l., I t., VAGK byla).

22Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2013-09-27 surašė valstybinio audito ataskaitą dėl Sanglaudos fondo projekto Nr. 2006/LT/16/C/PE/001 „Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, 1 fazės projektas” (toliau - Audito ataskaita; 64-87 b. l., I t., VAGK byla). Audito metu nustatė, kad 2006 m. rugpjūčio mėn. atviro supaprastinto konkurso „Biržų-Rinkuškių aglomeracijos vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinerinių statinių plėtra” pirkimo dokumentus įsigijo devynios įmonės, tačiau pasiūlymą atviram supaprastintam darbų konkursui pateikė tik viena - AB „Panevėžio statybos trestas”. Agentūra, atsižvelgdama į tai, kad supaprastinto atviro konkurso dalyvio pasiūlymo kaina 7 023 646,03 EUR (be PVM) yra per didelė ir viršija konkurso sąlygų I tomo 3.4 p. nurodytą 4,155 mln. EUR (be PVM) biudžetą, atmetė vienintelio tiekėjo pasiūlymą ir 2006-11-29 AB „Panevėžio statybos trestas” išsiuntė kvietimą dalyvauti neskelbiamose supaprastintose derybose. Neskelbiamų supaprastintų derybų metu tiekėjo pasiūlymo kaina sumažinta iki 5 085 487,72 EUR (be PVM). Neatsižvelgiant į tai, kad pasiūlymo kaina viršijo pirkimo dokumentuose numatytą 4,155 mln. EUR (be PVM) biudžetą - 5 085 487,72 EUR (be PVM), sudaryta darbų sutartis Nr. V-2006/J35. Valstybės kontrolės vertinimu, perkančioji organizacija – Agentūra vertindama pasiūlymus, pakeitusi pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimui skirtų lėšų dydį, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 str. 1 d. reikalavimo ir galimai pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą, kadangi kai kurie tiekėjai, susipažinę su pirkimo sąlygomis, galėjo nuspręsti nedalyvauti pirkime vien todėl, kad atlikę pirminį pirkimo dokumentų vertinimą, galimai įvertino, kad nesugebės pateikti pasiūlymo nurodyto biudžeto ribose (73 b .l., I t., VAGK byla).

23Audito ataskaitoje nurodyta ir tai, jog Agentūra, vykdydama atvirą supaprastintą konkursą „Biržų-Rinkuškių aglomeracijos vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinerinių statinių plėtra” 2006-08-18 patikslinusi skelbimą atsisakė dirbtinai konkurenciją ribojusio kvalifikacinio reikalavimo, tačiau skelbime Nr. 42927 nenurodė, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo (2005-12-22 Nr. X-471; Valstybės žinios, 2006-01-12, Nr. 4-102; redakcija aktuali nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) 93 str. 2 d. reikalavimo ir galimai ribojo konkurenciją.

24Atliekant auditą taip pat nustatyta, jog vykdant atvirą supaprastintą pirkimą „Biržų-Rinkuškių aglomeracijos vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinerinių statinių plėtra” buvo gautas vienintelis AB „Panevėžio statybos trestas” pasiūlymas. Perkančioji organizacija, remdamasi tuo, kad pasiūlymo kaina viršijo pirkimo dokumentų I tomo I skyriaus 3.4. p. nurodytą, projektui turimą biudžetą, kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybos ir gavusi jos pritarimą atmetė AB „Panevėžio statybos trestas” pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2006-11-29 raštu Nr. PVA-4122 informavo AB „Panevėžio statybos trestas” apie supaprastinto atviro konkurso nutraukimą ir pakvietė į neskelbiamas supaprastintas derybas. Rašte buvo nurodyta ir tai, kad tiekėjas privalo sumažinti supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentų IV tomo „Kiekių žiniaraščiai” nurodytas apimtis. AB „Panevėžio statybos trestas” 2006-12-05 pateikė neskelbiamų supaprastintų derybų pasiūlymą, su sumažintomis darbų apimtimis. Viešųjų pirkimo komisija, 2006-12-05 peržiūrėjusi tiekėjo pasiūlymą, neskelbiamų derybų protokole dar kartą pakeitė darbų apimtis ir, be kita ko, nurodė sumažinti užsakovo rezervą iki 50 000 Lt. Pagal minėtas pastabas AB „Panevėžio statybos trestas” 2006-12-12 pateikė pakoreguotą pasiūlymą; bendrą pasiūlymo kainą nuo 7 023 646 Eur pirminiame pasiūlyme sumažino iki 5 085 488 Eur, t. y. 28 proc. Valstybinio audito ataskaitoje konstatuota, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 7 dalies 2 punkte (2005-12-22 Nr. X-471; redakcija aktuali nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) numatytų reikalavimų pereinant į neskelbiamas supaprastintas derybas nekeisti esminių pirkimo sąlygų; nurodė, kad Agentūros vykdyto atviro supaprastinto pirkimo dokumentai parengti nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo (2005-12-22 Nr. X-471; redakcija aktuali nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) 24 straipsnio 7 dalies, 3 straipsnio 1 dalies, 56 straipsnio ir 86 straipsnio 7 dalies 2 punkto reikalavimų; be to, Agentūra nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo (2005-12-22 Nr. X-471; aktuali nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) 6 straipsnio 2 punkto nurodyto reikalavimo dėl konfidencialumo, nes gavę jos raštus dėl pirkimo sąlygų patikslinimo, dalyviai galėjo sužinoti apie kitus asmenis, norinčius dalyvauti konkurse.

25Valstybės kontrolė Audito ataskaitoje išreiškė nuomonę, kad Viešųjų pirkimų įstatymo (2005-12-22 Nr. X-471; redakcija aktuali nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) 3 straipsnio 1 dalies, 93 straipsnio 2 dalies ir 86 straipsnio 7 dalies 2 punkte numatytų reikalavimų pažeidimai atitinka Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytų iš Struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta Viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo COCOF 07/0037/03 2 priedo 21 p. nurodytus pažeidimus (75 b. l., I t., VAGK byla). Finansinė pataisa dėl šių pažeidimų yra 25 proc. sutarties vertės. Atsižvelgiant į tai, kad pagal šią sutartį EK buvo deklaruota 5 085 487,72 EUR išlaidų, apskaičiuota 1 271 371,93 EUR finansinė pataisa (t. y. 5 085 487,72 EUR x 25 proc).

26Valstybės kontrolė 2013-09-27, be kitų institucijų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Agentūrai ir pareiškėjai išsiuntė ataskaitos projektą ir raštu paprašė pateikti pastabas (63 b. l., I t., VAGK byla).

27Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 (toliau – Administravimo taisyklės) nustatyta, kad Agentūra yra įgyvendinančioji institucija aplinkos apsaugos srityje; tarpinės institucijos funkcijas atlieka Aplinkos ministerija (3 p.). Ministerija, įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, apie tai praneša įgyvendinančiajai institucijai, o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su įgyvendinančiosios institucijos atliktais viešaisiais pirkimais, Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307, nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato) (8.3 p.).

28Administravimo taisyklėse Agentūrai nustatyta pareiga užtikrinti, jog projektai būtų įgyvendinami laikantis Europos Komisijos, Europos audito rūmų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, institucijų, atsakingų už atrankinius patikrinimus, ir kitų Sanglaudos fondo lėšas administruojančių institucijų rekomendacijų, atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir pasiūlymus (11.2. p.). Agentūra atlieka viešuosius pirkimus ir sudaro pirkimo sutartis (11.4 p.); suderinusi su vadovaujančiąja ir tarpine institucijomis, sudaro su galutiniais paramos gavėjais pareigų ir atsakomybės įgyvendinant projektą sutartis (11.8 p.); įtarusi, kad esama pažeidimų, ir (arba) gavusi apie juos informacijos, Pažeidimų taisyklėse nustatyta tvarka atlieka pažeidimo tyrimą ir nustato pažeidimus (arba jų nenustato), o kai įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su jos pačios atliktais viešaisiais pirkimais, apie tai praneša tarpinei institucijai; įtarusi, kad pažeidimas gali būti susijęs su nusikalstama veika, apie tai praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, vadovaujančiai, mokėjimo ir tarpinei institucijoms (11.16 p.); tarpinės institucijos (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos) įgaliojimu Lėšų grąžinimo taisyklėse nustatyta tvarka vykdo neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų susigrąžinimą (11.17 p.).

29Pažeidimų taisyklėse nustatyta, kad pažeidimas – tai Lietuvos Respublikos ir/arba Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų pažeidimas veikimu arba neveikimu, dėl kurio atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir/arba Europos Bendrijų biudžeto nuostolių (2 p.). Šių taisyklių 6 p. išvardintas sąrašas projekto vykdytojo veikų, kurioms esant, galimas pažeidimo nustatymas; 7 p. pažymėta, jog pažeidimas taip pat gali būti nustatomas tuomet, kai paramą administruojanti institucija neatlieka arba netinkamai atlieka jai pavestas paramos administravimo funkcijas. Pažeidimas taip pat gali būti nustatomas tuomet, kai paramą administruojanti institucija neatlieka arba netinkamai atlieka jai pavestas paramos administravimo funkcijas (7 p.).

30Aplinkos ministerija, nustačiusi, kad įtariami pažeidimai ir (arba) apie juos gauta informacija susiję su įgyvendinančiosios institucijos – Agentūros veiksmais, nepažeisdama jai teisės aktais nustatytos kompetencijos, atliko pažeidimo tyrimą.

31Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamentas (toliau - Departamentas) 2014-02-17 parengė išvadą dėl Sanglaudos fondo projekto 2006/LT/16/C/PE/001 „Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo 1 fazė” viešojo pirkimo”. Įvertinęs Valstybės kontrolės ataskaitos 1 didelės svarbos pastebėjimo teiginius, Departamentas padarė išvadą, kad Agentūra, sudarydama Sutartį Nr. V/2006/J35 su AB „Panevėžio statybos trestas“, nesivadovavo pirkimo dokumentuose nustatytomis pirkimo sąlygomis, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies reikalavimo ir galimai pažeidė tiekėjų proporcingumo principą. Dėl finansinės korekcijos dydžio už nustatytus pažeidimus Departamentas išvadoje paaiškino, kad už sutarties sudarymą be tinkamo konkurso, remiantis Finansinių korekcijų taikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairių (2007 m. lapkričio 29 a. redakcija, COCOF 07/0037/03-LT) 21 punktu, turėtų būti taikoma 25 proc. finansinė korekcija, tačiau atsižvelgiant į nustatytas pažeidimo faktines aplinkybes ir tai, kad Gairės yra rekomendacinio pobūdžio dokumentas, skirtas auditą atliekančioms Europos Komisijos tarnyboms ir valstybių narių priežiūros institucijoms, bei kiekviena situacija turi būti vertinama individualiai ir atsižvelgiant į Gairių tikslą, jų 21 punkte numatyta 25 procentų finansinė korekcija yra mažintina, kadangi 25 proc. korekcija yra per didelė ir neatitinka sutartyje ir Gairėse įtvirtinto proporcingumo principo. Atsižvelgiant į tai, Departamentas siūlė taikyti 10 proc. finansinę korekciją nuo Sutarties vertės (26-27 b. l., I t., VAGK byla).

32Agentūros direktorius 2014-03-17 įsakymu Nr. T1-53, vadovaudamasis Grąžinimo taisyklių 5.1.1 punktu, nustatė, kad sudarant projekto Nr. 2006/LT/16/C/PE/001 „Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos 1 etapo, 1 fazės projektas sutartį Nr. V/2006/J35, buvo netinkamai panaudotos ES paramos bei bendrojo finansavimo lėšos, nesivadovaujant pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo (2005-12-22 Nr. X-471; redakcija galiojo nuo 2006-01-31 iki 2007-11-07) 3 straipsnio 1 dalyje numatyto lygiateisiškumo principo. Atsižvelgdamas į tai, kad lėšos buvo išmokėtos projekto Nr. 2006/LT/16/C/PE/001 galutinio paramos gavėjo UAB „Biržų vandenys“ naudai, bei į tai, kad pagal Grąžinimo taisykles ir Pažeidimų taisykles lėšos susigrąžinamos iš galutinių paramos gavėjų, nepaisant to, koks subjektas padarė pažeidimą, bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nurodė, kad projekto galutinis paramos gavėjas UAB „Biržų vandenys“ per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti 1 755 782,20 Lt ir LR biudžeto lėšomis apmokėto PVM lėšų dalį, lygią 316 040,80 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną (28 b. l., I t. VAGK byla).

33Apie priimtą įsakymą Agentūra informavo pareiškėją 2014-03-17 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-137 (29 b. l., I t., VAGK byla).

34Agentūros direktorius 2014-03-25 įsakymu Nr. T1-62 pakeitė 2014-03-17 įsakymo Nr. T1-53 2 dalį, ją išdėstydamas taip: „atsižvelgdamas į tai, kad lėšos buvo išmokėtas projekto Nr. 2006/LT/16/C/PE/001 galutinio paramos gavėjo UAB „Biržų vandenys“ naudai, bei į tai, kad, vadovaujantis Grąžinimo taisyklėmis ir Pažeidimų taisyklėmis, lėšos susigrąžinamos iš galutinių paramos gavėjų, nepaisant to, koks subjektas padarė pažeidimą, bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nurodė, kad projekto galutinis paramos gavėjas UAB „Biržų vandenys“ per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti 1 755 917,20 Lt ir LR biudžeto lėšomis apmokėto PVM lėšų dalį, lygią 316 065,10 Lt, o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą grąžinti lėšas dieną“ (31 b. l., I t., VAGK byla).

35Agentūra 2014-03-25 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-206 informavo pareiškėją, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija siūlo taikyti 10 proc. finansinę korekciją nuo Sutarties vertės, t. y. 1 755 917,20 Lt ir pridėjo 2014-03-25 įsakymo Nr. T1-62 kopiją (30 b. l., I t., VAGK byla).

36Pareiškėjas dėl Agentūros direktoriaus 2014-03-17 įsakymo Nr. T1-53 ir 2014-03-25 įsakymo Nr. T1-62 panaikinimo kreipėsi su skundu į VAGK (1-2 b. l., I t., VAGK byla).

37VAGK 2014-05-09 sprendimu Nr. 3R-198(AG-161/05-2014) pareiškėjo skundą atmetė (73-76 b. l., VII t., VAGK byla).

38Pareiškėjas ginčijamų Agentūros įsakymų neteisėtumą grindžia tuo, kad Valstybės kontrolės Audito ataskaitoje konstatuoti Agentūros, o ne pareiškėjo padaryti pažeidimai. Nepadaręs pažeidimo, esą jis neturi pareigos grąžinti paramos lėšų. Be to, pareiškėjas nesutinka, kad jis yra galutinis paramos gavėjas, kadangi jokio privalomo dokumento, kuriame būtų įvardintas toks jo statusas, nėra pasirašęs. Taigi, kaip matyti, ginčas šiuo atveju kilo dėl to, ar pagrįstai Agentūra skundžiamais įsakymais reikalauja grąžinti paramos lėšas iš pareiškėjo - UAB „Biržų vandenys“.

39Iš ginčijamo 2014-03-17 įsakymo Nr. T1-53 turinio matyti, kad reikalavimas grąžinti paramos lėšas grindžiamas tuo, kad sudarant projekto Sutartį, buvo netinkamai panaudotos Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšos, nesivadovaujant pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyto lygiateisiškumo principo (28 b. l., I t., VAGK byla).

40Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2006 m. rugpjūčio mėn. atviro supaprastinto konkurso „Biržų-Rinkuškių aglomeracijos vakarinės dalies nuotekų ir vandentiekio tinklų bei inžinerinių statinių plėtra” pirkimo dokumentus įsigijo devynios įmonės, tačiau pasiūlymą atviram supaprastintam darbų konkursui pateikė tik viena - AB „Panevėžio statybos trestas”. Agentūra, atsižvelgdama į tai, kad supaprastinto atviro konkurso dalyvio pasiūlymo kaina 7 023 646,03 EUR (be PVM) yra per didelė ir viršija konkurso sąlygų I tomo 3.4 p. nurodytą 4,155 mln. EUR (be PVM) biudžetą, atmetė vienintelio tiekėjo pasiūlymą ir 2006-11-29 AB „Panevėžio statybos trestas” išsiuntė kvietimą dalyvauti neskelbiamose supaprastintose derybose. Neskelbiamų supaprastintų derybų metu tiekėjo pasiūlymo kaina sumažinta iki 5 085 487,72 EUR (be PVM). Neatsižvelgiant į tai, kad pasiūlymo kaina viršijo pirkimo dokumentuose numatytą 4,155 mln. EUR (be PVM) biudžetą - 5 085 487,72 EUR (be PVM), sudaryta darbų sutartis Nr. V-2006/J35. Šių aplinkybių neginčija ir bylos proceso šalys.

41Trečiojo suinteresuoto asmens AB „Panevėžio statybos trestas“ atstovas teismo posėdyje teigė, kad Valstybės kontrolės kontrolė nėra kompetentinga tirti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Be to, jo vertinimu, šiuo atveju apskritai nebuvo padarytas joks Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimas, kadangi tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turi teisę rinktis ir siūlyti savo kainą. AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlė didesnę pasiūlymo kainą. Viešųjų pirkimų įstatymas apibrėžia, kad jei pateikiami didesni pasiūlymai, perkančioji organizacija turi teisę nutraukti viešąjį pirkimą ir pereiti į neskelbiamas derybas. Iš naujo skelbti viešojo pirkimo nereikėjo.

42Pažymėtina, kad pagal LR valstybės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Valstybės kontrolierius ar jo pavaduotojai, priimdami sprendimus pagal audito ataskaitas, turi teisę nurodyti audituotų subjektų vadovams reikšmingus teisės aktų pažeidimus ir įpareigoti juos pašalinti. Atsižvelgiant į nurodytą teisės normą, trečiojo suinteresuoto asmens atstovo teiginiai dėl Valstybės kontrolės kompetencijos vykdyti viešųjų pirkimų kontrolę yra atmestini.

43Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

44Įvertinęs bylos rašytinius įrodymus, teismas sutinka su Valstybės kontrolės ir Departamento išvadomis, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ pasiūlius didesnę kainą, nei buvo nustatyta viešojo pirkimo sąlygose, tiekėjai, susipažinę su pirminio pirkimo dokumentais ir sąlygomis, galimai galėjo nuspręsti nedalyvauti pirkime vien dėl to, kad nebūtų sugebėję pateikti pasiūlymo nurodyto biudžeto ribose. Tokiu būdu buvo pažeistas lygiateisiškumo principas. Be to pažymėtina, kad nei pareiškėjas, nei Agentūra neginčija paties buvusio (nustatyto) pažeidimo fakto. Be to, Agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai nurodė, kad neginčija jos, kaip pažeidimo subjekto veiksmų sąsajos su įvykusiu pažeidimu (22-25 b. l., I t., VAGK byla).

45Pagal Pažeidimų taisyklių 12 punktą, kai nustatytas pažeidimas yra susijęs su projekto vykdytojui išmokėtomis paramos lėšomis ir administruojanti institucija priima sprendimą jas susigrąžinti, šios lėšos yra susigrąžinamos Grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka. Grąžinimo taisyklių 4 punktas nustato, kad paramą administruojančios institucijos vadovo įsakymas grąžinti neteisėtai išmokėtas ir (arba) panaudotas lėšas yra pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas.

46Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nagrinėjamu atveju paramos lėšų susigrąžinimo pagrindu buvo nurodytas Grąžinimo taisyklių 5.1.1. punktas, kuriame nustatyta, kad sprendimas susigrąžinti lėšas priimamas, kai administruojančioji institucija arba įgyvendinančioji institucija nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių ir dėl to projekto vykdytojui išmokėta arba už jį sumokėta lėšų suma, didesnė už nurodytąją paramos sutartyje. Gražinimo taisyklių 5.2.2. punkte, nustatytas dar vienas sprendimo susigrąžinti lėšas priėmimo pagrindas, t. y. jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to jam arba už jį sumokėta didesnė nei priklauso lėšų suma. Kaip matyti, Grąžinimo taisyklėse reglamentuojami atvejai, kai turi būti susigrąžinamos jau išmokėtos lėšos, o lėšas turi grąžinti projekto vykdytojas, nepriklausomai nuo administruojančios ar įgyvendinančiosios institucijos veiksmų projekto vykdytojui išmokant arba už jį sumokant didesnes nei priklauso lėšų sumas. Toks teisės normų aiškinimas atitinka ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką ( žr. pvz. LVAT 2014 m. gegužės 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1338/2014). ES Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-08-24 nutarimu Nr. 1026, nustatyta, kad galutinis paramos gavėjas yra Sanglaudos fondo strategijoje (Žin., 2004, Nr. 33-1071) nurodyta įmonė, įstaiga ar organizacija, kaip užsakovas vykdanti projektą, kuriam skirta Sanglaudos fondo lėšų, ir atliekanti kitas įgyvendinančiosios institucijos perduotas jau funkcijas.

47Pareiškėjo skundo argumentai, kad jis neturi būti laikomas projekto vykdytoju, iš jo neturi būti reikalaujama grąžinti lėšas yra atmestini. Pareiškėjo atsakomybę už tinkamą paramos panaudojimą suponuoja Komisijos sprendimas skirti paramą, Rangos sutartis ir šių aktų sudarymą bei vykdymą pagrindžiantys reglamentai: Europos Sąjungos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/994, Komisijos 2003 m. sausio 6 d. reglamentas (EB) Nr. 16/2003, Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002.

48Grąžinimo taisyklės apibrėžia projekto vykdytoją - tai rangovas, paslaugų teikėjas ar prekių tiekėjas ir (arba) galutinis paramos gavėjas, jeigu lėšos gautos iš 2000-2006 m. Sanglaudos fondo (2 p. 5 d.). Taigi, projekto vykdytoju gali būti laikomas ir galutinis paramos gavėjas su sąlyga, jog lėšos projekto įgyvendinimui buvo gautos iš 2000-2006 m. Sanglaudos fondo. Galutinio paramos gavėjo sąvoka apibrėžiama Administravimo taisyklėse, t. y. Europos Komisijos sprendime skirti projektui Sanglaudos fondo lėšų nurodyta įmonė, įstaiga ar organizacija, įgyvendinanti iš Sanglaudos fondo lėšų finansuojamą projektą, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus atliekanti užsakovo ir kitas įgyvendinančiosios institucijos perduotas jai funkcijas (Administravimo taisyklių 3 p.). Galutinis paramos gavėjas, kaip matyti iš Administravimo taisyklių, be kitų funkcijų, įgyvendina projektą, rengia mokėjimo prašymus ir teikia juos įgyvendinančiajai institucijai kartu su dokumentais, pagrindžiančiais projekto, kuriam skirtą Sanglaudos fondo lėšų, įgyvendinimo išlaidas (Administravimo taisyklių 14.1 p., 14.8 p.).

49Iš 2006-07-11 Komisijos sprendimo turinio matyti, kad parama Projektui skiriama iš Sanglaudos fondo, o UAB „Biržų vandenys“ yra Biržų projektą įgyvendinanti įstaiga. Be to, 2006-12-18 Sutartyje UAB „Biržų vandenys“ yra įvardijamas užsakovu ir galutiniu paramos gavėju (90 b. l., I t., VAGK byla). Sutartimi rangovas įsipareigojo užsakovui atlikti darbus pagal šią sutartį (Sutarties 3 p.). Be to, pareiškėjo atstovas teismo posėdyje neneigė ir to, kad pagal Sutartį įrengti inžineriniai tinklai yra bendrovės turto balanse. Taigi, atsižvelgdamas į aukščiau aptartas Gražinimo bei Administravimo taisyklių nuostatas, bei byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad projekto vykdytojas ir galutinis paramos gavėjas yra UAB „Biržų vandenys“, todėl jam tenka pareiga grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas į Agentūros sąskaitą.

50Atsižvelgiant į aukščiau aptartą teisinį reguliavimą darytina išvada, kad Agentūra turėjo teisę Įsakymais reikalauti grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintas išlaidas iš pareiškėjo. Todėl pareiškėjo skundo argumentai, kad Agentūra vykdė priežiūrą, kontrolę bei mokėjimus pagal Sutartį ir padarė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus nepanaikina pareiškėjo pareigos grąžinti lėšas, kurios buvo sumokėtos, tačiau vėliau pripažintos netinkamomis apmokėti. Pažymėtina, jog pareiškėjas, manydamas, kad dėl Agentūros veiksmų jam kilo žala, turi teisę reikalauti ją atlyginti Civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

51Dėl finansinės korekcijos dydžio

52Finansinės korekcijos (sumos pataisos), kai nesilaikoma viešųjų pirkimų reikalavimų nustatytos ES Komisijos Rekomendacijose Dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (COCOF 07/0037/03-LT) (toliau - COCOF). Dėl COCOF 2 priedo 21 p. įtvirtinto pažeidimo, kai nesilaikoma pakankamo viešumo ir skaidrumo laipsnio, „sutartis sudaryta be tinkamo konkurso, dėl to pažeidžiamas skaidrumo principas” rekomenduojama taikyti 25 proc. sutarties sumos pataisą. Iš ginčijamų įsakymų turinio matyti, kad Agentūra, atsižvelgdama į COCOF rekomendacinį pobūdį, taikė ne maksimalią - 25 proc., o 10 proc. finansinę korekciją nuo Sutarties sumos, kurios dydį nurodė ne procentine išraiška, o konkrečia ją atitinkančia pinigine išraiška. Ginčo dėl finansinės korekcijos dydžio apskaičiavimo byloje nėra. Tačiau, kaip pagrįstai pastebėjo VAGK, ginčijamuose įsakymuose Agentūra nepagrindė finansinės korekcijos dydžio mažinimo. Iš Departamento 2014-02-17 išvados matyti, kad maksimalią – 25 proc. dydžio finansinę korekciją tarpinė institucija laiko neproporcinga padarytam pažeidimui ir todėl pasiūlė taikyti mažesnę. Kadangi Agentūra ginčijamais įsakymais įpareigojo pareiškėją grąžinti sumą, atitinkančią 10 proc. nuo Sutarties sumos, laikytina, kad ji pritarė Departamento išvados argumentams dėl finansinės korekcijos dydžio. Teismo vertinimu, taikyta finansinė korekcija yra adekvati padarytam pažeidimui ir teisinga. Ginčo dėl COCOF nuostatų taikymo byloje nėra.

53Taigi, išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius įrodymus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Agentūros direktoriaus 2014-03-17 įsakymas Nr. T1-53 ir 2014-03-25 įsakymas Nr. T1-62 yra pagrįsti ir teisėti, juos panaikinti nėra teisinio pagrindo. Atitinkamai yra teisėtas ir pagrįstas ginčijamas VAGK 2014-05-09 sprendimas, kadangi priimtas pilnai ir visapusiškai įvertinus visas reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai taikant ginčo santykius reglamentuojančius teisės aktus. Panaikinti šį sprendimą taip pat nėra teisinio pagrindo. Dėl šių priežasčių pareiškėjo skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

54Teismas, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsniu, 129 straipsniu,

Nutarė

55pareiškėjos UAB „Biržų vandenys“ skundą atmesti.

56Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas UAB „Biržų vandenys“ (toliau – ir Bendrovė) kreipėsi į... 4. Pareiškėjas skunde nurodė, kad 2006 metų gruodžio 18-22 d. įgyvendinant... 5. Nurodė ir tai, kad LR Valstybės kontrolė dėl Projekto 2013-09-27 surašė... 6. Atsakovas, vadovaudamasis Finansinės paramos, išmokėtos arba panaudotos... 7. Pažymėjo, kad pareiškėjui taikoma labai ženkli materialinė atsakomybė... 8. Atsakovas Agentūra su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Teismui... 9. Dėl pareiškėjo prievolės grąžinti lėšas nurodė, kad Europos Sąjungos... 10. Atsakovas remdamasis Sanglaudos fondo lėšų administravimo taisyklių 3, 11,... 11. Dėl pareiškėjo skundo argumento, kad jam yra pritaikyta ekonominio,... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio statybos trestas“ sutiko su... 13. Remdamasis Grąžinimo taisyklių 5 punktu, trečiasis suinteresuotas asmuo... 14. Atkreipė dėmesį ir į tai, kad konstatavus žalos padarymo faktą, pagal... 15. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį... 16. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino atsiliepimuose išdėstytus... 17. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens AB „Panevėžio... 18. Skundas atmestinas.... 19. Nustatyta, kad Europos Komisija 2006-07-11 priėmė sprendimą „Dėl paramos... 20. Agentūra (perkančioji organizacija) bei UAB „Biržų vandenys”... 21. Europos Komisija 2012-09-20 sprendimu iš dalies pakeitė sprendimą dėl... 22. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2013-09-27 surašė valstybinio... 23. Audito ataskaitoje nurodyta ir tai, jog Agentūra, vykdydama atvirą... 24. Atliekant auditą taip pat nustatyta, jog vykdant atvirą supaprastintą... 25. Valstybės kontrolė Audito ataskaitoje išreiškė nuomonę, kad Viešųjų... 26. Valstybės kontrolė 2013-09-27, be kitų institucijų, Lietuvos Respublikos... 27. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklių,... 28. Administravimo taisyklėse Agentūrai nustatyta pareiga užtikrinti, jog... 29. Pažeidimų taisyklėse nustatyta, kad pažeidimas – tai Lietuvos Respublikos... 30. Aplinkos ministerija, nustačiusi, kad įtariami pažeidimai ir (arba) apie... 31. Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos paramos administravimo departamentas... 32. Agentūros direktorius 2014-03-17 įsakymu Nr. T1-53, vadovaudamasis... 33. Apie priimtą įsakymą Agentūra informavo pareiškėją 2014-03-17 raštu Nr.... 34. Agentūros direktorius 2014-03-25 įsakymu Nr. T1-62 pakeitė 2014-03-17... 35. Agentūra 2014-03-25 raštu Nr. (29-2-7)-APVA-206 informavo pareiškėją, jog... 36. Pareiškėjas dėl Agentūros direktoriaus 2014-03-17 įsakymo Nr. T1-53 ir... 37. VAGK 2014-05-09 sprendimu Nr. 3R-198(AG-161/05-2014) pareiškėjo skundą... 38. Pareiškėjas ginčijamų Agentūros įsakymų neteisėtumą grindžia tuo, kad... 39. Iš ginčijamo 2014-03-17 įsakymo Nr. T1-53 turinio matyti, kad reikalavimas... 40. Remiantis bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2006 m. rugpjūčio... 41. Trečiojo suinteresuoto asmens AB „Panevėžio statybos trestas“ atstovas... 42. Pažymėtina, kad pagal LR valstybės kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1... 43. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji... 44. Įvertinęs bylos rašytinius įrodymus, teismas sutinka su Valstybės... 45. Pagal Pažeidimų taisyklių 12 punktą, kai nustatytas pažeidimas yra... 46. Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad nagrinėjamu atveju paramos lėšų... 47. Pareiškėjo skundo argumentai, kad jis neturi būti laikomas projekto... 48. Grąžinimo taisyklės apibrėžia projekto vykdytoją - tai rangovas,... 49. Iš 2006-07-11 Komisijos sprendimo turinio matyti, kad parama Projektui... 50. Atsižvelgiant į aukščiau aptartą teisinį reguliavimą darytina išvada,... 51. Dėl finansinės korekcijos dydžio... 52. Finansinės korekcijos (sumos pataisos), kai nesilaikoma viešųjų pirkimų... 53. Taigi, išnagrinėjusi ir įvertinusi visus byloje esančius įrodymus,... 54. Teismas, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių... 55. pareiškėjos UAB „Biržų vandenys“ skundą atmesti.... 56. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...