Byla A-261-200-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Raseinių hipodromas apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Raseinių hipodromas skundą atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių statyba“, dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga Raseinių hipodromas (toliau – ir pareiškėjas, VšĮ Raseinių hipodromas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (t. I, b. l. 1-8), kuriame prašė:

51) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ir Ūkio ministras) 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos (toliau – ir ES) fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas, grąžinimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-783); 2) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. Įsakymą Nr. 4-784 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-937 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą (toliau – ir Europos Sąjungos finansinė parama) pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-784); 3) panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. (24.16-03)-5K-1217234); 4) jei būtų atsisakyta panaikinti minėtus sprendimus, sumažinti VšĮ Raseinių hipodromas pritaikytą finansinę korekciją iki 2 proc. dydžio sutarties sumos.

6Skunde nurodė, kad Ūkio ministras Įsakymu Nr. 4-783, remdamasis viešosios įstaigos Verslo paramos agentūros (toliau – ir VšĮ Verslo paramos agentūra, LVPA) 2012 m. liepos 23 d. pažeidimo tyrimo išvada (toliau – ir pažeidimo tyrimo išvada), pripažino projekto „Raseinių hipodromo rekonstravimas“ (toliau – ir Projektas) išlaidų sumą – 196 449,90 Lt - netinkamomis finansuoti išlaidomis, taip pat nustatė Projekto vykdytojo grąžintinų lėšų sumą 45 534,64 Lt Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų. Šios sankcijos pagrindimo pagrindinis argumentas – VšĮ Raseinių hipodromas, pasirašydamas rangos sutartį su kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiu rangovu, padarė teisės aktų pažeidimus. LVPA savo išvadoje nurodė, kad, pirma: perkančioji organizacija pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 39 straipsnio 1 dalies nuostatas tuo aspektu, kad kreipėsi į tiekėją uždarąją akcinę bendrovę „Raseinių statyba“ (toliau – ir UAB „Raseinių statyba“) dėl supaprastinto atviro konkurso rekonstrukcijos darbams įsigyti sąlygų 11.11 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tikslinimo, o tiekėjui tikslinant kvalifikacinius duomenis nurodžius papildomą specialiųjų darbų vadovą – E. N., kuris pradiniame pasiūlyme nebuvo įrašytas, perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – ir perkančioji organizacija) pripažino tiekėjo UAB „Raseinių statyba“ kvalifikaciją tinkama. Antra, LVPA nustatė, kad perkančioji organizacija VšĮ Raseinių hipodromas, neatmetusi UAB „Raseinių statyba“ pasiūlymo tuo pagrindu, kad bendrovė neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies nuostatas bei skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, kadangi pasiūlymą vertino ne pagal paskelbtus supaprastinto atviro konkurso rekonstrukcijos darbams įsigyti sąlygų (toliau – ir Pirkimo sąlygos) reikalavimus. Trečia, LVPA nustatė, kad perkančiosios organizacijos VšĮ Raseinių hipodromas Pirkimo sąlygų 11.10 punktas yra perteklinis ir neproporcingas pirkimo objektui, kadangi pagal pridėtą techninę specifikaciją tokie darbai nėra atliekami. Tuo perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatas. Ketvirta, LVPA teigė, kad perkančioji organizacija taip pat padarė teisės aktų pažeidimus, pasirašydama rangos sutartį su kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiu rangovu.

7Nurodė, kad perkančiosios organizacijos užklausimas dėl specialiųjų darbų vadovo, šiuo atveju negali būti laikomas esminiu pasiūlymo pakeitimu. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Raseinių statyba“ apskritai turėjo tinkamą specialiųjų darbų vadovą, tiesiog dėl tam tikrų priežasčių pateikiant kvalifikacijos atestatą, jis nebuvo nurodytas. UAB „Raseinių statyba“ po perkančiosios organizacijos užklausimo nenurodė naujo asmens, o tiesiog patikslino perkančiajai organizacijai pateiktus duomenis.

8Dėl UAB „Raseinių statyba“ neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams nurodė, kad LVPA nepagrįstai teigia, kad UAB „Raseinių statyba“ subrangovas Rimanto Augulio Elektros Paslaugų individuali įmonė (toliau – ir Rimanto Augulio Elektros Paslaugų IĮ) neturi teisės atlikti elektrotechnikos darbus (iki 10 kV įtampos), remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – ir Statybos įstatymas) 15 straipsnio 2 dalimi. Statybos įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nenumato prievolės turėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir aplinkos ministerija, LR AM) išduotą atestatą, atliekant statybos darbus ypatingų statinių kategorijai nepriskiriamuose statiniuose. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-860/2011). Ypatingų statinių kategorijai priskiriami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklai su priklausiniais (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ 2 lentelė, atsižvelgiant į 2011 m. liepos 7 d. pakeitimą, kuriuo pakeistas įsakymo 5.3 punkto 2 lentelės 14 punktas (Magistraliniai ir skirstomieji šilumos tiekimo tinklai, dujotiekiai, naftotiekiai), taip pat lentelė papildoma 141 punktu (110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklai su priklausiniais). Todėl iki 110 kV įtampos elektros tinklų statybos darbus gali atlikti neatestuotos įmonės.

9Dėl rangos sutarties pasirašymo su kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiu rangovu pažymėjo, kad statybos rangos sutartis su UAB „Raseinių statyba“ yra galiojanti, nes ji pasirašyta nepažeidžiant konkurso sąlygų ir VPĮ nuostatų. VšĮ Verslo paramos agentūra pažeidimo tyrimo išvadoje teigia, kad UAB „Raseinių statyba“ subrangovas Rimanto Augulio Elektros Paslaugų IĮ turi teisę atlikti tik statinio dalies projektavimo darbus (Aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 5240) ir elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbus. Pareiškėjas pažymėjo, jog VšĮ Verslo paramos agentūra neatkreipė dėmesio į tai, kad subrangovas šiuo atveju turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Ūkio ministerija) atestatą, suteikiantį teisę atlikti reikiamus elektrotechnikos darbus. Nepagrįsta teigti, kad Aplinkos ministerijos išduotas atestatas yra tik tas dokumentas, kurio pagrindu suteikiama teisė dalyvauti konkurse, bei atlikti rekonstrukcijos darbus, o Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas, išduotas subrangovui, jau yra netinkamas pagrindas. Formalaus reikalavimo nesilaikymas, negali būti pagrindu pripažinti įvykusį konkursą neteisėtu, ar pasirašytą statybos rangos sutartį negaliojančia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416).

10Pareiškėjas manė, kad negalėtų būti laikoma esminiu konkurso sąlygų pažeidimu faktas, jog paskelbtas konkurso laimėtojas samdo subrangovą (Rimanto Augulio elektros paslaugų IĮ), turintį Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotą atestatą. Remiantis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, svarbu, kad imperatyvių teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis, kai priimtas pirkimų komisijos sprendimas leidžia daryti išadą, kad neracionaliai panaudotos lėšos ir laimėtoju šiuo konkrečiu atveju turėjo būti ne komisijos paskelbtas pirkimų dalyvis, bet būtent tas dalyvis, kurio pasiūlymas buvo atmestas.

11Pažymėjo, kad 2007 m. vasario 28 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir Statybininkų asociacijos bendrame išaiškinime „Dėl statybos įmonių bei darbuotojų darbo energetikos objektuose ir įrenginiuose“ išaiškinta, jog galiojančiose abiejų įstatymų (Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (toliau – ir Energetikos įstatymas)) versijose yra punktai, reglamentuojantys vieną ir tą pačią veiklą, tai yra darbą energetikos objektuose ir įrenginiuose. Tačiau abiejuose įstatymuose yra naudojami netgi skirtingi apibrėžimai.

12Dėl perteklinių dirbtinai ribojančių konkurenciją sąlygų paaiškino, kad VšĮ Verslo paramos agentūra teigia, kad perkančioji organizacija VšĮ Raseinių hipodromas, nustatydama perteklines sąlygas, diskriminavo kitus konkurse dalyvavusius tiekėjus, nes leido nesilaikyti reikalavimo trečiajam asmeniui turėti atestatą elektrotechnikos darbams ir kuomet tų darbų (transformatorinės) įrengimo apskritai nebeliko. Pažymėjo, kad atsakovas nelaiko jokia diskriminacija, ar lygiateisiškumo principo pažeidimu fakto, jog transformatorinės darbų nebeliko, todėl galėjo konkursą laimėti neturintis atitinkamo atestato subjektas.

13Dėl finansinių korekcijų taikymo masto nurodė, kad perkančioji organizacija nepažeidė VPĮ numatytų imperatyvių reikalavimų, todėl finansinio poveikio priemonė turėtų būti panaikinta. Finansinio poveikio priemonės – 196 449,90 Lt (5 proc. finansinė korekcija) suma sumažinamas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų dalies finansavimas, kelia rimtą grėsmę Projekto rodiklių pasiekimui bei apskritai paties Projekto įgyvendinimui. Tačiau, jeigu skundas dėl finansinių korekcijų panaikinimo nebūtų patenkintas, prašo sumažinti pritaikytą finansinės korekcijos dydį iki 2 proc. sutarties sumos.

142009 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. IK-173 „Dėl metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – ir Metodinės pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijos) 26 punkte minėtose Europos Komisijos gairėse yra numatyta, kad esant kai kurių neesminių viešojo pirkimo direktyvų nuostatų pažeidimui gali būti taikoma 2 proc., 5 proc. arba 10 proc. finansinė korekcija nuo sutarties sumos, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir (arba) pažeidimą padarius pakartotinai. Šio tipo pažeidimui esant tik formaliam ir neturint galimo finansinio poveikio, jokia pataisa nėra taikoma, todėl nesutikus panaikinti paskirtą finansinės korekcijos taikymą, nėra pagrindo taikyti didesnę nei minimalią, tai yra 2 proc. dydžio sutarties sumos, finansinę korekciją.

15Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. I, b. l. 49-52) su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

16Nurodė, kad LVPA 2012 m. liepos 24 d. raštu Nr. R4-12061(13.1.5) „Dėl nustatyto Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimo (projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020)“ (toliau – ir Raštas) pateikė Ūkio ministerijai priimtą sprendimą dėl pareiškėjo Projekto nustatyto Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų naudojimo pažeidimo. Ūkio ministerija, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – Taisyklės), 198.2 punktu, priėmė sprendimą sumažinti Projekto finansavimą ir išskaičiuoti grąžintiną sumokėtų lėšų dalį iš pareiškėjo pateikto mokėjimo prašymo, kurį išdėstė skundžiamame sprendime. LVPA Ūkio ministerijai Raštu pateikė savo priimtą sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, o Ūkio ministerija priėmė vieną iš sprendimų, nurodytų Taisyklių 198 punkte. Tuo tarpu, įgyvendinant Projektą, padarytų pareiškėjo pažeidimų tyrimas ir nustatymas yra LVPA kompetencija.

17Skundžiami Įsakymas Nr. 4-783 ir Įsakymas Nr. 4-784 negali būti panaikinti, nes yra praleistas jų apskundimo terminas. Pareiškėjas apie juos buvo informuotas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2012 m. rugpjūčio 3 d. raštu Nr. (19.2-52)-3-4435 „Dėl ūkio ministro įsakymų“, kuris pareiškėjui buvo įteiktas 2012 m. rugpjūčio 7 d. Taigi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos (toliau – ir ABTĮ) nuostatas bei į tai, kad pareiškėjas į teismą dėl jų panaikinimo kreipėsi tik 2012 m. spalio 18 d., darytina išvada, jog pareiškėjas praleido jų apskundimo terminą.

18LVPA, nustačiusi Projekto finansinės paramos lėšų naudojimo pažeidimą, kuris susijęs su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo principų pažeidimu, priimdama sprendimą, vadovavosi Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktu. Atsižvelgiant į Europos Komisijos Rekomendacijų dėl finansinių pataisų, taikytinų iš struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamoms išlaidoms, kai nesilaikoma viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/0037/03-LT) 24 punktą, pareiškėjo prašymas sumažinti pritaikytą finansinės korekcijos dydį iki 2 proc. yra nepagrįstas.

19Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. I, b. l. 95-100) su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

20Nurodė, kad reikalavimus bendrai iš Europos Sąjungos fondų lėšų, finansuojamų ir vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją bei įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidoms, kad jos būtų pripažintos deklaruoti Europos Komisijai, nustato Vykdomų pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijų ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (toliau – ir Finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės). Kad būtų pripažintos tinkamomis finansuoti, išlaidos, patirtos įgyvendinant projektus pagal strategiją ir šią strategiją įgyvendinančias veiksmų programas, privalo atitikti visus Finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių 8 punkte nustatytus bendruosius reikalavimus.

21Pagal Ūkio ministerijos, LVPA ir pareiškėjo pasirašytos 2011 m. gruodžio 30 d. Projekto „Raseinių hipodromo rekonstravimas“, projekto kodas VP3-1.3-ŪM-01-V-P20, finansavimo ir administravimo sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.8 punktą bei specialiųjų sąlygų 8.3 punktą pareiškėjas įsipareigojo laikytis VPĮ, juo vadovautis ir susitarta, kad jis atsako už šio įstatymo laikymąsi. Vadovaudamasi Taisyklėmis, Metodinėmis pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 (Žin., 2008, Nr. 37-5429) (toliau – ir Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės), LVPA nustatė, kad pareiškėjas 2011 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. RHD-II-2 kreipėsi į tiekėją UAB „Raseinių statyba“ Pirkimo sąlygų 11.11 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų tikslinimo. Tiekėjas, tikslindamas savo kvalifikacinius duomenis, nurodė papildomą specialiųjų darbų vadovą – E. R. N., kuris pradiniame pasiūlyme nebuvo įrašytas ir pateikė dokumentus, patvirtinančius jo atitiktį Pirkimo sąlygų reikalavimams.

22Pažymėjo, kad tiekėjų kvalifikacijos vertinimą reglamentuoja VPĮ 32 straipsnis, vadovaujantis šio straipsnio ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo nuostatomis, perkančioji organizacija gali prašyti ūkio subjektų papildyti arba paaiškinti tik sertifikatus arba dokumentus, patvirtinančius tiekėjo kvalifikaciją. Tokiu būdu, vadovaujantis VPĮ 32 straipsnio 5 dalies reikalavimais, galima papildyti ir paaiškinti tik dokumentus ar pažymas apie pasiūlyme nurodytų asmenų kvalifikaciją. LVPA nuomone, toks pasiūlymo papildymas traktuotinas kaip esminis pasiūlymo pakeitimas, o perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimas pripažinti tiekėjo UAB „Raseinių statybą“ kvalifikaciją tinkama prieštarauja VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms, kad perkančioji organizacija negali leisti pakeisti pasiūlymo esmės.

23Pirkimo dalyvis UAB „Raseinių statyba“ kartu su 2011 m. lapkričio 4 d. komerciniu pasiūlymu Nr. 577 pateiktoje 2011 m. lapkričio 2 d. subrangos deklaracijoje nurodė, kad elektros darbus iki 10 kV atliks Rimanto Augulio Elektros Paslaugų IĮ, o 2011 m. lapkričio 2 d. ketinimų protokole nurodyta, kad savininkas R A. tvirtina, jog jo vadovaujama įmonė, dalyvaudama kaip subrangovas, ketina atlikti konkurso „Raseinių hipodromo rekonstravimo rangos darbai“ elektros montavimo darbus iki 10 kV. Pažymėjo, kad minėta įmonė turi teisę atlikti tik statinio dalies projektavimo darbus (LR AM išduotas atestatas Nr. 5240) ir elektros tinklo ir įrenginių iki 10 kV įtampos eksploatavimo darbus, bet ne elektros montavimo darbus iki 10 kV. Įvertinus šias aplinkybes, tiekėjas UAB „Raseinių statyba“ neatitiko Pirkimo sąlygų 11.10 punkto reikalavimo turėti teisę atlikti elektrotechnikos darbus (iki 10 kV), todėl, vadovaudamasis Pirkimo sąlygų 72.1 punktu, pareiškėjas privalėjo atmesti pasiūlymą. To nepadaręs pareiškėjas pažeidė VPĮ 32 straipsnio 6 dalies nuostatas bei skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, kadangi pasiūlymą vertino ne pagal paskelbtus Pirkimo sąlygų reikalavimus.

24Pirkimo sąlygų 11.10 punkte nustatytas reikalavimas turėti teisę atlikti elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos) darbus, yra perteklinis ir neproporcingas pirkimo objektui, kadangi pagal pridėtą techninę specifikaciją tokie darbai nėra atliekami. Pareiškėjas, nustatęs reikalavimus, kurie nėra būtini pirkimo dokumentuose nurodytiems darbams atlikti, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 2 dalies nuostatas.

252011 m. gruodžio 28 d. su konkurso laimėtoju UAB „Raseinių statyba“ buvo pasirašyta VšĮ Raseinių hipodromo rekonstravimo darbų rangos sutartis Nr. l, kurios vertė 5 300 000 Lt. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. gruodžio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011 yra pasisakęs, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Pagal teismų praktiką perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Tai gali būti grindžiama ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifine paskirtimi, arba tuo, kad aukštą ar labai tikslų reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Turinio viršenybės prieš formą principas tiekėjų kvalifikacijos atitikties Pirkimo sąlygoms tikrinimo procedūroje nepaneigia perkančiosios organizacijos pareigos objektyviai, kruopščiai ir skaidriai vertinti jai pateiktų kvalifikacijos dokumentų turinį. Atitinkamai teismai negali konstatuoti perkančiosios organizacijos veiksmų vertinant tiekėjo kvalifikaciją teisėtumo, jei šio pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, nes turiningasis vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turinčius viršenybę prieš formalumus, turi ribas – perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo laisvę riboja veiksminga kitų tiekėjų interesų gynyba ir skaidrumo imperatyvas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byla Nr. 2A-1015/2012). Šiuo atveju pats pareiškėjas nurodo, kad nustatė pirkimo objektui neadekvačius reikalavimus, tai yra nepagrįstai apribojo konkurenciją.

26Nesutiko su pareiškėju, kad subrangovas turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti reikiamus elektrotechnikos darbus, kadangi nurodytas atestatas suteikia teisę „verstis elektros įrenginių eksploatavimu“, kas nėra statybos darbai. Tuo tarpu naujų elektros įrenginių montavimas pagal Statybos įstatymą yra priskiriamas statybos darbams (Statybos įstatymo 2 str. 15 p.). Eksploatavimas apima veiklą jau įrengtuose, pastatytuose, sumontuotose energetikos įrenginiuose, bet ne jų įrengimą, montavimą ar statybos darbus.

27Pareiškėjo pateikta nuoroda į Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2007 m. vasario 28 d. išaiškinimą nepagrindžia pareiškėjo argumentų dėl to, kad pareiškėjas, turėdamas atestatą elektros įrenginių eksploatavimui, gali atlikti ir statybos (montavimo) darbus. Minėtame išaiškinime buvo išaiškinta, kad „atliekant statybos darbus energetikos objektuose ir įrenginiuose būtina vadovautis ne tik Statybos įstatymu bei poįstatyminiais teisės aktais, bet ir Energetikos įstatymu bei poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais energetikos veiklą. Minėtuose objektuose darbams vadovaujantys ir dirbantys statybos darbuotojai papildomai turi būti atestuojami vadovaujantis Atestavimo nuostatais <...> Papildoma Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos statybos įmonių vadovų pavaduotojų atestacija nereikalinga, kai darbai vykdomi naujai statomuose ar rekonstruojamuose objektuose, jei statybvietę įmanoma atskirti ir izoliuoti (atitverti) nuo veikiančių energetikos įrenginių. Šiuo atveju statybos įmonei pakanka turėti tik Aplinkos ministerijos atestatų atitinkamų ypatingų statinių statybai“. Taigi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas yra tik papildomas atestatas, todėl pareiškėjas neatitiko Pirkimo sąlygų 11.10 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, nes neturėjo atestato, leidžiančio atlikti elektrotechnikos darbus (iki 10 kV įtampos).

28LVPA laikėsi pozicijos, kad būtent, tai, kad pareiškėjas reikalavo pateikti atitinkamus atestatus darbams, kurių nebuvo numatyta vykdyti projekte, apribojo konkurenciją. Tuo labiau, kad vėliau pareiškėjas, neatitinkančių šio, savo paties nustatyto kriterijaus, tiekėjų pasiūlymų neatmetė, ir, rodydamas palankumą konkursą laimėjusiam tiekėjui, pažeidė vienodo požiūrio į subjektus principą. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad statybos objektas yra ne elektros tinklai, o VšĮ Raseinių hipodromas, kuris yra ypatingas statinys, su visais priklausiniais, todėl pareiškėjo argumentai, kad teisės aktai nenumato prievolės turėti Aplinkos ministerijos išduotą atestatą yra nereikšmingi ir atmestini.

29Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktas numato, kad nustačius pažeidimą, kuris yra susijęs su viešuoju pirkimu pagal VPĮ, taikomos Europos Komisijos Finansinių korekcijų laikymo dėl pažeidimų viešųjų pirkimų srityje gairės (2007 m. lapkričio 29 d. galutinė redakcija, COCOF 07/ 0037/03-ES) (toliau – ir Gairės). Vykdydamos tikrinimus, valstybių narių priežiūros institucijos, aptikusios Gairėse nurodyto tipo pažeidimus, privalo padaryti būtinas pataisas pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (toliau – ir Reglamentas) 98 straipsnį. Vadovaujantis Reglamento 70 straipsnio 1 dalies b punktu, Reglamento 98 straipsnio 2 dalimi valstybės narės turi pareigą siekti susigrąžinti sumas pagal šio Reglamento 98 straipsnio 2 dalį ir susigrąžinti valstybės pagalbą pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnį ir pagal 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias Europos Bendrijos steigimo sutarties 88 straipsnio taikymo taisykles, 14 straipsnį (Bendrojo reglamento 101 str.). Reglamento 99 straipsnio 1 dalies c punktas, suponuoja Komisijos pareigos atlikti atitinkamą koregavimą atsiradimą. Nustatant finansines pataisas, turi būti vadovaujamasi principu „Finansinių pataisų tikslas yra atstatyti situaciją, kurioje 100 proc. visų bendram finansavimui struktūrinių fondų deklaruotų išlaidų atitiktų taikomas nacionalines ir Bendrijos taisykles.“

30Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 3 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A63-2790/2011, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika ir pabrėžė, kad šiuo atveju netaikytina pareiškėjo skunde nurodyta teismų praktika, nes bylų aplinkybės nėra tapačios. Be to, nėra sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjo pirkimų komisijos veiksmų panaikinimo.

31Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministerija) atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. I, b. l. 101-107) su juo nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

32Pažymėjo, kad Finansų ministerijos, kaip vadovaujančios institucijos, ir LVPA, kaip įgyvendinančios institucijos, funkcijos yra nustatytos Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139) (toliau – ir Atsakomybės paskirstymo taisyklės). Finansų ministerija, atlikdama vadovaujančiosios institucijos funkciją, veikia pagal Atsakomybės paskirstymo taisyklių 211 punktą.

33Finansų ministerija, vadovaudamasi Atsakomybės paskirstymo taisyklių 211 punktu, išnagrinėjo 2012 m. rugpjūčio 8 d. pareiškėjo skundą ir 2012 m. rugsėjo 25 d. priėmė sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234-6K-1208001. Finansų ministerijos nuomone, LVPA pažeidimo tyrimo išvadoje nurodytos faktinės aplinkybės, argumentai ir įrodymai, pateiktas teisinis pagrindas, kuriuo LVPA vadovavosi, priimdama tokį sprendimą, pažeidimo tyrimo išvadoje išdėstyti motyvai yra aiškūs ir pakankami, nebuvo nustatyta, kad LVPA būtų viršijusi įgyvendinančiosios institucijos kompetenciją ar pažeidusi pažeidimo tyrimo procedūras, todėl Finansų ministerija, atsižvelgdama į šias aplinkybes, priėmė sprendimą, kad pareiškėjo 2012 m. rugpjūčio 8 d. skundas yra nepagrįstas.

34LVPA pažeidimo tyrimo išvadoje nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad nustatyto pažeidimo ištaisyti neįmanoma ir vadovaudamasi Atsakomybės paskirstymo taisyklių 197 punktu, priėmė sprendimą pripažinti 196 449,90 Lt projekto išlaidų netinkamomis finansuoti ir pagal Atsakomybės paskirstymo taisyklių 197.2 punktą, teikė siūlymą Ūkio ministerijai pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tai yra sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi 1 114 386,60 Lt ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį 45 534,64 Lt iš pareiškėjo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos. Atsižvelgdama į LVPA pateiktus argumentus ir vadovaudamasi Atsakomybės paskirstymo taisyklių 198 punktu, Ūkio ministerija priėmė pareiškėjo skundžiamus įsakymus.

35Finansų ministerija, atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. 1-3827-189/2012, 2012 m. spalio 22 d. sprendime administracinėje byloje Nr. 1-3439-426/201, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-633/2008 bei 2012 m. birželio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS822-530/2012 išdėstytus teiginius, manė, kad tiek LVPA sprendimas, tiek Finansų ministerijos sprendimas yra tik tarpiniai (procedūriniai) sprendimai, kuriuose išdėstyta nuomonė nelaikytina turinčia įtakos pareiškėjui ir kurie tiesioginių pasekmių pareiškėjui nesukėlė, pareiškėjo teisių apimtis nesusiaurėjo bei papildomų pareigų neatsirado, o teisė priimti galutinį sprendimą teisės aktais yra suteikta ne įgyvendinančiai institucijai (LVPA) ar vadovaujančiai institucijai (Finansų ministerijai), o Ūkio ministerijai, kurios priimtas sprendimas ir sukelia teisines pasekmes pareiškėjui.

36Lietuvos Respublikos metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 26 punkte Gairių 2 lentelė yra taikoma supaprastintų pirkimų atveju, o Gairių 2 lentelės 24 pozicijoje nustatytas vienodo požiūrio principo pažeidimas. Gairių 1 lentelėje nurodyti sankcijų skaičiavimo principai naudojami tarptautiniams pirkimams, o Gairių 2 lentelėje nurodyti sankcijų taikymo principai – supaprastintiems pirkimams (kaip ir buvo pareiškėjo atveju). Tiek LVPA, tiek Finansų ministerija savo sprendimuose dėl nustatytų pažeidimų vykdant supaprastintus viešuosius pirkimus taiko būtent Gairių 2 lentelėje nurodytus sankcijų apskaičiavimo principus.

37Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Raseinių statyba“ atsiliepime į pareiškėjo skundą (t. V, b. l. 82) nurodė, kad pareiškėjo skundas yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

38Taip pat pažymėjo, kad buvo nepagrįstai įtrauktas į administracinės bylos Nr. 1-1188-815/2013 nagrinėjimą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nes šios bylos išsprendimas jokios įtakos UAB „Raseinių statyba“ teisėms ir pareigoms neturės. Šioje byloje sprendžiamas ginčas tarp pareiškėjo ir atsakovų dėl pareiškėjui skirtų sankcijų pagal paramos sutartį. UAB „Raseinių statyba“ nėra paramos sutarties šalis. UAB „Raseinių statyba“ su pareiškėju VšĮ Raseinių hipodromas yra sudariusi viešojo pirkimo sutartį, kurios vykdymas niekaip nėra susijęs su pareiškėjo šioje byloje ginčijamais administraciniais aktais.

39II.

40Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 3 d. sprendimu (t. V, b. l. 93-107) skundą atmetė kaip nepagrįstą

41Teismas pabrėžė, kad realias teisines pasekmes, t. y. lėšų grąžinimo pareigą pareiškėjui, nustatė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas, grąžinimo“ bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 4-784 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-937 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“. Tuo tarpu viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros 2012 m. liepos 23 d. priimta pažeidimo tyrimo išvada (t. I, b. l. 122-126) nėra tokio pobūdžio sprendimas, kuris keistų pareiškėjo statusą, nes juo tik konstatuojami pažeidimai ir pateikiami siūlymai Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, o šią išvadą įvertinusi, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ (t. I, b. l. 20-24) tik patvirtino išvados teiginius. Tiek pažeidimo tyrimo išvada (t. I, b. l. 122-126), tiek Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ (t. I, b. l. 20-24) yra tarpinio pobūdžio sprendimai, nesukeliantys pareiškėjui realių teisinių pasekmių, todėl šie sprendimai nėra skundo administraciniam teismui dalyku (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-530/2012). Todėl ši administracinė byla dalyje dėl reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ nutraukti (ABTĮ 101 str. 1 p.).

42Rėmėsi Metodinių pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktu, Gairių 2 lentele ir nustatė, kad vadovautis šiuo atveju pareiškėjo prašomais taikyti bendraisiais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais negalima, nes taip būtų nepagrįstai nukrypta nuo bendrųjų itin preciziškų Europos Komisijos nustatytų taisyklių. Todėl pareiškėjo prašymo sumažinti VšĮ Raseinių hipodromas pritaikytą finansinę korekciją iki 2 proc. dydžio sutarties sumos netenkino ir atmetė kaip nepagrįstą.

43III.

44Pareiškėjas VšĮ Raseinių hipodromas apeliaciniu skundu (t. V, b. l. 116-125) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti ir panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-l217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“, kuriuo palikta galioti Lietuvos verslo paramos agentūros 2012 m. liepos 23 d. pažeidimo tyrimo išvada; panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas, grąžinimo“; panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymą Nr. 4-734 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-937 dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo, pakeitimo“.

45Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

461. Pažymėtina, kad UAB „Raseinių statyba“ pateikė kvalifikacijos atestatą Nr. 0686 su įrašu „šilumos gamyba“, tačiau įmonė šių darbų vykdyti negali, jei neturi šiems darbams inspektuoti specialiųjų darbų vadovo. Taigi perkančioji organizacija privalėjo papildomai pasiteirauti tiekėjo dėl specialiųjų darbų vadovo, nes pats įmonės atestatas yra tinkamas projekte numatytiems darbams. Vien įmonės kvalifikacijos atestate įrašas „šilumos gamyba“ nebus galiojantis, jei įmonė neturi specialiųjų darbų vadovo. Jei tiekėjas nepateikia jokių dokumentų ar pažymų apie jo kvalifikaciją, laikoma, kad tiekėjas išvis nepateikė duomenų apie kvalifikaciją. Tokiu atveju perkančioji organizacija neprivalo prašyti tiekėją pateikti duomenis apie kvalifikaciją. Tačiau, jei tiekėjas nepateikė duomenų tik apie vieną ar kelis kvalifikacijos reikalavimus, perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 32 straipsnio 5 dalies reikalavimais privalo paprašyti tiekėjo papildyti duomenis apie kvalifikaciją (Viešųjų pirkimų tarnybos pažeidimo tyrimo išvada pridėta prie bylos).

47Toks perkančiosios organizacijos užklausimas dėl specialiųjų darbų vadovo, priešingai nei teigiama Pažeidimo tyrimo išvadoje, šiuo atveju negali būti laikomas esminiu pasiūlymo pakeitimu. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „Raseinių statyba“ apskritai turėjo tinkamą specialiųjų darbų vadovą, tiesiog dėl tam tikrų priežasčių pateikiant kvalifikacijos atestatą, jis nebuvo nurodytas.

482. Remiantis Statybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, VšĮ Verslo paramos agentūra nepagristai teigia, kad UAB „Raseinių statyba“ subrangovas Rimanto Augulio Elektros Paslaugų IĮ neturi teisės atlikti elektrotechnikos darbus (iki 10 kV įtampos). Statybos įstatymas ir jį įgyvendinantys teisės aktai nenumato prievolės turėti Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, atliekant statybos darbus ypatingų statinių kategorijai nepriskiriamuose statiniuose. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-860/2011). Ypatingų statinių kategorijai priskiriami 110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklai su priklausiniais (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto STR 1.01.06:2002 „Ypatingi statiniai“ 2 lentelė, atsižvelgiant į 2011 m. liepos 7 d. pakeitimą, kuriuo pakeistas įsakymo 5.3 punkto 2 lentelės 14 punktas (Magistraliniai ir skirstomieji šilumos tiekimo tinklai, dujotiekiai, naftotiekiai), taip pat lentelė papildoma 141 punktu (110 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklai su priklausiniais). Todėl iki 110 kV įtampos elektros tinklų statybos darbus gali atlikti neatestuotos įmonės.

492. VšĮ Verslo paramos agentūra neatkreipė dėmesio į tai, kad subrangovas šiuo atveju turi Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti reikiamus elektrotechnikos darbus. Formalaus reikalavimo nesilaikymas, negali būti pagrindu pripažinti įvykusį konkursą neteisėtu, ar pasirašytą statybos rangos sutartį negaliojančia. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-416, šiuo konkrečiu atveju, netgi preziumuojant, kad VšĮ Verslo paramos agentūra yra teisi, būtina nustatyti, ar pareiškėjas – perkančioji organizacija VšĮ Raseinių hipodromas, laimėtoju paskelbusi neva tai konkurso reikalavimų neatitinkantį subjektą, padarė esminių konkurso sąlygų pažeidimų.

50Pareiškėjas mano, kad negalėtų būti laikoma esminiu konkurso sąlygų pažeidimu faktas, jog paskelbtas konkurso laimėtojas samdo subrangovą (Rimanto Augulio elektros paslaugų IĮ), turintį Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotą atestatą, o ne Aplinkos ministerijos išduotą atestatą dėl energetikos įrenginių eksploatavimo.

513. Remiantis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir 2007 m. vasario 28 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos ir Statybininkų asociacijos bendru išaiškinimu „Dėl statybos įmonių bei darbuotojų darbo energetikos objektuose ir įrenginiuose“ bei Energetikos įstatymu, energetikos įrenginių eksploatavimas reiškia tokių įrenginių remontą, matavimus ir bandymus, paleidimo ir derinimo darbus, ir kuomet šie darbai, pagal Statybos įstatymą, priskiriami statinio rekonstravimo darbams. Protingumo principas šioje vietoje turi būti suprantamas ir ta prasme, jog nelogiška būtų teigti, kad subjektas, turintis teisę atlikti elektros įrenginio eksploatavimo darbus, negalėtų tokių darbų, kaip paleidimas, montavimas ar pan., atlikti rekonstruojamame objekte, kai iš esmės rekonstrukcijos metu ir yra paleidžiami, montuojami, derinami, bandomi elektros įrenginiai.

524. Remiantis 2009 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. IK-173 „Dėl metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ 26 punktu bei Gairėmis, pažymėtina, kad šio tipo pažeidimui esant tik formaliam ir neturint galimo finansinio poveikio, jokia pataisa nėra taikoma.

53Šiuo atveju, net preziumuojant, kad VšĮ Raseinių hipodromas padarė tam tikrus VPĮ pažeidimus, tie pažeidimai būtų laikomi formaliais, neturinčiais jokios esminės reikšmės. Tokiu atveju, nesutikus panaikinti paskirtą finansinės korekcijos taikymą, nėra pagrindo taikyti didesnę nei minimalią, tai yra 2 proc. dydžio sutarties sumos, finansinę korekciją.

545. Šiuo atveju itin aktualus viešojo intereso klausimas. Būtent, tuo atveju, jei konkurso laimėtoju nebūtų paskelbta UAB „Raseinių statyba“, kuri konkurse pasiūlė mažiausią kainą, o laimėtoju būtų paskelbtas antrą vietą konkurse užėmęs tiekėjas, su juo rangos sutartis vis tiek greičiausiai nebūtų sudaryta, kadangi būtų stipriai viršytas perkančiosios organizacijos organizuoto konkurso biudžetas. Esant tokiai situacijai, neabejotinai vieno subjekto interesas užsidirbti iš pirkinio būtų pripažįstamas svarbesniu, nei Raseinių miesto ir ne tik bendruomenės – visuomenės interesas turėti hipodromą.

55Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo ir paramos agentūra pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (t. V, b. l. 131-134), kuriame prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

56Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

571. Remiantis Taisyklių 211 ir 212 punktais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (administracinės bylos Nr. AS146-201/2009; Nr. AS438-135/2009; Nr. AS502-466/2009, AS822-319/2013, Nr. AS822-172/2010, Nr. AS143-560/2010, Nr. AS62-180/2011), svarbu nustatyti ar pažeidimo tyrimo išvada ir Finansų ministerijos sprendimas nustatė pareiškėjui kokias nors teises ar pareigas, ar sukėlė realias teisines pasekmes.

58Atsižvelgiant į Taisyklių 197, 198 ir 1981 punktus, nagrinėjamu atveju Ūkio ministras 2012 m. rugpjūčio 2 d. priėmė įsakymus Nr. 4-783 ir Nr. 4-734 sumažinti projekto finansavimą ir susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį. Būtent šie Ūkio ministro įsakymai, o ne pažeidimo tyrimo išvada ar Finansų ministro sprendimas, sukėlė pareiškėjui teisines pasekmes. Taisyklės numato ministerijoms, priimančioms sprendimus dėl pažeidimo tyrimų išvadų, pareigą išnagrinėti gautus siūlymus ir paaiškėjus, kad įgyvendinančioji institucija išnagrinėjo ne visas aplinkybes, nustatydama pažeidimą, turi paprašyti, kad įgyvendinančioji institucija įvertintų naujai paaiškėjusias aplinkybes ir, jei būtina, atitinkamai pakeistų pažeidimo tyrimo išvadoje suformuluotą sprendimą dėl pažeidimo. Vadinasi įgyvendinančiosios institucijos pažeidimo tyrimo išvada nėra galutinis neatšaukiamas sprendimas. Pareiškėjui teisinės pasekmės atsiranda tik tuomet, kai Ūkio ministerija priima vieną iš Taisyklių 198 punkte nustatytų sprendimų.

59Atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuluotą praktiką administracinėse bylose Nr. AS520344/2013, Nr. AS662-59/2013 ir įvertinus pažeidimo tyrimo išvados turinį, darytina išvada, jog joje pareiškėjui nėra nustatyta privalomų vykdyti pareigų ar suteikta teisių. Joje yra išdėstytos nustatytos faktinės aplinkybės ir jų pagrindu padarytos išvados, kurios pačios savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui. Realias teisines pasekmes sukelia tik galutinis sprendimas dėl finansavimo ir lėšų – Ūkio ministro sprendimai, taigi administracinės bylos nagrinėjimo dalyku gali būti tik pastarųjų pagrįstumas ir teisėtumas.

602. Remiantis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2009, pareiškėjas nepagrįstai tarp apeliacinio skundo reikalavimų pakartotinai vėl formuoja prašymus panaikinti minėtus Ūkio ministro įsakymus.

61Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (t. V, b. l. 135-139), kuriame prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

62Atsiliepimas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir atsakovo VšĮ Lietuvos verslo ir paramos agentūros atsiliepimas į pareiškėjo apeliacinį skundą.

63Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (t. V, b. l. 140-144), kuriame prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

64Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

651. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka bei Taisyklių 211 punktu išnagrinėjo pareiškėjo skundą ikiteismine tvarka. Šį Finansų ministerijos teiginį pagrindžia Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kuris suformuotoje praktikoje laikosi pozicijos, kad Finansų ministerija, Taisyklių nustatyta tvarka, skundus dėl įgyvendinančios institucijos (šiuo atveju LVPA) sprendimų nagrinėja išankstine ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka.

66Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS261-778/2012, ABTĮ 25 straipsnis yra blanketinė norma, nukreipianti į kitus įstatymus bei teisės aktus. Nagrinėjamu atveju tokį ginčo nagrinėjimo būtinumą numato Taisyklių 211 punktas, pagal kurį pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai (šiuo atveju Finansų ministerijai) įgyvendinančiosios institucijos (šiuo atveju LVPA) veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Nors ši tvarka ir neprivaloma, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, ja pareiškėjas pasinaudojo ir apskundė LVPA sprendimą Finansų ministerijai, o tokią galimybę, be kita ko, numatė ir pats apskųstasis sprendimas.

67Finansų ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo, kuriam pritarta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 17 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. AS822-459/2013 yra nustatyta, kad speciali, išorinę administracinių aktų teisėtumo kontrolę atliekanti išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija negali būti ginčo šalimi administracinėje byloje teisme, į kurį persikėlė ikiteismine tvarka išnagrinėtas ginčas. Šiuo atveju vadovaujamasi ABTĮ 32 straipsnio 3 dalimi, kad apskundus administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos (nagrinėjamu atveju Finansų ministerijos) sprendimą, ginčo šalių procesinė padėtis nesikeičia. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Finansų ministerija yra netinkama šalis šioje administracinėje byloje.

682. Ginčas dalyje dėl Ūkio ministro įsakymų yra išspręstas galutiniu ir neskundžiamu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu, pareiškėjas praleido terminą apskųsti Ūkio ministro įsakymus, todėl jo prašymas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Finansų ministerijos sprendimą ir Ūkio ministro įsakymus, yra neteisėtas ir nepagrįstas. Šis teiginys grindžiamas tais pačiais argumentais, kaip ir atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui.

69Dėl pareiškėjo nurodytos finansinės korekcijos Finansų ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui.

70Teisėjų kolegija

konstatuoja:

71IV.

72Bylos ginčas yra dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, išmokėtų projekto vykdytojui, grąžinimo.

73Pirmosios instancijos teismas iš dalies teisingai išsprendė ginčą ir pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas, grąžinimo“ bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-784 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-937 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“, panaikinimo.

74Apeliacinės instancijos teismas šioje dalyje sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir vadovaujasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje van de Hurk prieš Nyderlandus). Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją). Todėl apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo argumentų šioje dalyje nekartoja, o tik įvertinęs esminius apeliacinio skundo argumentus, papildo teismo išvadas.

75Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nutraukė bylą dėl pareiškėjo pareikšto reikalavimo panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“.

76Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų, išmokėtų projekto vykdytojui, grąžinimas buvo nuspręstas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 4-783 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-01-V-01-020 vykdytojai viešajai įstaigai Raseinių hipodromas, grąžinimo“ bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 4-784 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 4-937 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir sanglaudos skatinimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“ ir dėl šių įsakymų apskundimo pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti. Tačiau ši aplinkybė negali riboti pareiškėjo teisės skųsti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“. Šis argumentas grindžiamas teisiniu reguliavimu, nustatančiu įgyvendinančios institucijos išvados, ginčo atveju VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros, apskundimo tvarką, nustatytą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir PAFT) bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi.

77Pagal PAFT 211 punkto 1 dalį pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Pareiškėjas, kaip projekto vykdytojas, pasinaudojo šia teise ir apskundė vadovaujančiai institucijai, Finansų ministerijai, LVPA 2013 m. liepos 23 d. išvadą, kadangi ji priimta dėl projekto vykdytojo veikloje nustatytų pažeidimų. Nustatyta išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka šiuo atveju nėra privaloma, nes remiantis ABTĮ 25 straipsnio 1 dalimi privaloma išankstinė ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka gali būti nustatyta tik įstatymu, o ne Vyriausybės nutarimu. Tačiau jei asmuo pasirinko neteisminę ginčo spendimo tvarką, jis, remdamasis PAFT 212 punktu bei ABTĮ 32 straipsnio 1 dalimi, jam nepalankų sprendimą gali skųsti per 20 dienų administraciniam teismui. Tokia teise šioje byloje pareiškėjas ir pasinaudojo, skųsdamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“.

78Pirmosios instancijos teismas, šioje dalyje nutraukdamas bylą, konstatavo, jog LVPA 2013 m. liepos 23 d. išvada bei dėl jos pagal pareiškėjo skundą priimtas Finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimas yra tarpinio pobūdžio, nesukeliantys realių teisinių pasekmių pareiškėjui, todėl nėra skundo administraciniam teismui dalyku ir šio sprendimo teisėtumo iš esmės nenagrinėjo. Su tokia teismo pozicija nesutikdamas, pareiškėjas apeliaciniame skunde nurodo, kad panaikinus minėtą sprendimą, pareiškėjas įgytų reikalavimo teisę įpareigoti Ūkio ministeriją panaikinti pareiškėjui nepalankius sprendimus.

79Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog teisė kreiptis į administracinius teismus yra suprantama plačiai (žr., pvz., 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-611/2008). Šiuo aspektu reikia priminti, kad teisė naudotis teisminiais gynybos būdais administraciniame teisme visų pirma grindžiama konstituciniu teisminės gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje. Oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje ne kartą konstatuota, kad asmuo, manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą – arbitrą, kuris išspręstų ginčą; šios teisės negalima apriboti ar paneigti; pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2008 m. sausio 22 d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. birželio 30 d. nutarimai). Teisminės gynybos principo svarba akcentuojama ir tarptautiniuose teisės aktuose, kurie atspindi bendras valstybėms narėms konstitucines tradicijas. Teisė į veiksmingą teisminę apsaugą įtvirtinta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose bei 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (OL C 364, 2000, p. 1) 47 straipsnyje. (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-2232/2013).

80Kartu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje pažymima, kad ši asmens teisė nėra absoliuti – ji turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka (žr., pvz., 2012 m. rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-530/2012).

81Pažymėtina, kad, remiantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, suinteresuotas subjektas turi teisę kreiptis gynybos į teismą, jei jis kreipiasi dėl realiai pažeistos teisės ar įstatymų saugomo intereso, o ne dėl tariamo teisės ar intereso pažeidimo, kurio teisminės gynybos rezultatas jokių teisinių pasekmių suinteresuotam subjektui nesukels.

82Remdamasis šiais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šio ginčo atveju pareiškėjas siekia teisminės gynybos dėl galimai savo pažeistos teisės, kuri nėra tariama ir veiksmingai gali būti ginama teisme pareiškėjo pasirinktu būdu, todėl turi būti realizuota. Esant šioms aplinkybėms, pareiškėjo skundo reikalavimas dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ panaikinimo turi būti nagrinėjamas iš esmės pirmosios instancijos teisme.

83Esant šioms aplinkybėms, apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl bylos nutraukimo naikinama ir ši bylos dalis perduodama nagrinėti tam pačiam teismui iš naujo.

84Teisminio nagrinėjimo rezultatas dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ gali turėti įtakos pareiškėjo skundo reikalavimui sumažinti VšĮ Raseinių hipodromas pritaikytą finansinę korekciją iki 2 proc. dydžio sutarties sumos. Todėl šie reikalavimai turi būti nagrinėjami kartu iš naujo.

85Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

86pareiškėjo viešosios įstaigos Raseinių hipodromas apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

87Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d. sprendimo dalį dėl bylos nutraukimo dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. (24.16-03)-5K-1217234 „Dėl VšĮ Raseinių hipodromas skundo“ panaikinimo ir dėl viešosios įstaigos Raseinių hipodromas skundo atmetimo sumažinti VšĮ Raseinių hipodromas pritaikytą finansinę korekciją iki 2 proc. dydžio sutarties sumos ir šią bylos dalį perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

88Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

89Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga Raseinių hipodromas (toliau – ir... 5. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ir Ūkio... 6. Skunde nurodė, kad Ūkio ministras Įsakymu Nr. 4-783, remdamasis viešosios... 7. Nurodė, kad perkančiosios organizacijos užklausimas dėl specialiųjų... 8. Dėl UAB „Raseinių statyba“ neatitikimo minimaliems kvalifikaciniams... 9. Dėl rangos sutarties pasirašymo su kvalifikacijos reikalavimų... 10. Pareiškėjas manė, kad negalėtų būti laikoma esminiu konkurso sąlygų... 11. Pažymėjo, kad 2007 m. vasario 28 d. Valstybinės energetikos inspekcijos prie... 12. Dėl perteklinių dirbtinai ribojančių konkurenciją sąlygų paaiškino, kad... 13. Dėl finansinių korekcijų taikymo masto nurodė, kad perkančioji... 14. 2009 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr.... 15. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjo... 16. Nurodė, kad LVPA 2012 m. liepos 24 d. raštu Nr. R4-12061(13.1.5) „Dėl... 17. Skundžiami Įsakymas Nr. 4-783 ir Įsakymas Nr. 4-784 negali būti panaikinti,... 18. LVPA, nustačiusi Projekto finansinės paramos lėšų naudojimo pažeidimą,... 19. Atsakovas viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime į... 20. Nurodė, kad reikalavimus bendrai iš Europos Sąjungos fondų lėšų,... 21. Pagal Ūkio ministerijos, LVPA ir pareiškėjo pasirašytos 2011 m. gruodžio... 22. Pažymėjo, kad tiekėjų kvalifikacijos vertinimą reglamentuoja VPĮ 32... 23. Pirkimo dalyvis UAB „Raseinių statyba“ kartu su 2011 m. lapkričio 4 d.... 24. Pirkimo sąlygų 11.10 punkte nustatytas reikalavimas turėti teisę atlikti... 25. 2011 m. gruodžio 28 d. su konkurso laimėtoju UAB „Raseinių statyba“ buvo... 26. Nesutiko su pareiškėju, kad subrangovas turi Valstybinės energetikos... 27. Pareiškėjo pateikta nuoroda į Valstybinės energetikos inspekcijos prie... 28. LVPA laikėsi pozicijos, kad būtent, tai, kad pareiškėjas reikalavo pateikti... 29. Metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktas numato,... 30. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 3 d.... 31. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija... 32. Pažymėjo, kad Finansų ministerijos, kaip vadovaujančios institucijos, ir... 33. Finansų ministerija, vadovaudamasi Atsakomybės paskirstymo taisyklių 211... 34. LVPA pažeidimo tyrimo išvadoje nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad... 35. Finansų ministerija, atsižvelgdama į Vilniaus apygardos administracinio... 36. Lietuvos Respublikos metodinių pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijų,... 37. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Raseinių statyba“ atsiliepime į... 38. Taip pat pažymėjo, kad buvo nepagrįstai įtrauktas į administracinės bylos... 39. II.... 40. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. birželio 3 d. sprendimu (t.... 41. Teismas pabrėžė, kad realias teisines pasekmes, t. y. lėšų grąžinimo... 42. Rėmėsi Metodinių pažeidimo tyrimo ir nustatymo rekomendacijų 26 punktu,... 43. III.... 44. Pareiškėjas VšĮ Raseinių hipodromas apeliaciniu skundu (t. V, b. l.... 45. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 46. 1. Pažymėtina, kad UAB „Raseinių statyba“ pateikė kvalifikacijos... 47. Toks perkančiosios organizacijos užklausimas dėl specialiųjų darbų... 48. 2. Remiantis Statybos įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi, VšĮ Verslo paramos... 49. 2. VšĮ Verslo paramos agentūra neatkreipė dėmesio į tai, kad subrangovas... 50. Pareiškėjas mano, kad negalėtų būti laikoma esminiu konkurso sąlygų... 51. 3. Remiantis minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir 2007 m.... 52. 4. Remiantis 2009 m. gegužės 29 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro... 53. Šiuo atveju, net preziumuojant, kad VšĮ Raseinių hipodromas padarė tam... 54. 5. Šiuo atveju itin aktualus viešojo intereso klausimas. Būtent, tuo atveju,... 55. Atsakovas VšĮ Lietuvos verslo ir paramos agentūra pateikė atsiliepimą į... 56. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 57. 1. Remiantis Taisyklių 211 ir 212 punktais, Lietuvos vyriausiojo... 58. Atsižvelgiant į Taisyklių 197, 198 ir 1981 punktus, nagrinėjamu atveju... 59. Atsižvelgus į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuluotą... 60. 2. Remiantis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d.... 61. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija pateikė atsiliepimą į... 62. Atsiliepimas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir... 63. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija... 64. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 65. 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo... 66. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 7 d.... 67. Finansų ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos vyriausiojo... 68. 2. Ginčas dalyje dėl Ūkio ministro įsakymų yra išspręstas galutiniu ir... 69. Dėl pareiškėjo nurodytos finansinės korekcijos Finansų ministerija... 70. Teisėjų kolegija... 71. IV.... 72. Bylos ginčas yra dėl Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų,... 73. Pirmosios instancijos teismas iš dalies teisingai išsprendė ginčą ir... 74. Apeliacinės instancijos teismas šioje dalyje sutinka su pirmosios instancijos... 75. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas... 76. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog Europos Sąjungos... 77. Pagal PAFT 211 punkto 1 dalį pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę... 78. Pirmosios instancijos teismas, šioje dalyje nutraukdamas bylą, konstatavo,... 79. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos... 80. Kartu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje pažymima,... 81. Pažymėtina, kad, remiantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalimi, suinteresuotas... 82. Remdamasis šiais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 83. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios... 84. Teisminio nagrinėjimo rezultatas dėl Lietuvos Respublikos finansų... 85. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 86. pareiškėjo viešosios įstaigos Raseinių hipodromas apeliacinį skundą... 87. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d.... 88. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. birželio 3 d.... 89. Nutartis neskundžiama....