Byla 2-1384/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 14 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno skalbykla“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-4503-619/2014 pagal ieškovo ieškinį atsakovui dėl neteisėtų konkurso sąlygų panaikinimo, konkurso nutraukimo, bylos nagrinėjime dalyvaujantys tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Kagris“, uždaroji akcinė bendrovė „Banga plius“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus skalbykla“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Skalbimo ir sauso valymo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 148864). Ieškovas nurodė, kad ketina dalyvauti atsakovo skelbiamame konkurse, tačiau mano, jog konkurso sąlygos riboja konkurenciją, yra diskriminacinės, todėl jos turi būti pripažintos neteisėtomis.

5Ieškiniu prašoma teismo pripažinti supaprastinto atvirojo konkurso „Skalbimo ir sauso valymo paslaugų pirkimas“, 2014 m. balandžio 10 d. paskelbtos naujos redakcijos konkurso sąlygų 2.2, 3.1.6, 3.1.11 ir 13.3 punktus neteisėtais ir nepagrįstais; įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimo Nr. 148864 procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atvirojo konkurso „Skalbimo ir sauso valymo paslaugų pirkimas“ pirkimo Nr. 148864 procedūras iki bus priimtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas byloje.

7Ieškovas prašymą grindė tuo, kad jo manymu, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė teismo sprendimo vykdymui, teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba neįmanoma, ji nebetektų prasmės ieškovams galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu, nukentės ieškovo teisėti interesai, susiję su sąžiningu dalyvavimu konkurse ir bus esmingai pažeistas viešasis interesas. Nurodė, jog viešųjų pirkimo procedūrų sustabdymas nepažeis nei atsakovo, nei visuomenės teisių bei teisėtų interesų. Tokiu būdu bus užtikrintas dominuojantis viešasis interesas, nes priėmus teismo sprendimą, bus nustatyta ar tinkamai naudojamos valstybės lėšos. Ieškovo nuomone, dabartinėje bylos nagrinėjimo stadijoje nėra jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras. Teigė, kad viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar perkančioji organizacija pažeidė šiame ieškinyje nurodytą imperatyvų teisinį reguliavimą, ar nebus padaryta žala Lietuvos valstybės biudžetui ir Privalomojo sveikatos draudimo biudžetui. Ieškovo manymu, ginčijamu konkursu perkamos paslaugos nėra tiesiogiai susiję su gyvybiškai būtinomis funkcijomis, gydymu ar pan., todėl ypatingos skubos vykdyti konkursą nėra.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 14 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, sustabdė pirkimo Nr. 148864 procedūras iki bus priimtas Vilniaus apygardos teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje.

10Pirmosios instancijos teismas įvertinęs atsakovo organizuojamo konkurso pirkimo objektą sprendė, jog jis nėra tiesiogiai susijęs su svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu, byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti ginčijamo viešojo pirkimo procedūras, todėl taikė ieškovo prašomas ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimo priemones.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

13Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad ginčo atveju yra poreikis operatyviai vykdyti pirkimo procedūras, kadangi pirkimo objektas neatsiejamai susijęs su kokybišku sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.

152. Viešojo konkurso sustabdymas pažeidžia viešąjį interesą, nes ankstesnė sutartis dėl ligoninės skalbinių skalbimo nustos galioti 2014 m. birželio 22 d., o galimybės ją pratęsti nėra.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Kauno skalbykla“ prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą.

17Ieškovo teigimu, panaikinus byloje taikomas laikinąsias apsaugos priemones nebus užtikrintas viešas ir interesas sąžiningai ir atsakingai valdyti valstybės biudžeto lėšas, kurių apsauga nagrinėjamu atveju yra prioritetinė. Ieškovas taip pat pažymėjo, jog atsakovas, žinodamas apie besibaigiančią ankstesnę ligoninės skalbinių skalbimo sutartį, privalėjo naujos sutarties sudarymu pasirūpinti anksčiau.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas ir sustabdytos atsakovo vykdomos pirkimo procedūros, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

21Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs ieškinio tikėtiną pagrįstumą bei tai, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir patenkinus ieškovo ieškinio reikalavimus nebūtų galimybės juos įgyvendinti, taikė byloje laikinąsias apsaugos priemones, laikydamas, jog taip bus užtikrintas byloje vyraujantis viešasis interesas.

22Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl neegzistuojančio poreikio operatyviai organizuoti ginčijamą pirkimą, kadangi mano, jog jos priimtos tinkamai neįvertinus pirkimo objekto bei kitų byloje egzistuojančių faktinių aplinkybių, kurios leidžia manyti, jog siekiant užtikrinti viešąjį interesą, turi būti sudarytos sąlygos tinkamam ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui.

23Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Teismų praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš turiningųjų Viešųjų Pirkimų įstatymo (toliau tekste - VPĮ) tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga, sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje, turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai itin reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.).

24Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su vykdomo konkurso objektu sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas, kuriuo buvo sustabdytas tolesnis viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teismas atkreipia dėmesį, jog nagrinėjamu atveju konkurso objektas – skalbimo ir sauso valymo paslaugos. Minėtos paslaugos turės būti teikiamos ligoninėms ir jų padaliniams. Skalbimo paslaugų teikimas ligoninėms, nenutrūkstamas jų aprūpinimas švariais skalbiniais yra neatsiejama nuo perkančiosios organizacijos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, todėl apeliacinio teismo vertinimu, šiuo atveju sprendžiant dėl poreikio laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, prioritetas turėjo būti taikomas viešojo intereso, kuris šiuo atveju neatsiejamai susijęs su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, apsauga. Teismas atkreipia dėmesį, jog jau pačiose ginčijamo konkurso sąlygose pažymėtas poreikis skubiam ir nenutrūkstamam skalbimo ir sauso valymo paslaugų teikimui, nustatyti pakankamai trumpi terminai skalbinių apyvartai (konkurso sąlygų 2.4.; 2.5.; 2.6. punktai), kas tik patvirtina ankstesnę nuomonę dėl šioje byloje egzistuojančio poreikio tęsti atsakovo skelbto konkurso procedūras.

25Be nurodytų aplinkybių teismas pažymi, jog operatyvų procedūrų tęstinumą sąlygoja ir konkreti nagrinėjamu atveju susiklosčiusi situacija. Bylos duomenimis, skundžiamos nutarties priėmimo metu atsakovui skalbimo ir sauso valymo paslaugų teikimą užtikrino tarp jo ir ankstesnio konkurso laimėtojo 2011 m. birželio 22 d. sudaryta sutartis, tačiau teismas neatkreipė dėmesio, jog ji galiojo tik iki 2014 m. birželio 22 d. Perkančiosios organizacijos teigimu, pasibaigus minėtos sutarties galiojimui ir dėl byloje taikomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nesant sudarytos naujos paslaugų teikimo sutarties, ji bus priversta, pažeidžiant teisės normas (Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 7 d.), pratęsti 2011 m. birželio 22 d. sutarties galiojimą arba ypatingos skubos tvarka rengti dar vieną skalbimo paslaugų pirkimą, kuris perkančiajai organizacijai dėl papildomų konkurso organizavimui skiriamų išlaidų ir nekonkurencingų tiekėjų pasiūlytų kainų, yra finansiškai nenaudingas. Teismo nuomone, nurodytos aplinkybės ne tik patvirtina byloje egzistuojantį poreikį operatyviam viešųjų pirkimų procedūrų užbaigimui, bet ir poreikį užtikrinti perkančiosios organizacijos racionalų ir ekonomišką lėšų naudojimą. Skundžiama nutartimi taikomos byloje laikinosios apsaugos priemonės šių interesų neužtikrina, todėl teismo vertinimu, taikomos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos.

26civilinėje byloje Nr. Nr. 2-4503-619/2014 Tuo atveju, jei šioje byloje ieškovui apskundus pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškinys yra atmestas, apeliacinės instancijos teismas priimtų ieškovui palankų sprendimą, ieškovas savo subjektines teises galėtų apginti ir pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos jis patirtų (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

27Teismas mano, kad

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

29Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno skalbykla“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Skalbimo ir sauso... 5. Ieškiniu prašoma teismo pripažinti supaprastinto atvirojo konkurso... 6. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo prašoma taikyti... 7. Ieškovas prašymą grindė tuo, kad jo manymu, nepritaikius laikinųjų... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 14 d. nutartimi prašymą dėl... 10. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs atsakovo organizuojamo konkurso... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės... 13. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 14. 1. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad ginčo atveju yra poreikis... 15. 2. Viešojo konkurso sustabdymas pažeidžia viešąjį interesą, nes... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Kauno skalbykla“ prašo... 17. Ieškovo teigimu, panaikinus byloje taikomas laikinąsias apsaugos priemones... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 20. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 21. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs ieškinio tikėtiną pagrįstumą bei... 22. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 23. Galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo... 24. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo... 25. Be nurodytų aplinkybių teismas pažymi, jog operatyvų procedūrų... 26. civilinėje byloje Nr. Nr. 2-4503-619/2014 Tuo atveju, jei šioje byloje... 27. Teismas mano, kad... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 2... 29. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir...