Byla AS-822-92-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailes Žalimienes (pranešeja), teismo posedyje rašytinio proceso tvarka nagrinedama treciojo suinteresuoto asmens akcines bendroves „Litgrid turtas“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškeju B. B., A. B. skunda atsakovui Lietuvos Respublikos ukio ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims akcinei bendrovei „Lietuvos energija“, akcinei bendrovei „Litgrid turtas“, Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai, Klaipedos universiteto Baltijos pajurio aplinkos tyrimu ir planavimo institutui, uždarajai akcinei bendrovei A. Ž. ir ko, uždarajai akcinei bendrovei „Sweco Lietuva“ del sprendimo panaikinimo, n u s t a t e:

2I.

3Pareiškejai B. B. ir A. B. (toliau – ir pareiškejai) kreipesi i teisma, prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos Ukio ministerijos (toliau – ir Ukio ministerija) 2010-06-19 isakyma Nr. 4-462 „Del 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipeda-Telšiai statybos Klaipedos, Plunges, Telšiu rajono savivaldybese specialiojo plano patvirtinimo“ (toliau – ir Isakymas).

4Pareiškejai kartu su skundu pateike prašyma sustabdyti šios administracines bylos nagrinejima iki bus išnagrineta byla Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-22 sprendimo, priimto administracineje byloje Nr. I-428-602/2010. Pareiškejai pažymejo, kad pagal Teritoriju planavimo istatymo 17 straipsnio 4 dali, specialiojo planavimo metu privalejo buti atliktas poveikio aplinkai vertinimas (toliau – ir PAV), nes planuojamai veiklai Ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo priedo Nr. 1 88 punkte nustatytas privalomas PAV. Nurode, kad PAV ataskaita buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-08-27 sprendimu Nr. (1-15)-D8-7439 „Del 330kV elektros perdavimo linijos Klaipeda-Telšiai statybos galimybiu“. Šis sprendimas buvo apskustas teismui ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-22 sprendimu (adm. byla Nr. I-428-602/2010) panaikintas. Minetas teismo sprendimas nera isiteisejes, kadangi yra apskustas apeliacine tvarka ir byla dar nera išnagrineta Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Pareiškejai su skundžiamu Isakymu nesutinka iš dalies pakartodami ir skundo del PAV ataskaitos (išnagrineto administracineje byloje Nr. I-428-602/2010, todel mano, kad tikslinga butu stabdyti šios bylos nagrinejima iki bus priimtas galutinis sprendimas administracineje byloje del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010-04-22 sprendimo.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi bylos nagrinejima sustabde.

7Teismas pažymejo, kad sprendžiant specialiojo teritoriju planavimo klausimus PAV procedura yra privaloma, todel vertino, kad nagrinejamu atveju yra tikslingas bylos stabdymas iki isiteises sprendimas administracineje byloje Nr. I-428-602/2010. Atmete atsakovu ir treciuju suinteresuotu asmenu argumentus, kad sustabdžius šios bylos nagrinejima bus vilkinami statybos darbai, pažymejes, kad byloje nebuvo sprestas klausimas del reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo ir jos nebuvo taikytos.

8III.

9Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi, treciasis suinteresuotas asmuo akcine bendrove „Litgrid turtas“ atskiruoju skundu prašo skundžiama nutarti panaikinti.

10Atskirajame skunde nurodo, kad byla sustabdyta nepagristai, neivertinus visu bylai reikšmingu aplinkybiu. Nurodo, kad šioje administracineje byloje pateikto pareiškeju skundo pagrindas yra pareiškeju nuosavybes teisiu neteisetas apribojimas del to, kad esa skundžiamu Isakymu be pareiškeju ir hipotekos kreditoriaus sutikimo buvo nustatytos sanitarines apsaugos zonos ir servitutai, tuo tarpu administracineje byloje Nr. I-428-602/2010 savo reikalavimo pagrindu nurode PAV procedurinius pažeidimus bei aplinkybe, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-08-27 sprendimu Nr. (1-15)-D8-7439 „Del 330kV elektros perdavimo linijos Klaipeda-Telšiai statybos galimybiu“ buvo neteisetai nustatyti servitutai ir sanitarines apsaugos zonos. Pažymi, kad šioje byloje pateiktame skunde pareiškejai nenurodo nei vieno motyvo, kokiu budu PAV pažeidžia ju teises, todel poveikio aplinkai vertinimo teisetumo klausimo išsprendimas netures jokios prejudicines galios šiai bylai. Mano, jog šios bylos inicijavimas irodo, kad administracineje byloje Nr. I-428-602/2010 gincijant sprendima pareiškeju argumentai, neva sprendimu neteisetai buvo nustatytos sanitarines apsaugos zonos ir servitutai, yra nepagristi. Teigia, kad šioje administracineje byloje gincijamas Isakymas servitutu ne

Nustatė

11. Atkreipia demesi, kad šiai bylai itin svarbus proceso operatyvumo principas. Treciasis suinteresuotas asmuo nuogastauja, kad sustabdžius administracines bylos nagrinejima, galutinio sprendimo administracineje byloje Nr. I-428-602/2010 priemimui, o kartu ir šios administracines bylos nagrinejimo atnaujinimui, užsitesus iki 2012 metu antros puses bus padaryta žala Lietuvos energetikos politikos tikslu igyvendinimui bei tarptautiniu isipareigojimu vykdymui.

12Teiseju kolegija

konstatuoja:

13IV.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 98 straipsnio, numatancio baigtini administracines bylos sustabdymo pagrindu saraša, 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas sustabdo byla, kai negalima nagrineti tos bylos, kol bus išspresta kita byla, nagrinejama civiline, baudžiamaja ar administracine tvarka. Vadovaujantis ABTI 99 straipsnio 2 punktu, byla tokiais atvejais sustabdoma, kol isiteises teismo sprendimas, nuosprendis, nutarimas ar nutartis kitoje byloje.

16Administracines bylos nagrinejimo sustabdymas ABTI 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu yra galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinejamos administracines bylos ir kitos bylos, nagrinejamos civiline, baudžiamaja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Tai reiškia, jog administracines bylos negalima nagrineti tol, kol isiteisejusiu teismo sprendimu kitoje civilineje, baudžiamojoje ar administracineje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybes, kuriu nenustacius konkrecios administracines bylos nagrinejimas butu neimanomas. Kiekvienu atveju butina tinkamai nustatyti, ar iš tiesu egzistuoja prejudicinis ryšys tarp bylu.

17Teritoriju planavimo dokumento sprendiniu pasekmiu vertinimo etapo principus, aspektus bei pati procesa reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (2004, Nr. 113-4228) patvirtintas Teritoriju planavimo dokumentu sprendiniu poveikio vertinimo tvarkos aprašas. Pažymetina, kad vykdant specialuji arba detaluji teritoriju planavima, Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3015) 7 straipsnyje nustatytais atvejais privalo buti atliekamas planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimas, jei jis nebuvo atliktas (Teritoriju planavimo istatymo 17 str. 4 d. ir 25 str. 4 d.). Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2009 m. birželio men. 30 d. aprobuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritoriju planavima reglamentuojancias teises normas, apibendrinimas; Administracine jurisprudencija Nr. 17).

18Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatyma (toliau – ir Poveikio aplinkai vertinimo istatymas) turi buti atliktas planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimas, taciau jis nera atliktas, šis vertinimas atliekamas specialiojo ar (ir) detaliojo plano rengimo metu (Teritoriju planavimo istatymo 10 str. 4 d., 17 str. 4 d., 25 str. 4 d.). Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad aplinkybe, jog nebuvo atliktas teritorijos planavimo dokumento sprendiniu (planuojamos ukines veikios) poveikio aplinkai vertinimas, kai toks vertinimas yra privalomas, laikytina pakankamu pagrindu pripažinti atitinkama teritorijos planavimo dokumenta neteisetu ir ji panaikinti. Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2009 m. birželio men. 30 d. aprobuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritoriju planavima reglamentuojancias teises normas, apibendrinimas; Administracine jurisprudencija Nr. 17).

19Pagal Lietuvos teismu informacines sistemos LITEKO duomenis, sprendimas administracineje byloje Nr. I-428-602/2010 neisiteisejo ir tai, teiseju kolegijos nuomone, yra kliutis šios administracines bylos išnagrinejimui iš esmes. Siekiant užtikrinti objektyvu ir visapusiška šios administracines bylos išnagrinejima, butina sulaukti galutinio procesinio sprendimo paminetoje administracineje byloje, kurioje nustatytos aplinkybes del poveikio aplinkai vertinimo proceduros teisetumo yra reikšmingos vertinant šios bylos aplinkybes, t. y. faktas del sprendimo, kuriuo yra patvirtinta PAV ataskaita, tures buti ivertinti ir nagrinejamoje administracineje byloje sprendžiant klausima del Isakymo teisetumo.

20Sistemiškai aiškinant Administraciniu bylu teisenos istatymo 57 straipsnio 6 dali, 81 straipsni, 86 straipsni, teismas, prieš priimdamas sprendima byloje, turi imtis protingu ir teisetu priemoniu, kad butu išaiškintos visos bylai reikšmingos aplinkybes. Priimdamas teismo sprendima, teismas ivertina visas bylos aplinkybes. Šiuo atveju, teiseju kolegijos nuomone, teismas turetu spresti byla palaukdamas kol paaiškes aplinkybes, kurios objektyviai galetu tureti reikšmes sprendimui šioje byloje.

21Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dabartinio ginco išsprendimas susijes su kitoje byloje gincijamo akto teisetumu ir pagristumu. Atsižvelgiant i tai, darytina išvada, jog tarp administraciniu bylu Nr. I-428-602/2010 bei Nr. I-3087-365/2010 egzistuoja prejudicinis ryšys, o pirmosios instancijos teismas pagristai ir teisetai sustabde administracines bylos Nr. I-3087-365/2010 nagrinejima, kol nebus išnagrineta kita administracine byla Nr. I-428-602/2010. Pagal Lietuvos teismu informacines sistemos LITEKO duomenis, administracines bylos Nr. A822-681-11 (del sprendimo administracineje byloje Nr. I-428-602/2010) nagrinejimas teismo posedyje yra paskirtas 2011-02-28, todel kolegija vertina, kad net ir sustabdžius šios bylos nagrinejima iki bus priimtas galutinis sprendimas administracineje byloje Nr. A822-681-11, proceso trukmei, tiketina, gali ir netureti dideles itakos. Atsižvelgiant i nurodytus motyvus, pareiškejo atskirasis skundas atmestinas kaip nepagristas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teiseju kolegija

Nutarė

23treciojo suinteresuoto asmens akcines bendroves “Litgrid turtas” atskiraji skunda atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6 d. nutarti palikti nepakeista.

24Nutartis nesklendžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija,... 2. I.... 3. Pareiškejai B. B. ir A. B. (toliau – ir pareiškejai) kreipesi i teisma,... 4. Pareiškejai kartu su skundu pateike prašyma sustabdyti šios administracines... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi... 7. Teismas pažymejo, kad sprendžiant specialiojo teritoriju planavimo klausimus... 8. III.... 9. Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 6... 10. Atskirajame skunde nurodo, kad byla sustabdyta nepagristai, neivertinus visu... 11. . Atkreipia demesi, kad šiai bylai itin svarbus proceso operatyvumo principas.... 12. Teiseju kolegija... 13. IV.... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 98 straipsnio,... 16. Administracines bylos nagrinejimo sustabdymas ABTI 98 straipsnio 1 dalies 3... 17. Teritoriju planavimo dokumento sprendiniu pasekmiu vertinimo etapo principus,... 18. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos... 19. Pagal Lietuvos teismu informacines sistemos LITEKO duomenis, sprendimas... 20. Sistemiškai aiškinant Administraciniu bylu teisenos istatymo 57 straipsnio 6... 21. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 151... 23. treciojo suinteresuoto asmens akcines bendroves “Litgrid turtas” atskiraji... 24. Nutartis nesklendžiama....