Byla I-428-602/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjos Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir teisėja pranešėja), Broniaus Januškos ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Jolitai Varnaitei, dalyvaujant pareiškėjams B. B., A. B. ir A. A., trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Lietuvos energija“, Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto ir UAB „Sweco Lietuva“ atstovams advokatams Nijolei Vaičiūnaitei ir M. N. (M. N.), Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atstovui S. G., AB „Lietuvos energija“ atstovei N. I., A. Ž. ir ko UAB atstovei A. M., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovams Bangutei Laurutėnaitei, Vitalijui Augliui ir Agnei Murauskaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų B. B., A. B., A. A., asociacijos „Gintarinė tiesa“, asociacijos „Klaipėdos rajono ( - ) kaimo bendruomenės centras“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims AB „Lietuvos energija“, Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutui, A. Ž. ir Ko UAB, UAB „Sweco Lietuva“, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui, Telšių visuomenės sveikatos centrui dėl sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

4pareiškėjai 2009-10-01 teismui padavė skundą prašydami panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-08-27 sprendimą Nr. (1-15)-D8-7439 „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos galimybių“ (1 t., b. l. 3-10; 11 t., b. l. 179-186).

5Nurodė, kad asociacijos „Gintarinė tiesa“ nariai yra Klaipėdos rajono savivaldybėje, Dovilų seniūnijoje esančių žemės sklypų, per kuriuose numatoma tiesi 330 kV elektros perdavimo liniją, savininkai, taip pat besiribojančių sklypų valdytojai ir kiti šios seniūnijos gyventojai. Asociacija „Klaipėdos rajono ( - ) kaimo bendruomenės centras“ kreipiasi atstovaudama savo narius ir gindama viešąjį interesą. B. B., A. B., A. A. yra savininkai žemės sklypų, patenkančių į numatomos elektros perdavimo linijos teritoriją.

6Paaiškino, kad skundžiamu sprendimu pritarta Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitoje numatytam servitutų nustatymui žemės sklypuose, kuriuos kirs elektros oro perdavimo linija. PAV ataskaitoje taip pat numatyta, kad žemės sklypuose, esančiuose šiose vietovėse ir priklausančiuose privačios nuosavybės teise fiziniams asmenims, bus formuojama 30 metrų apsaugos zona į abi puses nuo elektros linijos kraštinio laido. Jas nustačius žemės sklypų savininkai privalės laikytis nustatytų apsaugos zonų reikalavimų. Asociacijų narių teisės poveikio aplinkai procese buvo pažeistos nesilaikant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo ir netinkamai vykdant viešumą bei suinteresuotos visuomenės informavimą užtikrinančias procedūras, nustatytas Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 (toliau – Tvarkos aprašas). Ginčijamu sprendimu patvirtintoje PAV ataskaitoje yra numatomas Milašaičių, Užluknio, Luknaičių, Pagermantės, Piliakalnio, Liekno, Rietavo, Šilinės, Viržintų ir kitų miškų kirtimas, prognozuojamas neigiamas poveikis paukščių populiacijai, tai reiškia, jog planuojama ūkinė veikla darys neigiamą poveikį augalijai ir gyvūnijai, kartu ir visuomenės sveikatai.

7Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas numato, kad sprendimas dėl numatomos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje turi būti priimamas vadovaujantis poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Atsakinga institucija, pritardama numatomai ūkinei veiklai, privalo patikrinti, ar poveikio aplinkai vertinimo procedūros buvo atliktos laikantis teisės aktų reikalavimų.

8Pagal 2008-07-25 patvirtintą PAV programą buvo pasiūlytos trys ūkinės veiklos vietos alternatyvos. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 14 p., PAV dokumentų rengėjas apie galimybę susipažinti visuomenei su parengtais PAV dokumentais turi pranešti visuomenei per nurodytas visuomenės informavimo priemones: besiribojančių su planuojama ūkine veikla žemės sklypų valdytojams ar naudotojams turėjo būti pranešta raštu (registruotu) apie pasirinktą teritoriją, kurioje bus vykdoma veikla. Šis reikalavimas nebuvo vykdomas. Apie pasirinktą trasos teritoriją nebuvo informuoti šie žemės sklypų, kurie patenka į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją, savininkai: A. B. (Klaipėdos r., Dovilų sen., ( - ) k., kadastrinis Nr. ( - )), B. B. (Klaipėdos r., Dovilų sen., ( - ) k., kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), ( - )), J. D. (Klaipėdos r., Dovilų sen., ( - ) k., kadastrinis Nr. ( - )), J. R. (Klaipėdos r., Dovilų sen., ( - ) k., kadastrinis Nr. ( - )), S. B. T. (Klaipėdos r., Dovilų sen., ( - ) k., kadastrinis Nr. ( - )), J. B. (Klaipėdos r., Dovilų sen., ( - ) k., kadastrinis Nr. ( - )), A. A. (Klaipėdos r., ( - ) k., kadastrinis Nr. ( - )). Kai kuriems savininkams, pvz., B. B., po PAV programos patvirtinimo 2008-07-30 buvo atsiųstas tik pasiūlymas sudaryti servituto nustatymo sutartis. Toks pasiūlymas galėjo būti vertinamas kaip PAV rengėjo preliminarus bandymas sužinoti pareiškėjų nuomonę dėl galimybės linijas tiesti jų sklypų teritorijoje. Informacija apie pasirinktą teritoriją turėjo būti pateikta parengus PAV programą iš karto po jos parengimo iki viešo supažindinimo su PAV ataskaita. Tvarkos aprašo 14.4 p. reikalauja skelbimuose nurodyti planuojamos ūkinės veiklos vietas. Laikraščiuose „Lietuvos žinios“ (2008-07-18), „Telšių žinios“ (2008-07-18), „Banga“ (2008-07-19) paskelbtuose pranešimuose apie parengtą PAV programą nebuvo nurodytos nei seniūnijos, nei kaimų pavadinimai ar žemės sklypų kadastriniai numeriai, iš šių skelbimų turinio negalima suprasti, kuriems PAV proceso dalyviams informacija buvo skirta. Apie šiuos pažeidimus atsakinga institucija buvo informuota raštu (2009-03-03 L. Š. prašyme Aplinkos ministerijai, 2009-08-06, 2009-08-07 B. B. ir A. Č. pretenzijose, 2009-08-15 Klaipėdos rajono gyventojų kolektyviniame proteste). Aplinkos ministerija atsakė formaliai, jog linijiniams objektams sudėtinga laikytis ministerijos nustatytų reikalavimų, įtvirtintų Tvarkos apraše.

9Parengus PAV ataskaitą, viešo supažindinimo su ja metu PAV rengėjai pažeidė Tvarkos aprašo 26.7 p. nuostatas, neišaiškindami susirinkimo dalyviams susipažinimo su protokolu tvarkos ir terminų, dėl to buvo apribotos visuomenės dalyvavimo procese galimybės. Taip pat buvo pažeistos Tvarkos aprašo 22 p. nuostatos: derinant pristatymų visuomenei laiką ir vietą, supažindinant visuomenę su ataskaita, nebuvo numatyta eksponuoti brėžinius ar žemėlapius. Skelbimuose seniūnijų lentose, informuojant apie pakartotinį viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita, buvo nurodyta, kad trasos brėžiniai pateikti internetinėje svetainėje. Taigi PAV ataskaitos brėžiniai ir PAV ataskaita pilna apimtimi nebuvo eksponuojami.

10Aplinkos ministerija proceso metu gavo visuomenės motyvuotus pasiūlymus ir pakvietė pasiūlymus teikusius gyventojus, PAV subjektus, PAV dokumentų rengėją ir planuojamos ūkinės veiklos užsakovą 2009-08-13 atvykti į Aplinkos ministeriją aptarti pasiūlymų. PAV ataskaitoje teigiama, kad žodinis svarstymas vyko 2009-08-12, nors kai kurie kiti dokumentai nurodo, kad supažindinimo procedūra vyko 2009-08-13. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 33 p., PAV rengėjas ar užsakovas turi parengti argumentuotą pasiūlymų įvertinimą ir raštu atsakyti, tačiau tokie atsakymai nebuvo gauti. Aplinkos ministerija, pažeisdama Tvarkos aprašo 31 ir 35 p., 2009-08-27 paskelbė apie priimtą sprendimą savo tinklapyje.

11Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo 9 str. 3 ir 4 p. numato, kad PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybėms pasirinktoje vietoje turi pritarti visi PAV subjektai. Tik Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba pateikė raštą, kuriame pritaria planuojamai ūkinei veiklai siūlomoje teritorijoje, kitų institucijų raštai byloja, kad PAV subjektai pritaria ataskaitai, nenurodydami konkrečios elektros perdavimo linijos statybos vietos.

12PAV rengėjas nesilaikė sveikatos apsaugos ministro 2001-01-04 įsakymo Nr. 4 dėl HN 104-2000, nustatantis būtinybę laikyti 250 m sanitarinę apsaugos zoną ir tik suderinus su visuomenės sveikatos centru galima ją mažinti. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumentų ir režimo taisyklių 12.1, 12.2 p. numatyta sąlyga sanitarinių apsaugos zonų nustatymui gauti visuomenės sveikatos centro sąlygas, o 32 p. nustatyta, kad šių zonų nustatymo dokumentai privalomai derinami su sąlygas išdavusia institucija. Tokio suderinimo PAV rengėjas nepateikė, todėl zonos sumažinimas iki 30 m yra neteisėtas. Šiuo metu rengiamame specialiajame plane numatyta PAV suplanuotos elektros linijos galingumą padidinti dar tiesiant 110 kV galingumo elektros laidus. Tai nebuvo vertinama PAV, todėl planuojama veikla ir PAV duomenys nesutampa.

13Per teismo posėdį pareiškėjai prašė skundą tenkinti.

14Atsakovas atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (5 t., b. l. 4-10).

15Nurodė, kad aplinkos apsaugos ar kiti įstatymai nesuteikia teisės visuomeninėms organizacijoms ginti viešąjį interesą, o pareiškėjų skunde nurodyti steigimo dokumentų punktai negali būti laikomi įstatymu Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme, būtina nustatyti, kad priimtu sprendimu pažeidžiamas juridinio asmens (asociacijos) įstatymo saugomas interesas. Pagal Orhuso konvencijos 9 str. 2 d., kiekviena konvencijos šalis užtikrina, kad suinteresuotos visuomenės nariai, manantys, kad buvo pažeista kokia nors jų teisė, turėtų teisę kreiptis dėl priimtų sprendimų nagrinėjimo teisme ir (ar) kitoje institucijoje. Pažymėtina, kad tik konvencijos nustatytus kriterijus atitinkančios asociacijos yra laikomos turinčiomis nurodytas teises. Aplinkos apsaugos skatinimas negali būti vertinamas kaip potencialus ar formalus kriterijus, kitaip bet kuri asociacija, steigimo dokumentuose nurodžiusi aplinkos apsaugos tikslą, tačiau realiai jo nesiekianti ir nevykdanti, galėtų būti laikoma suinteresuota konvencijos prasme. Nagrinėjamu atveju asociacijos nepateikė jokių įrodymų, dėl kurių jas būtų galima priskirti asociacijoms, skatinančioms aplinkos apsaugą. Teiginiai, kad planuojama ūkinė veikla darys neigiamą poveikį augalijai, gyvūnijai, visuomenės sveikatai, nepagrįsti argumentais ir įrodymais. PAV ataskaitoje ištirtas ir įvertintas veiklos poveikis miško ištekliams, augalijai, gyvūnijai, jų buveinėms, atlikti elektrinio ir magnetinio lauko stiprių matavimai, nustatyta, kad elektrinio stiprio dydžiai neviršija higienos normų nustatytų ribinių dydžių. Pareiškėjai nenurodo, kaip būtent ginčijamas sprendimas pažeidžia jų teises ir interesus. Pažymėtina, kad sprendimu patvirtinta linijos trasa nepažeidžia žemės sklypų naudojimo pagal jų paskirtį galimybių, nenumato keisti žemės sklypų tikslinės naudojimo paskirties, o PAV procedūrų metu nevertinami kompensacijų už žemės naudojimo apribojimus dydžio ir pagrįstumo klausimai.

16PAV rengėjas apie parengtą PAV programą visuomenę informavo paskelbdamas skelbimus rajoninėje, respublikinėje spaudoje, seniūnijose. Atlikus išsamų vertinimą, buvo informuoti žemės sklypų valdytojai ar naudotojai. Apie parengtą PAV ataskaitą ir jos viešą svarstymą paskelbė 2008-12-16 laikraščiuose, 2009-01-06, 2009-01-07 vyko vieši ataskaitos svarstymai savivaldybėse, taip pat buvo organizuoti ataskaitos aptarimai seniūnijose, informuojant 527 žemės savininkus asmeniškai registruotais laiškais. 2009-05-15 – 2009-05-20 pakartotinai pristatyta ataskaita bei specialiojo plano koncepcija, 2009-06-02 – 2009-07-31 išsiųsti registruoti laiškai dėl numatomos linijos statybos. Aplinkos ministerija 2009-07-23 apie gautą PAV ataskaitą paskelbė savo tinklalapyje, nurodė, kad visuomenė turi teisę kreiptis su pastabomis iki 2009-08-06. Aplinkos ministerija 2009-08-04 pakvietė gyventojus, kurie teikė prašymus Aplinkos ministerijai PAV proceso metu, ir tuos gyventojus, kurie pateikė prašymus jau pasibaigus prašymų teikimo terminui, taip pat pakviesti PAV subjektai, dokumentų rengėjas, užsakovas 2009-08-13 atvykti aptarti suinteresuotos visuomenės pasiūlymus.

17Atsakovo nuomone, Tvarkos aprašo 26.7 p. pažeidimas (nenurodyta protokole, kad susirinkimo dalyviams išaiškinta susipažinimo su protokolu tvarka ir terminai) negalėjo įtakoti ginčijamo sprendimo teisėtumo ir yra formalus, nes visuomenės susipažinimo su protokolu terminas įtvirtintas Tvarkos aprašo 28 p.

18PAV dokumentų rengėjas teikė atsakymus raštu suinteresuotos visuomenės atstovams. PAV ataskaitoje gyventojų pasiūlymų argumentuotas įvertinimas atliktas pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 33 p. ir 4 priede nurodytą tvarką. Aplinkos ministerijoje vykusio pasitarimo metu ir iki sprendimo priėmimo datos nebuvo gauta jokių pretenzijų, kad PAV rengėjas ar užsakovas raštu neatsakė į gyventojų pareiškimus, todėl Aplinkos ministerija prieš priimdama sprendimą negalėjo įvertinti informacijos, kuri pateikiama po sprendimo priėmimo.

19Pareiškėjų argumentas, kad visi PAV subjektai, išskyrus Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą, nurodė pritariantys pateiktai ataskaitai, bet nenurodė konkrečios statybos vietos, nepagrįstas. Ataskaitoje nurodoma konkreti ir vienintelė planuojamos ūkinės veiklos vieta.

20Per teismo posėdį atsakovo atstovai prašė skundo netenkinti.

21Tretieji suinteresuoti asmenys AB „Lietuvos energija“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (9 t., b. l. 45-64).

22Nurodė, kad pareiškėjai B., B. ir A. nepagrindė, kuo skunde nurodyti tariami procedūriniai teisės pažeidimai yra susiję su jų teisėmis ar teisėtais interesais, neįvardijo, kokias pareiškėjų subjektines teises ir kaip pažeidžia priimtas sprendimas. Pareiškėjai asociacijos yra visuomeninės organizacijos, turinčios teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jų narių pažeistos ar ginčijamos teisės ar interesai. Ginčijamas sprendimas nepažeidė šių asociacijų kaip juridinių asmenų teisių ar interesų, nes neturi įtakos realizuojant pareiškėjų įstatuose numatytus tikslus ir uždavinius. Asociacija „Gintarinė tiesa“ buvo įregistruota 2009-09-14, po sprendimo priėmimo. Remiantis viešais duomenimis, asociacijos „Gintarinė tiesa“ nariai yra G. V., kuris PAV metu neturėjo nekilnojamojo turto PAV teritorijoje, ir B. bei A., kurie nusprendė būti bylos šalimis. ( - ) asociacijos nariai PAV metu neturėjo turto PAV teritorijoje, todėl linijos tiesimas neturės jokio poveikio asociacijos narių teisėms. Visuomenės informavimo procedūros pačios savaime nėra viešasis interesas, viešasis interesas yra susijęs su linijos tiesimu. Kadangi pareiškėjai nenurodė, koks konkretus reikšmingas poveikis aplinkai nebuvo įvertintas priimant sprendimą, neįrodyta teisė kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. PAV proceso metu buvo atliktos visos visuomenės informavimo procedūros, visuomenei pristatyta visa PAV ataskaita, papildomai buvo pristatomi specialiojo plano brėžiniai.

23Įvertinta tai, kad linija yra linijinis objektas, kurio vieta nustatoma ir tikslinama PAV proceso metu, kaip infrastruktūros koridorius per trečiųjų asmenų žemę. Trasa konkretizuojama tik atlikus PAV ir parengus PAV ataskaitą, patvirtinus programą. Šią procedūrą vykdytojas atliko du kartus, nes po pirmo visuomenės supažindinimo su ataskaita gauta daug visuomenės atstovų pasiūlymų ir pastabų ir juos įvertinus buvo koreguojama trasa. Tiksliai laikantis informavimo registruotais laiškais reikalavimo programos rengimo etape, padarius bet kokį trasos pakeitimą ataskaitos rengimo etape, vėl turėtų būti grįžtama į programos rengimo etapą ir PAV procesas taptų nesibaigiantis.

24Pažymėtina, kad klausimai dėl servitutų ir kitų žemės naudojimo apribojimų nustatymo sprendžiami teritorijų planavimo, o ne PAV procedūros metu. Anksčiau pareiškėjai nekėlė aplinkos apsaugos klausimų, bet kėlė klausimą dėl nuosavybės suvaržymo servitutais ir kompensacijos. Pareiškėjų argumentas, jog servitutų ir apsaugos zonos nustatymas privačiuose sklypuose pažeidžia pareiškėjų teises, nepagrįstas, nes įstatymai numato servitutus elektros perdavimo linijoms eksploatuoti tų linijų apsaugos zonų ribose. PAV metu nustatytos visos aplinkybės ir įvertintas linijos poveikis visiems aplinkos elementams. Sprendimu patvirtinta trasa nepažeidžia žemės sklypų naudojimo pagal jų paskirtį galimybių, nenumato keisti jų pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties. Visuomenei ir pareiškėjams buvo sudarytos vienodos galimybės dalyvauti PAV procese ir reikšti pasiūlymus.

25Linija skirta Lietuvos Respublikos energetinio saugumo ir elektros tiekimo patikimumo užtikrinimui. Šis objektas turi strateginę reikšmę valstybei ir numatytas Nacionalinėje energetikos strategijoje. Linija numatyta Lietuvos Respublikos bendrajame plane, jokie kiti teritorijų planavimo dokumentai negali prieštarauti šio plano sprendiniams.

26Per teismo posėdį trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai prašė skundą atmesti.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (11 t., b. l. 56-59).

28Nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens nuomonė ginčijamu klausimu sutampa su trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Lietuvos energija“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto nuomone. Papildomai pabrėžė, kad asociacijos nepateikė įrodymų nei dėl asociacijų subjektinių teisių ar interesų pažeidimo, nei dėl viešojo intereso pažeidimo ir asociacijų teisės ginti tokį interesą. Pareiškėjai patys skunde nurodė ir pateikė įrodymus, kad buvo informuoti apie numatomą ginčo objekto statybą, susipažino su ataskaita ir programa, teikė pasiūlymus ir pretenzijas. Jiems buvo sudarytos sąlygos dalyvauti PAV procese, taip pat specialiojo planavimo procese. Visos aplinkybės, reikšmingos priimant sprendimą, buvo įvertintos, numatytos kompensacinės priemonės dėl elektros linijos galimo neigiamo poveikio aplinkai. Programai ir ataskaitai pritarė visos kompetentingos institucijos. Pareiškėjų privatūs interesai buvo įvertinti, bet jie negali būti besąlygiškai iškeliami aukščiau visos visuomenės viešojo intereso šiame projekte.

29Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė skundo netenkinti.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė bylą išspręsti teismo nuožiūra (11 t., b. l. 79-80).

31Nurodė, kad į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą kreipėsi Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas su prašymu pateikti išvadą dėl PAV ataskaitos saugomų teritorijų ir jose saugomų gamtinių vertybių aspektu. Išvada buvo pateikta 2009-07-23. Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai nėra priskirta visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso atlikimo funkcija, todėl tarnyba nedalyvauja šiame procese ir neatsako už jo organizavimą ar pažeidimus.

32Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo.

33Trečiasis suinteresuotas asmuo A. Ž. ir ko UAB atsiliepime į pareiškėjų skundą, remdamasis trečiųjų suinteresuotų asmenų AB „Lietuvos energija“ ir Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto atsiliepime išdėstytais argumentais, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (10 t., b. l. 24-26).

34Per teismo posėdį trečiasis suinteresuotas asmuo prašė skundą atmesti.

35Tretieji suinteresuoti asmenys Telšių visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras atsiliepimų į pareiškėjų skundą nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

36Skundas netenkintinas.

37Byloje nustatyta, kad asociacija „Gintarinė tiesa“ įsteigta 2009-09-03, nariai: A. B., gyv. Purmalės g. 11, ( - ) k., Klaipėdos r., A. A., gyv. ( - ), ( - ), Klaipėdos r., G. V., gyv. (duomenys neskelbtini), ( - ), Klaipėdos r. Asociacija Klaipėdos rajono ( - ) kaimo bendruomenės centras įsteigta 2006-05-20, nariai: I. P., J. D., E. J., Z. S., J. S. E. M., gyv. ( - ) k., Klaipėdos r. (9 t., b. l. 65, 67). B. B. nuosavybės teise priklauso 1,1120 ha žemės sklypas Klaipėdos r., ( - ) k., kadastrinis Nr. ( - ), A. B. nuosavybės teise priklauso 22,000 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypas Stučių k., Klaipėdos r., kadastrinis Nr. ( - ), A. A. nuosavybės teise priklauso 1,85 ha žemės sklypas Doviluose, Klaipėdos r., kadastrinis Nr. ( - ) (1 t., b. l. 27-31).

382008-05-27 ūkio ministro įsakymu Nr. 4-222, vadovaujantis Energetikos įstatymo 11 str. 1 ir 2 d., Teritorijų planavimo įstatymo 5 str. 4 d. 1 p., Vyriausybės 2004-04-15 nutarimo Nr. 416 5 p., Nacionalinės energetikos strategijos, patvirtintos Seimo 2007-01-18 nutarimu Nr. X-1046, 31.6 p., Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008-2012 metų plano, patvirtinto Vyriausybės 2007-12-27 nutarimu Nr. 1442, 4.1 p. bei ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004-06-11 įsakymu Nr. 4-240/D1-330 patvirtintų Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų, naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių 13 p., nuspręsta pradėti rengti 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos Klaipėdos ir Telšių apskrityse specialųjį planą, o AB „Lietuvos energija“ leisti atlikti planavimo organizatoriaus funkcijas rengiant šį specialųjį planą (6 t., b. l. 100).

392008 m. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas parengė „330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statyba“ poveikio aplinkai vertinimo programą (6 t., b. l. 65-98) bei 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (1 t., b. l. 59-167, 2 t., 1-109).

40Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PAV) vieta – Klaipėdos ir Telšių apskričių, Klaipėdos rajono Dovilų, Vėžaičių, Endriejavo seniūnijų; Plungės rajono Kulių, Stalgėnų, Nausodžio, Babrungo, Žlibinų, Paukštakių seniūnijų; Telšių rajono Ryškėnų, Gadūnavo, Degaičių, Viešvėnų seniūnijų administracinės teritorijos.

41Nagrinėtos alternatyvos:

421. Nulinė alternatyva – nestatyti 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda-Telšiai – prieštarautų Nacionalinei energetikos strategijai, patvirtintai Seimo 2007-01-18 nutarimu Nr. X-1046.

432. Požeminio kabelio alternatyva nagrinėta tik Klaipėdos rajone, trasos ilgis 27,01 km. Įvertinus didelius kabelio tiesimo kaštus ir galimas neigiamas ekonomines pasekmes Lietuvai, kabelio tiesimo alternatyva nepriimtina.

443. I alternatyva (nauja oro linijos trasa): trasos ilgis 90,2 km. Klaipėdos rajone trasos ilgis 36,1 km, Plungės – 38,4 km, Telšių – 15,7 km. Elektros linijos pabaiga – Telšių elektros pastotė. Telšių miestas aplenkiamas iš šiaurinės pusės. Iki gyvenamųjų namų išlaikomas 250 m atstumas, išskyrus Brizgų, Paragų ir Anulyno gyvenvietėse.

454. II alternatyva (dvigrandė oro linija): trasos ilgis 95,5 km. Plungės rajono Stalgėnų seniūnijoje ties Milašaičių kaimu trasa atsišakoja nuo I alternatyvos. Klaipėdos rajone trasos ilgis 36,1 km, Plungės – 27,2 km, Telšių – 22,2 km. Elektros linijos pabaiga – Telšių elektros pastotė. Telšių miestas aplenkiamas iš pietrytinės pusės. Iki gyvenamųjų namų išlaikomas 250 m atstumas, išskyrus Degaičių gyvenvietėje.

46Trasų alternatyvos kerta 3 saugomas teritorijas – Minijos valstybinį ichtiologinį draustinį, Buveinių apsaugai svarbią teritoriją „Minijos upė“, paukščių apsaugai svarbią teritoriją „Minijos upės slėnis“, Buveinių apsaugai svarbią teritoriją „Rietavo miškai“. Trasų alternatyvos praeina netoli saugomų teritorijų: Buožėnų, Vilkaičių, Ablingos geomorfologinių, Germanto kraštovaizdžio, Reiskių tyro telmologinio ir Veiviržo ichtiologinio valstybinio draustinių, paukščių apsaugai svarbios teritorijos „Aukštojo tyro pelkė“.

47I alternatyva numatyta naujai parengtuose Plungės ir Telšių rajonų bendruosiuose planuose, kur trasa eina daugiausia per žemės ūkio ir miškų paskirties teritorijas, tačiau kerta ir gyvenamosios paskirties teritorijas. I alternatyvos trasa Plungės ir Telšių rajonų teritorijose atitinka bendrųjų planų sprendinius, tuo tarpu II alternatyvos trasos atveju juos reiktų koreguoti, tačiau II alternatyvos trasos nagrinėjimas nulemtas gamtinių aspektų.

48Svarbus aspektas projektuojant oro liniją yra tai, kad trasai parinkta teritorija turi būti toliau nuo urbanizuotų teritorijų ar gyvenamųjų namų. Kadangi 2006 m. parengtoje priešprojektinėje studijoje „330 kV oro linijos Klaipėda-Telšiai statyba“ preliminariai parenkant trasą buvo neatsižvelgta į teritorijos užstatymą gyvenamaisiais namais, neįvertinti 330 kV elektros linijos statybai nustatyti reikalavimai dėl sanitarinės apsaugos zonos, rengiant specialųjį planą ir PAV dokumentus buvo atlikta trasos korekcija modeliuojant skirtingų dydžių (250 m, 100 m, 30 m) atstumus nuo gyvenamųjų pastatų. Pagal higienos normoje HN 104:2000 pateiktas rekomendacijas, projektuojant 330 kV elektros oro liniją turi būti siekiama numatyti ne mažesnį kaip 250 m atstumą iki gyvenamųjų namų. Tais atvejais, kai vietinės sąlygos neleidžia įvykdyti šio reikalavimo, oro linijas galima priartinti prie urbanizuotų teritorijų, bet ne arčiau kaip 20 m. Parenkant alternatyvas šis minimalus 20 m atstumas buvo pakeistas į 30 m, jį sutapatinant su trasos saugos zona.

49PAV subjektų išvados dėl PAV programos:

50Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Telšių apskrities viršininko administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (nurodė, kad siūloma oro linijos statybos metu išlaikyti vandens telkinių apsaugos zonas, kultūros paveldo objektų apsaugos zonas, išsaugoti biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio elementus), Plungės rajono savivaldybės administracija, Telšių rajono savivaldybės administracija, Telšių visuomenės sveikatos centras, Klaipėdos visuomenės sveikatos centras, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys (nurodė, kad Šernų kapinynas turi archeologinę vertę), Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys, Telšių PGT, Plungės PGT, Gargždų PGT ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (nurodė, kad nėra aišku, kokias saugomas teritorijas kerta planuojamos trasos, būtina išanalizuoti galimą poveikį, numatyti alternatyvas ir kompensacines priemones saugomoms teritorijoms ir jose esančioms vertybėms, per kurias planuojama tiesti trasas) pateikė pastabas, pritardami PAV programai (6 t., b. l. 127-141).

512008-11-11 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-9737 nusprendė patvirtinti PAV programą ir nustatė, kad PAV ataskaitoje būtina (6 t., b. l. 142):

521. įvertinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 2008-11-06 pateiktas išvadas dėl PAV programos;

532. Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154 patvirtintame LR teritorijos bendrajame plane nurodytos saugomų teritorijų tinklo optimizavimo ir papildymo kryptys, jo sprendiniuose ir įgyvendinimo priemonių plane numatyta steigti Germanto regioninį parką. Nagrinėjant I alternatyvą, įvertinti LR teritorijos bendrojo plano sprendinius;

543. įvertinti miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis galimybę vadovaujantis Vyriausybės 2007-02-07 nutarimu Nr. 238 patvirtintos tvarkos reikalavimais ir šį teisės aktą įrašyti į literatūros sąrašą;

554. skyriuje „Socialinė-ekonominė aplinka“ įvertinti galimą gyventojų nepasitenkinimą planuojama ūkine veikla, kompensavimo priemones dėl atsiradusių žemės naudojimo apribojimų.

56Pranešimai visuomenei apie parengtą PAV programą:

571) 2008-07-18 laikraštis „Lietuvos žinios“: nurodytas veiklos organizatorius (AB „Lietuvos energija“), dokumentų rengėjas (KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas), veiklos pavadinimas, vieta (Telšių r., Plungės r., Klaipėdos r.), PAV subjektai (Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Telšių apskrities viršininko administracija, Klaipėdos rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Gargždų PGT, Plungės PGT, Telšių PGT, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys, Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys, Klaipėdos VSC, Telšių VSC), atsakinga institucija (Aplinkos ministerija). Nurodyta, jog su PAV programa galima susipažinti bei motyvuotus pasiūlymus 10 darbo dienų nuo skelbimo išspausdinimo teikti KU BPATPI (2 t., b. l. 112).

582) 2008-07-18 laikraštis „Plungė“ (2 t., b. l. 113).

593) 2008-07-18 laikraštis „Telšių žinios“ (2 t., b. l. 114).

604) 2008-07-19 laikraštis „Banga“ (2 t., b. l. 115).

61Apie PAV programą buvo informuotos seniūnijos: Dovilų, Vėžaičių, Endriejavo, Kulių, Stalgėnų, Babrungo, Paukštakių, Ryškėnų, Gadūnavo, Degaičių (2 t., b. l. 116).

62Pranešimai apie specialiojo planavimo pradžią:

631) 2008-09-25 AB „Lietuvos energija“ tinklapyje (9 t., b. l. 69-70);

642) 2008-09-27 laikraštis „Banga“ (9 t., b. l. 71);

653) 2008-09-30 laikraščiai „Plungė“ ir „Telšių žinios“ (9 t., b. l. 72-73).

66Pranešimai visuomenei apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija:

671) 2008-12-16 laikraščiai „Telšių žinios“, „Banga“, „Plungė“, „Lietuvos žinios“: nurodytas veiklos/planavimo organizatorius (AB „Lietuvos energija“), PAV dokumentų rengėjas (KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas), specialiojo plano rengėjas (UAB „Sweco Lietuva“), veiklos/specialiojo plano pavadinimas, veiklos vieta (planuojama trasa kerta Klaipėdos ir Telšių apskritis, Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybes, Dovilų sen., Vėžaičių sen., Endriejavo sen., Kulių sen., Stalgėnų sen., Babrungo sen., Paukštakių sen., Ryškėnų sen., Gadūnavo sen., Degaičių sen., Viešvėnų sen.), vertinimo subjektai (Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Telšių apskrities viršininko administracija, Klaipėdos rajono savivaldybė, Plungės rajono savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Gargždų PGT, Plungės PGT, Telšių PGT, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys, Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys, Klaipėdos VSC, Telšių VSC), atsakinga institucija (Aplinkos ministerija). Su PAV ataskaita galima susipažinti ir motyvuotus pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo klausimais teikti iki 2009-01-05. Informaciją specialiojo plano rengimo klausimais teikia specialiojo plano rengėjas. Per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį visuomenė raštu gali teikti pastabas, pasiūlymus, pretenzijas dėl rengiamo specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui arba specialiojo plano rengėjui. Viešas susipažinimas su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir specialiojo plano koncepcija vyks 2009-01-06 Telšių rajono savivaldybėje, Plungės rajono savivaldybėje, 2009-01-07 Klaipėdos rajono savivaldybėje (2 t., b. l. 119-122);

682) 2008-12-11 AB „Lietuvos energija“ tinklapyje (9 t., b. l. 74);

693) 2008-12-16 – 2008-12-22 Klaipėdos ir Telšių apskričių, Klaipėdos, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių interneto tinklapiuose (9 t., b. l. 75-79).

70Remiantis PAV ataskaitos ir specialiojo plano koncepcijos viešo supažindinimo protokolais, susirinkimai įvyko 2009-01-06 ir 2009-01-07, dalyvavo 15 visuomenės atstovų (2 t., b. l. 124-136).

712009-03-17 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-2320, išnagrinėjusi Dovilų seniūnijos gyventojos L. Š. prašymą, paaiškino, kad kai alternatyvos yra tik preliminarios, o žemės sklypų naudotojų ar savininkų yra keli šimtai, jų informavimas asmeniškai registruotais laiškais netikslingas, nes nėra galimybės tiksliai juos visus informuoti. Nurodė, kad PAV ataskaita bus viešai svarstoma, suteikiant galimybę viešai su ja susipažinti. Aplinkos ministerija tik gavusi PAV ataskaitą išanalizuos, ar įvertinti numatyti PAV programoje visi aspektai, kokios švelninančios priemonės numatytos dėl galimo poveikio, ar atliktas visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas, kokios PAV subjektų išvados ir spręs apie PAV ataskaitos kokybę ir planuojamos veiklos galimybę. Pripažino, kad informavimas registruotais laiškais PAV ataskaitos aptarimo etape, kai detalizuojamos alternatyvos, tikslingesnis, todėl užsakovui ir PAV dokumentų rengėjui siūlo papildomai organizuoti ataskaitos aptarimus seniūnijose, į aptarimus registruotais laiškais kviečiant žemės sklypų savininkus ir tuos gyventojus, kurie teikė pasiūlymus (2 t., b. l. 138-139).

72Pakartotinai paskelbti pranešimai visuomenei apie supažindinimą su PAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija, papildomai nurodant, kad trasos brėžiniai pateikti internetinėje svetainėje, o su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti galima iki 2009-05-15. Pakartotinis ataskaitos pristatymas vyks 2009-05-15 Dovilų sen., Vėžaičių sen., 2009-05-16 Stalgėnų sen., Kulių sen., Žlibinų sen., Ryškėnų sen., 2009-05-18 Endriejavo sen., 2009-05-19 Babrungo sen., Paukštakių sen., 2009-05-20 Gadūnavo ir Degaičių sen.:

731) 2009-04-30 laikraštis „Lietuvos žinios“ (2 t., b. l. 141).

742) 2009-05-01 laikraštis „Plungė“ (2 t., b. l. 142).

753) 2009-04-15 laikraštis „Banga“ (2 t., b. l. 143).

764) 2009-05-01 laikraštis „Telšių žinios“ (2 t., b. l. 144).

775) 2009-05-05 laikraštis „Telšių žinios“: paskelbtas pranešimas visuomenei apie skelbimo, išėjusio 2009-05-01, pataisymą, nurodant, kad viešas ataskaitos pristatymas Ryškėnų sen. vyks 2009-05-16 (2 t., b. l. 145);

786) seniūnijose: Dovilų, Vėžaičių, Endriejavo, Kulių, Stalgėnų, Babrungo, Paukštakių, Ryškėnų, Gadūnavo, Degaičių (2 t., b. l. 146);

797) 2009-04-30 – 2009-05-04 informaciniai laiškai sklypų, kurie patenka į elektros perdavimo linijos apsaugos zoną, savininkams, asmenims, kurių sodybos yra 250 m atstumu nuo planuojamos trasos, bei PAV ataskaitos rengimo metu pastabas pateikusiems visuomenės atstovams, iš viso – 573 registruoti laiškai (2 t., b. l. 149-194).

80Remiantis PAV ataskaitos ir specialiojo plano koncepcijos viešo supažindinimo protokolais, pakartotiniai susirinkimai įvyko 2009-05-15, 2009-05-16, 2009-05-18, 2009-05-19 ir 2009-05-20, dalyvavo 199 visuomenės atstovai (3 t., b. l. 14-98). Protokolai buvo pateikti atitinkamoms seniūnijoms, nurodant, kad visuomenės susipažinimo su protokolu terminas yra 3 darbo dienos, atitinkamai iki 2009-05-28, 2009-05-29 ir 2009-06-01 (3 t., b. l. 13, 26, 37, 45, 53, 60, 69, 76, 84, 92). Pastabas dėl 2009-05-15 vykusio susirinkimo protokolo pateikė Klaipėdos rajono Vėžaičių seniūnijos Girininkų ir ( - ) kaimų bendruomenės atstovai. Į pastabas PAV rengėjai atsakė raštu 2009-06-08 (3 t., b. l. 35-36).

812009-05-28 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-4713, išnagrinėjusi Gadūnavo seniūnijos gyventojų prašymą, informavo, kad PAV procesas nebaigtas, po viešų svarstymų PAV ataskaitą nagrinės PAV subjektai, vienas iš jų – sveikatos apsaugos institucija – pateiks išvadas dėl galimo poveikio visuomenės sveikatai ir sanitarinės apsaugos zonos dydžio nustatymo (4 t., b. l. 157-158).

822009-06-02 – 2009-07-31 gyventojams išsiųsti informaciniai registruoti laiškai dėl numatomos elektros linijos statybos (9 t., b. l. 80-129).

83PAV subjektų išvados dėl PAV ataskaitos:

842009-06-29 Telšių rajono savivaldybės administracija, 2009-06-30 Telšių apskrities viršininko administracija, 2009-07-01 Plungės rajono savivaldybės administracija, 2009-07-10 Plungės rajono savivaldybės administracija, 2009-07-13 Klaipėdos apskrities viršininko administracija, 2009-06-30 Klaipėdos apskrities PGT, 2009-06-26 Telšių apskrities PGT, 2009-07-09 Telšių apskrities PGT, Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys, 2009-06-29 Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinis padalinys raštu, 2009-06-25 Kultūros paveldo departamento Telšių teritorinis padalinys, 2009-07-17 Klaipėdos visuomenės sveikatos centras PAV ataskaitai pritarė be pastabų (6 t., b. l. 196-197, 199-211).

852009-07-07 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba raštu Nr. V3-10.7-1123, išnagrinėjusi PAV ataskaitą, pateikė jos rengėjui pastabas ir nurodė papildyti ir patikslinti ataskaitą bei teikti ją pakartotinam nagrinėjimui (6 t., b. l. 195).

862009-07-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija raštu Nr. (5.1.42)-A5-2435 pritarė PAV ataskaitai, pasiūlė ją pataisyti pagal pateiktas pastabas dėl nekokybiškai atliktos visuomenės sveikatos vertinimo dalies ir papildomai pateikti informaciją apie kultūros paveldo objektus, esančius Klaipėdos rajone, prie planuojamos elektros perdavimo oro linijos pagal pateiktą alternatyvą. Taip pat pateikti duomenų banko išrašą su planuojama elektros perdavimo oro linijos trasa Klaipėdos rajone (6 t., b. l. 198).

872009-07-14 Telšių visuomenės sveikatos centras pritarė PAV ataskaitai, pasiūlė apeiti Brizgų gyvenvietę, Telšių r., iš šiaurės pusės (6 t., b. l. 205).

882009-07-23 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba raštu Nr. V3-10.7-1265, išnagrinėjusi PAV ataskaitą, nurodė neprieštaraujanti I alternatyvai, laikantis tam tikrų neigiamo poveikio aplinkai mažinimo sąlygų. Nurodytas neigiamo poveikio aplinkai sumažinimo priemonės turi būti įtrauktos į 330 kV elektros perdavimo linijos statybos techninio projekto aplinkos apsaugos dalį ir vykdomos ūkinės veiklos užsakovo lėšomis (6 t., b. l. 193-194).

892009-08-06 Klaipėdos rajono kaimų gyventojai bei sklypų savininkai raštu kreipėsi į Prezidentę, Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką su pretenzija dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos per privačios nuosavybės žemės sklypus (1 t., b. l. 39-51). Nurodė, kad visą informaciją gaudavo pavėluotai. 2009-07-15 atnaujinus Klaipėdos rajono koncepcijos brėžinį planuojama elektros perdavimo linija buvo pakoreguota, dėl to atsirado naujų privačių asmenų sklypų, per kuriuos projektuojama trasa. Savininkams sklypų, kurie patenka į 30 m apsaugos zoną, kurių sodybos yra 250 m atstumu nuo planuojamos trasos, nebuvo išsiųsti registruotu laišku. Ataskaitoje nenagrinėjamas poveikis Baičių gyvenvietės aplinkai. Raginimai atvykti pasirašyti sutartis išsiųsti birželio mėnesį, konstatuojant trasos pakeitimą kaip jau įvykusį galutinį faktą. Pažymėtina, kad oro linija pablogina ūkininkavimo sąlygas, gadina kraštovaizdį, kenkia sveikatai.

902009-08-13, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10 str. 4 d., Aplinkos ministerijoje organizuotas suinteresuotos visuomenės pasiūlymų svarstymas su PAV dokumentų rengėju, suinteresuota visuomene, PAV užsakovu, PAV subjektais. pritarti gyventojų siūlomam linijos atkarpos variantui B (ties Mižuikiais, Plungės r.) su sąlyga, kad Mižuikių kaimo gyventojai įsipareigoja savo žemėse įveisti tiek naujų miškų, kiek bus iškirsta miško tiesiant liniją per Luknėnų mišką, miško atsodinimo išlaidas kompensuojant AB „Lietuvos energija“. Siūloma pritarti atkarpos variantui B ties Baičiais, Klaipėdos r., nes pasirinkus elektros perdavimo linijos trasos variantą per Baičių gyvenvietę, būtų neišlaikoma sanitarinė apsaugos zona.

Nutarė

91pritarti PAV rengėjo siūlomam Plungės r., Babrungo sen., linijos variantui tarp Glaudžių ir Kapsūdžio kaimų (9 t., b. l. 1-7).

922009-08-25 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-7379 išnagrinėjo Klaipėdos rajono kaimų gyventojų pretenziją ir nurodė, kad reikalavimas netiesti 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai prieštarauja Lietuvos strateginiams tikslams. Gyventojų siūlymas elektros liniją tiesti kabeliu buvo nagrinėtas ataskaitoje ir, atlikus analizę, ši alternatyva atmesta. Išskirti vieną gyventojų grupę, per kurių žemes planuojama elektros linija būtų tiesiama kabeliu, o per kitų būtų statoma elektros perdavimo oro linija, nėra Aplinkos ministerijos kompetencija. Užsakovas apie parengtą programą informavo visuomenę laikraščiuose. Aplinkos ministerijoje svarstytos konkrečios visuomenės informavimo problemos, ministerijos nuomone, kai alternatyvos yra tik preliminarios, o žemės sklypų naudotojų ar savininkų yra keli šimtai, informavimas asmeniškai registruotais laiškais nepasiektų tikslo. Vyko vieši svarstymai, trasa buvo taisoma pagal gyventojų pasiūlymus viešų aptarimų metu, apie gautą ataskaitą buvo paskelbta Aplinkos ministerijos tinklalapyje, Aplinkos ministerijos organizuotame pasitarime dalyvavo suinteresuoti visuomenės nariai. Parenkant trasą buvo stengtasi maksimaliai išlaikyti rekomenduojamą 250 m atstumą iki pastatų visoje trasoje, tankiai apgyvendintose vietovėse išlaikytas atstumas iki 100 m. Ataskaitai pagal kompetenciją pritarė visi poveikio aplinkai vertinimo subjektai. Žemės sklypų savininkams, kurių žemės sklypus kirs elektros oro perdavimo linija, numatomos kompensacijos dėl nustatomų servitutų, taip pat numatytos kompensacijos (1 t., b. l. 52-54).

932009-08-27 Aplinkos ministerija sprendimu Nr. (1-15)-D8-7439 „Dėl 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos galimybių“ pritarta 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda-Telšiai statybai pagal patikslintą I alternatyvą (siūloma alternatyva), pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje (1 t., b. l. 32-38).

942009-08-27 – 2009-09-01 išspausdinti skelbimai apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos: Aplinkos ministerijos tinklapyje, AB „Lietuvos energija“ tinklapyje (9 t., b. l. 137-142).

952009-10-13 – 2009-10-14 išspausdinti skelbimai apie viešą supažindinimą su linijos statybos specialiojo plano sprendiniais: laikraščiuose „Lietuvos žinios“, „Banga“, „Plungės žinios“, „Telšių žinios“ (9 t., b. l. 143-146).

96Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-08-27 sprendimo Nr. (1-15)-D8-7439, kuriuo pritarta 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda-Telšiai statybai pagal pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, teisėtumo.

97Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 3 d. 3 p. nustato, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo.

98Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (toliau – Orhuso konvencija) 9 str. 2 d. numatyta, kad visuomeninės organizacijos turi teisę kreiptis į administracinį teismą ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, jeigu jos a) turi pakankamą suinteresuotumą, t.y. padeda spręsti aplinkosaugos problemas ir veikia pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, arba mano, kad buvo pažeista kokia nors jų teisė, kai tai kaip būtina sąlyga numatyta šalies administracinės procesinės teisės normose.

99Viešojo intereso samprata yra formuojama teismų jurisprudencijoje. Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, jog valstybės, kaip visos visuomenės politinės organizacijos, paskirtis – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Tačiau kiekvienas viešasis interesas tegali būti grindžiamas pamatinėmis visuomenės vertybėmis, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, jo įtvirtinimas ir užtikrinimas, gynimas ir apsauga yra konstituciškai motyvuoti. Be to, Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimai). Atsižvelgiant į paminėtą Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o įstatyme numatytų subjektų teisė ginti viešąjį interesą administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip teisė nustatytais atvejais kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėse bylose: 2004 m. sausio 23 d. Nr. A3-11/2004; 2005 m. lapkričio 23 d. Nr. A13-1725/2005; 2007 m. sausio 19 d. Nr.A3-64-2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr.1(11), 2007, 221-248 psl.; 2008 m. liepos 25 d. Nr. A146-335/2008; 2009 m. vasario 12 d. Nr. A882-65/2009). Kiekvienu atveju, kai kyla klausimas, ar tam tikras interesas, dėl kurio gynimo kreipiamasi į teismą, turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis interesas, bylą nagrinėjantis teismas turi nustatyti, ar jo tesės aktais nustatyta tvarka neapgynus būtų pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės (LVAT 2009-06-29 Nr. A525-781/2009).

100Nustatyta, kad 330 kV elektros perdavimo linija Klaipėda – Telšiai numatyta Lietuvos Respublikos bendrajame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154. Bendruoju planu privalo remtis ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijos, kiti valstybės institucijų rengiami strateginiai planai ir programos.

101Nacionalinėje energetikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. X-1046, numatyta, kad energetinis saugumas, konkurencingumas, darni energetikos sektoriaus plėtra ir efektyvus energijos naudojimas yra Lietuvos energetikos strateginiai tikslai, todėl siekiama ne vėliau kaip iki 2012 m. Lietuvos aukštos įtampos elektros tinklus sujungti su Skandinavijos šalių ir Lenkijos tinklais. Nurodoma, kad iki naujos atominės elektrinės eksploatavimo pradžios Baltijos šalių elektros energetikos sistemas sujungus su Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių energetikos sistemomis, bus galima naudotis Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių rezervinėmis galiomis. Nespėjus pastatyti reikalingų jungčių, didelės galios blokų rezervavimo klausimus tektų derinti su Rusijos jungtine elektros energetikos sistema. Nacionalinės energetikos strategijos 31 p. numatyta, kad elektros energetikos sektoriaus plėtros tikslams – užtikrinti elektros energijos tiekimo strateginį patikimumą ir integraciją į ES rinką – įgyvendinti būtina, be kita ko, iki 2010 m. reikia pastatyti 330 kV elektros perdavimo liniją Telšiai–Klaipėda.

102Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad 330 kV elektros perdavimo linija Telšiai-Klaipėda yra skirta tenkinti visos Lietuvos viešąjį interesą. Tuo tarpu pareiškėjai skundą iš esmės grindžia pažeidimais, susijusiais su visuomenės informavimo procedūromis, nenurodydami, koks konkretus poveikis aplinkai nebuvo įvertintas, ir kaip tuo sprendimas pažeidžia jų subjektines teises.

103Asociacijos „Gintarinė tiesa“ ir „Klaipėdos rajono ( - ) kaimo bendruomenės centras“ taip pat neįrodė, kad jos atitinka Orhuso konvencijos 9 str. 2 d., t.y., kad jos turi pakankamą suinteresuotumą šioje byloje, būtent padeda spręsti aplinkosaugos problemas. Dėl to, konstatuotina, kad asociacijos neturi reikalavimo teisės kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, todėl jų reikalavimas negali būti patenkintas. Dėl to, byloje nagrinėjamas skundas pagal fizinių asmenų - B. B., A. B., A. A., kaip suinteresuotos visuomenės reikalavimą.

1041996 m. rugpjūčio 15 d. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 (2005-07-12 redakcija) (toliau – PAVĮ) 3 str. 1 d. nustato, kad poveikio aplinkai vertinimo objektas yra planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai. PAVĮ 1 priedo 8.8 p. nustatyta, kad antžeminių elektros perdavimo linijų tiesimas (kai įtampa – 110 kV ar aukštesnė, o linijos ilgis – 15 ir daugiau kilometrų) patenka į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis privalo būti vertinamas, sąrašą.

105Pagal PAVĮ 3 str. 5 d., planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą sudaro: 1) atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvių informavimas bei pranešimas visuomenei apie priimtą atrankos išvadą; 2) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą programą, derinimas ir tvirtinimas; 3) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengimas, derinimas ir viešas visuomenės supažindinimas; 4) sprendimo priėmimas ir poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyvių informavimas apie priimtą sprendimą.

106PAVĮ 4 str. įtvirtinta, kad poveikio aplinkai vertinimo tikslai: 1) nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai; 2) sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir kitiems šio straipsnio 1 punkte išvardytiems aplinkos komponentams arba šio poveikio išvengti; 3) nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje.

107Pagal PAVĮ 7 str. 1 d., poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai: 1) planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą; 2) atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą; 3) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, o institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas.

108PAVĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimo programa rengiama, kai pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai. Pagal šio straipsnio 5 d., poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie parengtą programą informuoja visuomenę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir parengtą programą pateikia poveikio aplinkai vertinimo subjektams.

109Orhuso konvencijos 6 str. 2 d. numatyta, kad pradiniame priimamo aplinkosauginio sprendimo procedūros etape suinteresuota visuomenė informuojama adekvačiai, laiku ir veiksmingai, atsižvelgiant į aplinkybes, arba viešai paskelbiant, arba individualia tvarka. Kiekviena Šalis užtikrina visuomenės dalyvavimą jau pradiniame etape, kai yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir kai galima užtikrinti veiksmingą visuomenės dalyvavimą. Pagal konvencijos 6 str. 6 d., kompetentingos valstybės institucijos, gavusios visuomenės grupių prašymą ir vadovaudamosi nacionaliniais įstatymais, sudaro joms galimybę nemokamai susipažinti ir išnagrinėti visą tuo metu turimą ir gaunamą informaciją, susijusią su šiame straipsnyje minimų sprendimų priėmimo procesu. Tokia informacija turėtų apimti: a) pramonės objekto ir planuojamos veiklos fizikinių bei techninių charakteristikų aprašymą, įskaitant numatomų nuosėdų bei išmetimų įvertinimą; b) planuojamos veiklos reikšmingo poveikio aplinkai aprašymą; c) priemonių, numatančių apsaugoti ir (arba) sumažinti poveikį, įskaitant išmetimus, aprašymą; d) pirmiau išvardytų priemonių netechninę santrauką; e) paraiškos davėjo atliktų pagrindinių alternatyvų apžvalgą; ir f) pagal nacionalinius įstatymus valstybės institucijai pateiktas pagrindines ataskaitas bei pasiūlymus, o suinteresuotai visuomenei bus teikiama informacija pagal 2 dalį.

110Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 (toliau – Tvarkos aprašas), 14 p. nustatyta, kad apie parengtą PAV programą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, prieš pateikdamas ją nagrinėti PAV subjektams, turi pranešti visuomenei 18 punkte nurodytose visuomenės informavimo priemonėse pateikdamas šią informaciją: planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas; planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas; planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas; planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė); PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje; kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų); informacija apie tai, kad motyvuoti pasiūlymai teikiami Užsakovui ar PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas, kontaktiniai asmenys), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

111Pagal Tvarkos aprašo 18 p., užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas nurodytą informaciją turi paskelbti: miesto (-ų) ar rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje, o dėl planuojamos ūkinės veiklos, kuri įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ir respublikinėje spaudoje, esant galimybei, – per radiją ir televiziją, užsakovo tinklalapyje; savivaldybės (seniūnijos), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje; besiribojančių su planuojamos ūkinės veiklos teritorija žemės sklypų valdytojams ar naudotojams, motyvuotus pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku).

112PAVĮ 8 str. 6 d. nustato, kad poveikio aplinkai vertinimo subjektai programą išnagrinėja ir per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos motyvuotas išvadas pateikia poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui. Rengėjas programą ir visų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas pateikia atsakingai institucijai. Remiantis PAVĮ 8 str. 11 d., atsakinga institucija, išnagrinėjusi programą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas, patvirtina programą per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos. Pagal PAVĮ 8 str. 12 d., kai poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados prieštarauja viena kitai ir (ar) atsakinga institucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus, atsakinga institucija, prieš tvirtindama programą, kviečia atvykti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją, poveikio aplinkai vertinimo subjektus svarstyti jų išvadas ir (ar) motyvuotus pasiūlymus. Taip pat kviečiami ir motyvuotus pasiūlymus pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai.

113Vadovaujantis PAVĮ 9 str. 1 d., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą rengia poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas pagal atsakingos institucijos patvirtintą programą. Šioje ataskaitoje privalo būti išsamiai išnagrinėti visi programoje numatyti klausimai bei pateikta ši informacija: susidarysiančių teršalų aprašymas; atliekų susidarymo, jų tvarkymo aprašymas; aplinkos komponentų, kuriuos planuojama ūkinė veikla gali paveikti, aprašymas; galimo tiesioginio ir netiesioginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, materialinėms vertybėms ir nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai apibūdinimas ir įvertinimas; priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti, aprašymas; poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo išnagrinėtų alternatyvų analizė nurodant jų pasirinkimo priežastis, atsižvelgus į geriausius prieinamus gamybos būdus bei galimą poveikį aplinkai; informacija apie techninio ar praktinio pobūdžio problemas, kurios poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui kilo atliekant poveikio aplinkai vertinimą; informacija apie galimas ekstremalias situacijas, priemones joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti; vykdytos aplinkos stebėsenos duomenų analizė, numatomos aplinkos stebėsenos metmenys, informacija apie galimą reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir (ar) užsienio valstybės aplinkai, taip pat visos ataskaitoje nagrinėjamos informacijos santrauka. Pagal šio straipsnio 2 d., planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoja visuomenės supažindinimą su ataskaita.

114Pagal Tvarkos aprašo 21 p., užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, parengęs planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo, turi paskelbti atitinkamai 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse šią informaciją: informaciją, nurodytą 14.1–14.5 punktuose; kur, kada, iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita (nurodoma vieta, adresas, telefonas, supažindinimo laikas ir grafikas). Visuomenei turi būti suteikta galimybė susipažinti su PAV ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto susitikimo su visuomene; kur ir kada įvyks viešas visuomenės supažindinimas (vieta, adresas, laikas); kam (nurodomas užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas) ir kokiais būdais iki viešo visuomenės supažindinimo teikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais (pvz., raštu, el. paštu ir kt.). Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita turi vykti, o PAV ataskaita privalo būti eksponuojama savivaldybės (seniūnijos) administracinėse patalpose arba kitoje pasirinktoje su savivaldybe (seniūnija) suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, visuomenei patogiu ne darbo metu (rekomenduojama ne darbo dienomis). Taip pat Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su PAV ataskaita susipažinti jo buveinėje (Tvarkos aprašo 22 p.).

115PAVĮ 9 str. 3 d. nustato, kad poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas pagal motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus pateikia patikslintą ataskaitą poveikio aplinkai vertinimo subjektams. Šie patikrina, ar ataskaitoje išsamiai išnagrinėti jų kompetencijai priklausantys ir programoje numatyti klausimai. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai išnagrinėja ataskaitą ir per 20 darbo dienų nuo jos gavimo dienos savo motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių pateikia poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui. PAVĮ 9 str. 6 d. nustato, kad poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas atsakingai institucijai pateikia ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių bei argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą.

116Pagal Tvarkos aprašo 36 p., atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą, planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos bei planuojamos ūkinės veiklos leistinumo, taip pat argumentuotą suinteresuotos visuomenės motyvuotų pasiūlymų įvertinimą, turi nedelsdama organizuoti pranešimo paskelbimą Aplinkos ministerijos tinklalapyje. Pranešime turi būti paskelbta: Tvarkos aprašo 14.1–14.4 punktuose nurodyta informacija; termino data, iki kada suinteresuota visuomenė turi teisę raštu pateikti motyvuotus prašymus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimais atsakingai institucijai ir PAV subjektams jų kompetencijos klausimais. Kreipimosi terminas – 10 darbo dienų nuo šio pranešimo paskelbimo.

117Vadovaujantis PAVĮ 10 str. 1 d., atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos: 1) teikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba 2) priima sprendimą. Pagal PAVĮ 10 str. 4 d., kai poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių prieštarauja viena kitai ir (ar) atsakinga institucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės motyvuotus pasiūlymus, atsakinga institucija, prieš priimdama sprendimą, kviečia atvykti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją, poveikio aplinkai vertinimo subjektus svarstyti jų išvadas ir (ar) motyvuotus pasiūlymus. Taip pat kviečiami ir motyvuotus pasiūlymus pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dienų turi apie tai pranešti visuomenei, paskelbdamas 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse 5 priede nurodytą informaciją apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje (Tvarkos aprašo 38 p.).

118Teismas, remdamasis aukščiau nurodytų teisės normų analize, daro išvadą, jog visuomenės informavimo procedūrų tikslas yra sudaryti tinkamas sąlygas visuomenei susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą ir dalyvauti nustatant tokios veiklos galimą poveikį aplinkai bei jį kuo labiau sumažinant.

119Nustatyta, kad apie parengtą PAV programą PAV rengėjas visuomenę informavo 2008-07-18 – 2008-07-19 paskelbdamas Tvarkos aprašo reglamentuojamos formos skelbimus rajoninėje, respublikinėje spaudoje, seniūnijose, internete, o 2008-09-25 – 2008-09-30 vietinėje spaudoje ir internete buvo paskelbta apie specialiojo planavimo pradžią (2 t., b. l. 69-73, 112-116). Vadovaujantis Tvarkos aprašo 18.3 p., užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas apie parengtą PAV programą besiribojančių su planuojamos ūkinės veiklos teritorija žemės sklypų valdytojams ar naudotojams, motyvuotus pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams turi pranešti raštu (registruotu laišku). Remiantis Orhuso konvencijos 6 str. 2 d., pradiniame priimamo aplinkosauginio sprendimo procedūros etape suinteresuota visuomenė turi būti informuojama adekvačiai, laiku ir veiksmingai, ir atsižvelgiant į aplinkybes, taikomi du alternatyvūs būdai – viešai paskelbiant arba individualia tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad apie parengtą PAV programą visuomenė buvo informuota kuo plačiau – paskelbiant pranešimus respublikinėje ir vietinėje spaudoje, internete, seniūnijų informacinėse lentose, toks pasirinktas visuomenės informavimo būdas atitinka Orhuso konvencijos nuostatas. Byloje pateiktas Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėjo parengtu aiškinamasis raštas dėl Tvarkos aprašo pakeitimo, kuriame nurodyta, kad planuojant linijinius objektus (elektros linijas, dujotiekius), visais atvejais informuoti gyventojus registruotais laiškais apie parengtą PAV programą nėra tikslinga (11 t., b. l. 108). Pažymėtina, kad 2009 m. gruodžio 30 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-853 Tvarkos aprašo 18.3 p. pakeistas, numatant, kad registruotu laišku apie parengtą PAV programą informuojami tik motyvuotus pasiūlymus pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai.

120Pažymėtina, kad PAV programos dokumentai yra sudėtinė PAV ataskaitos dalis. 2008-12-16 – 2008-12-17 rajoninėje, respublikinėje spaudoje, internete buvo išspausdinti skelbimai apie viešą supažindinimą su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija (2 t., b. l. 119-122, 9 t., b. l. 74-79). Susirinkimai įvyko 2009-01-06 ir 2009-01-07, jų metu nagrinėtos nurodytos linijos tiesimo alternatyvos, galimas poveikis visuomenės sveikatai, kiti poveikio aplinkai vertinimo klausimai. Atsižvelgus į gautas visuomenės pastabas ir pasiūlymus, 2009-04-25 – 2009-05-01 visuomenė rajoniniuose ir respublikinėje spaudoje, internete ir seniūnijose informuota apie pakartotinį viešą supažindinimą su PAV ataskaita ir specialiojo plano koncepcija (2 t., b. l. 141-146). Be to, 2009-04-30 – 2009-05-04 apie pakartotinį viešą supažindinimą registruotais laiškais informuoti sklypų, kuriuos kerta planuojama linija, savininkai, sklypų, kurie patenka į linijos apsaugos zoną, savininkai, asmenys, kurių sodybos yra 250 m atstumu nuo planuojamos trasos, ir pastabas pateikę visuomenės atstovai (2 t., b. l. 149-194).

121Atsižvelgus į aukščiau byloje nustatytas aplinkybes ir remdamasis teisės normų analize, teismas daro išvadą, kad tai, jog savininkai nebuvo informuoti apie patvirtintą PAV programą, kaip to reikalavo Tvarkos aprašo 18.3 p. (2005 m. liepos 15 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-370), nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą sprendimą neteisėtu. Pažymėtina, kad gyventojai registruotais laiškais buvo informuoti parengus PAV ataskaitą, kai buvo konkretizuota planuojamos ūkinės veiklos trasa. Kadangi PAV programos dokumentai sudaro PAV ataskaitą, supažindinant visuomenę su PAV ataskaita kartu buvo sudarytos galimybės susipažinti su PAV programa. Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad Tvarkos aprašo 18.3 p. reikalavimo pažeidimas laikytinas formaliu poveikio aplinkai vertinimo procedūrų pažeidimu ir neužkirtęs kelio suinteresuotai visuomenei susipažinti su planuojama ūkine veikla.

122Nustatyta, kad visuomenė turėjo realias galimybes aktyviai dalyvauti sprendžiant klausimus dėl planuojamos ūkinės veiklos: po 2009-05-15 – 2009-05-20 vykusių susirinkimų gyventojai pateikė pasiūlymus dėl protokolo (3 t., b. l. 35-36), gauti ir įvertinti visuomenės kreipimaisi su pastabomis ir pasiūlymais (3 t., b. l. 99-154), 2009-08-13 Aplinkos ministerijoje vyko suinteresuotos visuomenės pasiūlymų aptarimas (9 t., b. l. 1-7). Pažymėtina, kad į visuomenės pateiktas pastabas ir pasiūlymus buvo atsižvelgta ir, juos įvertinus, buvo koreguojama trasa (2 t., b. l. 65-76).

123Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad visuomenės informavimo procedūros iš esmės buvo tinkamai įvykdytos, šios procedūros pasiekė ankščiau nurodytų teisės aktų tikslą – sudaryti realias galimybes visuomenei susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos dokumentais ir dalyvauti šiame procese iki ginčijamo sprendimo priėmimo.

124Pareiškėjai skunde nepagrįstai nurodė, kad ginčijamu sprendimu pritarta PAV ataskaitoje numatytam servitutų nustatymui žemės sklypuose, kuriuos kirs elektros perdavimo linija, o servitutų ir elektros perdavimo linijos apsaugos zonos nustatymas privačiuose žemės sklypuose pažeidžia pareiškėjų teises.

125Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 35 d. nustato, kad teritorijų planavimas – tai nustatyta procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridinių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti. Todėl klausimai dėl žemės naudojimo apribojimų nustatymo sprendžiami teritorijų planavimo metu. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 1 d. 8 p., servitutai nustatomi rengiant detaliuosius planus. Vadovaujantis Žemės įstatymo 23 str. 2 d. 4 p. numatyta, kad servitutus nustato apskrities viršininkas pagal patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, kai pagal teritorijų planavimo dokumentus numatomas servitutas, suteikiantis teisę tiesti centralizuotus (bendrojo naudojimo) inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas). Elektros energetikos įstatymo 50 str. 2 d. numatyta, kad perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams priklausančių elektros energetikos objektų ir įrenginių, esančių kitų asmenų žemėje, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui bei naudojimui užtikrinti šiuo įstatymu nustatomi žemės ir kitų nekilnojamųjų daiktų servitutai šių objektų ir įrenginių teisės aktuose nustatytų apsaugos zonų ribose. Remiantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija), 18 p., 330 kV elektros oro linijos apsaugos zona - žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų atstumą nuo kraštinių jos laidų – 30 metrų.

126Pažymėtina, kad ginčijamu sprendimu nebuvo išspręsti aukščiau nurodyti klausimai, specialiojo planavimo procedūros nebuvo užbaigtos: nuo 2009-10-26 vyko specialiojo plano vieša ekspozicija, 2010 m. sausio 11-13 d. vyko viešo svarstymo su visuomene baigiamasis susirinkimas-konferencija (9 t., b. l. 143-146). Dėl to, servitutų, apsaugos zonų nustatymas arba kompensavimas už privačiuose sklypuose nustatytus apribojimus nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku.

127Pareiškėjai skunde nurodė, jog nutiesus planuojamą elektros liniją taip pat bus daromas neigiamas poveikis augalijai ir gyvūnijai. PAV ataskaitoje išsamiai išnagrinėti visi programoje numatyti klausimai bei pateikta informacija, nurodyta PAVĮ 9 str. 1 d., t.y. atlikta galimo neigiamo poveikio aplinkai analizė ir numatytos priemonės šiam poveikiui sumažinti ar jo išvengti: įvertintas poveikis orui, paviršiniam vandeniui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei, aplinkai (kraštovaizdžiui), socialinei-ekonominei aplinkai, visuomenės sveikatai (2 t., b. l. 99-105). Poveikio aplinkai vertinimo subjektai išnagrinėjo ataskaitą ir PAV dokumentų rengėjui pateikė savo motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių (6 t., b. l. 127-141, 193-211). Aplinkos ministerija, gavusi visą nurodytą medžiagą ir PAV subjektų bei gyventojų pastabas ir pasiūlymus, vadovaudamasi PAVĮ 10 str. 4 d., pakvietė visus suinteresuotus asmenis į susirinkimą Aplinkos ministerijoje tam, kad būtų pašalinti kilę prieštaravimai ir atsakinga institucija turėtų visą reikalingą informaciją, būtiną priimti sprendimui. Pažymėtina, kad Aplinkos ministerija, priimdama ginčijamą sprendimą, į PAV vertinimo subjektų pastabas bei gyventojų pasiūlymus atsižvelgė, tuo tarpu pareiškėjai skunde nenurodė jokių naujų aplinkybių ar poveikio aplinkai, kuris nebūtų įvertintas.

128Nepagrįsti yra pareiškėjų argumentai, jog buvo pažeisti higienos normos HN 104:2000 reikalavimai, sumažinant 250 m sanitarinę apsaugos zoną nesuderinus su visuomenės sveikatos centru. Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2001-01-04 įsakymu Nr. 4 patvirtintos higienos normos HN 104:2000 „Gyventojų sauga nuo elektros oro linijų sukuriamų elektrinių laukų“ 5.1 p., projektuojant 330 kV ir didesnės įtampos elektros oro linijas turi būti parinktos teritorijos galimai toliau nuo urbanizuotos teritorijos ar gyvenamųjų namų. Projektuojant 330 kV įtampos elektros oro linijas turi būti numatytas ne mažesnis kaip 250 m atstumas nuo jų iki gyvenamųjų namų. Išimtiniais atvejais, kai vietinės sąlygos neleidžia įvykdyti šio reikalavimo, 330 ir 400 kV įtampos elektros oro linijas galima priartinti prie urbanizuotų (užstatytų) teritorijų, bet ne arčiau kaip 20, 30 m atitinkamai, užtikrinant, kad oro linijų elektrinio lauko stipriai po laidais neviršys 5 kV/m. Galimybė priartinti oro linijas prie urbanizuotų (užstatytų) teritorijų turi būti suderinta su visuomeninės sveikatos priežiūros institucijomis. Pagal 5.2 p., siekiant apsaugoti gyventojus nuo žalingo oro linijų elektrinio lauko poveikio, turi būti nustatyta sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Remiantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos matavimo rezultatais, esamų analogiškų planuojamai elektros perdavimo oro linijų elektros lauko stipris po laidais yra apie 2-3,5 kV/m, o 250 m atstumu nuo oro linijos iki gyvenamųjų pastatų – siekia apie 0,006 kV/m, neviršijant leidžiamos ribinės reikšmės (2 t., b. l. 25-26; 6 t., b. l. 170-171). Ataskaitos rengėjai, kompleksiškai įvertinę planuojamą ūkinę veiklą, padarė išvadą, kad veiklos sukeliamas fizikinis poveikis neigiamos įtakos visuomenės sveikatai neturės (2 t., b. l. 8-39). Pažymėtina, kad PAV programai ir PAV ataskaitai, kaip minėta, pritarė visos kompetentingos institucijos, tarp jų – ir atitinkami visuomenės sveikatos centrai (6 t., b. l. 202-205).

129Neturi reikšmės šios bylos išsprendimui pareiškėjų teismo posėdyje nurodyti argumentai, kad poveikį visuomenės sveikatai vertinimą atlikusi dr. N. J. pagal pareiškėjų atstovų telefonu gautą informaciją nebedirbo 2009 m. Baltijos institute, todėl atliktas visuomenės sveikatos vertinimas galimai prieštarauja Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 44 str. 3 d., kuris numatė sąlygą, kad licenciją atlikti poveikį visuomenės sveikatai vertinimą turinti įstaiga gali verstis tokia veikla tik tuo atveju, jeigu darbo santykių pagrindu įstaigoje dirba bent vienas specialistas, kuris turi poveikio visuomenės sveikatos vertinimo veiklos licenciją ir kuriam juridinis asmuo yra pagrindinė darbovietė.

130Pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą nenurodė savo skundo pagrindu argumentų, susijusių su ginčijamo sprendimo neteisėtumu dėl to, kad planuojama ūkinė veikla gali daryti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai, o atliktas poveikis visuomenės sveikatai gali būti neteisėtas. Pareiškėjams ne kartą (2009-11-13 nutartimi, 2010-01-09 protokoline nutartimi) buvo siūloma tikslinti skundo pagrindą, nurodant aplinkybes, patvirtinančias 330 kV elektros perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai galimo neigiamo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei pateikti papildomus įrodymus, patvirtinančias nurodytas aplinkybes kartu su patikslintu skundu arba iki teismo posėdžio (10 t., b. l. 1, 11 t., b. l. 127, 128). Pareiškėjų skunde yra nurodyta, jog planuojama ūkinė veikla darys ar gali daryti poveikį augalijai ir gyvūnijai, o tuo pačiu ir visuomenės sveikatai. Toks pareiškėjų teiginys negali būti vertinamas kaip skundo pagrindo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nurodymas. Teismas negali suformuluoti už pareiškėją skundo dalyko ar pagrindo. Pareiškėjo pareiga suformuluoti skundo pagrindą yra nustatyta ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p. paduodant skundą (Skunde turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta). Pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą atlikto poveikio aplinkai vertinimo neteisėtumą motyvavo procedūrų pažeidimu, šis pareiškėjų skundo pagrindas yra išnagrinėtas šiame sprendime. Teismas atkreipė pareiškėjų dėmesį į tai, jog jie turi teisę ginčyti atliktą poveikio aplinkai vertinimą dėl galimo poveikio visuomenės sveikatai aspektu, tačiau pareiškėjai nepasinaudojo šia savo teise.

131Pažymėtina, kad pareiškėjai nepasinaudojo savo teise patikslinti skundą, pareiškėjai neatvyko į 2010-01-19, 2010-03-22 teismo posėdžius, pareiškėjams nebuvo galimybės įteikti procesinius dokumentus jų nurodytais adresais, dėl to reikėjo atidėti bylos nagrinėjimą, skelbti apie bylos nagrinėjimą spaudoje, pareiškėjai netinkamai paskelbė apie bylos nagrinėjimą spaudoje, nuo skundo priėmimo – 2009-10-05 iki 2010-04-08 ir iki teismo posėdžio įvykusio 2010-04-12, pareiškėjai neteikė į bylą įrodymų ir neprašė jų išreikalauti. Dėl to, pareiškėjų veiksmai 2010-04-08 pateikiant dokumentą, pavadintą patikslintu skundu, kuriame nebuvo pakeistas skundo pagrindas ar dalykas, dėl to teismo nevertintas kaip patikslintas skundas, bei pareiškėjų prašymai išreikalauti papildomus įrodymus bei kviesti liudytoją N. J., bei po bylos išnagrinėjimo – 2010-04-20 pateiktas prašymas (kas yra neleidžiama pagal procesą), gali būti vertinami kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Minėti pareiškėjų veiksmai prieštarauja ekonomiškumo bei kitiems šiuolaikinio proceso principams, skirtiems užtikrinti, kad byla būtų išnagrinėta greičiau ir ekonomiškiau. Tokie principai negali būti įgyvendinti jeigu proceso šalys nepaisys reikalavimų tinkamai ir kvalifikuotai paruošti teismui paduodamus procesinius dokumentus, kuo ankščiau suformuluoti skundo pagrindą ir dalyką, kuo ankščiau pateikti turimus įrodymus arba pateikti prašymus tokius įrodymus išreikalauti, t.y. atlikti veiksmus, reikalingus tinkamam bylos paruošimui nagrinėti. Ypatingai svarbus yra minėtų principų laikymais sudėtingose bylose, kuriose dalyvauja daug asmenų, kurioje yra sudėtingas įrodinėjimo procesas. Nagrinėjama byla sudėtinga ir atitiko visus minėtus kriterijus.

132Orhuso konvencijos 1 str. yra nustatyta, kad kiekviena Šalis, vadovaudamasi šios Konvencijos nuostatomis, užtikrina teisę gauti informaciją, teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į teismus aplinkos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje. Pareiškėjai B. B., A. B., A. A. vadovaudamiesi nurodyta nuostata bei ją įgyvendinančiomis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatomis turėjo teisę kreiptis į teismą dėl savo teisių gynimo ir ginčyti sprendimą tuo aspektu, jog planuojama ūkinė veikla gali daryti neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, tačiau pareiškėjai nepasinaudojo šia savo teise (ABTĮ 5 str.). Todėl skundas yra išnagrinėtas ir priimamas teismo sprendimas tose ribose kaip pareiškėjai apibrėžė nagrinėjamą dalyką – yra išnagrinėti atlikto poveikio aplinkai vertinimo procedūriniai aspektai, yra įvertinta jų reikšmė ginčijamo sprendimo galiojimui ir yra padaryta išvada, kad sprendimas, kuriuo pripažinta, kad planuojama tiesti 330 kV elektros perdavimo oro linija Klaipėda-Telšiai suplanuotoje vietoje yra galima, yra teisėtas, priimtas teisės aktų nustatyta tvarka ir jo naikinti nėra pagrindo (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.).

133Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str., 127 str.,

134

135n u s p r e n d ė:

137pareiškėjų B. B., A. B., A. A., asociacijos „Gintarinė tiesa“, asociacijos „Klaipėdos rajono ( - ) kaimo bendruomenės centras“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

138Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. pareiškėjai 2009-10-01 teismui padavė skundą prašydami panaikinti Lietuvos... 5. Nurodė, kad asociacijos „Gintarinė tiesa“ nariai yra Klaipėdos rajono... 6. Paaiškino, kad skundžiamu sprendimu pritarta Poveikio aplinkai vertinimo... 7. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymas numato, kad... 8. Pagal 2008-07-25 patvirtintą PAV programą buvo pasiūlytos trys ūkinės... 9. Parengus PAV ataskaitą, viešo supažindinimo su ja metu PAV rengėjai... 10. Aplinkos ministerija proceso metu gavo visuomenės motyvuotus pasiūlymus ir... 11. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo 9 str. 3 ir 4 p.... 12. PAV rengėjas nesilaikė sveikatos apsaugos ministro 2001-01-04 įsakymo Nr. 4... 13. Per teismo posėdį pareiškėjai prašė skundą tenkinti.... 14. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip... 15. Nurodė, kad aplinkos apsaugos ar kiti įstatymai nesuteikia teisės... 16. PAV rengėjas apie parengtą PAV programą visuomenę informavo paskelbdamas... 17. Atsakovo nuomone, Tvarkos aprašo 26.7 p. pažeidimas (nenurodyta protokole,... 18. PAV dokumentų rengėjas teikė atsakymus raštu suinteresuotos visuomenės... 19. Pareiškėjų argumentas, kad visi PAV subjektai, išskyrus Valstybinę... 20. Per teismo posėdį atsakovo atstovai prašė skundo netenkinti.... 21. Tretieji suinteresuoti asmenys AB „Lietuvos energija“ ir Klaipėdos... 22. Nurodė, kad pareiškėjai B 23. Įvertinta tai, kad linija yra linijinis objektas, kurio vieta nustatoma ir... 24. Pažymėtina, kad klausimai dėl servitutų ir kitų žemės naudojimo... 25. Linija skirta Lietuvos Respublikos energetinio saugumo ir elektros tiekimo... 26. Per teismo posėdį trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai prašė skundą... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepime į... 28. Nurodė, kad trečiojo suinteresuoto asmens nuomonė ginčijamu klausimu... 29. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė skundo... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 31. Nurodė, kad į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą kreipėsi Baltijos... 32. Teismo posėdyje trečiasis suinteresuotas asmuo nedalyvavo.... 33. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. Ž. ir ko UAB... 34. Per teismo posėdį trečiasis suinteresuotas asmuo prašė skundą atmesti.... 35. Tretieji suinteresuoti asmenys Telšių visuomenės sveikatos centras,... 36. Skundas netenkintinas.... 37. Byloje nustatyta, kad asociacija „Gintarinė tiesa“ įsteigta 2009-09-03,... 38. 2008-05-27 ūkio ministro įsakymu Nr. 4-222, vadovaujantis Energetikos... 39. 2008 m. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo... 40. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PAV) vieta – Klaipėdos ir Telšių... 41. Nagrinėtos alternatyvos:... 42. 1. Nulinė alternatyva – nestatyti 330 kV elektros perdavimo linijos... 43. 2. Požeminio kabelio alternatyva nagrinėta tik Klaipėdos rajone, trasos... 44. 3. I alternatyva (nauja oro linijos trasa): trasos ilgis 90,2 km. Klaipėdos... 45. 4. II alternatyva (dvigrandė oro linija): trasos ilgis 95,5 km. Plungės... 46. Trasų alternatyvos kerta 3 saugomas teritorijas – Minijos valstybinį... 47. I alternatyva numatyta naujai parengtuose Plungės ir Telšių rajonų... 48. Svarbus aspektas projektuojant oro liniją yra tai, kad trasai parinkta... 49. PAV subjektų išvados dėl PAV programos:... 50. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Telšių apskrities... 51. 2008-11-11 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-9737 nusprendė... 52. 1. įvertinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 2008-11-06 pateiktas... 53. 2. Seimo 2002-10-29 nutarimu Nr. IX-1154 patvirtintame LR teritorijos... 54. 3. įvertinti miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis galimybę... 55. 4. skyriuje „Socialinė-ekonominė aplinka“ įvertinti galimą gyventojų... 56. Pranešimai visuomenei apie parengtą PAV programą:... 57. 1) 2008-07-18 laikraštis „Lietuvos žinios“: nurodytas veiklos... 58. 2) 2008-07-18 laikraštis „Plungė“ (2 t., b. l. 113).... 59. 3) 2008-07-18 laikraštis „Telšių žinios“ (2 t., b. l. 114).... 60. 4) 2008-07-19 laikraštis „Banga“ (2 t., b. l. 115).... 61. Apie PAV programą buvo informuotos seniūnijos: Dovilų, Vėžaičių,... 62. Pranešimai apie specialiojo planavimo pradžią:... 63. 1) 2008-09-25 AB „Lietuvos energija“ tinklapyje (9 t., b. l. 69-70);... 64. 2) 2008-09-27 laikraštis „Banga“ (9 t., b. l. 71);... 65. 3) 2008-09-30 laikraščiai „Plungė“ ir „Telšių žinios“ (9 t., b.... 66. Pranešimai visuomenei apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita ir... 67. 1) 2008-12-16 laikraščiai „Telšių žinios“, „Banga“, „Plungė“,... 68. 2) 2008-12-11 AB „Lietuvos energija“ tinklapyje (9 t., b. l. 74);... 69. 3) 2008-12-16 – 2008-12-22 Klaipėdos ir Telšių apskričių, Klaipėdos,... 70. Remiantis PAV ataskaitos ir specialiojo plano koncepcijos viešo supažindinimo... 71. 2009-03-17 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-2320, išnagrinėjusi... 72. Pakartotinai paskelbti pranešimai visuomenei apie supažindinimą su PAV... 73. 1) 2009-04-30 laikraštis „Lietuvos žinios“ (2 t., b. l. 141).... 74. 2) 2009-05-01 laikraštis „Plungė“ (2 t., b. l. 142).... 75. 3) 2009-04-15 laikraštis „Banga“ (2 t., b. l. 143).... 76. 4) 2009-05-01 laikraštis „Telšių žinios“ (2 t., b. l. 144).... 77. 5) 2009-05-05 laikraštis „Telšių žinios“: paskelbtas pranešimas... 78. 6) seniūnijose: Dovilų, Vėžaičių, Endriejavo, Kulių, Stalgėnų,... 79. 7) 2009-04-30 – 2009-05-04 informaciniai laiškai sklypų, kurie patenka į... 80. Remiantis PAV ataskaitos ir specialiojo plano koncepcijos viešo supažindinimo... 81. 2009-05-28 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-4713, išnagrinėjusi... 82. 2009-06-02 – 2009-07-31 gyventojams išsiųsti informaciniai registruoti... 83. PAV subjektų išvados dėl PAV ataskaitos:... 84. 2009-06-29 Telšių rajono savivaldybės administracija, 2009-06-30 Telšių... 85. 2009-07-07 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba raštu Nr. V3-10.7-1123,... 86. 2009-07-13 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija raštu Nr.... 87. 2009-07-14 Telšių visuomenės sveikatos centras pritarė PAV ataskaitai,... 88. 2009-07-23 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba raštu Nr. V3-10.7-1265,... 89. 2009-08-06 Klaipėdos rajono kaimų gyventojai bei sklypų savininkai raštu... 90. 2009-08-13, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai... 91. pritarti PAV rengėjo siūlomam Plungės r., Babrungo sen., linijos variantui... 92. 2009-08-25 Aplinkos ministerija raštu Nr. (1-15)-D8-7379 išnagrinėjo... 93. 2009-08-27 Aplinkos ministerija sprendimu Nr. (1-15)-D8-7439 „Dėl 330 kV... 94. 2009-08-27 – 2009-09-01 išspausdinti skelbimai apie priimtą sprendimą dėl... 95. 2009-10-13 – 2009-10-14 išspausdinti skelbimai apie viešą supažindinimą... 96. Nagrinėjamoje byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl Lietuvos... 97. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 3 d. 3 p. nustato, kad teismas... 98. Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos Konvencijos dėl teisės gauti... 99. Viešojo intereso samprata yra formuojama teismų jurisprudencijoje.... 100. Nustatyta, kad 330 kV elektros perdavimo linija Klaipėda – Telšiai numatyta... 101. Nacionalinėje energetikos strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos... 102. Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad 330 kV elektros perdavimo linija... 103. Asociacijos „Gintarinė tiesa“ ir „Klaipėdos rajono 104. 1996 m. rugpjūčio 15 d. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai... 105. Pagal PAVĮ 3 str. 5 d., planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai... 106. PAVĮ 4 str. įtvirtinta, kad poveikio aplinkai vertinimo tikslai: 1)... 107. Pagal PAVĮ 7 str. 1 d., poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai: 1)... 108. PAVĮ 8 str. 1 d. nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimo programa rengiama,... 109. Orhuso konvencijos 6 str. 2 d. numatyta, kad pradiniame priimamo... 110. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio... 111. Pagal Tvarkos aprašo 18 p., užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas nurodytą... 112. PAVĮ 8 str. 6 d. nustato, kad poveikio aplinkai vertinimo subjektai programą... 113. Vadovaujantis PAVĮ 9 str. 1 d., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą rengia... 114. Pagal Tvarkos aprašo 21 p., užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, parengęs... 115. PAVĮ 9 str. 3 d. nustato, kad poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas... 116. Pagal Tvarkos aprašo 36 p., atsakinga institucija, gavusi PAV ataskaitą,... 117. Vadovaujantis PAVĮ 10 str. 1 d., atsakinga institucija, išnagrinėjusi... 118. Teismas, remdamasis aukščiau nurodytų teisės normų analize, daro išvadą,... 119. Nustatyta, kad apie parengtą PAV programą PAV rengėjas visuomenę informavo... 120. Pažymėtina, kad PAV programos dokumentai yra sudėtinė PAV ataskaitos dalis.... 121. Atsižvelgus į aukščiau byloje nustatytas aplinkybes ir remdamasis teisės... 122. Nustatyta, kad visuomenė turėjo realias galimybes aktyviai dalyvauti... 123. Dėl nurodytų motyvų, konstatuotina, kad visuomenės informavimo procedūros... 124. Pareiškėjai skunde nepagrįstai nurodė, kad ginčijamu sprendimu pritarta... 125. Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 35 d. nustato, kad teritorijų... 126. Pažymėtina, kad ginčijamu sprendimu nebuvo išspręsti aukščiau nurodyti... 127. Pareiškėjai skunde nurodė, jog nutiesus planuojamą elektros liniją taip... 128. Nepagrįsti yra pareiškėjų argumentai, jog buvo pažeisti higienos normos HN... 129. Neturi reikšmės šios bylos išsprendimui pareiškėjų teismo posėdyje... 130. Pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą nenurodė savo skundo pagrindu... 131. Pažymėtina, kad pareiškėjai nepasinaudojo savo teise patikslinti skundą,... 132. Orhuso konvencijos 1 str. yra nustatyta, kad kiekviena Šalis, vadovaudamasi... 133. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 134. ... 135. n u s p r e n d ė: ... 137. pareiškėjų B. B., A. B., 138. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...