Byla e2-1352-826/2017
Dėl 2017 m. gegužės 8 d. vykusiame UAB „Euro rent LT“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys UAB „Euro rent LT“, E. G., V. K., S. S., L. U., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Euro rent Leicester Limited

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant K. P.,

2dalyvaujant VSDFV Klaipėdos skyriaus atstovei R. D.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus skundą dėl 2017 m. gegužės 8 d. vykusiame UAB „Euro rent LT“ kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys UAB „Euro rent LT“, E. G., V. K., S. S., L. U., Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Euro rent Leicester Limited,

Nustatė

4

 1. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama panaikinti 2017 m. gegužės 8 d. vykusiame „Euro rent LT“, UAB, kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.
  1. Nurodė, kad 2017 m. gegužės 8 d. įvykusiame „Euro rent LT“, UAB, kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma sudaro 89,99 proc. visų nustatytų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Susirinkimo metu priimtas nutarimas „Euro rent LT“, UAB, bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, „Euro rent LT“, UAB, bankrutuojančios „Euro rent LT“, UAB, kreditorių susirinkimo sekretoriumi išrinktas bankroto administratorės UAB „Bankroto procesas“ įgaliotas asmuo, bankrutuojančios „Euro rent LT“, UAB, kreditorių susirinkimo pirmininke išrinkta kreditorė V. K.; pavesta bankrutuojančios „Euro rent LT“, UAB, administratorei UAB „Bankroto procesas“ atlikti Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 4 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, nustatytas 20 dienų nuo „Euro rent LT“, UAB, kreditorių susirinkimo, kuriame priimtas nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, dienos terminas bankrutuojančios „Euro rent LT“, UAB, kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti; patvirtinta informacijos teikimo apie bankrutuojančios „Euro rent LT“, UAB, bankroto bylos eigą ir kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka.
  2. ĮBĮ 12 straipsnyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Apeliacinis teismas yra išaiškinęs, jog aiškinant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų ribojimų turinį, būtina analizuoti nurodytos normos dispoziciją. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei skolininkei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma yra imperatyvi. Ši norma turi būti suprantama taip, kad bankroto procedūrą ne teismo tvarka galima pradėti vykdyti tik tada, jeigu yra tenkinamos abi sąlygos, t. y.: 1) teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir 2) iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jeigu nors viena iš šių sąlygų nėra tenkinama, tuomet bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti vykdomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016).
  3. „Euro rent Lt“, UAB, teisės aktų nustatytais terminais nesumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokų bei delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą valstybinio socialinio draudimo įmokų pervedimą, priimtas VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017-04-28 sprendimas Nr. SPR-15145 dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka ir per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) šio sprendimo pagrindu „Swedbank“, AB,

   52017-04-28 pateiktas vykdyti mokėjimo nurodymas Nr. 18344. Minėto VDFV Klaipėdos skyriaus sprendimo pagrindu pateiktas mokėjimo nurodymas „Swedbank“, AB, dėl 653,75 Eur skolos iš draudėjo sąskaitos kredito įstaigoje, kuris iki šiol nėra įvykdytas.

  4. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis imperatyviai nustato, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradedama tik tada, kai tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų. Atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. gegužės 8 d., kai „Euro rent LT“, UAB, kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą Euro rent LT“, UAB, bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka „Euro rent LT“, UAB, turėjo 653,75 Eur įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir buvo priimtas VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimas dėl 653,75 Eur skolos išieškojimo priverstine tvarka. Tokiu būdu buvo pažeista ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostata.
  5. „Euro rent LT“, UAB, bankroto procedūros ne teismo tvarka pradėjimo dieną, t. y.

   62017-05-08, egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje reglamentuotos sąlygos, draudžiančios įmonės bankroto procedūros pradėjimą ne teismine tvarka. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad 2017 m. gegužės 8 d. „Euro rent LT“, UAB, kreditorių susirinkimo metu, nusprendus pradėti bendrovės bankroto procesą ne teismo tvarka, buvo priimtas neteisėtas nutarimas, prieštaraujantis tiek ĮBĮ normoms, tiek teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams, todėl yra naikintinas. Kadangi visi skundžiami „Euro rent LT“, UAB, 2017 m. gegužės 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimai yra tiesiogiai susiję su bankroto procedūros vykdymu ne teismo tvarka, laikytina, kad yra teisinis pagrindas juos visus pripažinti neteisėtais.

 1. Atsiliepimų į gautą skundą gauta nebuvo.
 2. Į teismo posėdį suinteresuoti asmenys neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl skundas nagrinėtinas suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant.
 3. Teismo posėdžio metu pareiškėja skundą palaikė jame išdėstytais motyvais, prašė panaikinti visus 2017 m. gegužės 8 d. vykusiame „Euro rent LT“, UAB, kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Skola iki šiol nėra padengta.

7Teismas

konstatuoja:

Skundas tenkintinas
 1. Neteisminių bankroto procedūrų pagrindinius ypatumus reglamentuoja ĮBĮ 13 straipsnis, pagal kurį svarbiausias bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, bruožas yra tas, kad visus teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia ne teismas, o kreditorių susirinkimas. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo ir neįtraukiant į šią procedūrą teismo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1707/2012).
 2. Pagrindinis kriterijus, atskiriantis teisminę bankroto procedūrą nuo neteisminės, yra ginčo tarp įmonės skolininkės ir jos kreditorių buvimo ar nebuvimo faktas. Apie bankroto procedūrų vykdymą ne teismo tvarka tikslinga kalbėti tada, kai bent bankroto bylos iškėlimo stadijoje nekyla teisinių ginčų, t. y. kai kreditoriai ir įmonės savininkai sutaria dėl galimybės bankroto procedūras atlikti patiems. Kita būtina sąlyga – kreditorių ir įmonės savininkų tarpusavio pasitikėjimas ir tikėjimas, kad jiems nereikalinga teismo pagalba ir įsikišimas vykdant bankroto procedūras. Tokio pobūdžio teisinių konfliktų egzistavimas, nepriklausomai nuo jų baigties, iš esmės nesuderinamas su bankroto procedūrų, vykdomų ne teismo tvarka, pobūdžiu ir tikslais, kadangi tarp įmonės savininkų ir kreditorių nėra reikiamo sutarimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-866-823/2016).
 3. Įstatymas galimybę vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka sieja su gana griežtų šių procedūrų taikymo sąlygų įvykdymu. Tam, kad būtų galima vykdyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka, turi būti konstatuotas įmonės negalėjimas atsiskaityti su kreditoriais, kreditoriai turi išreikšti sutikimą bankroto procedūros ne teismo tvarka vykdymui, teismuose neturi būti iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, taip pat iš įmonės negali būti išieškoma pagal teismo ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnis).
 4. Rašytinė bylos medžiaga patvirtina, kad UAB „Euro rent LT“ teisės aktų nustatyta tvarka nesumokėjus valstybinio socialinio draudimo įmokų ir delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą valstybinio socialinio draudimo įmokų pervedimą, VSDFV Klaipėdos skyrius priėmė sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (2017 m. balandžio 28 d. sprendimas Nr. SPR-15145 dėl 653,75 Eur išieškojimo). Vykdant šiuos sprendimus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka, pareiškėjas per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą AB „Swedbank“ pateikė vykdyti mokėjimo nurodymą. 2017 m. gegužės 24 d. AB „Swedbank“ raštas Nr. S/4229 patvirtina, kad 2017 m. balandžio 28 d. nurodymas buvo gautas. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, jog byloje ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo metu egzistavo UAB „Euro rent LT“ įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo biudžetui pagal nurodytus sprendimus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka.
 5. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016 yra išaiškinęs, kad aiškinant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtirtintų ribojimų turinį, būtina analizuoti nurodytos normos dispoziciją. ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei skolininkei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Apeliacinis teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta norma yra imperatyvi. Ši norma turi būti suprantama taip, kad bankroto procedūrą ne teismo tvarka galima pradėti vykdyti tik tada, jeigu yra tenkinamos abi sąlygos, t. y.: 1) teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir 2) iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Jeigu nors viena iš šių sąlygų nėra tenkinama, tuomet bankroto procesas ne teismo tvarka negali būti vykdomas.
 6. Aptariamu atveju byloje nėra ginčo dėl pirmosios sąlygos egzistavimo – teismuose nėra iškelta bylų, kuriose UAB „Euro rent LT“ būtų pareikšti turtiniai reikalavimai. Byloje kilo ginčas dėl antros sąlygos vertinimo, t. y. kaip turėtų būti vertinama sąlyga: „Iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus“. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2-2107-330/2016 nurodė, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies sąlyga turi būti vertinama būtent CPK 650 straipsnio nuostatų kontekste. pareiškėjo VSDFV Klaipėdos skyriaus priimti sprendimai dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka yra vykdomieji dokumentai, kurie, priimant ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus, turėjo būti privalomai vykdomi (pareiškėja sprendimus pateikė vykdyti AB „Swedbank“). Tokios rūšies dokumentų priskyrimas vykdomųjų dokumentų kategorijai nurodytas proceso įstatyme (CPK 587 straipsnio 10 punktas), valstybinio socialinio draudimo santykius reguliuojančiame teisės akte – Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kuriame nurodyta, kad VSDFV teritorinių skyrių sprendimai dėl skolų išieškojimo gali būti pateikiami vykdyti antstoliui.
 7. Sprendžiant klausimą, ar pareiškėjo priimti sprendimai dėl išieškų ginčui aktualiu metu buvo vykdomi (t. y. ar iš UAB „Euro rent LT“ buvo vykdomas skolų išieškojimas), atsižvelgtina ir į teisinį reguliavimą, pateiktą Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, kurio 17 straipsnyje nurodyta, kad VSDFV teritoriniai skyriai laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas gali išieškoti priverstine tvarka tokiais būdais: 1) duodami nurodymą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas nurašyti iš draudėjo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje Civilinio proceso kodekso 754 straipsnyje nustatyta tvarka; 2) duodami nurodymą skolininko darbdaviui, pensijos, stipendijos ar pašalpos mokėtojui išieškoti nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas į Fondą; 3) duodami nurodymą kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai laiku nesumokėtas socialinio draudimo įmokas, delspinigius, palūkanas ir baudas nurašyti iš draudėjo indėlių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje ir priklausančių palūkanų; 4) inicijuodami bankroto bylų iškėlimą. Be to, VSDFV teritoriniai skyriai įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų išieškojimą gali perduoti antstoliams. Toks teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, jog VSDFV teritorinių skyrių priimti sprendimai (išduoti vykdomieji dokumentai) vykdomi priverstinai, pačiam mokesčių administratoriui atliekant vykdymo veiksmus, kurie apima ir dalį Civilinio proceso kodekse numatytos antstolio kompetencijos (pvz., raginimo siuntimas, lėšų ir turto areštas, lėšų, esančių sąskaitoje, nurašymas, išieškojimo nukreipimas į skolininko darbo užmokestį ir kt.). Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (2016 m. gruodžio 15 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje e2-2107-330/2016). Todėl aptariamu atveju ta aplinkybė, jog pareiškėjas dėl įmonės skolininkės priimtų sprendimų, kaip vykdomųjų dokumentų, neperdavė antstoliui, o juos vykdė neperžengdamas jam įstatymo numatytos kompetencijos ribų (t. y. areštuodamas banko sąskaitoje esančias lėšas), nesudaro pagrindo išvadai, jog iš UAB „Euro rent LT“ nebuvo išieškoma pagal kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus tokiu būdu, kaip ši sąlyga pateikiama ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje.
 8. Nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad UAB „Euro rent LT“ kreditorių 2016 m. gegužės 8 d. susirinkime priimant nutarimus, kurių pagrindu pradėtas UAB „Euro rent LT“ neteisminis bankroto procesas, iš šios įmonės (UAB „Euro rent“) buvo vykdomas išieškojimas pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus išduotą vykdomąjį dokumentą. Vadinasi, tuo momentu egzistavo ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje apibrėžta sąlyga, imperatyviai draudžianti pradėti bankroto procedūras ne teismo tvarka. Įvertinęs tai, kas nurodyta, teismas konstatuoja, kad UAB „Euro rent LT“ bankroto procesas ne teismo tvarka pradėtas neteisėtai, pažeidžiant imperatyvų ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, todėl ginčijami 2017 m. gegužės 8 d. kreditorių susirinkimo nutarimai naikintini.

8Vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

9VSDFV Klaipėdos skyriaus skundą tenkinti – panaikinti 2017 m. gegužės 8 d. UAB „Euro rent LT“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, kurių pagrindu buvo pradėtas uždarosios akcinės bendrovės „Euro rent LT“ bankroto procesas ne teismo tvarka.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai