Byla 2-1205-669/2011

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,

2sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui A. S.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

5ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8660 Lt 71 ct žalos atlyginimui, 6 procentus metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas. Nurodo, kad ieškovas ir UAB „( - )“ sudarė Įmonių turto draudimo sutartį. Šia draudimo sutartimi nuo įvairių draudiminių rizikų, tame tarpe vandens, buvo apdraustas UAB „( - )“ pastatas, esantis ( - ). Minėtame pastate, 2008-10-22, trūko dušo maišytuvo ekscentrinė jungtis ir išsiliejęs vanduo užliejo draudėjo patalpas. Ieškovas šį įvykį pripažino draudžiamuoju ir atlygino įvykio metu padarytą 366 0 Lt 71 ct dydžio žalą draudėjui. Ieškovas draudėjui taip pat sumokėjo 5000 Lt už įvykio priežasčių bei pasekmių nustatymo ekspertizę. Jas, vadovaudamasis LR CK 6.249 str. 4d. 2p. įskaičiavo į nuostolių sumą. Todėl vadovaudamiesi LR CK 6.1015 str. 1d. ir 2 d., prašo išmokėtas draudėjui sumas priteisti iš atsakovo, nes ekspertizės akte konstatuojama, kad draudimininio įvykio priežastis yra nekokybiška detalė – ekscentrinė jungtis. Ši detalė UAB „( - )“ įgyta iš atsakovo UAB „( - )“. Mano, kad atsakovas privalo atlyginti atsiradusią žalą dėl nekokybiško produkto, kaip kad numato LR CK 6.292 str.

6Ieškovas apie teismo posėdį informuotas tinkamai, pateikė raštišką prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad ieškinio reikalavimus palaiko.

7Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį nurodydamas, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad tos pačios, t.y. iš atsakovo pirktos santechninės dalys, būtų buvusios sumontuotos apdraustajame pastate. Atsiliepime kelia abejones ar santechninius agregatus montavo įmonė turinti licenciją tokiems darbams atlikti, nes santechninės įrangos garantiniuose nurodymuose nurodoma, kokiais atvejais pardavėjas/tiekėjas netaiko garantijos instituto. Todėl atkreipia dėmesį į LR CK 6.333 str. 3d., sąlygas dėl garantijos daiktų kokybei ir trečiųjų asmenų kaltės. Teismui siūlo nesivadovauti ekspertizės aktu, kadangi pastarojo inicijavimas nebuvo suderintas su atsakovais, ekspertas parinktas vienašališkai.

8Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas savo nuomonę išdėstytą atsiliepime palaikė, prašė ieškinį atmesti.

9Ieškinys atmestinas.

10Ieškovas ieškiniu pateikdamas įrodymus apie žalos faktą ir dydį, nepateikė įrodymų apie atsakovo neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

11Nors CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens, tačiau šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl šios normos taikymo yra išaiškinęs, kad žalos padarymo draudėjo turtui atveju draudikui perėjusi reikalavimo teisė įgyvendinama pagal deliktinę atsakomybę reglamentuojančias LR CK teisės normas, kuriose nurodyta, kad civilinei atsakomybei atsirasti yra privalomos šios sąlygos: neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei žalą padariusio asmens kaltė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-06-26 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-304/2009, 2007-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2007; 2005-02- 21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-116/2005 ir kt.).

12Šias aplinkybes turi įrodyti šalys, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (LR CPK 178 str.). Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios, įstatyme įtvirtintos, rūpestingumo pareigos pažeidimas sukuria įstatyme nustatytą žalos atlyginimo prievolę (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Neteisėtais veiksmais, dėl kurių atsiranda civilinė atsakomybė, gali būti ne tik tiesiogiai įstatyme ar sutartyje nustatytų pareigų nevykdymas ar draudžiamų veiksmų atlikimas, bet ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis); laikoma, kad asmuo yra kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę jis nebuvo tiek rūpestingas, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 straipsnio 3 dalis). Šių aplinkybių ieškovas neįrodė.

13Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas“ buvo UAB „( - )“ draudikas pagal „Įmonių turto draudimo liudijimą TIA Nr. ( - )“, sudarytą 2007-10-29, ir kuris pastarajam išmokėjo 8660,71 litų draudimo išmoką už 2008-10-22 išsiliejusio vandens sugadintą turtą, esantį pastate ( - ).

14Dėl vandens išsiliejimo priežasties, ieškovas pateikė ekspertizės aktą, kuriame duota išvada, kad vandentiekio avarijos priežastis yra nekokybiška detalė – ekscentrinė jungtis (b.l. 25-65).

15Byloje pateikti duomenys, kad UAB „( - )“ iš atsakovo UAB „( - )“ pirko prekes, tame tarpe ir maišytuvą voniai, kurį pagal PVM sąskaitą – faktūrą EAU serija Nr. ( - ), įsigijo 2007-07-05 ( b.l. 56).

16Ieškovė nagrinėjamu atveju privalo įrodyti tą aplinkybę, kad pastato užpylimas įvyko dėl iš atsakovo įgytos nekokybiškos prekės Šiai aplinkybei įrodyti ieškovė pateikė anksčiau nurodytus įrodymus - tačiau šioje sąskaitoje – faktūroje nėra išskirtos ekscentrinės jungtys. Duomenų, kad jos sudaro vonios maišytuvo komplektą, teismas neturi. Įvertinus šiuos įrodymus bei vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu yra pagrindas daryti išvadą, kad ieškovas pakankamai įrodymų nepateikė.

17Atsakovo parduotos prekės, kaip nurodo ieškovas, buvo sumontuotos UAB „( - )“ apdraustame įmonės turte. Atkreiptinas dėmesys, kad po maišytuvų ir santechnikos įrengimų įsigijimo iš UAB „( - )“, jie nurodomi kaip sumontuoti tik po 9 mėnesių. Ieškovas nepateikė duomenų, kad tas pats vandens maišytuvas voniai, kurio ekscentrinė jungtis įvardijama, kaip nekokybiška, buvo sumontuotas pastate ( - ) pagal atliktų 2008 metų balandžio mėnesio darbų aktą. Darbo aprašymas akte „įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas“, nėra tinkamas įrodymas, patvirtinantis atsakovo parduotos detalės individualizavimą (b.l. 59). Todėl teismas negali įsitikinti, kad draudiminis įvykis įvyko būtent dėl trečiojo asmens kaltės (Įmonių ir organizacijų turto draudimo taisyklės Nr. 028, I dalies 1.9p.).

18Antra, net jeigu vertinti ir tai, kad atsakovas pardavė nekokybišką ekscentrinę jungtį, teismas sutinka su atsakovo argumentu, kad UAB „( - )“ ir atsakovą UAB „( - )“ sieja vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties santykiai ir avarija įvyko pasibaigus garantinio termino galiojimui. Argumentai, kad pirkimo-pardavimo santykiuose buvo nustatyta vienerių metų garantija, o avarija įvyko po šio termino pabaigos, pagrįstas. Atsakovo atstovo vertinimas, kad atsakovas suteikė parduotam daiktui ( komplektuojančioms detalėms) vienerių metų garantinį terminą, pagrįstas pateiktais įrodymais ( b.l.63). Garantija – tai pirkimo-pradavimo sutarties sąlyga, šalių susitarimas dėl termino, per kurį pardavėjas atsako už daikto trūkumus, bei kitos daikto galimų trūkumų šalinimo sąlygos arba parduoto daikto pakeitimo sąlygos. Vartojimo pirkimo-pardavimo santykiuose laikytina, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daikto kokybę (CK 6.363 str.), o CK 6.338 str. 2 d. numato, kad kai šalių pirkimo-pardavimo santykiuose nenustatytas garantijos terminas, pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijos dėl parduoto jam daikto trūkumų per dvejus metus nuo daikto pristatymo momento.

19CK 1.125 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas yra 10 metų. Šis terminas yra ilgiausios trukmės iš CK ir kituose įstatymuose nustatytų ieškinio senaties terminų. CK ir kiti įstatymai atskirų rūšių reikalavimams pareikšti gali nustatyt sutrumpintus, t.y. trumpesnius nei bendrasis ieškinio senaties terminus (CK 1.125 straipsnio 2 dalis). Įstatymuose nustatyti ieškinio senaties terminai yra imperatyvaus pobūdžio ir negali būti keičiami šalių susitarimu (CK 1.125 straipsnio 12 dalis). Šiuo atveju sutrumpinti ieškinio senaties terminai CK nustatyti ir nagrinėtinoje byloje. Dviejų metų sutrumpintas ieškinio senaties terminas nustatytas CK 6.338 str. 2 d. Pagal CK 1.126 straipsnio 2 dalį ieškinio senatį teismas gali taikyti tik ginčo šalies reikalavimu. Tai reiškia, kad prašyti taikyti ieškinio senatį turi teisę ginčo materialinio teisinio santykio šalis, prieš kurios interesus nukreiptas byloje pareikštas materialinis teisinis reikalavimas. Atsakovo atstovas tiek atsiliepime, tiek teisminio nagrinėjimo metu prašė taikyti ieškinio senatį. Ieškovas atnaujinti praleistą senaties terminą neprašė, nors ieškinys teisme gautas suėjus senaties terminui, t.y. po 2 metų 3 mėn. ir 16 dienų. Vonios maišytuvas buvo parduotas UAB „( - )“ 2007-07-05 (b.l.56), sumontuotas 2008m. balandį (b.l. 59), avarija įvyko 2008-10-22. Taigi teismas laiko, kad avarija įvyko pasibaigus įstatymo numatytam garantinio terminui. Šis terminas yra pasibaigęs net ir ieškovui nustačius tikrąją draudiminio įvykio priežastį, t.y. ekscentrinės jungties defektą. Šiuo atveju atskaitos tašku laikytinas paskutinis, 2009-04-03, AB „Lietuvos draudimas“ bankinis 5000 Lt pavedimas UAB „( - )“, atlyginantis draudiminio įvykio patirtus nuostolius dėl avarijos priežasčių aiškinimosi.

20Dėl nurodytų aplinkybių ieškovo pareikštas ieškinys atmestinas. Kiti šalių argumentai dėl ieškinio nevertintini, kadangi atmetus ieškinį, jie yra teisiškai nereikšmingi.

21Kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių turėtas bylinėjimosi išlaidas, jam bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 98 str. 1 d.).

22Ieškovui permokėjus 27 Lt žyminio mokesčio, ieškovo prašymu gražintina (LR CPK 87 str. 1d.1p.).

23Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas

Nutarė

24AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl žalos atlyginimo atmesti.

25AB „Lietuvos draudimas“ gražinti 27 Lt permokėto žyminio mokesčio, mokėto 2011-06-23, mokėjimo nurodymu Nr. ( - ), AB „Swedbank“ Rytų Lietuvos filiale.

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėjas Vaidas Gasiūnas,... 2. sekretoriaujant Genovaitei Brauklienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui A. S.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB... 5. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 8660 Lt 71 ct žalos atlyginimui, 6... 6. Ieškovas apie teismo posėdį informuotas tinkamai, pateikė raštišką... 7. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį nurodydamas, kad su... 8. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovas savo nuomonę išdėstytą atsiliepime... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Ieškovas ieškiniu pateikdamas įrodymus apie žalos faktą ir dydį,... 11. Nors CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam... 12. Šias aplinkybes turi įrodyti šalys, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas“ buvo... 14. Dėl vandens išsiliejimo priežasties, ieškovas pateikė ekspertizės aktą,... 15. Byloje pateikti duomenys, kad UAB „( - )“ iš atsakovo UAB „( - )“... 16. Ieškovė nagrinėjamu atveju privalo įrodyti tą aplinkybę, kad pastato... 17. Atsakovo parduotos prekės, kaip nurodo ieškovas, buvo sumontuotos UAB „( -... 18. Antra, net jeigu vertinti ir tai, kad atsakovas pardavė nekokybišką... 19. CK 1.125 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas... 20. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovo pareikštas ieškinys atmestinas. Kiti... 21. Kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių turėtas bylinėjimosi... 22. Ieškovui permokėjus 27 Lt žyminio mokesčio, ieškovo prašymu gražintina... 23. Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas... 24. AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui UAB „( - )“ dėl žalos... 25. AB „Lietuvos draudimas“ gražinti 27 Lt permokėto žyminio mokesčio,... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui...