Byla 2-1733-592/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo M. A

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui A. Š. ir V. K., atsakovo atstovui advokatui E. L., trečiajam asmeniui M. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vladalsta“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jono statyba“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo M. A.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8357,33 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad 2015 m. birželio 15 d. ieškovė ir atsakovė sudarė sutartį dėl statybos darbų atlikimo. Vadovaudamasi minėta 2015 m. birželio 15 d. sutartimi, taip pat papildomais 2015 m. birželio 30 d. ir 2015 m. rugsėjo 1 d. susitarimais prie šios sutarties, ieškovė atliko statybos rangos darbus už 11475,65 Eur. Ieškovės teigimu, atsakovė visus atliktus darbus priėmė, tačiau už juos atsiskaitė tik iš dalies – sumokėjo 3118,32 Eur, o likusią sumą mokėti atsisakė. Atsakydama į ieškovės 2016 m. rugpjūčio 10 d. pretenziją, atsakovė 2016 m. rugpjūčio 23 d. rašte nurodė, kad už atliktus darbus nemokės, nes darbų įkainiai ir darbo grafikai tarp šalių nebuvo suderinti, o darbo laiko apskaitos žiniaraštis nėra mokėjimo dokumentas, todėl neaišku, ar tai tie patys darbai, kurie buvo atlikti ir už kurių atlikimą prašoma apmokėti.

6Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Pažymėjo, kad šalių sudarytoje 2015 m. birželio 15 d. rangos sutartyje ir 2015 m. birželio 30 d. papildomame susitarime buvo numatyti konkretūs darbai, kuriuos ieškovė įsipareigojo atlikti, tačiau ieškovė nėra tinkamai perdavusi darbų, todėl nėra aišku, kokie darbai buvo atlikti. Atsakovės manymu, vien tik darbo apskaitos žiniaraščio negalima laikyti darbų atlikimą pagrindžiančiu dokumentu, nes jis neįrodo darbų atlikimo fakto. Pažymėjo, kad nei 2015 m. rugsėjo 1 d. papildomo susitarimo, nei su juo išrašytų lokalinių sąmatų atsakovė nėra pasirašiusi, todėl atsakovei tinkamai nepatvirtinus atliktų darbų atlikimo fakto, laikytina, kad ieškovė darbus atliko savo sąskaita, ir atsakovė neturi pareigos atsiskaityti už jų atlikimą.

7Teismo posėdyje šalių atstovai palaikė atitinkamai reikalavimus ir atsikirtimus, pagrįsdami juos iš esmės procesiniuose dokumentuose nurodytais argumentais.

8Teismo posėdyje trečiasis asmuo M. A. prašė ginčą nagrinėti teismo nuožiūra. Jis nurodė, kad ginčo laikotarpiu atsakovės įmonėje buvo atsakingas už atliktų darbų priėmimą pagal kiekį, ieškovė atliko atliktų darbų aktuose nurodytus darbus, dėl darbų kiekio jis pretenzijų neturėjo ir pasirašė ieškovės pateiktuose darbų atlikimo aktuose bei juos perdavė atsakovės vadovybei.

9Teismas

konstatuoja:

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Byloje nustatyta, kad 2015 m. birželio 15 d. ieškovė ir atsakovė sudarė sutartį dėl statybos darbų atlikimo (toliau - Sutartis) (b.l. 26-39). Pagal Sutartį ir papildomus 2015 m. birželio 30 d. ir 2015 m. rugsėjo 1 d. susitarimus prie Sutarties (b.l. 40-53) darbai turėjo būti baigti ne vėliau kaip atitinkamai iki 2015-07-24, 2015-07-22 ir 2015-09-30. Ieškovės paskaičiavimais buvo atlikti statybos rangos darbai už 11475,65 Eur ir neatsiskaityta 8357,33 Eur sumai (b.l. 2-3),

12Atsisakymą mokėti už atliktus darbus atsakovė grindžia iš esmės tuo, kad nebuvo suderinti darbų įkainiai ir darbo grafikai, neaišku, ar darbų kiekiai buvo realūs.

13Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalies nuostatas statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

14CK 6.691 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

15CK 6.694 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. Pagal to paties straipsnio 4 dalį darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti.

16Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir priimti atliktą darbą yra užsakovo pareiga, atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus, užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai - apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų; pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normali daikto apžiūra, tikrinant, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 straipsnio 1 dalis). Paprastai (jeigu ko kita nenumatyta šalių susitarimu) užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs ar nenurodęs priėmimo akte akivaizdžių darbų (rezultato) trūkumų, netenka teisės remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 ir 3 dalys). Kartu pažymėtina, kad nurodyta taisyklė nėra absoliuti: pagal CK 6.662 straipsnio 4 dalį užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties sąlygų po darbų priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos pranešti rangovui per protingą terminą po jų nustatymo; tokiu atveju rangovas atsako už darbų (rezultato) trūkumus, o užsakovas gali naudotis įstatyme numatytais teisių gynimo būdais. Teismo praktikoje dėl rangos darbų priėmimo-perdavimo akto reikšmės rangos sutarties šalių teisėms ir pareigoms išaiškinta, kad, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu šie neakivaizdūs. Tokiais atvejais teismai turi analizuoti trūkumų pobūdį ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikyti CK 6.662 straipsnio 3 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005, 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010).

17Taigi pagal CK 6.662, 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kuriais užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009).

18Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558-421/2015).

19CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus šiame kodekse numatytas išimtis. Pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Tai yra pagrindinės teisės normos, reglamentuojančios įrodinėjimo pareigą ir įrodymų vertinimą.

20Nagrinėjamu atveju matyti, kad PMV sąskaitos-faktūros ir atliktų darbų aktai grąžinti ieškovei tik kartu su atsakovės 2016-08-23 atsakymu į pretenziją (b.l. 8-25), t.y. praėjus apie metams laiko po darbų atlikimo ir atliktų darbų aktų perdavimo. Teisme trečiasis asmuo M. A., ginčo laikotarpiu atsakovės įmonėje dirbęs statybos darbų vadovu, patvirtino, kad ieškovė realiai atliko aktuose fiksuotus darbus, medžiagų kiekiui pretenzijų neturėjo, o gautus atliktų darbų aktus perdavė atsakovės vadovybei dėl tolimesnio aktų pasirašymo; kodėl jie nebuvo pasirašyti kitų atsakovės atsakingų asmenų, jam nėra žinoma, vadovybė neturėjo jam jokių pastabų dėl atliktų įrašų darbų aktuose.

21Aplinkybė, kad ieškovė pateikdavo apmokėti sąskaitas-faktūras tai pačiai sumai, tačiau jų (sąskaitų) datos buvo skirtingos nėra pagrindas nevykdyti prievolės atsiskaityti už atliktus darbus. Tai, kad atsakovė savalaikiai nereagavo į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, nereiškė pretenzijų dėl atliekamų darbų trūkumų, nukrypimų nuo Sutarties, darbų apimties, dydžio, atliktų darbų terminų, nors privalėjo matyti, kada ir kokie darbai atliekami jų žinioje esančiuose statybos objektuose, labiau tikėtina ieškovės argumentacija, jog atsakovei buvo žinomi darbų įkainiai ir darbo grafikai, darbų kiekiai, jog atsakovė vengė atsiskaityti ir prašė ieškovės pateikti sąskaitas su vėlesnėmis datomis (b. l. 95-97) (CK 1.5, 6.38, 6.200 straipsniai, CPK 178, 185 straipsniai). Tuo pačiu dėl minėtų aplinkybių teismas daro išvadą, kad byloje nustatytų aplinkybių ir ieškovės pateiktų įrodymų visuma pakankamai pagrindžia skolos faktą ir dydį, todėl tenkintinas reikalavimas dėl 8357,33 Eur skolos priteisimo.

22Konstatavus, kad ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti skolą, tenkintinas ir reikalavimas priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 8 357,33 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2017 m. kovo 17 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

23Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės reikšmės nagrinėjamoje byloje neturi, todėl teismas jų atskirai neaptaria (CPK 3 straipsnio 1 ir 7 dalys, 185 straipsnis).

24Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistina 600,72 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 250,72 Eur žyminis mokestis (b. l. 4) ir 350 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b. l. 6) (CPK 93, 98 straipsniai).

25CPK 92 straipsnio ir 96 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovės priteistina valstybės naudai 13,42 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

27Patenkinti ieškinį visiškai.

28Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vladalsta“ (j. a. k. 126202750) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“ (j. a. k. 123439153) 8357,33 Eur (aštuonis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt septynis eurus 33 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 8 357,33 Eur sumą nuo 2017 m. kovo 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 600,72 Eur (šešis šimtus eurų 72 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“ (j. a. k. 123439153) į valstybės biudžetą 13,42 Eur (trylika eurų 42 ct) bylinėjimosi išlaidų. Valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

30Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8357,33 Eur skolos, 6 procentų... 5. Nurodo, kad 2015 m. birželio 15 d. ieškovė ir atsakovė sudarė sutartį... 6. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip... 7. Teismo posėdyje šalių atstovai palaikė atitinkamai reikalavimus ir... 8. Teismo posėdyje trečiasis asmuo M. A. prašė ginčą nagrinėti teismo... 9. Teismas... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Byloje nustatyta, kad 2015 m. birželio 15 d. ieškovė ir atsakovė sudarė... 12. Atsisakymą mokėti už atliktus darbus atsakovė grindžia iš esmės tuo, kad... 13. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalies nuostatas statybos rangos sutartimi rangovas... 14. CK 6.691 straipsnio 1 dalis nustato, kad statybos rangos sutarties šalys... 15. CK 6.694 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad užsakovas, gavęs rangovo... 16. Pagal CK 6.662, 6.694 straipsniuose įtvirtintą reguliavimą apžiūrėti ir... 17. Taigi pagal CK 6.662, 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti... 18. Pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis... 19. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 20. Nagrinėjamu atveju matyti, kad PMV sąskaitos-faktūros ir atliktų darbų... 21. Aplinkybė, kad ieškovė pateikdavo apmokėti sąskaitas-faktūras tai pačiai... 22. Konstatavus, kad ieškovė pagrįstai reikalauja priteisti skolą, tenkintinas... 23. Kiti byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai esminės... 24. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovės priteistina 600,72 Eur... 25. CPK 92 straipsnio ir 96 straipsnio 1 dalies pagrindu iš atsakovės priteistina... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 27. Patenkinti ieškinį visiškai.... 28. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Vladalsta“ (j. a. k.... 29. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“ (j.... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...