Byla eB2-2086-390/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą atsakovei A. P. firmai dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

2Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV) pateikė pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą A. P. firmai. Ieškinyje nurodoma, kad bendrovės įsiskolinimas Fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2002 m. I ketvirčio ir 2016-05-03 įsiskolinimas sudarė 6 520,62 Eur, iš jų: savininko įmokų 4 451,39 Eur ir 186,06 Eur delspinigių, bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų 1 848,12 Eur ir 35,05 Eur delspinigių. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš A. P. firmos išieškoti valstybinio socialinio draudimo įsiskolinimą, vadovaudamasis VSD įstatymo 17 straipsnio nuostatomis, atsakovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. duodamas nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka. VSDFV Kauno skyrius skolos išieškojimą priverstine tvarka 2002-06-07 perdavė vykdyti antstoliui R. S. ir 2006-07-03 antstolės R. S. kontorai.

3Atsakovei A. P. firmai keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo

5Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovei A. P. firmai. Iš teismui ieškovės pateiktų ir teismo surinktų duomenų nustatyta, kad atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui nėra teikusi. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis atsakovė registruotino nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad atsakovės vardu registrų transporto priemonių nėra. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) viešaisiais duomenimis atsakovė skolos valstybės biudžetui neturi. VSDFV duomenimis A. P. firmoje apdraustųjų darbuotojų nėra. Byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekius išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tokia A. P. firmos būsena atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Taigi, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovės įmonė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriui, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriumi, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

8Iškėlus bankroto bylą, įmonės savininkai tampa materialinės atsakomybės subjektais, nes prievolėms įvykdyti neužtenkant tokio juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako dalyvis, tai yra jos savininkas, ir ne tik savo asmeniniu turtu, bet ir jam tenkančia dalimi sutuoktinių jungtinės nuosavybės teise valdomame turte (Individualių įmonių įstatymo 2 str. 1 d., CK 2.50 str. 4 d.). Būtent tuo tikslu vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktu tokios įmonės savininkas (savininkai), įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, privalo pateikti administratoriui viso jo (jų) turimo turto sąrašą, įskaitant ir turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Dėl to teismai yra konstatavę, kad individualios įmonės savininkas, kurio privatus turtas gali būti parduotas įstatymo nustatyta tvarka, yra tiesiogiai suinteresuotas proceso baigtimi asmuo, kuris privalo būti įtrauktas dalyvauti tokioje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-308/2004; Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-261/2006; etc.).

9Teismas pagal įstatymą tokios kategorijos bylose, kuriose privalu apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, pačios įmonės skolininkės, atitinkamai ir jos savininkų interesus, bet ir viešąjį interesą – privaloma ex officio veikti aktyviai. Šie asmenys bendraatsakoviais privalo būti įtraukti iškėlus individualios įmonės bankroto bylą, kad jiems privalo būti užtikrintos teisės ne tik žinoti apie bankroto proceso eigą, tačiau taip pat ir dalyvauti (be balsavimo teisės) sprendžiant visus bankroto proceso klausimus – be kita ko, gauti informaciją apie kreditorių susirinkime / kreditorių komitete svarstomus klausimus, siūlomų nutarimų projektus, teikti savo pastabas bei pasiūlymus, skųsti priimtus nutarimus teismui ir kt. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-798-157/2016).

10A. P. yra A. P. firmos savininkas. Įvertinus individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, atsakomybės už prievoles specifiką ir atsižvelgiant, kad į individualios įmonės savininko turtą gali būti nukreiptas išieškojimas pagal bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus, A. P. įtrauktinas į šios įmonės bankroto bylą bendraatsakoviu (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p., 28 str. 2 d., CPK 43 str. 2 d.).

11Dėl administratoriaus kandidatūros

12Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija, įsigaliojusia nuo 2015-01-01, t. y. administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į ĮBĮ 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa administratoriumi atrinko UAB „VERSLUVA“, sąrašo eilės Nr. B-JA003, kuri pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti atsakovę.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsniu, 11 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292 straipsniais,

Nutarė

14Iškelti bankroto bylą A. P. firmai, juridinio asmens kodas 135752362, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 17.

15Paskirti A. P. firmos bankroto administratoriumi UAB „VERSLUVA“, buveinės adresas: Šiltnamių g. 8-30, Pagiriai, Vilniaus r sav., el. p. info@versluva.lt (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA003).

16Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakoviu A. P. (asmens kodas ( - ).

17Uždėti A. P. firmai, juridinio asmens kodas 135752362, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Draugystės g. 17, nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nustatyti, kad A. P. firmos kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

19Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį A. P. firmos savininkas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

20Išaiškinti A. P. firmos savininkui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

21Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

22Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

23Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

24Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 3. Atsakovei A. P. firmai keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo... 5. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla... 6. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės... 7. Nustatyta, jog ieškovė VSDFV pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo... 8. Iškėlus bankroto bylą, įmonės savininkai tampa materialinės atsakomybės... 9. Teismas pagal įstatymą tokios kategorijos bylose, kuriose privalu apsaugoti... 10. A. P. yra A. P. firmos savininkas. Įvertinus individualios įmonės, kaip... 11. Dėl administratoriaus kandidatūros... 12. Teismas administratoriaus kandidatūrą parenka vadovaudamasis ĮBĮ redakcija,... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 14. Iškelti bankroto bylą A. P. firmai, juridinio asmens kodas 135752362,... 15. Paskirti A. P. firmos bankroto administratoriumi UAB „VERSLUVA“, buveinės... 16. Įtraukti dalyvauti byloje bendraatsakoviu A. P. (asmens kodas ( - ).... 17. Uždėti A. P. firmai, juridinio asmens kodas 135752362, buveinės adresas:... 18. Nustatyti, kad A. P. firmos kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios... 19. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį... 20. Išaiškinti A. P. firmos savininkui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą... 21. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 22. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 23. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu... 24. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl...