Byla 2-7475-476/2018
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant Linai Indilienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Raimondai Klimienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės D. L. ieškinį atsakovui J. L. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė D. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovo J. L. 800,00 Eur skolos, 117,23 Eur palūkanų už laikotarpį, kurį praleistas terminas atsiskaityti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje nurodė ir jos atstovė advokatė Raimonda Klimienė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakovas J. L. yra buvęs ieškovės sutuoktinis. 2013-06-01 ieškovė paskolino atsakovui 800,00 Eur, kuriuos jis įsipareigojo grąžinti per dvejus metus, tai yra iki 2015-06-01. Sutartu laiku J. L. skolos negrąžino. Atsakovas vengia susitikti su ieškove, bendrauti telefonu. Ieškovė net du kartus siūlė atsakovui susitarti gera valia, siuntė jam pranešimus, tačiau laiškai grįžo neįteikti su žyma - gavėjas neatvyko atsiimti. Prašė patenkinti ieškinį.

6Atsakovas J. L. į teismo posėdį neatvyko. Atsakovas apie teismo posėdį informuotas tinkamai, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (CPK 133 str. 1 d.).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pagal 2013-06-01 paskolos raštelį ieškovė D. L. paskolino atsakovui J. L. 800,00 Eur, kuriuos atsakovas įsipareigojo grąžinti iki 2015-06-01 (b. l. 6). 2017-12-01 ir 2018-01-19 ieškovė siuntė atsakovui pasiūlymus susitarti dėl skolos grąžinimo gera valia (b. l. 7, 8). Laiškai su pasiūlymu atsakovui skolą grąžinti gera valia grįžo neįteikti su žyma – neatsiėmė pašte (b. l. 10, 11). Iš civilinėje byloje esančio žyminio mokesčio kvito matyti, kad ieškovė už ieškinio pareiškimą teismui sumokėjo 28,00 Eur žyminio mokesčio (b. l. 4). Iš išrašo apie asmens darbovietę, matyti, kad atsakovas J. L. nuo 2015-11-23 iki šiol dirba UAB ( - ) (b. l. 15).

9Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra susiklostę paskolos teisiniai santykiai. Paskolos sutarties sampratą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, pasisakant dėl nurodytų teisės normų aiškinimo ir taikymo, pažymėta, kad esminiai paskolos sutarties elementai yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti tokią pat pinigų sumą ar kiekį daiktų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2014 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2014). Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų (ginčui aktuali CK 6.871 straipsnio 1 dalies redakcija, galiojusi iki 2014-12-31). Rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui (CK 6.871 straipsnio 3 dalis).

10Ieškovė, teigdama, kad atsakovas J. L. neįvykdė savo sutartinės prievolės grąžinti pasiskolintus pinigus, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius tokios prievolės atsiradimo pagrindą, ką ji ir padarė pateikdama 2013-06-01 paskolos raštelį, iš kurio matyti, kad atsakovui J. L. paskolino 800,00 Eur sumą, tačiau ieškovė neprivalo įrodinėti, kad su ja nebuvo atsiskaityta. Tai, kad tinkamai įvykdė prievolę, turi įrodyti atsakovas J. L., atsikirsdamas į ieškovės reikalavimą. Tai atitinka ir bendrąjį įrodinėjimo principą, kad įrodyti tam tikras aplinkybes turi tas, kuris teigia, o ne tas, kuris neigia. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į tokią atsakovui tenkančią įrodinėjimo naštą, jis turi būti suinteresuotas tinkamai įforminti prievolės įvykdymo faktą, kad galėtų apsisaugoti nuo nesąžiningo kreditoriaus reikalavimo įvykdyti prievolę pakartotinai. Prievolės įvykdymo patvirtinimą reglamentuoja CK 6.65 straipsnis, kurio 1 dalyje įtvirtinta priėmusio prievolės įvykdymą kreditoriaus pareiga duoti skolininkui pakvitavimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Prievolę įvykdęs skolininkas turi teisę reikalauti, kad kreditorius išduotų jam pakvitavimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad pagrindinė pakvitavimo funkcija yra įrodomoji, todėl jis svarbus ir naudingas skolininkui visų pirma dėl savo įrodomosios reikšmės: leidžia sumažinti dvigubo prievolės įvykdymo riziką ir riboja nesąžiningo kreditoriaus galimybes nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2009). Pakvitavimas nėra vienintelis leistinas skolininko sutartinės prievolės įvykdymo faktą galintis patvirtinti rašytinis įrodymas; siekdamas įrodyti prievolės įvykdymo faktą, skolininkas gali remtis visomis įrodinėjimo priemonėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-06-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011).

11Atsakovas paskolos sutarties sudarymo ir pinigų perdavimo fakto neginčijo, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į bylos nagrinėjimą neatvyko. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas prievolę atsiskaityti su ieškove įvykdė. Atsakovas jokių įrodymų, patvirtinančių, kad paskolą ieškovei D. L. grąžino nepateikė.

12Pažymėtina, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Konstatuotina, kad atsakovas, pažeisdamas sutartį bei CK 6.873 straipsnio 2 dalies reikalavimus dėl paskolos grąžinimo termino, su ieškove nustatyta tvarka ir terminais neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškove visiškai ar iš dalies atsiskaitė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis), vadovaujantis CK 6.38 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsnio 1 bei 2 dalimis, ieškovės naudai iš atsakovo priteistina 800,00 Eur negrąžintos paskolos.

13Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 117,23 Eur palūkanų už laikotarpį, kurį praleistas terminas atsiskaityti, tai yra nuo 2015-06-02 iki 2018-05-07 bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, yra pagrįstas ir tenkintinas.

14Išdėstytų motyvų ir argumentų pagrindu yra faktinis ir teisinis pagrindas ieškovės ieškinį tenkinti visiškai.

15Ieškovė pateikė duomenis apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 28,00 Eur žyminis mokestis ir 200,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti . Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintas visiškai, šios bylinėjimosi išlaidos, kurios yra pagrįstos, priteistinos iš atsakovo ieškovės naudai. (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3,00 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 268 str., 270 str., 279 str.,

Nutarė

18ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovo J. L., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 800,00 Eur (aštuonis šimtus eurų, 00 ct) skolos, 117,23 Eur (vieną šimtą septyniolika eurų, 23 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-05-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 28,00 Eur (dvidešimt aštuonis eurus, 00 ct) žyminio mokesčio ir 200,00 Eur (du šimtus eurų, 00 ct) advokato teisinės pagalbos išlaidų ieškovės D. L., a. k. 46307111181 naudai.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Ryšiai