Byla 2-134/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (pranešėja), Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno projektas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą akcinei bendrovei ,,Kanapa“, civilinėje byloje Nr. B2-535-267/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kauno projektas“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Kanapa“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Kauno projektas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB „Kanapa“. Nurodė, kad pagal 2006 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenis AB „Kanapa“ balansinė turto vertė siekė 9 207 451 Lt, tame tarpe ilgalaikis turtas 8 719 663 Lt, atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 150 128 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 304 688 Lt, piniginės lėšos 33 062 Lt. Finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė

53 731 235 Lt. Atsakovo generalinio direktoriaus pateikto balanso duomenys neatspindi realios įmonės finansinės situacijos, nes į balansą nėra įtraukti kreditoriniai įsipareigojimai daugiau kaip 1,844 mln. Lt sumai. Tai pavirtina 2006 m. spalio 27 d. atsakovo atsakymas Nr. 139. AB „Kanapa“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekia daugiau nei 5,57 mln. Lt, todėl atsakovo finansiniai įsipareigojimai kreditoriams 0,966 mln. Lt yra didesni už pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atsakovo vykdoma ūkinė-komercinė veikla yra nuostolinga, akcininkai negauna dividendų, įmonės ilgalaikis ir trumpalaikis turtas yra įkeistas bankui skolos grąžinimo užtikrinimui, todėl toks įmonės veiklos vykdymas daro žalą įmonei, jos akcininkams bei kreditoriams. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad AB „Kanapa“ yra nemoki įmonė ir negalės vykdyti visų savo įsipareigojimų, laiku nemoka darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, laiku neatsiskaito už gautas prekes, atliktus darbus ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų įsipareigojimų, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir priteistų sumų. Todėl AB ,,Kanapa“ keltina bankroto byla.

6Šiaulių apygardos teismas 2006 m. gruodžio 21 d. nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą AB ,,Kanapa“. Nurodė, kad iš AB „Kanapa“ 2006 m. gruodžio 6 d. pažymos dėl 2006 m. rugsėjo 30 d. balanso išaiškinimo matyti, kad įmonės turtas iš viso yra 9 207 541 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 3 731 235 Lt (b. l. 55-56). AB „Kanapa“ nėra nemoki, kadangi įmonės pradelstos skolos nesudaro daugiau negu pusė į jos balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 str. 8 d.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad atsakovas AB „Kanapa“ valstybės biudžetui, Sodrai nėra skolingas (b. l. 52-53), įmonė pilnai ir laiku moka darbo užmokestį darbuotojams (b. l. 57-80). Teismo teigimu, taip pat nėra pateikta duomenų, kad atsakovas viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Todėl teismas laikė, kad ieškovas neįrodė esant didesnius AB „Kanapa“ finansinius įsipareigojimus kreditoriams. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas konstatavo, kad nėra įstatyme nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui ir todėl kelti bankroto bylą AB „Kanapa“ atsisakytina. Teismas ieškovo UAB „Kauno projektas“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB „Kanapa“ išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka, motyvuodamas tuo, jog byloje užtenka duomenų įmonės finansinei būklei vertinti.

7Ieškovas UAB ,,Kauno projektas“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti bankroto bylą AB ,,Kanapa“, administratoriumi paskirti UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Nurodo, kad teismas priimdamas nutartį nepagrįstai vadovavosi tik atsakovo teismui pateiktais dokumentais, kurie nenumatyti ĮBĮ, todėl padarė neteisingą išvadą, jog nėra ĮBĮ nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui. AB ,,Kanapa“ administracijos vadovas nepateikė ĮBĮ 9 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytų dokumentų, todėl teismas, nagrinėdamas bylą, vadovavosi tik aplinkybėmis, jog atsakovas neskolingas darbuotojams, valstybinei mokesčių inspekcijai ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Vienintelis dokumentas, kurio pagrindu teismas darė išvadas apie atsakovo mokumą – atsakovo pateiktas balanso išaiškinimas. Minėtame atsakovo teismui pateiktame dokumente neapskaityta didžioji dalis atsakovo įsipareigojimų, jame nurodyta, kad 2 579 463 Lt pradelstas įsiskolinimas yra pagrindinė skola, o bendras įsiskolinimas neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Tačiau 2005 m. balandžio 14 d. AB ,,Kanapa“ administracijos vadovas įmonės vardu išdavė R. B. paprastąjį vekselį 2 mln. Lt sumai ir vekselį 968 000 Lt sumai, kurių mokėjimo terminai baigėsi atitinkamai 2005 m. balandžio 26 d. ir 2005 m. spalio 24 d. bet skola nebuvo sumokėta. Ieškovo pateiktame AB ,,Kanapa“ turto balanse ir atsakovo pateiktoje balanso 2006 m. rugsėjo 30 d. išaiškinimo pažymoje nurodyta, kad paskola bankui sudaro 487 464 Lt. Šis įsipareigojimas pradelstas nuo 2006 m. liepos 1 d. Todėl vien tik paminėti atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudaro 6 034 927 Lt. Taip pat ieškovas nurodė, kad teismas neišsiuntė jam atsiliepimo į ieškinį, teismo 2006 m. gruodžio 15 d. nutarties, ieškovui nebuvo pranešta apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą. Ieškovo manymu, šios aplinkybės patvirtina, kad bylą nagrinėjęs teismas buvo šališkas, nutartį priėmė atsakovo naudai, neišklausęs ieškovo nuomonės ir pažeisdamas šalių lygiateisiškumo principą.

8Atsakovas AB ,,Kanapa“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo UAB ,,Kauno projektas“ atskirąjį skundą atmesti.

9Pareiškėjas UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“ kreipėsi į Apeliacinį teismą su prašymu įtraukti jį trečiuoju asmeniu byloje dėl AB ,,Kanapa“ bankroto bylos iškėlimo. Nurodo, kad UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“ yra AB ,,Kanapa“ kreditorė, yra teisiškai suinteresuota byla ir norėtų susipažinti su bylos medžiaga bei pareikšti savo nuomonę dėl UAB ,,Kauno projektas“ pareiškimo.

10Pareiškėjas UAB ,,Baltoji Vokė“ Apeliaciniam teismui pateikė prašymą pripažinti UAB ,,Baltoji Vokė“ trečiuoju asmeniu byloje.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė bent vieną iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki, arba 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas - tai įmonės būsena, kai ji neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus (kreditorių) reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas, ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas gali iškelti bankroto bylą, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė nemoki, t. y. kad pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, kad ji nevykdo finansinių įsipareigojimų - neatsiskaito su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus 3 mėnesiams po ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžto termino.

13Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis.

14Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos AB ,,Kanapa“ iškėlimo klausimą, vadovavosi AB ,,Kanapa“ į bylą pateikta įmonės 2006 m. rugsėjo 30 d. turto balanso išaiškinimo pažyma (b. l. 55), iš kurios matyti, kad bendrovės turto balansinė vertė sudarė 9 207 541 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 3 731 235 Lt. Taigi šie duomenys patvirtina, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) neviršijo pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus 2006 m. gruodžio 1 d. pažyma (b. l. 52) ir Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Šiaulių skyriaus 2006 m. gruodžio 1 d. pažyma (b. l. 53) patvirtina, kad AB ,,Kanapa“ nėra skolinga valstybės biudžetui ir Sodrai, įmonė laiku moka darbo užmokestį darbuotojams (mokėjimo žiniaraščiai, kasos išlaidų orderiai ir kt., b.l. 57-80). Byloje nėra duomenų, jog įmonė būtų viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje esančius duomenis, turėjo pagrindą konstatuoti, kad nėra ĮBĮ nustatytų būtinų sąlygų bankroto bylos iškėlimui ir pagrįstai kelti bankroto bylą AB „Kanapa“ atsisakė.

15Kaip minėta, spręsdamas klausimą apie įmonės mokumą, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas AB ,,Kanapa“ mokumo klausimą, vadovavosi byloje esančiais dokumentais, tarpe jų AB ,,Kanapa“ 2006 m. rugsėjo 30 d. turto balanso išaiškinimo pažyma, kurioje detaliai nurodytas įmonės turimas turtas bei įsipareigojimai. Minėtos pažymos duomenys atitinka ieškovo pateikto AB ,,Kanapa“ 2006 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenis. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentą, kad teismas priimdamas nutartį nepagrįstai vadovavosi tik atsakovo teismui pateiktais dokumentais, kurie nenumatyti ĮBĮ.

16Apeliantas nurodė, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į įmonės skolas, atsiradusias pagal R. B. išduotus paprastuosius vekselius. Su tokia apelianto pozicija teisėjų kolegija nesutinka. Pagal minėtas ĮBĮ nuostatas (ĮBĮ 2 str. 8 d.) įmonės nemokumo būsenai konstatuoti yra reikšmingos ne visos įmonės skolos, o tik tos, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs (pradelsti įmonės įsipareigojimai). Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis jį išleidusio asmens įsipareigojimus šio dokumento turėtojui (CK 1.101 str. 1 d., 1.105 str.). Pagal Įsakomųjų ir parastųjų vekselių įstatymo 77 straipsnio 3 punktą, tarpe kitų paprastojo vekselio rekvizitų turi būti nurodytas mokėjimo terminas. Paprastasis vekselis, kuriame mokėjimo terminas nenurodytas, laikomas mokėtinu jį pateikus (Įstatymo 78 str. 2 d.).

17Iš prie apelianto atskirojo skundo pateiktų paprastųjų vekselių kopijų (b.l. 124, 125) matyti, kad jų turėtojas – R. B. , juos išleidęs asmuo – AB ,,Kanapa“. Vekseliuose nurodyta, jog mokėtinas sumas mokėtojas turi sumokėti 2005 m. balandžio 26 d. Apie šių vekselių pateikimą mokėti byloje duomenų nėra. Jokios pozicijos byloje nėra išreiškęs ir šių vertybinių popierių turėtojas R. B. . Todėl iš byloje esančių duomenų negalima spręsti, ar apelianto nurodytų skolų terminai yra pasibaigę ir ar jie reikšmingi įmonės mokumo būsenai nustatyti.

18Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal byloje esančius duomenis pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nėra įrodytas įmonės AB ,,Kanapa“ nemokumas ir nėra pagrindo jai kelti bankroto bylą. Atskirajame skunde nurodytais argumentais šios teismo išvados nepaneigtos, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

19Byloje esantis 2006 m. gruodžio 18 d. lydraštis Nr. 2-535-267/06 patvirtina, kad ieškovui buvo išsiųsta Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 15 d. nutartis bei atsiliepimas į ieškinį su priedais, todėl atmestinas apelianto argumentas, jog teismas jam neišsiuntė minėtų dokumentų. Byloje nėra duomenų, kad ieškovui būtų pranešta apie bankroto bylos AB ,,Kanapa“ nagrinėjimo laiką ir vietą, tačiau pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Kadangi byla iš esmės išspręsta teisingai, todėl šis procesinis pažeidimas nėra pagrindas naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

20Dėl pareiškėjų UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“ ir UAB ,,Baltoji Vokė“ pateiktų prašymų įtraukti juos į bylą trečiaisiais asmenimis teisėjų kolegija nepasisako, nes tokie prašymai turėtų būti pateikiami pirmosios instancijos teismui (CPK 46 str. 1 d., 47 str. 1 d.).

21Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB „Kauno projektas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 5. 3 731 235 Lt. Atsakovo generalinio direktoriaus pateikto balanso duomenys... 6. Šiaulių apygardos teismas 2006 m. gruodžio 21 d. nutartimi atsisakė kelti... 7. Ieškovas UAB ,,Kauno projektas“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos... 8. Atsakovas AB ,,Kanapa“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių... 9. Pareiškėjas UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“ kreipėsi į Apeliacinį... 10. Pareiškėjas UAB ,,Baltoji Vokė“ Apeliaciniam teismui pateikė prašymą... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog bankroto byla... 13. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 14. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos AB ,,Kanapa“... 15. Kaip minėta, spręsdamas klausimą apie įmonės mokumą, teismas vadovaujasi... 16. Apeliantas nurodė, jog pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į... 17. Iš prie apelianto atskirojo skundo pateiktų paprastųjų vekselių kopijų... 18. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal byloje esančius duomenis... 19. Byloje esantis 2006 m. gruodžio 18 d. lydraštis Nr. 2-535-267/06 patvirtina,... 20. Dėl pareiškėjų UAB ,,Vilniaus brokerių kompanija“ ir UAB ,,Baltoji... 21. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 23. Šiaulių apygardos teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutartį palikti...