Byla 1-238-482/2015

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, sekretoriaujant Ingridai Gudaitienei, dalyvaujant prokurorei J.Šilingaitei-Pečkienei, gynėjams advokatams J. G. ir Vytautui Jazbučiui, juridinio asmens atstovui advokato padėjėjui Algirdui Matuliui, viešame teisiamajame posėdyje pagreitintu procesu išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2N. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Alytus, nevedęs, pagrindinio išsilavinimo, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas,

3T. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Marijampolė, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv( - ) neteistas, kaltinami pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau – BK) 178 straipsnio 4 dalį,

Nustatė

4kad kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupe, pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą, tai yra 2015-02-23 apie 12.30 val. veikdami bendrai N. R. ir T. B. iš autovežio Renault Premium valstybinis Nr. ( - ) priklausančio UAB “Transorloja”, stovėjusio degalinėje “Statoil”, esančioje Trakėnų k., Kalvarijos savivaldybėje, kuro bako slapta pagrobė 150 litrų dyzelinio kuro, tuo padarydami UAB “Transorloja” 157,50 eurų turtinę žalą

5Tai įrodyta kaltiamųjų. parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

6Kaltinamasis N. R. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino, parodė, kad 2015-02-23 apie 12 val. kartu su T. B. pirko kuro Statoil degalinėje iš autovežio vairuotojo. Vairuotojas siūlė pirkti 200 litrų, bet jie norėjo pirkti 50 litrų, pinigus sumokėjo už 50 litrų, o įsipylė 150 litrų. Jo automobilyje yra įrengti bakai, todėl pildamiesi kurą apgavo vairuotoją. Čia toks pirmas atvejis, kad tiek daug įsipylė, anksčiau vairuotojus apgaudavo 10 litrų. T. B. apie įrengtus bakus žinojo, jie abu tarėsi, kad pavogtą kurą dalinsis. Gailisi dėl padaryto nusikaltimo, įmonei žalą atlygino.

7Kaltinamasis T. B. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad vasario 23 d. su N. R. jo vairuojamu automobiliu VW Golf važiavo nusipirkti pigesnio kuro. Statoil degalinėje su vairuotoju sutarė, kad iš jo pirks 50 litrų, tačiau prisipylė 150 litrų.Važiuodami pirkti kuro, jau žinojo, kad pilsis daugiau kuro. Anksčiau yra buvę, kad vairuotojus apgavo 10 litrų. Apie automobilyje įrengtus bakus, žinojo. Žalą atlygino.

8Civilinio ieškovo UAB “Transorloja” atstovas advokato padėjėjas A. M. paaiškino, kad žala atlyginta, įmonė sutinka taikytis su kaltinamaisiais.

9Vagystės objektas yra visų formų ir rūšių nuosavybė – šiuo atveju tai UAB “Transorloja” priklausantis turtas – 150 litrų dyzelinio kuro, kurį kaltinamieji paėmė neteisėtai, tai yra be savininko sutikimo. Turtas yra nedidelės vertės, tai yra jo vertė viršija 3 MGL, bet neviršija 5 MGL dydžio ( BK 190 str.), tai yra 157,50 eurai, todėl kaltinamųjų veika kvalifikuota pagal BK 178 str.4 d. teisingai. Pradėti ikiteisminiam tyrimui yra UAB “Transorloja” prašymas.

10Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė : nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupė ( BK 60 str.1d.1dp.). Atsakomybę lengvinananti aplinkybė :kaltinamieji prisipažino padarę baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi, kaltinamieji savo noru atlygino žalą ( BK 59str.1d.2p.,3p.).

11Civilinio ieškovo atstovas, gynėjai prašė baudžiamąją bylą nutraukti, kaltinamiesiems ir juridiniam asmeniui susitaikius.

12BK 38 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu:1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savu noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, ir 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų.

13Kaltinamieji padarė baigtą baudžiamąjį nusižengimą. Kaltinamasis N. R. anksčiau neteistas, ikiteisminiai tyrimai jo atžvilgiu nėra pradėti ( b.l.38), administracine tvarka baustas ( b.l.39-44). Kaltinamasis T. B. neteistas ( teistumai išnykę), administracine tvarka baustas, paskutinės nuobaudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus ( b.l.72-84). Kaltinamieji kaltę pripažino, nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusikaltimo, savo noru atlygino žalą juridiniam asmeniui, susitaikė su juridinio asmens atstovu. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, yra pagrindo manyti, kad kaltinamieji nedarys naujų nusikalstamų veikų.

14Teismas nenustatė ir BK 38 str. 2 dalyje numatytų pagrindų, todėl baudžiamoji byla nutrauktina, kaltinamiesiems ir juridinii asmens atstovui susitaikius. Kaltinamajam N. R. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, konfiskuojant jam priklausantį automobilį VW Golf valstybinis Nr.DEP450 ir jame esantys : radijo stotis “T. P.”, siurblys su prijungtomis žarnomis, 150 litrų dyzelinio kuro, 6 plastikinės talpos po 30 litrų ( BK 67 str.2d.7p., 72str. 2d.).

15Turto konfiskavimo pagrindai nustatyti BK 72 straipsnyje. Šiame straipsnyje nurodyta, kad konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės baudžiamojoje teisėje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad susidarytų galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (nutartis kasacinėje byloje Nr. 2K-5/2007). Transporto priemonė laikoma panaudota nusikaltimui daryti, jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta arba tiesiogiai panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas (nutartis kasacinėje byloje 2K-50/2007). Šiuo konkrečiu atveju N. R. priklausantis automobilis pripažintinas nusikaltimo padarymo priemone, nes buvo specialiai pritaikytas nusikalstamai veikai daryti ( b.l.23-28). VĮ “Regitra“ informacijoje nurodyta, kad automobilio savinininkas yra E. Ž. ( b.l.29), tačiau kaltinamasis N. R. paaiškino, kad automobilis yra jo nuosavybė, jis jį nupirko, tik automobilio neįregistravo savo vardu. Ši jo aplinkybė nepaneigta, priešingai, tolesni kaltinamojo N. R. veiksmai rodo, kad automobilį jis naudojo kaip savo : įrengė papildomą įrangą kurui pilti, kas rodo, kad automobilis buvo specialiai pritaikytas nusikalstamoms veikoms daryti. Kaltinamieji atvyko į nusikaltimo vietą iš anksto numatydami, kad panaudos automobilį pagrobtiems daiktams -kurui gabenti, automobiliu gabeno pagrobtą kurą, kuris buvo supiltas į šešias plastikines po 30 litrų talpas. Automobilyje esančia radijo stotimi susisiekė su vilkikų vairuotojais. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konfiskuotinas automobilis VW Golf valstybinis Nr.DEP450 ir jame esantys : radijo stotis “T. P.”, siurblys su prijungtomis žarnomis, 150 litrų dyzelinio kuro, 6 plastikinės talpos po 30 litrų.

16Kaltinamajam T. B. skirtina įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą 6 MGL -225,96 eurų, nustatant jai sumokėti 6 mėnesių terminą.

17Paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės padės įgyvendinti bausmės paskirtį, kadangi jas nevykdant teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali paskirti bausmę pagal BK 243 straipsnį. Be to, jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą arba be pateisinamų priežasčių nevykdo teismo patvirtinto susitarimo dėl žalos atlyginimo sąlygų ir tvarkos, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

18Kaltinamasis N. R. buvo sulaikytas nuo 2015-02-23 14.43 val. iki 2015-02-24 13.25 val. ( b.l.49,53). Kaltinamasis T. B. sulaikytas nuo 2015-02-23 15.13 val. iki 2015-02-24 13.19 ( b.l.89, 93).

19Paskirtas kaltinamiesiems kardomąsias priemones rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti ( b.l.62-63,101-102).

20Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė į bylą 2015-03-18 pažymas Nr.TP-7-(2.10)-1212 Nr. Nr.TP-7-(2.10)-1218 dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurias sudaro advokato užmokestis po 23,16 eurus ( b.l. 110, 111),

21Baudžiamojo proceso kodekso ( toliau- BPK) 106 str. 2 dalis, įsigaliojusi nuo 2014-01-01 nurodo, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus šio Kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti, t.y. BPK 106 straipsnio nuostatos nėra imperatyvios, kadangi teismas, atsižvelgdamas į kaltinamojo turtinę padėtį gali šias išlaidas priteisti arba šių išlaidų nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Nagrinėjant šią bylą gynėjo dalyvavimas buvo būtinas (BPK 51 str. 1 d. 9 p.). Esant tokioms aplinkybėms išlaidos už kaltinamiesiems suteiktą antrinę teisinę pagalbą pripažįstamos proceso išlaidomis ir išieškotinos iš kaltinamųjų po 23,16 eurus, kadangi teismas nenustatė aplinkybių, kad kaltinamieji neišgali sumokėti proceso išlaidų ir kad kaltinamųjų turtinė padėtis yra ypatingai sunki (BPK 105 straipsnis, 106 straipsnio 1 dalis).

22Taip pat byloje dalyvavo juridinio asmens UAB “Transorloja” atstovas advokato padėjėjas A. M., kuris pateikė į bylą rašytinius įrodymus ir prašo pripažinti proceso išlaidomis ir priteisti iš kaltinamųjų 70 eurų dėl jo atstovavimo baudžiamojoje byloje ( b.l.112-116). BPK 106 straipsnio 2 dalimi advokato atstovavimo išlaidos priteistinos iš kaltinamųjų po 35 eurus.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-308str. str., 312str., 313str., teismas

Nutarė

24N. R. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 str.4d. atleisti, kaltininkui ir juridinio asmens atstovui susitaikius, baudžiamąją bylą nutraukti ( BK 38str.1d.1p-4p.).

25Paskirti baudžiamojo poveikio priemonę-turto konfiskavimą, konfiskuojant automobilį VW Golf valstybinis Nr.DEP450 ir jame esančius : radijo stotį “T. P.”, siurblį su prijungtomis žarnomis, taip pat 150 litrų dyzelinio kuro, 6 plastikines talpas po 30 litrų ( BK 67 str.2d.7p., 72str. 2d.).

26Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

27T. B. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 str.4d. atleisti, kaltininkui ir juridinio asmens atstovui susitaikius, baudžiamąją bylą nutraukti ( BK 38str.1d.1p-4p.).

28Paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą 6 MGL - 225,96 eurų, nustatant jai sumokėti 6 mėnesių terminą ( BK 67str.2d. 4p., 71 str.).

29Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

30Priteisti iš kaltinamojo N. R. valstybės naudai 23,16 eurus antrinės teisinės pagalbos išlaidų ( mokėti į valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką- AB “Swedbank”, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį –įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

31Priteisti iš kaltinamojo T. B. valstybės naudai 23,16 eurus antrinės teisinės pagalbos išlaidų ( mokėti į valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, banką- AB “Swedbank”, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį –įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

32Priteisti iš kaltinamųjų N. R. ir T. B. po 35 eurus advokato atstovavimo išlaidų UAB “Transorloja” naudai.

33Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Marijampolės rajono apylinkės teismui.

Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė,... 2. N. R., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Alytus, nevedęs, pagrindinio... 3. T. B., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Marijampolė, nevedęs, vidurinio... 4. kad kaltinamieji, veikdami bendrininkų grupe, pagrobė nedidelės vertės... 5. Tai įrodyta kaltiamųjų. parodymais, byloje esančiais rašytiniais... 6. Kaltinamasis N. R. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino, parodė, kad... 7. Kaltinamasis T. B. dėl pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino ir parodė, kad... 8. Civilinio ieškovo UAB “Transorloja” atstovas advokato padėjėjas A. M.... 9. Vagystės objektas yra visų formų ir rūšių nuosavybė – šiuo atveju tai... 10. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė : nusikalstamą veiką padarė... 11. Civilinio ieškovo atstovas, gynėjai prašė baudžiamąją bylą nutraukti,... 12. BK 38 straipsnio 1 dalis numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį... 13. Kaltinamieji padarė baigtą baudžiamąjį nusižengimą. Kaltinamasis N. R.... 14. Teismas nenustatė ir BK 38 str. 2 dalyje numatytų pagrindų, todėl... 15. Turto konfiskavimo pagrindai nustatyti BK 72 straipsnyje. Šiame straipsnyje... 16. Kaltinamajam T. B. skirtina įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų... 17. Paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės padės įgyvendinti bausmės... 18. Kaltinamasis N. R. buvo sulaikytas nuo 2015-02-23 14.43 val. iki 2015-02-24... 19. Paskirtas kaltinamiesiems kardomąsias priemones rašytinį pasižadėjimą... 20. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba pateikė į bylą... 21. Baudžiamojo proceso kodekso ( toliau- BPK) 106 str. 2 dalis, įsigaliojusi nuo... 22. Taip pat byloje dalyvavo juridinio asmens UAB “Transorloja” atstovas... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-308str. str., 312str., 313str.,... 24. N. R. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 str.4d. atleisti,... 25. Paskirti baudžiamojo poveikio priemonę-turto konfiskavimą, konfiskuojant... 26. Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 27. T. B. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 str.4d. atleisti,... 28. Paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į nukentėjusiųjų nuo... 29. Paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 30. Priteisti iš kaltinamojo N. R. valstybės naudai 23,16 eurus antrinės... 31. Priteisti iš kaltinamojo T. B. valstybės naudai 23,16 eurus antrinės... 32. Priteisti iš kaltinamųjų N. R. ir T. B. po 35 eurus advokato atstovavimo... 33. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...