Byla 2K-5/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Jono Prapiesčio, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Egidijaus Bieliūno, sekretoriaujant R. Bučiuvienei, dalyvaujant prokurorui A. Meškai, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojo kasacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 20 d. nuosprendžio, kuriuo J. P. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu šešiems mėnesiams, pagal BK 201 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams, pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 201 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu devyniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas vieneriems metams ir šešiems mėnesiams. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtosios bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams ir šešiems mėnesiams bei paskirtas įpareigojimas be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti ilgiau kaip septynioms paroms. Daiktinius įrodymus – tris plastikinius butelius ir 337,770 litrų naminės degtinės, penkis dujų balionus, vandens garintuvą, tris maišus miltų, keturis plastmasinės talpos konteinerius, vandens siurblį, distiliavimo aparatą, šaldytuvą, tris plastmasines talpas ir aparato sujungimo vamzdžius – nuspręsta sunaikinti nuosprendžiui įsiteisėjus. Automobilį „Audi 100“ (valst. Nr. duomenys neskelbtini), registruotą P. K. vardu, nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti teisėtam savininkui ar valdytojui.

2Apeliacine tvarka nuosprendis apskųstas nebuvo.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą ir prokuroro, prašiusio kasacinį skundą tenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

4J. P. nuteistas už tai, kad 2005 m. spalio pradžioje savo gyvenamojoje sodyboje Plungės r. (duomenys neskelbtini) pasigamino aparatą naminei degtinei gaminti ir jį laikė iki spalio 22 d. ūkiniame pastate, kol jį rado policijos pareigūnai; spalio 7–8 dienomis šiuo aparatu pasigamino 353,770 litrus 48,0–50,0 procentų stiprumo naminės degtinės, ją laikė savo ūkiniame pastate, o spalio 22 d. apie 3.30 val. automobiliu „Audi 100“ (valst. Nr. duomenys neskelbtini), registruotu P. K. vardu, gabeno Skaudvilės m. Kelmės g. realizuoti į Jurbarko m. turgų. J. P. nuteistas ir už tai, kad 2005 m. spalio 7–8 dienomis savo sodyboje pasigamino 1800 litrų devynių procentų stiprumo brogos, iš kurios kėsinosi pagaminti 162 litrus absoliutaus etilo alkoholio.

5Kasaciniu skundu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojas prašo pakeisti Tauragės rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 20 d. nuosprendį ir kaip nusikaltimo padarymo priemonę konfiskuoti automobilį „Audi 100“ ( valst. Nr. duomenys neskelbtini).

6Skunde pažymima, kad apylinkės teismo nuosprendžiu J. P. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikuotos teisingai ir bausmės už jas paskirtos teisingai. Tačiau teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą netaikydamas baudžiamojo poveikio priemonės, t. y. nekonfiskuodamas automobilio kaip nusikaltimo padarymo priemonės. BK 72 straipsnio 2 dalis nustato, kad nusikaltimo priemonė yra konfiskuojama, o pagal šios dalies 2 punktą teismas privalo konfiskuoti darant nusikalstamą veiką panaudotus materialią vertę turinčius daiktus. Skunde nurodoma, kad nusikaltimo priemone laikomas bet koks daiktas, kuris pats nenaudojamas darant nusikalstamą veiką, tačiau ją palengvina arba sudaro sąlygas nusikalstamiems veiksmams atlikti. Šiuo atveju automobilis „Audi 100“ būtent ir buvo daiktas, sudaręs sąlygas J. P. neteisėtai gabenti 330,770 litrus naminės degtinės iš Plungės rajono į Jurbarko rajoną turint tikslą ją realizuoti, t. y. buvo būtina jo nusikalstamos veikos padarymo priemonė. Neturi reikšmės tai, kad minimas automobilis nebuvo specialiai pritaikytas gabenti naminę degtinę, jame nebuvo įrengtos specialios talpos ar slėptuvės. Pripažinti, kad automobilis yra nusikaltimo priemonė, pakanka aplinkybės, kad be šio automobilio J. P. nebūtų galėjęs gabenti tokio didelio kiekio naminės degtinės.

7Skunde nurodoma, kad automobilis „Audi 100“ (valst. Nr. duomenys neskelbtini) yra registruotas P. K. vardu, tačiau realiai šiuo automobiliu kaip savo nuosavybe apie penkerius metus naudojasi J. P. Šią aplinkybę patvirtino pats nuteistasis (b. l. 60 ir 119). Byloje esančiu ankstesniu nuosprendžiu (b. l. 67) šis automobilis buvo grąžintas J. P. kaip teisėtam savininkui, todėl automobilio priklausomybė jam nekelia abejonių.

8Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies. Skundžiamo nuosprendžio dalis, kurioje nuspręsta automobilį „Audi 100“ grąžinti teisėtam savininkui ar valdytojui, naikintina ir byla šioje dalyje perduotina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.

9Dėl BK 72 straipsnio taikymo

10Baudžiamojo poveikio priemonės - turto konfiskavimo sąvoka, pagrindai ir tvarka nustatyti BK 72 straipsnyje. Šiame straipsnyje nurodyta, kad konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės baudžiamojoje teisėje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad susidarytų galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą. Šiuo konkrečiu atveju skunde pagrįstai atkreipiamas dėmesys į teismo nuosprendyje nurodytą gabenamos naminės degtinės kiekį, atstumą tarp išvykimo ir atvykimo vietų, ir daroma logiška išvada, jog automobiliu kaip turima priemone kaltininkas pasinaudojo tam, kad galėtų įgyvendinti sumanymą nugabenti naminę degtinę į reikiamą vietą.

11BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas privalo konfiskuoti darant nusikalstamą veiką panaudotus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus. Šioje baudžiamojoje byloje priimtame teismo nuosprendyje konstatuota, kad J. P. naminę degtinę gabeno automobiliu „Audi 100“, bet dėl nurodytos įstatymo nuostatos taikymo nepasisakyta, nes automobilio „Audi 100“ kaip nusikaltimo padarymo priemonės panaudojimo klausimas nesvarstytas. Nuosprendyje pabrėžtas ne šis, bet kitas – automobilio priklausomybės – aspektas: pripažinta, kad automobilis registruotas P. K. vardu, kitų įrodymų dėl jo priklausomybės nesurinkta, todėl automobilis grąžintinas teisėtam savininkui ar valdytojui. Nuspręsta automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ), registruotą P. K. vardu, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti teisėtam savininkui ar valdytojui. Toks sprendimas neatitinka įstatymo reikalavimų visų pirma dėl to, kad liko neišsiaiškinta, kaip vertintinas minėto automobilio panaudojimas darant nusikaltimą. Tai svarbu sprendžiant BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatų taikymo klausimus. Be to, nuosprendyje nėra aiškiai nurodyta, ką teismas laiko minėto automobilio teisėtu savininku ar valdytoju. Tai neatitinka BPK 305 ir 307 straipsnių nuostatų bei teismų praktikoje nusistovėjusio įprastinio reikalavimo teismo sprendimą išdėstyti aiškiai, kad nebūtų sunkumų jį vykdyti. Sprendžiant iš lakoniškų nuosprendžio motyvų, automobilio priklausomybė siejama su jo registracija tam tikro asmens vardu. Toks klausimo sprendimas netikslus, jis neatitinka įstatymų ir teismų praktikos. Kasacinėse nutartyse (pvz., 3K-3-512/2001; 2K-220/2006) automobilio nuosavybės teisės ir jo registravimo santykio klausimu yra pasisakyta. Tiek pagal 1964 m. Civilinio kodekso (toliau – CK) 149 straipsnio 1 dalyje, tiek pagal 2000 m. CK 4.49 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles nuosavybės teisė į kilnojamąjį daiktą automobilį atsiranda nuo jo perdavimo momento. Automobilio registracija su nuosavybės teisių atsiradimu nesiejama, nes registruojamas daiktas, o ne nuosavybės teisė. Taigi darytina išvada, jog kasaciniame skunde iškeltas teisės taikymo klausimas skundžiamame teismo nuosprendyje nėra tinkamai išspręstas nei baudžiamosios teisės, nei baudžiamojo proceso teisės aspektais, atsižvelgiant į BK 72 straipsnyje, taip pat BPK 305 ir 307 straipsniuose įtvirtintas nuostatas. Kadangi šio klausimo sprendimas susijęs ne vien su įstatymo aiškinimu ir taikymu teismo nustatytiems faktams, bet ir su bylai reikšmingų faktinių duomenų nustatinėjimu bei įrodymų vertinimu, kasacinės instancijos teismas nėra kompetentingas priimti tokį sprendimą, kuriuo kasaciniame skunde suformuluotas prašymas būtų visiškai tenkinamas. Todėl skundžiamo nuosprendžio dalis, kurioje nuspręsta automobilį „Audi 100“, valst. Nr. ( - ) grąžinti teisėtam savininkui ar valdytojui, naikintina ir byla šioje dalyje grąžintina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

12Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

13panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2006 m. balandžio 20 d. nuosprendžio dalį, kuria nuspręsta automobilį „Audi 100“ (valst. Nr. duomenys neskelbtini), registruotą P. K. vardu, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti teisėtam savininkui ar valdytojui, ir šioje dalyje perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.