Byla 1S-627-478/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. liepos 30 d. nutarties

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Jūratė Jakubonienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo S. P. gynėjos advokatės Stasės Kupčiūnienės skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. liepos 30 d. nutarties.

3Teismas,

Nustatė

41.

5Įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 12 d. nuosprendžiu S. P. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 1 dalį pripažintas kaltu ir nuteistas 8 (aštuonių mėnesių) laisvės apribojimo bausme. Šiuo nuosprendžiu iš S. P. nukentėjusiajai G. R. priteista 306,86 Eur turtinei žalai ir 3 000 Eur neturtinei žalai atlyginti, 500 Eur teisinės pagalbos išlaidoms atlyginti, o Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1 574,80 Eur žalos atlyginimo.

62.

7Nuteistojo S. P. gynėja advokatė Stasė Kupčiūnienė 2019 m. liepos 10 d. kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus su prašymu dėl turtinės ir neturtinės žalos bei proceso išlaidų, priteistų Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 12 d. nuosprendžiu, išdėstymo. Prašymą gynėja grindė tuo, kad nuteistasis neturi finansinių galimybių sumokėti nuosprendžiu iš S. P. priteistą 5 381,66 Eur žalą ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, nes jis yra pensininkas, tačiau, nors ir dirba, bet gaunamų pajamų nepakanka pragyventi, o nekilnojamojo turto ar automobilio, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, neturi.

83.

9Kauno apylinkės teismas, išnagrinėjęs nurodytą gynėjos prašymą, 2019 m. liepos 30 d. nutartimi, atsižvelgus į priteistos žalos dydį ir nuteistojo realiai gaunamas pajamas, jį tenkino iš dalies. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad byloje nėra duomenų, jog S. P. turėtų kokių nors kitų pajamų ar turto, kuriuos būtų galima panaudoti žalos atlyginimui. Jis yra senatvės pensininkas, vidurinio išsilavinimo, todėl jo galimybės gauti didesnes pajamas yra ribotos. Šių aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad yra pakankamas pagrindas nustatyti ilgesnį terminą žalos ir proceso išlaidų atlyginimui. Tačiau, siekiant nepažeisti nukentėjusiosios intereso gauti jai priteistą žalos, taip pat ir neturtinės, atlyginimą, užtikrinti jos galimybes gydytis nusikalstamos veikos metu patirtą traumą, atsižvelgiant į tai, kad G. R. taip pat yra garbaus amžiaus ir gauna nedideles pajamas, nustatytas trumpesnis terminas žalos ir proceso išlaidų atlyginimui, negu prašė nuteistojo gynėja.

104.

11Skunde nuteistojo gynėja nurodo, kad nuosprendžiu iš S. P. iš viso yra priteistas 5 381,66 Eur žalos ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. Pirmosios instancijos teismo nutartimi nuteistojo S. P. gynėjos advokatės Stasės Kupčiūnienės prašymas tenkintas iš dalies ir nustatyta, kad nuteistasis žalą nukentėjusiajai G. R. mokės dalimis kiekvieną mėnesį po 158, 62 Eur, o kitoje dalyje skundas netenkintas. Skunde teigiama, kad teismo nutartis buvo priimta, nesigilinant į nuteistojo turtinę padėtį, nors teismui prie prašymo buvo pateikti visi reikiami dokumentai. Nuteistojo gynėja nurodo, kad S. P. gaunama pensija yra 231 Eur per mėnesį. Kadangi iš tokios pensijos neįmanoma išgyventi, jis yra priverstas dirbti – jo gaunamas atlyginimas yra 135,24 Eur „į rankas”. Anot nuteistojo gynėjos, priimdama tokią nutartį, teisėja pažeidė CPK 736 straipsnio reikalavimus. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad „iš skolininkui priklausančio darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies neviršijančių Vyriausybės nustatytos MMA, išskaitoma pagal vykdomuosius dokumentus tol, kol bus padengtos išieškomos sumos. Šio straipsnio 1 dalies 1 punktas numato išskaitų dydį, būtent, kad išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu – 30 procentų“. Visos nuteistojo realiai gaunamos pajamos 366,24 Eur. S. P. neturi jokio turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas. Be to, žmogui yra būtinos bent minimalios lėšos, kad jis galėtų nusipirkti maisto.

12Nuteistojo S. P. gynėjos advokatės Stasės Kupčiūnienės skundas atmetamas.

135.

14Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normos nereglamentuoja klausimų, susijusių su civilinio ieškinio atlyginimo vykdymu, bei tai, kad Baudžiamojo proceso kodekse nėra jokių objektyvių reikalavimų, kad priteistas ieškinys būtų sumokėtas visas iš karto, taip pat nenumatytas konkretus terminas, per kurį jis privalo būti sumokėtas savanoriškai, apylinkės teismas pagrįstai sprendė, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir CPK) 284 straipsnio nuostatos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms, ir pagrįstai jomis vadovavosi, nagrinėdamas nuteistojo gynėjos prašymą dėl nuosprendžiu priteisto žalos atlyginimo išdėstymo dalimis.

156.

16CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismų praktikoje yra suformuota nuostata, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, o sprendžiant tokį klausimą taip pat yra aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011, 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Be to, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, šios kategorijos bylose teismui suteikus teisę nustatyti skolininkui lengvatinį terminą prievolei įvykdyti, siekiama užtikrinti socialinį teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

177.

18Išanalizavęs skundo argumentus bei susipažinęs su pateikta medžiaga, aukštesnysis teismas konstatuoja, jog apylinkės teismas, iš dalies tenkindamas nuteistojo gynėjos prašymą dėl priteistos žalos ir bylinėjimo išlaidų atlginimo išdėstymo, nepažeidė įstatymų reikalavimų.

198.

20Išdėstyti sprendimo vykdymą galima konstatavus itin sunkią nuteistojo turtinę padėtį. Nagrinėjamu atveju, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja nustatė, kad nuteistojo turtinė padėtis yra labai sunki. Jis yra pensininkas, dirba daugiabučių namų savininkų bendrijoje „( - )“, tačiau visos jo gaunamos pajamos yra tik 399,87 Eur, kurių pragyvenimui nepakanka, taip pat nekilnojamojo ar kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas išieškojimas, jis neturi, todėl pagrįstai padarė išvadą, jog išdėstytos aplinkybės yra išimtinės, dėl kurių sprendimo vykdymą reikėtų išdėstyti. Tačiau, aukštesniojo teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė trumpesnį terminą žalai atlyginti, nei buvo prašoma, nes nagrinėjamu atveju, visiškai patenkinus nuteistojo gynėjos prašymą ir sprendimo vykdymą išdėsčius prašyme nurodytais terminais – 24 mėnesiams Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir 60 mėnesių nukentėjusiajai G. R., nuteistojo interesai būtų iškelti virš nukentėjusiosios interesų, o tai neatitiktų teisingumo bei sąžiningumo principų. Apygardos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis ir mano, kad atsižvelgiant į tai, jog nuteistojo turtinė padėtis yra sunki bei tai, kad nukentėjusioji taip pat yra garbaus amžiaus ir gauna nedideles pajamas, todėl kitaip išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, negu tai padarė pirmosios instancijos teismas, būtų pažeista abiejų šalių (nuteistojo ir nukentėjusiosios) interesų pusiausvyra.

219.

22Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, įvertinęs priteistų sumų dydį, skundą nagrinėjantis teismas mano, kad yra pagrindas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. kovo 12 d. nuosprendžiu iš nuteistojo priteistų sumų mokėjimą išdėstyti dalimis, tačiau, aukštesniojo teismo nuomone, 60 mėnesių laikotarpis yra per ilgas. Toks tiek turtinės, tiek neturtinės žalos bei advokato išlaidų atlyginimo terminas pažeistų nukentėjusiosios interesus, tuo labiau, kad žala atsirado dėl nusikaltimo padarymo, o ne iš civilinių teisinių santykių. Visos šios aplinkybės suponuoja pagrįstą išvadą, jog nukentėjusioji neabejotinai turi teisę į greitą ir neuždelstą žalos atlyginimą.

2310.

24Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad nuteistojo gynėjos skundas atmestinas, o apskųstoji nutartis paliktina galioti.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu,

Nutarė

26atmesti nuteistojo S. P. gynėjos advokatės Stasės Kupčiūnienės skundą ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. liepos 30 d. nutartį.

Ryšiai