Byla AN2-58-626/2020
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28 nutarimo, kuriuo E. B. nutraukta administracinio nusižengimo teisena, pradėta pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau -ANK) 505 straipsnio 1 dalį ir 205 straipsnio 1 dalį, nesant jo veikoje administracinių nusižengimų požymių

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija Norkūnaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal administracinio nusižengimo protokolą surašiusios Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Institucija, VMI) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28 nutarimo, kuriuo E. B. nutraukta administracinio nusižengimo teisena, pradėta pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau -ANK) 505 straipsnio 1 dalį ir 205 straipsnio 1 dalį, nesant jo veikoje administracinių nusižengimų požymių,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

41.

5Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vyriausioji specialistė R. B. 2019-06-18 E. B., jam nedalyvaujant, surašė administracinio nusižengimo protokolą, kuriame nurodyta, kad UAB „I.“ generalinis direktorius E. B., būdamas atsakingas už bendrovės veiklos organizavimą, vilkino mokestinio tyrimo procesą ir trukdė mokesčių administratoriui tinkamai atlikti savo pareigas bei pažeidė 2004-04-13 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (toliau ir – MAĮ) 33 straipsnio 3 ir 7 punktų, 40 straipsnio 2 punkto nuostatas; be to, E. B., būdamas atsakingas už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, pažeidė 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (toliau ir – BAĮ) 4 straipsnio, 12 straipsnio 1 ir 4 dalių, 16 straipsnio 1 dalies nuostatas. Šie E. B. veiksmai protokole kvalifikuoti kaip administraciniai nusižengimai, numatyti ANK 505 straipsnio 1 dalyje ir 205 straipsnio 1 dalyje. 2.

6Apylinkės teismas, išnagrinėjęs E. B. administracinio nusižengimo bylą, 2019-11-28 nutarimu administracinio nusižengimo bylą nutraukė, konstatavęs, jog E. B. veiksmuose nėra 505 straipsnio 1 dalyje ir 205 straipsnio 1 dalyje numatytų administracinių nusižengimų požymių. Teismas konstatavo, kad: įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė vyriausioji buhalterė M. B., mokesčių administratoriaus nurodymai buvo teikti M. B., byloje nėra duomenų, kad E. B. buvo tinkamai informuotas apie VMI duotus mokesčių administratoriaus nurodymus; pagal buhalterinės apskaitos įstatymą ataskaitas ir dokumentus apie įmonės pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikti bei laikytis buhalterinės ūkinių operacijų apskaitos taisyklių privalėjo buhalterė, todėl E. B. nėra šio pažeidimo subjektas. Taip pat nutarime pažymėjo, kad buvo pažeistos proceso teisės nagrinėjamoje byloje, nes protokolas buvo surašytas atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, surašius protokolą E. B. nedalyvaujant ir neįtekus jam kvietimų atvykti protokolo surašymui ir neįteikus jam priimto sprendimo buvo nepagristai apribota atsakomybėn traukiamo asmens galimybė pasinaudoti savo teisėmis.

7II. Apeliacinio skundo argumentai

83.

9Valstybinė mokesčių inspekcija nesutikdama su apylinkės teismo sprendimu pateikė skundą, kuriame prašo šį nutarimą panaikinti ir priimti naują nutarimą administracinio nusižengimo byloje – pripažinti E. B. kaltu pagal ANK 505 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 500 Eur dydžio baudą; pripažinti kaltu pagal ANK 205 straipsnio 1 dalį ir skirti jam 50 Eur baudą. Subendrinus baudas paskirti 500 Eur dydžio baudą.

103.1.

11VMI nuomone, teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas nutarimą, netinkamai aiškino ir taikė ANK ir kitų įstatymu nuostatas, netinkamai įvertino byloje nustatytas faktines aplinkybes bei priėmė nepagrįstą nutarimą. Nesutinka, kad buvo pažeistos ANK 573 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios procesinių dokumentų įteikimo administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims tvarką. Nurodo, jog iš VMI raštų ir Lietuvos pašto duomenų apie siuntų paiešką matyti, kad E. B. kvietimai (raštai) atvykti administracinio nusižengimo protokolo surašymui buvo siunčiami dviem adresais: E. B. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir įmonės adresu. Neįteikti gavėjui grižo tik kvietimai, siųsti E. B. gyvenamosios vietos adresu, įmonės adresu siųsti kvietimai buvo įteikti gavėjui. Taip pat E. B. surašytas protokolas, kuris buvo išsiųstas 2019-06-19 raštu Nr. (21.197)RKD-2633 įmonės adresu, Lietuvos pašto grąžintas kaip neįteiktas nebuvo, todėl teismo argumentai, kad E. B. nebuvo įteikti kvietimai atvykti į VMI protokolo surašymui, jam nebuvo žinoma apie surašytą administracinio nusižengimo protokolą ir tuo buvo pažeistos jo teisės, nepagrįsti.

123.2.

13Nesutinka ir su argumentu, kad nebuvo tinkamai įteikti mokesčių administratoriaus nurodymai. Nors apie jų gavimą pasirašė buhalterė, tačiau nurodymai buvo adresuoti įmonei, kurios vadovas yra E. B.. Iš 2019-03-07 pranešimo apie atliktą mokestini tyrimą Nr.(21.222)FR0687-201 matyti, kad mokestinis tyrimas buvo pradėtas 2018-06-11 ir baigtas 2019-03-07. Įmonės mokestinio tyrimo vykdymo ilgas terminas įrodo, kad įmonės vadovas E. B. nebendradarbiavo su mokesčių administratoriumi, nevykdė jo teisėtų nurodymų, trukdė įgyvendinti įstatymų suteiktas teises.

143.3.

15Taip pat nesutinka su teismo argumentu, kad E. B. nėra tinkamas subjektas, atsakyti pagal 205 straipsnio 1 dalį, nes pagal buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio reikalavimus už įmonės apskaitos organizavimą atsako ūkio subjekto vadovas. Pagal įstatymo 37 straipsnio reikalavimus bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą, bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui. 4.

16Atsiliepimų į apeliacinį skundą nebuvo gauta.

17III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

18Skundas tenkinamas iš dalies. 5.

19Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio nusižengimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą. 6.

20Apeliaciniame skunde keliamas UAB „I.“ vadovo E. B. nepatraukimo administracinėn atsakomybėn už administracinius nusižengimus, numatytus ANK 205 straipsnio 1 dalyje ir 505 straipsnio 1 dalyje, pagrįstumo klausimas. 7.

21ANK 505 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, numatyta administracinė atsakomybė už kliudymą įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose jiems nustatytas teises ar atlikti jiems pavestas pareigas, šių pareigūnų teisėtų nurodymų ir reikalavimų, taip pat kolegialių institucijų sprendimų (nutarimų) nevykdymą ar netinkamą vykdymą, nepateikimą pareigūnams informacijos, duomenų ar dokumentų arba klaidingų ar tikrovės neatitinkančių informacijos ar duomenų pateikimą, atsisakymą paaiškinti ar suteikti duomenis, dokumentų nuslėpimą, vengimą atvykti ir duoti paaiškinimus ir kt., išskyrus šio kodekso 224 straipsnio 1 dalyje, 317, 318, 322, 506 straipsniuose nurodytus atvejus. 8.

22Iš skundžiamo nutarimo turinio matyti, kad sprendimas netraukti E. B. administracinėn atsakomybėn pagal ANK 505 straipsnio 1 dalyje priimtas konstatavus, jog teismui nepateikti duomenys, kada minėti VMI nurodymai buvo įteikti E. B.. Apylinkės teismo vertinimu, ši aplinkybė yra itin reikšminga nagrinėjant klausimą dėl E. B. atsakomybės pagal inkriminuotus ANK 505 straipsnio 1 dalyje ir 205 straipsnio 1 dalyje numatytus nusižengimus, nes asmuo gali atsakyti tik už teisėtų bei galiojančių pareigūnų reikalavimų ar nurodymų nevykdymą, apie kuriuos jis buvo tinkamai informuotas. Apylinkės teismas nurodė, jog iš bylos duomenų matyti, kad pačiam E. B. buvo siunčiamos dvi pašto siuntos Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), abi grąžintos siuntėjui (b. l. 7, 11). 9.

23Su šia apylinkės teismo išvada apygardos teismas nesutinka. 10.

24Visų pirma, apylinkės teismo nurodomomis dviem pašto siuntomis (b. l. 7, 11) buvo siunčiami ne mokesčių administratoriaus nurodymai, o kvietimas atvykti į instituciją administracinio nusižengimo protokolui surašyti (b. l. 4-11). 11.

25Antra, iš byloje esančių duomenų matyti, kad E. B., kaip įmonės vadovui, apie mokesčių administratoriaus nurodymus buvo žinoma:

2611.1.

27mokesčių administratorius nurodymas 2018-07-02 Nr. (21.75-32)FR0706-4521: įteiktas vyriausiajai buhalterei M. B.; 2018-07-19 E. B. paprašė pratęsti iki 2018-08-20 dokumentų pateikimo terminą (b. l. 13-14). Prašyme nurodė, kad dokumentų nespėja pateikti dėl didelio vasaros sezono darbų krūvio, pusmetinių ataskaitų sudarymo, papildomų darbų, susijusių su mokestiniu patikrinimu ir ilgai trunkančiomis procedūromis su užsienio tarnybomis;

2811.2.

29mokesčių administratorius nurodymas 2018-07-12 Nr. (21.75-32)FR0706-4758: įteiktas vyriausiajai buhalterei M. B.; 2018-07-23 E. B. paprašė pratęsti iki 2018-08-20 dokumentų pateikimo terminą (b. l. 14-15). Prašyme nurodė, kad dokumentų nespėja pateikti dėl didelio vasaros sezono darbų krūvio, pusmetinių ataskaitų sudarymo, papildomų darbų, susijusių su mokestiniu patikrinimu ir ilgai trunkančiomis procedūromis su užsienio tarnybomis;

3011.3.

31mokesčių administratorius nurodymas 2018-07-24 Nr. (21.75-32)FR0706-4871: įteiktas vyriausiajai buhalterei M. B. 2018-07-25;

3211.4.

33mokesčių administratorius nurodymas 2018-08-23 Nr. (21.75-32)FR0706-5059: įteiktas vyriausiajai buhalterei M. B. 2018-08-24;

3411.5.

35mokesčių administratorius nurodymas 2018-09-14 Nr. (21.75-32)FR0706-5220, surašytas tik iš dalies bendrovei įvykdžius pirmesnius nurodymus: įteiktas vyriausiajai buhalterei M. B. 2018-09-17; 2018-09-18 l. e. p. generalinė direktorė J. B. prašė pratęsti dokumentų padavimo terminą iki 2018-10-31, dėl didelio darbo krūvio, ataskaitų ruošimo viešbučio tinklui, papildomų darbų, susijusių su šiuo metu vykstančiu teisminiu procesu (b. l. 19-20);

3611.6.

37l. e. p. generalinės direktorės prašymą 2018-09-24 VMI patenkino ir pratęsė dalies dokumentų padavimo terminą iki 2018-10-15, o kitos dalies - iki 2018-10-31 (b. l. 21). Šį nurodymą bendrovė įvykdė tik iš dalies, nurodydama, kad kitos dalies dokumentų negali pateikti dėl teisminio proceso (b. l. 25). 12.

38Taigi, iš išdėstytų aplinkybių matyti, kad įmonės vadovui buvo žinoma apie mokesčių administratoriaus nurodymus, nes būtent įmonei vadovaujantis asmuo prašė pratęsti administraciniuose nurodymuose nurodytus terminus dokumentams pateikti ir jų prašymai buvo tenkinti. Šios aplinkybės tuo pačiu paneigia apylinkės teismo išvadą, kad byloje nėra duomenų, kad įmonės vadovui buvo žinoma apie mokesčių administratorius nurodymus. 13.

39Apylinkės teismui nepagrįstai konstatavus, jog E. B. nekilo pareiga vykdyti mokesčių administratorius nurodymų, nes jie jam buvo neįteikti, liko iš esmės nenagrinėtos galimai padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės, E. B. kaltė ir kt., tai yra nebuvo nustatinėjami ANK 505 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto administracinio nusižengimo objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Atsižvelgiant į tai, kad apygardos teismas yra galutinė instancija šios rūšies bylose, galutinio procesinio sprendimo priėmimas, nesant galimybės jo apskųsti, tai yra patikrinti jo teisėtumą ir pagrįstumą apeliacine tvarka, esmingai pažeistų vienos ar kitos šalies teises. Todėl apygardos teismas priima sprendimą grąžinti šioje dalyje administracinio nusižengimo bylą nagrinėti apylinkės teismui iš naujo. 14.

40Kaip minėta, skunde keliamas klausimas ir dėl E. B. nepatraukimo administracinėn atsakomybėn pagal ANK 205 straipsnio 1 dalį, kuriame numatyta administracinė atsakomybė už buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimą. 15.

41Apygardos teismas patikrinęs apylinkės nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą šioje dalyje, konstatuoja, jog išvada, dėl E. B. kaip netinkamo subjekto administracinei atsakomybei kilti, padaryta skubotai, nepašalinus byloje esančių abejonių. 16.

42ANK 567 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad, nagrinėjant administracinio nusižengimo bylas, teismas privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus ir nustatant bylai svarbias aplinkybes. Nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas, turi būti laikomasi tiesioginio nagrinėjimo teisme principo, pagal kurį teismas, nagrinėdamas bylą, privalo išklausyti proceso šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, specialistų paaiškinimus ir eksperto išvadas, susipažinti su rašytiniais įrodymais, apžiūrėti daiktinius įrodymus, balsu perskaityti protokolus ir kitus dokumentus. Teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga teismui yra pateikta, teismas privalo būti aktyvus, siekdamas nustatyti byloje tiesą (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-18-693/2016, 2AT-27-976/2015 ir kt.). Tuo atveju, jeigu kyla prieštaravimai (abejonės) tarp jau surinktų duomenų, privalu imtis įstatyme numatytų veiksmų, kurie sudarytų sąlygas pašalinti prieštaravimus, abejones bei neaiškumus, nustatyti objektyvią tiesą byloje. 17.

43Apeliacinį skundą nagrinėjantis teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nesilaikė ANK 567 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo, nesiėmė visų priemonių tam, jog būtų nustatytos visos bylai reikšmingos aplinkybės, nesiėmė priemonių, jog būtų pašalintos abejonės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas E. B. pripažinto netinkamu subjektu administracinei atsakomybei kilti, tik atlikęs formalų bylos aplinkybių tyrimą, todėl skundžiamas procesinis sprendimas negali būti vertinamas nei kaip pakankamai pagrįstas, nei kaip teisingas. 18.

44Sutiktina su apylinkės teismo argumentu, jog esant situacijai, kai įmonės vadovo ir buhalterio pareigos yra atskirtos, už buhalterinės apskaitos netinkamą tvarkymą paprastai atsako ne vadovas, o buhalteris. Tačiau, nors pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai), tačiau, pagal teismų formuojamą praktiką, esant tam tikroms sąlygoms, atsako ir įmonės vadovas, nes buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam. Todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, tada jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-41/2012, 2K-569/2012, 2K-430/ 2013, 2K-7-176-303/2015). Įmonės vadovas už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą savarankiškai gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tais atvejais, kai įmonės vadovas sąmoningai pateikinėja buhalteriui suklastotus buhalterinės apskaitos dokumentus tam, kad jis juos įtrauktų į apskaitą, o įmonės buhalteris apie tai neinformuojamas, arba iš viso nepateikia buhalteriui dokumentų apie įmonėje įvykusias operacijas. Šiuo atveju įmonės vadovas daro nusikaltimą įmonės buhalterio rankomis, šiam nesuvokiant daromos veikos pavojingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-363/2014; 2K-277-696/2017). Nors šie išaiškinimai pateikti baudžiamosiose bylose, jas nagrinėjant kasacine tvarka, bet jie yra aktualūs ir šiuo atveju, todėl jais turi būti remiamasi. 19.

45Administracinio nusižengimo protokole nurodyta, jog apskaitos registruose buvo užregistruotos ne visos ūkinės operacijos ir įvykiai. Apylinkės teismas konstatuodamas, jog už šiuos buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimus yra atsakinga buhalterė, nesiaiškino, kodėl protokole minimi ūkiniai įvykiai ir operacijos nebuvo tinkamai užregistruoti, kas dėl to kaltas. Pažymėtina, jog apylinkės teismas, teigdamas, jog būtent buhalterei galimai turi kilti atsakomybė pagal ANK 205 straipsnį, jos dėl protokole nurodytų aplinkybių net neapklausė. Apygardos teismas šioje dalyje galėtų atlikti įrodymų tyrimą ir pašalinti esamas abejones, tačiau visgi sprendžia ir šioje dalyje administracinio nusižengimo bylą grąžinti apylinkės teismui nagrinėti iš naujo, nes, priešingu atveju (grąžinus tik dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 505 straipsnyje, o apygardos teisme išnagrinėjus dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 205 straipsnyje), galėtų būti pasunkinta administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens padėtis (pvz.: nusprendus, kad kaltinimai dėl abiejų administracinių nusižengimų pasitvirtino). 20.

46Taip pat skubotai, neišsiaiškinus reikšmingų aplinkybių, buvo padaryta apylinkės teismas išvada, kad surašius administracinio nusižengimo protokolą E. B. nedalyvaujant ir neįteikus jam priimto sprendimo (siunta grąžinta), neabejotinai buvo nepagrįstai apribota atsakomybėn traukiamo asmens galimybė pasinaudoti savo teisėmis (ANK 577 straipsnio 2 dalis). Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl ANK 608 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymo, administracinio nusižengimo protokolas gali būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant tik, kai administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui šaukimai yra įteikti ir kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo antrą kartą šaukiamas neatvyksta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-05-22 administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-31-693/2018). Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad E. B. kvietimai atvykti administracinio nusižengimo protokolo surašymui buvo siųsti du kartus: 2019-04-02 ir 2019-04-19 (b. l. 4, 8). Siųsta dviem adresais: deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ir į darbovietę UAB „I.“. Neįteikti grįžo tik laiškai, siųsti gyvenamosios vietos adresu (b. l. 5-7, 9-11). Byloje nėra duomenų, kad buvo neįteikti kvietimai, siųsti darbovietės adresu. Administracinio nusižengimo protokolas siųstas į E. B. darbovietę ir byloje taip pat nėra duomenų, kad jis grąžintas nepavykus jo įteikti adresatui. Pažymėtina ir tai, kad iš teismo posėdžio protokolo turinio matyti, jog E. B. neginčijo gavęs kvietimus ir/ar administracinio nusižengimo protokolą. Todėl neaišku, kodėl apylinkės teismas padarė išvadą dėl E. B. teisių, numatytų ANK 577 straipsnio 2 dalyje, pažeidimo. 21.

47Esant paminėtoms aplinkybėms, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28 nutarimas naikintinas ir byla grąžintina iš naujo nagrinėti apylinkės teisme. Apygardos teismas nepasisako dėl byloje surinktų duomenų vertinimo, kadangi visos reikšmingos bylos aplinkybės, taip pat ir skundo argumentai, turės būti įvertintos nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą iš naujo.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, 654 straipsniu,

Nutarė

49panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28 nutarimą ir grąžinti administracinio nusižengimo bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

50Nutarimas įsiteisėja jo paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Vitalija... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 4. 1.... 5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 6. Apylinkės teismas, išnagrinėjęs E. B. administracinio nusižengimo bylą,... 7. II. Apeliacinio skundo argumentai... 8. 3.... 9. Valstybinė mokesčių inspekcija nesutikdama su apylinkės teismo sprendimu... 10. 3.1.... 11. VMI nuomone, teismas, nagrinėdamas bylą ir priimdamas nutarimą, netinkamai... 12. 3.2.... 13. Nesutinka ir su argumentu, kad nebuvo tinkamai įteikti mokesčių... 14. 3.3.... 15. Taip pat nesutinka su teismo argumentu, kad E. B. nėra tinkamas subjektas,... 16. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nebuvo gauta.... 17. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. Skundas tenkinamas iš dalies. 5.... 19. Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį, apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 20. Apeliaciniame skunde keliamas UAB „I.“ vadovo E. B. nepatraukimo... 21. ANK 505 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, numatyta administracinė atsakomybė... 22. Iš skundžiamo nutarimo turinio matyti, kad sprendimas netraukti E. B.... 23. Su šia apylinkės teismo išvada apygardos teismas nesutinka. 10.... 24. Visų pirma, apylinkės teismo nurodomomis dviem pašto siuntomis (b. l. 7, 11)... 25. Antra, iš byloje esančių duomenų matyti, kad E. B., kaip įmonės vadovui,... 26. 11.1.... 27. mokesčių administratorius nurodymas 2018-07-02 Nr. (21.75-32)FR0706-4521:... 28. 11.2.... 29. mokesčių administratorius nurodymas 2018-07-12 Nr. (21.75-32)FR0706-4758:... 30. 11.3.... 31. mokesčių administratorius nurodymas 2018-07-24 Nr. (21.75-32)FR0706-4871:... 32. 11.4.... 33. mokesčių administratorius nurodymas 2018-08-23 Nr. (21.75-32)FR0706-5059:... 34. 11.5.... 35. mokesčių administratorius nurodymas 2018-09-14 Nr. (21.75-32)FR0706-5220,... 36. 11.6.... 37. l. e. p. generalinės direktorės prašymą 2018-09-24 VMI patenkino ir... 38. Taigi, iš išdėstytų aplinkybių matyti, kad įmonės vadovui buvo žinoma... 39. Apylinkės teismui nepagrįstai konstatavus, jog E. B. nekilo pareiga vykdyti... 40. Kaip minėta, skunde keliamas klausimas ir dėl E. B. nepatraukimo... 41. Apygardos teismas patikrinęs apylinkės nutarimo pagrįstumą ir teisėtumą... 42. ANK 567 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad, nagrinėjant administracinio... 43. Apeliacinį skundą nagrinėjantis teismas konstatuoja, jog pirmosios... 44. Sutiktina su apylinkės teismo argumentu, jog esant situacijai, kai įmonės... 45. Administracinio nusižengimo protokole nurodyta, jog apskaitos registruose buvo... 46. Taip pat skubotai, neišsiaiškinus reikšmingų aplinkybių, buvo padaryta... 47. Esant paminėtoms aplinkybėms, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 49. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-11-28 nutarimą ir grąžinti... 50. Nutarimas įsiteisėja jo paskelbimo dieną....