Byla B2-2632-343/2014
Dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ 2014 09 24 kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens UAB „Borta“ skundą dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ 2014 09 24 kreditorių susirinkimo nutarimo 2 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir

Nustatė

2

  1. Skundo, atsiliepimų į skundą esmė.

3UAB „Borta“ skunde prašo pripažinti negaliojančiu B AB spaustuvė „Spindulys“ 2014 09 24 kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu; patvirtinti statinio (unikalus Nr. ( - ) , adresas ( - ) )pardavimo tvarką nustatant, kad minėto statinio pradinė pardavimo kaina varžytynėse yra 40 000 Lt; kainos didinimo intervalas varžytynių metu – 3 proc. nuo pradinės turto pardavimo kainos, apvalinant iki sveiko skaičiaus; neįvykus varžytynėms, organizuoti antrąsias varžytynes, sumažinus paskutinę pradinę pardavimo kainą 50 proc.; neįvykus antrosioms varžytynėms, organizuoti trečiąsias varžytynes, sumažinus paskutinę pradinę pardavimo kainą 50 proc.; neįvykus trečiosioms varžytynėms kviesti kreditorių susirinkimą ir turto pardavimo kainas bei tvarką svarstyti jame. Teismui nepatvirtinus pardavimo tvarkos ir kainos perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 24 straipsnio 5 dalies pagrindu. Skunde (b.l. 3-9) nurodo, jog 2014 09 24 kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą: „Siekiant užtikrinti, kad statinys (unikalus Nr. ( - ) ) adresu ( - ) , būtų parduotas už maksimalią kainą, įpareigoti bankroto administratorių atlikti naujus statinio (unikalus Nr. ( - ) ) adresu ( - ) , kadastrinius matavimus, įregistruoti juos nekilnojamojo turto registre ir sudarius valstybinės žemės, reikalingos šiam statiniui eksploatuoti, nuomos sutartį, atlikti pakartotinį vertinimą“. Kadastriniai matavimai, žemės nuomos sutarties sudarymas ir kt. nutarime nurodyti veiksmai nėra būtini veiksmai šio bankrutavusios įmonės turto pardavimui. Nėra jokios pagrįstos ir racionalios priežasties finansuoti šios procedūros atlikimą eikvojant bankrutuojančios įmonės lėšas, tuo pačiu neribotam laikui vilkinant turto pardavimą, kreditorinių reikalavimų dengimą, mokant atlyginimą administratoriui bei patiriant kitas sąnaudas kreditorių sąskaita. Šiuo nutarimu tęsiamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kuriuo siekiama užvilkinti turto pardavimą ir išvengti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymo. Kadastrinių matavimų atlikimą nuo 2011 metų inicijavo UAB „Borta“ ir UAB „Kaminera“, tačiau administratoriaus ir banko veiksmais jis buvo blokuojamas. Įsiteisėjusiais sprendimais yra nustatyta, jog ginčo statinys nėra nugriautas ir turi būti parduotas viešosiose varžytynėse (Kauno apygardos teismo 2013 05 03 nutartis civ. byloje Nr. B2-852-343/2013, kuri įsiteisėjo 2013 06 28). Todėl kadastrinių matavimų klausimas nebėra aktualus. Tuo tarpu užsiėmimas būsimo pirkėjo reikalų tvarkymu neatitinka nei administratoriaus funkcijų, nei bankroto proceso tikslų ir paskirties. Skundžiamas nutarimas sąlygos tolesnį bankroto procedūrų vilkinimą, kadangi jau esanti praktika leidžia teigti, jog nebus rastas matininkas, galintis tai atlikti, kadangi statinio likučiai yra iš dalies užkasti, apversti statybinėmis šiukšlėmis. Reikės inicijuoti papildomas procedūras – statinio atkasimą, ko atlikti, prasidėjus šaltajam metų laikui, bus neįmanoma, todėl šie darbai bus atidėti neapibrėžtam terminui. Analogiškus reikalavimus kels ir turto vertintojai. Reikės arba iš naujo atkasti, arba organizuoti apsaugą. Tokiu būdu yra užprogramuojamas tolesnis turto pardavimo vilkinimas bei įmonės lėšų eikvojimas. Parduotino turto vertė yra nedidelė, kadangi statinys dalinai yra nugriautas, likusi dalis pamatų, statinio baigtumo procentas yra labai nedidelis. Reikalaujamų procedūrų kaštai, tikėtina, gali viršyti gautiną kainą už šio turto pardavimą, kas prieštarauja kreditorių interesams. Pabrėžia, kad nustatyta kaina pagal gautus pasiūlymus esant pirkėjų paklausai gali būti didinama neribotai ir be nurodytų procedūrų. Pamini, jog bankas pradinės turto pardavimo kainos nei karto nekvestionavo. Lietuvos Apeliacinis teismas 2013 06 28 nutartyje civ. byloje Nr.2-1747/2013 konstatavo: „ ... nustatyta aplinkybė, jog pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ) , nėra nugriautas. Akivaizdu, jog esant Nekilnojamojo turto registro duomenų, kad įmonei priklauso nekilnojamasis turtas, sutinkamai su įstatymo nuostatomis, bankroto administratorius turi imtis veiksmų, kad tokį turtą realizuoti ir gauti pajamų. Todėl yra logiškas, nuoseklus, įstatymų reikalavimus atitinkantis bankroto administratoriaus pateiktas pasiūlymas kreditorių susirinkimui nustatyti ginčo statinio – pamatų pardavimo kainą, turtą pardavinėti iš varžytynių, nepardavus turto varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo“. Nepaisant priimtų sprendimų, ginčo statinys ir toliau nebuvo ir nėra pardavinėjamas. 2014 01 31 kreditorių susirinkimas nusprendė apskritai nepritarti minėto turto pardavimui. UAB „Borta“ apskundus šį nutarimą, jis buvo panaikintas kaip neteisėtas. Apeliacinis teismas 2014 06 26 nutartyje civ. byloje Nr. 2-1177/2014 konstatavo, kad bankroto administratorius turi imtis veiksmų tokį turtą realizuoti ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka. Apeliacinis teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog bankas iš esmės blokuoja ĮBĮ 33 straipsnyje įtvirtintos nuostatos įgyvendinimą parduoti likviduojamos įmonės turtą, dėl ko dirbtinai ištęsiamas bankroto procesas, įmonės kreditoriai patiria nuostolius, nes administratoriui mokamas atlyginimas, todėl mažėja kreditorių reikalavimams patenkinti skirta pinigų suma, daroma žala kreditoriams. Kreditorių susirinkimą tikslu nustatyti parduodamo turto kainą buvo vilkinama sušaukti, nors UAB „Borta“ pasiūlė nutarimo projektą, tačiau jis nebuvo įtrauktas į nutarimų projektus, pasiūlytus 2014 07 22 kreditorių susirinkimui. 2014 07 22 kreditoriai priėmė nutarimą atlikti statinio vertinimą, tačiau turto įvertinti nepavyko dėl neatnaujintų kadastrinių duomenų. Nors 2014 09 24 susirinkimui buvo pateiktas nutarimo projektas patvirtinti turto pardavimo iš varžytynių tvarką, tačiau bankas ir vėl blokavo šio nutarimo priėmimą. Daro išvadą, jog skundžiamu nutarimu ir toliau sistemingai siekiama išvengti daugiau nei prieš metus teismo vienareikšmiškai suformuluotų įpareigojimų, tuo darant žalą įmonei ir jos kreditoriams. Tesimų praktikoje laikomasi pozicijos, jog kreditorių kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos išraiška. Vis tik tam tikrais atvejais, kai tampa akivaizdu, jog kreditoriai dėl tam tikrų priežasčių (subjektyvių ar objektyvių) negali priimti teisėto sprendimo klausimu, kuris priskirtas kreditorių susirinkimo kompetencijai, teismų praktikoje pripažįstama teismo teisė tokius klausimus išspręsti iš esmės. Šioje byloje yra susiklosčiusi tokia situacija, kai dominuojančio kreditoriaus veiksmai sąlygoja bankrutuojančios įmonės turto pardavimo klausimo vilkinimą neapibrėžtam terminui. Banko veiksmų kryptingumas jau ne kartą yra konstatuotas įsiteisėjusiose nutartyse, ginčijamas nutarimas patvirtina šių veiksmų tęstinumą sąlygojant žalą kreditoriams. Todėl UAB „Borta“ prašo patvirtinti pardavimo iš varžytynių tvarką ir nustatyti pradinę kainą taip kaip UAB „Borta“ pasiūlė.

4Atsiliepime į skundą Danske bank A/S nesutinka su skundu, prašo jį atmesti (b.l. 22-27).

5Nurodo, kad ginčijamu nutarimu yra imtasi veiksmų, kad ginčo statinys būtų realizuotas ĮBĮ nustatyta tvarka. Minėtos nutartys panaikino kreditorių susirinkimo nutarimus, todėl atskiro jų vykdymo nereikia, o 2014 06 26 nutarties įpareigojimas sušaukti kreditorių susirinkimą yra įvykdytas 2014 09 24 sušaukus kreditorių susirinkimą. Šioje nutartyje teismas pabrėžė, kad tik patys kreditoriai yra kompetentingi spręsti dėl turto kainos ir jo pardavimo tvarkos. Turto vertintojas nurodė jog turto vertinimas yra galimas tik atlikus kadastrinius matavimus, jo nuomone, statinio pardavimas dabartinėje būklėje apskritai yra mažai tikėtinas. Atlikus kreditorių nutarime nurodytus veiksmus, statinio pardavimo procese potencialiai dalyvautų daugiau pirkėjų, kas sąlygotų didesnę pardavimo kainą. Šiuo metu Nekilnojamojo turto registre fiksuotos aplinkybės, kad ginčo statinys yra nugriautas, yra paremtos 2009 metų kadastrinių matavimų byla. Tik esant atitinkamiems kadastro duomenims, atlikus atitinkamą vertinimą bei sudarius atitinkamą žemės sklypo nuomos sutartį, bus faktiškai galima turtą realizuoti, užtikrinant didžiausią galimą jo pardavimo kainą. Pati pareiškėja skunde pripažįsta, kad buvo ėmusis aktyvių veiksmų atlikti šio statinio kadastrinius matavimus ir jo registravimo Nekilnojamojo turto registre procedūras. Taigi, pati pareiškėja pripažįsta, kad tokie veiksmai faktiškai yra būtini, siekiant atitinkamo šio turto realizavimo. Akcentuoja ir tai, kad kreditoriai 2014 05 30 kreditorių susirinkime patvirtino galutinę išlaidų sąmatą iki bankroto proceso pabaigos, todėl dėl skundžiamo nutarimo įgyvendinimo kreditoriai nepatirs papildomų išlaidų, kurios būtų skirtos administratoriui. Skundžiamo nutarimo įgyvendinimui nereikės skirti jokių kitų esminių išlaidų ar didelių laiko sąnaudų. Todėl ginčijamu nutarimu kreditorių interesai nėra pažeisti. Teismas negali nustatyti parduodamo turto tvarkos ir kainos, nes turto realizavimo klausimas priskirtinas kreditorių susirinkimo kompetencijai. 2014 06 26 nutartimi teismas aiškiai pabrėžė, jog šį klausimą turi išspręsti kreditoriai.

6II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės.

72014 09 24 įvyko B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimas, kuris antruoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą: „Siekiant užtikrinti, kad statinys (unikalus Nr. ( - ) ) adresu ( - ) , būtų parduotas už maksimalią kainą, įpareigoti bankroto administratorių atlikti naujus statinio (unikalus Nr. ( - ) ) adresu ( - ) , kadastrinius matavimus, įregistruoti juos nekilnojamojo turto registre ir, sudarius valstybinės žemės, reikalingos šiam statiniui eksploatuoti, nuomos sutartį, atlikti pakartotinį vertinimą“ (b.l. 29-30).

82014 05 30 įvyko B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimas, kuris antruoju darbotvarkės klausimu Nutarė „Nuo nutarimo priėmimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro visoms B AB spaustuvė „Spindulys“ išlaidoms, įskaitant bankroto administratoriaus atlyginimą, išskyrus teisines paslaugas, nustatyti 15 000 Lt plius visi mokėtini mokesčiai sąmatą“ (b.l. 33-35).

  1. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.

9Skundas atmestinas.

10UAB „Borta“ nuomone, skundžiamas B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas, neteisėtas, prieštaraujantis įsiteisėjusiems teismų sprendimams ir kreditorių interesams. Nurodo tokius argumentus: pirma, kadastriniai matavimai, žemės nuomos sutarties sudarymas ir kt. nutarime nurodyti veiksmai nėra būtini veiksmai šio bankrutavusios įmonės turto pardavimui. Yra užprogramuojamas tolesnis bankroto procedūrų vilkinimas, nes reikės inicijuoti papildomas procedūras – statinio atkasimą, ko atlikti, prasidėjus šaltajam metų laikui, bus neįmanoma, todėl šie darbai bus atidėti neapibrėžtam terminui. Analogiškus reikalavimus kels ir turto vertintojai. Reikės arba iš naujo atkasti, arba organizuoti apsaugą. Turto vertė yra nedidelė. Antra, nėra jokios pagrįstos ir racionalios priežasties finansuoti šios procedūros atlikimą eikvojant bankrutuojančios įmonės lėšas, tuo pačiu neribotam laikui vilkinant turto pardavimą, kreditorinių reikalavimų dengimą, mokant atlyginimą administratoriui bei patiriant kitas sąnaudas kreditorių sąskaita. Trečia, skundžiamu nutarimu tęsiamas piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kuriuo siekiama užvilkinti turto pardavimą ir išvengti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymo.

11Teismas su nurodytais argumentais nesutinka ir štai dėl ko: pirma, pareiškėja (kreditorius bankroto byloje) UAB „Borta“ nenurodo jokių procedūrinių, ar teisės normų pažeidimų priimant skundžiamą nutarimą. Skundo argumentai yra susiję tik su kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimu. Teismas kreditorių teisių ir teisėtų intereso pažeidimų nenustatė.

12Antra, Lietuvos Apeliacinis teismas 2014 06 26 nutartyje civ. byloje Nr. 2-1177/2014 konstatavo, kad bankroto administratorius turi imtis veiksmų tokį turtą (pamatų likučiai) realizuoti ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta tvarka. ĮBĮ 33str. 1d. 2p. nustato, jog bankrutavusios įmonės nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. ĮBĮ 23str. 1d. 5p. nustato, jog kreditorių susirinkimas tvirtina įmonės turto pardavimo kainą. Praktikoje pripažįstama, jog tvirtinti bankrutavusios įmonės turto pardavimo kainą yra įmonės kreditorių diskrecijos teisė. Tai pabrėžė ir Lietuvos Apeliacinis teismas minėtoje 2014 06 26 nutartyje, nurodydamas, kad tik patys kreditoriai yra kompetentingi spręsti dėl turto kainos ir jo pardavimo tvarkos. Pažymėtina, jog praktikoje yra įprasta, kai kreditoriai, siekdami maksimalios kainos už parduodamą turtą nustatymo, kreipiasi į turto vertintojus. Taip buvo pasielgta ir šioje byloje. Buvo gautas turto vertintojo atsakymas dėl turto vertinimo. Kreditoriai, atsižvelgę į tai, kad Turto vertintojas nurodė, jog turto vertinimas yra galimas tik atlikus kadastrinius matavimus (b.l. 31) ir priėmė skundžiamą nutarimą, kuris teismo vertinimu yra ir logiškas, ir pagrįstas. Tuo tarpu skundo argumentai, kad tokie veiksmai yra nebūtini, kad reikės vykdyti pamatų atkasimo darbus, kad dabar žiema ir bankroto procedūros užsitęs neapibrėžtam terminui yra tik deklaratyvaus pobūdžio pamąstymai, nes jiems patvirtinti nepateikti jokie įrodymai. Argumentą, kad nėra pagrįstos ir racionalios priežasties finansuoti šios procedūros atlikimą paneigia Turto vertintojo atsakymas dėl turto vertinimo. Sekant UAB „Borta“ logika, niekuomet nebūtų racionalios ir pagrįstos priežasties finansuoti bet kokios įmonės nekilnojamojo turto vertinimą, tačiau praktikoje yra priešingai – turto vertės nustatymui kviečiami ekspertai.. Atkreiptinas dėmesys, kad nėra pateikta ir jokių įrodymų, kad šio turto kaina yra maža ir kaip pareiškėja nustatė, kad kaina yra maža.

13Nepagrįstas yra ir argumentas, jog bus patiriamos papildomos sąnaudos mokant atlyginimą administratoriui, kadangi kreditoriai 2014 05 30 kreditorių susirinkime patvirtino galutinę išlaidų sąmatą iki bankroto proceso pabaigos, todėl dėl skundžiamo nutarimo įgyvendinimo kreditoriai nepatirs papildomų išlaidų, kurios būtų skirtos administratoriui. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad skundžiamo nutarimo įgyvendinimui reikės skirti esmines išlaidas ar, kad tam reikės didelių laiko sąnaudų.

14Trečia, teismo vertinimu, skundžiamu nutarimu nėra nei piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi, nei siekiama užvilkinti turto pardavimą ir išvengti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymo, kadangi pareiškėjos nurodytomis nutartimis tik buvo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimai, todėl jų atskiro įvykdymo nereikia, o įpareigojimas sušaukti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo yra įvykdytas. Pripažintina, jog, atlikus kreditorių nutarime nurodytus veiksmus, statinio pardavimo procese potencialiai dalyvautų daugiau pirkėjų, kas sąlygotų didesnę pardavimo kainą, nes šiuo metu Nekilnojamojo turto registre fiksuotos aplinkybės, kad ginčo statinys yra nugriautas paremtos 2009 metų kadastrinių matavimų byla. Teismo vertinimu, tik esant atitinkamiems kadastro duomenims, atlikus atitinkamą vertinimą bei sudarius atitinkamą žemės sklypo nuomos sutartį, bus faktiškai galima turtą realizuoti, užtikrinant didžiausią galimą jo pardavimo kainą.

15Atmetus reikalavimą pripažinti nutarimą negaliojančiu, netenkinamas ir reikalavimas nustatyti parduodamo turto kainą ir tvarką. Atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, kad 2014 06 26 Lietuvos Apeliacinio teismo nutartimi yra konstatuota, jog teismas negali nustatyti parduodamo turto tvarkos ir kainos, nes turto realizavimo klausimas priskirtinas kreditorių susirinkimo kompetencijai ir todėl panaikinta atitinkama teismo nutartis, todėl pakartotinis tokio paties reikalavimo teikimas vertintinas kaip piktnaudžiavimas savo teisėmis.

16III. Dėl bylinėjimosi išlaidų.

17Prašymų priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra pateikta.

18IV. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

19Laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos.

20Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str., teismas

Nutarė

21skundą atmesti.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė,... 2.
  1. Skundo, atsiliepimų į skundą esmė.
...
3. UAB „Borta“ skunde prašo pripažinti negaliojančiu B AB spaustuvė... 4. Atsiliepime į skundą Danske bank A/S nesutinka su skundu, prašo jį atmesti... 5. Nurodo, kad ginčijamu nutarimu yra imtasi veiksmų, kad ginčo statinys būtų... 6. II. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės.... 7. 2014 09 24 įvyko B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimas,... 8. 2014 05 30 įvyko B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimas,... 9. Skundas atmestinas.... 10. UAB „Borta“ nuomone, skundžiamas B AB spaustuvė „Spindulys“... 11. Teismas su nurodytais argumentais nesutinka ir štai dėl ko: pirma,... 12. Antra, Lietuvos Apeliacinis teismas 2014 06 26 nutartyje civ. byloje Nr.... 13. Nepagrįstas yra ir argumentas, jog bus patiriamos papildomos sąnaudos mokant... 14. Trečia, teismo vertinimu, skundžiamu nutarimu nėra nei piktnaudžiaujama... 15. Atmetus reikalavimą pripažinti nutarimą negaliojančiu, netenkinamas ir... 16. III. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 17. Prašymų priteisti bylinėjimosi išlaidas nėra pateikta.... 18. IV. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 19. Laikinosios apsaugos priemonės nebuvo taikytos.... 20. Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str.,... 21. skundą atmesti.... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...