Byla B2-852-343/2013
Dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ 2012 06 29 kreditorių susirinkimo nutarimo 6 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant UAB „Borta“ atstovui adv. Deividui Valiuliui, trečiojo asmens Danske Bank A/S atstovui adv. Konradui Fabijanskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo trečiojo asmens UAB „Borta“ skundą dėl B AB spaustuvė „Spindulys“ 2012 06 29 kreditorių susirinkimo nutarimo 6 darbotvarkės klausimu pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir

Nustatė

2UAB „Borta“ skundu prašo pripažinti negaliojančiu B AB spaustuvė „Spindulys“ 2012 06 29 kreditorių susirinkimo nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu. Skunde UAB „Borta“ nurodo, kad 2012 06 29 kreditorių susirinkimas skundžiamu klausimu nutarė „Įpareigoti bankroto administratorių: 1. Užbaigti sunaikinto statinio, unikalus Nr.(duomenys neskelbtini), griovimo ir išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro procedūrą, užtikrinti griovimo darbų (atliktinų 2008-05-15 leidimo nugriauti statinį Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu) užbaigimą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2011-11-10 rašte „Dėl pažymos apie statinio nugriovimą“, Nr. (duomenys neskelbtini), įtvirtintus nurodymus ir griovimo projekto reikalavimus; 2. Organizuoti nugriovimo darbų rangovo parinkimo konkursą ir sudaryti rangos paslaugų sutartį su mažiausią rangos paslaugos kainą pasiūliusiu rangovu; 3. Nustatyti, kad Rangos sutartimi sulygtas rangovo atlyginimas yra BAB spaustuvė „Spindulys“ administravimo išlaidos“. Šis nutarimas yra priimtas pažeidžiant kreditorių teises ir teisėtus interesus, nes yra priimtas nutarimas ne parduoti bankrutuojančios įmonės turtą ir gauti pajamų, o jį nugriauti ir patirti tik išlaidas, kas akivaizdžiai pažeidžia imperatyvias ĮBĮ 33 str. nuostatas, Bankrutavusios ar bankrutuojančios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo nuostatas. Spaustuvės vardu yra įregistruotas nekilnojamasis turtas – gamybinis pastatas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini). Šio statinio nugriovimui 2008 m. buvo išduotas leidimas. Kadangi šis statinys iki bankroto bylos iškėlimo buvo nugriautas ne visiškai, jis vis dar laikytinas nekilnojamojo turto objektu ir atitinkamai yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Tai pripažįsta ir administratorius, kuris 2012 06 29 kreditorių susirinkime pateikė pasiūlymą šį turtą parduoti ir gauti pajamas. Tai patvirtina ir Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 11 10 raštas Nr. (duomenys neskelbtini). ĮBĮ 33-35 str., str. nustato, kad visas bankrutuojančios įmonės turtas parduodamas, o lėšos nukreipiamos kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti. Įstatymas nustato, kad įmonės nekilnojamasis turtas parduodamas iš Varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka; kito ir neparduoto dviejose varžytynėse turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Vadinasi ginčo turtas turi būti parduodamas varžytynėse. Tuo tarpu buvo priimtas nutarimas jį sunaikinti patiriant papildomų išlaidų. Tokio nutarimo neteisėtumą patvirtina ir Aprašas, kuriuo vadovaujantis parduodamas nekilnojamasis turtas. Aprašo 7p. numato, kad kreditorių susirinkimas tvirtina turto pardavimo tvarką ir pradinę turto pardavimo kainą, t.y. kreditorių susirinkimas apskritai neturi teisės spręsti, ar bankrutavusios įmonės turtą reikalinga parduoti varžytynėse. Todėl susirinkime galėjo būti tik sprendžiama dėl pradinės kainos nustatymo, o dėl banko pasiūlyto nutarimo projekto apskritai negalėjo būti balsuojama. Trečia, nutarimas pažeidžia įmonės ir kreditorių interesus, nes bankroto proceso tikslas yra gauti kuo daugiau lėšų, kurias būtų galima skirti atsiskaitymui su kreditoriais. Prieš susirinkimą buvo gautas UAB „Jungtinis turto centras“ pasiūlymas šį turtą įsigyti už pradinę 10 000 EUR kainą. Ketvirta, nors administratorius pagarsino Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 11 10 raštą Nr. (duomenys neskelbtini), tačiau jis negali būti vertinamas kaip imperatyvus įpareigojimas visiškai nugriauti statinį. Raštu yra tik suteikta informacija, kokie darbai turėtų būti atlikti, norint gauti iš skyriaus pažymą apie statinio nugriovimą. Tokia pažyma būtų pagrindas išregistruoti miginėtą statinį iš nekilnojamojo turto registro. Penkta, skundžiamas nutarimas priimtas išimtinai tik vieno kreditoriaus – banko balsais ir tik jo interesais, pastarajam siekiant neteisėtomis priemonėmis perimti viso žemės sklypo, kuriame yra ginčo statinys, nuomos teisę iš valstybės. Ginčo statinys yra žemės sklype, kuris priklauso valstybei, patikėjimo teise valdomas nacionalinės žemės tarnybos. Visas šis sklypas išnuomotas atsakovei 2007 07 10 valstybinės žemės nuomos sutarties pagrindu. Sklype yra 3 nekilnojamojo turto objektai: du iš jų priklauso bankui, ir vienas – ginčo, kuris priklauso atsakovei. Nugriovus ginčo statinį, bankas įgytų teisę ne aukciono tvarka išsinuomoti šį žemės sklypą iš valstybės. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad žemės sklypo nuomos teisė dar vis įregistruota atsakovės vardu. Atsakovės nuosavybės teisė į statinius kartu lemia ir atsakovės turtinę nuomos teisę, kuri CK 1.97 str. prasme taip pat laikytina turtu. Nacionalinė žemės tarnyba 2011 10 12 raštu yra nurodžiusi, kad kadangi yra nekilnojamojo turto objektai, priklausantys skirtingiems savininkams, tai žemės nuomos sutartis bus pakeista išskyrus sklypo dalis, reikalingas kiekvienam iš savininkų turtui eksploatuoti.

3Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas nurodė, kad skundą palaiko, papildomai paaiškino, kad bankas pigiai spekuliuoja įrašu registre, kad statinys yra nugriautas. Pažymėjo, kad statybų inspekcija nei įpareigojo statinį nugriauti, nei išdavė pažymą, kad ginčo statinys nugriautas. Prima facia aplinkybė yra tai, kad ginčo statinys yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, o kiti įrašai yra tik kaip informacija. Įrašas, kad statinys nugriautas yra padarytas kadastrinių matavimų išdavoje. Nepagrįsti teiginiai, kad nežinia kur ekspertas buvo, nes buvo be GPS įrangos ir kitų matavimo prietaisų. Ginčo statinys yra miesto centre, viduryje kitų žemės sklypų. Yra faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuris rodo, kad buvo viskas pamatuota, suregistruota, suskaičiuota ir nufotografuota.

4Atsiliepime į skundą administratorius nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo jį atmesti (t.1, b.l. 74-76). Administratoriaus nuomone, tokio nekilnojamojo turto, kuris nurodytas registre – statinys 4 aukštų, 1455,55 kv.m. bendro ploto, 8462 kub.m. tūrio gamybinio pastato nėra ir tai patvirtina 2009 01 07 registruota kadastro žyma „nugriautas“. Todėl kreditoriai negalėjo spręsti dėl neegzistuojančio pastato pardavimo. Neegzistuojant pastatui nebaigti griauti jo pamatai neatitinka nekilnojamojo daikto teisinio režimo reglamentavimo nuostatų, nes perkėlus į kitą vietą, pamatų fizinė vertė nesikeičia. Bankas, būdamas teisėtu ginčo žemės sklypo valdytoju (nuomos teisės pagrindu) turi teisę savo esamą valdymo teisę ginti (CK 4.34str. 1d.). Nugriauto pastato pamatų faktinis buvimas lemia banko valdymo teisės pažeidimą – trukdymą valdyti daiktą (CK 4.35str. 1d.) ir tai patvirtina Nacionalinės žemės tarnybos 2011 10 12 raštas Nr. (duomenys neskelbtini). Bankas, teikdamas nutarimo projektą ir už jį balsuodamas, teisėtai ir pagrįstai naudojosi kreditoriui suteikta neturtine teise ir tokiu būdu/veiksmu gynė savo pažeistą valdymo teisę. Pažymi, kad bankas, perimdamas nuomos turtinę teisę į žemės sklypą, negalėjo tikėtis, kad jo teisėtam valdymui iškils kliūtys, todėl atsakovei, nepašalinus pažeidimų, bankas įgis teisėtą ir pagrįstą teisę į turto perleidimo sandorio kainos sumažinimą ar sandorio nutraukimą, nes tokie daikto valdymo pažeidimai paneigia daikto įgijėjo teisėtus lūkesčius. UAB „Jungtinis turto centras“ pasiūlymas nesvarstytinas, nes atsakovė neturi pastato, kurį siūlo nupirkti UAB „Jungtinis turto centras“, todėl parduoti negali. Šiuo metu egzistuoja tik turto išregistravimo problema, kuriai trukdo ne iki galo realizuotas pastato nugriovimo projektas – nebaigti išmontuoti pamatai ir nesutvarkyta statybvietė. Administratorius nesiūlė nebaigtų griauti pamatų parduoti kaip nekilnojamojo turto. Iš varžytynių gali būti parduodamas ir kilnojamasis turtas. Pamatų turėjimo kito asmens valdomame žemės sklype faktas nesukuria teisės pamatų turėtojui šiuos pamatus panaudoti statyboms ir, nepažeidžiant teisėto žemės sklypo valdytojo teisių, perimti valdyti žemės sklypo dalį.

5Atsiliepimu į skundą Danske bank A/S nesutinka su skundu, prašo jį atmesti (t.1, b.l. 37-42). Nurodo, kad „Spindulys‘ atliko griovimo darbus pagal leidimą nugriauti statinį Nr. (duomenys neskelbtini) ir ginčo statinį nugriovė. 2011 06 06 turto perdavimo – priėmimo aktu bankas priėmė nuosavybėn pastatą ir kt. inžinerinius statinius, bei žemės nuomos teisę, esančius (duomenys neskelbtini). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012 06 07 pažymoje neįvardinimas ginčo pastato nereiškia šio pastato nenugriovimo, nes pastatas buvo fiziškai sunaikintas. B AB „Spindulys“ ginčo statinio griovimą pradėjo dar iki bankroto bylos iškėlimo. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūros skyrius 2011 11 10 rašte (bankroto byla įmonei iškelta 2009 09 10) dėl pažymos apie statinių nugriovimą nurodė, kad yra likę dalis pamatų ir nesutvarkyta teritorija. Ginčo pastato griovimo proceso užbaigimas nebuvo iki galo atliktas. Nurodo, kad ginčo pastatas yra fiziškai sunaikintas ir nebeegzistuoja. Ginčo pastatui 2009 01 07 nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos pagrindu registruota kadastro žyma „nugriautas“. Tai reiškia, kad pastatas neegzistuoja de facto. Įrašas apie šį pastatą nėra pašalintas tik dėl to, kad griovimo procedūra nėra baigta pagal reikalavimus – neiškeltos pamatų liekanos ir nesutvarkyta teritorija. Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys yra teisingi, kol jie įstatymo nustatyta tvarka nėra nuginčyti (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str.). Šie duomenys aiškiai įtvirtina, kad ginčo pastatas yra nugriautas ir neegzistuoja, o turtui neegzistuojant, administratorius neturi pareigos jį pardavinėti kaip nekilnojamojo turto objekto. Bankas kaip kreditorius turėjo teisę pateikti pasiūlymą dėl nugriauto pastato griovimo proceso užbaigimo teisės aktų nustatyta tvarka, o kreditorių susirinkimas priimti šiuo klausimu sprendimą. Priimant skundžiamą nutarimą nebuvo pažeistos ĮBĮ nuostatos, už nutarimą balsavo 68,80 proc. balsų. Bankas perėmė nuomos teisę į žemės sklypą tikėdamasis, kad daugiau nėra ir ateityje neatsiras kitų asmenų, galinčių turėti teisę į žemės sklypo ar jo dalies nuomą. Nei akte, nei 2011 01 27 kreditorių susirinkimo nutarime 3 darbotvarkės klausimu nebuvo nurodyta, kad bankui perleidžiama nuomos teisė į ne visą žemės sklypą, nenurodant, kad vėliau gali atsirasti aplinkybių dėl kurių banko įgytas turtas gali būti sumažintas arba apribotas. Bankas, perimdamas turtą, vertino nuomos teisę į visą žemės sklypą kaip nedalomą turtinį vienetą, kurio tinkamam disponavimo užtikrinimui B AB „Spindulys“ atliks visus reikalingus veiksmus, įskaitant ir nugriautų pastatų (tame tarpe ir ginčo pastato) griovimo proceso užbaigimą ir išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro teisės aktų nustatyta tvarka. Kad pažeidžiami kreditorių interesai teiginiai yra nepagrįsti, nes pirma, bankas jau yra perėmęs viso žemės sklypo nuomos teisę, todėl nugriauto statinio griovimo proceso užbaigimas negali būti laikomas pagrindu, kuriuo bankas įgis teisę perimti nuomos teisę į visą žemės sklypą; antra, UAB „Borta“ nepagrįstai teigia, kad kol žemės sklype yra B AB „Spindulys“ priklausantis statinys, tai viso žemės sklypo nuomos teisė negali būti perduota tik dalies statinių, esančių žemės sklype, savininkui; trečia, kadangi bankui perduota nuomos teisė į visą žemės sklypą, tai B AB „Spindulys“ turi užbaigti sunaikinto pastato nugriovimo ir išregistravimo procesą, kad bankui būtų užtikrinta galimybė įgyvendinti nuosavybės teisę į jam perleistą turtą. Skundo turinys liudija, kad UAB „Borta“ į teismą kreipėsi ne siekdama apginti pažeistą teisę. Pirma, UAB „Borta“ finansinis reikalavimas jokiu būdu nebūtų patenkintas, nes ji yra trečioje eilėje; antra, realiai yra atstovaujama UAB „Jungtinis turto centras“ interesams, neaiškiomis aplinkybėmis ir pagrindu prie protokolo yra pateiktas UAB „Jungtinis turto centras“ 2012 06 27 raštas; trečia UAB „Borta“ atstovauja tas pats advokatas, kuris turi priešingų interesų B AB „Spindulys“ atžvilgiu, nes tas pats advokatas spaudė administratorių atsisakyti ieškinio atstovo atstovaujamai įmonei UAB „Kaminera“; akivaizdu, kad UAB „Borta“ ir UAB „Jungtinis turto centras“ nesąžiningomis priemonėmis siekia apsunkinti banko galimybę įgyvendinti nuosavybė teises į statinius ir nuomos teisę į žemės sklypą.

6Teismo posėdžio metu banko atstovas nurodė, kad registro duomenyse yra žyma „nugriautas“, ekspertizės išvadą prašo vertinti kritiškai, nes nebuvo atlikti tyrimai, medžiagą ekspertui pateikė viešbučio darbuotoja, ekspertas nepaaiškino, ar iš tikrųjų apžiūrėjo tą konkrečią vietą, yra faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kad tai yra statybinis laužas, turtas neatsispindi įmonės balanse, bankas tikėjosi naudotis perimtu turtu be trukdymų.

7Skundas patenkintinas.

82012 06 29 įvyko B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimas (b.l. 11-17, t.1). Susirinkimas šeštuoju darbotvarkės klausimu „ Dėl likusių nenugriautų pastato pamatų (duomenys neskelbtini)“ priėmė nutarimą - „Įpareigoti bankroto administratorių: 1. Užbaigti sunaikinto statinio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), griovimo ir išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro procedūrą, užtikrinti griovimo darbų (atliktinų 2008-05-15 leidimo nugriauti statinį Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu) užbaigimą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2011-11-10 rašte „Dėl pažymos apie statinio nugriovimą“, Nr. (duomenys neskelbtini), įtvirtintus nurodymus ir griovimo projekto reikalavimus; 2. Organizuoti nugriovimo darbų rangovo parinkimo konkursą ir sudaryti rangos paslaugų sutartį su mažiausią rangos paslaugos kainą pasiūliusiu rangovu; 3. Nustatyti, kad Rangos sutartimi sulygtas rangovo atlyginimas yra BAB spaustuvė „Spindulys“ administravimo išlaidos“. Su šiuo nutarimu nesutinka kreditorė UAB „Borta“, prašo jį panaikinti. Klausimas, kurį reikia išspręsti yra – ar pastatas unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini) ir priklausantis B AB spaustuvė „Spindulys“ yra nugriautas, ar sklype esančios likusios konstrukcijos yra šio statinio pamatai.

9Dėl statinio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) egzistavimo

10Iš Nekilnojamojo turto Registro duomenų banko išrašo (b.l. 18-22, t.1) matyti, jog pastatas, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esantis (duomenys neskelbtini) yra B AB spaustuvė „Spindulys“ nuosavybė. Kad pastatas nėra nugriautas patvirtina Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 11 10 raštas (b.l. 23, t.1), kuriame nurodoma, kad apžiūrėjus statybvietę, nustatyta, jog ginčo pastatas nugriautas ne visas, yra likę dalis pastato pamatų. Teismui paskyrus statybinę ekspertizę, ekspertas padarė išvadą, jog likę konstrukcijos yra pastato, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pamatai (jų dalis), bei kad laikyti, jog tas pastatas yra nugriautas yra negalima, kadangi statinio laikančiosios konstrukcijos nėra nugriautos iki 0,5 m. nuo žemės paviršiaus, kaip tai numato statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:202 „Statinio statybos rūšys“; likusios statinio konstrukcijos taip pat atitinka nekilnojamojo daikto požymius ir jų matmenys yra žymiai didesni negu statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ nustatyti minimalūs statinių matmenys (b.l. 30-49). Be to, teismo posėdžio metu ekspertas patvirtino, kad jo išvada yra kategoriška – ginčo pastatas nėra nugriautas.

11Pažymėtina, kad ir Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto žemėtvarkos skyrius 2011 10 12 rašte (b.l. 25, t.1) nurodė, kad ir tarnybos pozicija yra ta, kad B AB spaustuvė „Spindulys“ turi nekilnojamojo turto objektą žemės sklype ir kad jam būtina suformuoti žemės sklypo dalies plotą. Kartu teismas pažymi tą aplinkybę, jog įrašas Nekilnojamojo turto registre (b.l. 18-22) p. 10.1, kad ginčo pastatas yra nugriautas vertintinas kaip kadastrinių matavimų išdava, tam tikra informacija, nes kaip seka iš kitų duomenų, toks įrašas nėra pakankamas ginčo statinį pripažinti nugriautu ir jį išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro duomenų (Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2011 11 10 raštas (b.l. 23, t.1)). O kaip žinia, kol įrašas nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje nėra nuginčytas, tol jis laikomas teisingu. Šiuo atveju ginčo pastatas nėra išregistruotas iš nekilnojamojo turto registro, vadinasi jis yra.

12Teismas nesutinka su banko teiginiu, kad jis perėmė nuomos teisę į žemė sklypą, kuriame nėra statinių, priklausančių kitiems savininkams, kadangi tokį teiginį paneigia nekilnojamojo turto duomenų registro duomenys.

13Taigi, teismas, įvertinęs anksčiau nurodytus įrodymus, sprendžia, kad yra nustatyta, jog pastatas, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), nėra nugriautas. Tuo pačiu tai paneigia banko argumentą, kad statinys yra nugriautas.

14Dėl kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo

15Įmonių bankroto procedūros sutinkamai su ĮBĮ nuostatomis (ĮBĮ 33-35 str.,str.) yra nukreiptos į tai, kad būtų kuo operatyviau parduodamas bankrutuojančios įmonės turtas, gauta kuo daugiau pajamų, kurios būtų nukreiptos įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti. Sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos gali būti priimtas tik tuomet, kai įmonėje nebeliks turto. Akivaizdu, jog esant Nekilnojamojo turto registro duomenų, kad įmonei priklauso nekilnojamasis turtas, sutinkamai su įstatymo nuostatomis, bankroto administratorius turi imtis veiksmų, kad tokį turtą realizuoti ir gauti pajamų. Todėl yra logiškas, nuoseklus, įstatymų reikalavimus atitinkantis bankroto administratoriaus pateiktas pasiūlymas kreditorių susirinkimui nustatyti ginčo statinio – pamatų pardavimo kainą, turtą pardavinėti iš varžytynių, nepardavus turto varžytynėse, šaukti kreditorių susirinkimą dėl tolimesnio turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo. Akivaizdu, kad tokį pasiūlymą suponavo administratoriaus patirtis bankrotų procedūrų vykdyme, įstatymų nuostatų žinojimas, veikimas visų kreditorių interesais. Akivaizdu, jog yra būtina parduoti visą turtą, gauti pajamas ir jas nukreipti kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti, o ne patirti papildomas išlaidas tikslu patenkinti vieno iš kreditorių interesus. Todėl skundžiamas nutarimas pripažintinas neteisėtu, nes pažeidžia įstatymo nuostatas ir todėl panaikintinas.

16Dėl banko argumentų, dėl kurių nepasisakyta anksčiau

17Argumentas, kad bankas, perimdamas turtą, vertino nuomos teisę į visą žemės sklypą kaip nedalomą turtinį vienetą, kurio tinkamam disponavimo užtikrinimui B AB „Spindulys“ atliks visus reikalingus veiksmus, įskaitant ir nugriautų pastatų (tame tarpe ir ginčo pastato) griovimo proceso užbaigimą ir išregistravimą iš Nekilnojamojo turto registro teisės aktų nustatyta tvarka, yra nepagrįstas, nes kadangi AB spaustuvė „Spindulys“ yra bankrutavusi ir likviduojama įmonė, tai jos veikla yra saistoma ĮBĮ reikalavimų. Bankas visų pirma turėjo įsitikinti, kad ginčo pastatas yra nugriautas, palaukti griovimo proceso pabaigos ir pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro. Juolab, kad pats bankas atsiliepime į skundą nurodo, jog Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys yra teisingi, kol jie įstatymo nustatyta tvarka nėra nuginčyti (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str.). O duomenys apie ginčo pastato išregistravimą kaip tik ir nėra įregistruoti, t.y. pagal duomenis, ginčo pastatas vis dar yra B AB spaustuvė „Spindulys“ nuosavybė. Pažymėtina, kad turto perėmimas ir su tuo susiję vertinimai šiuo atveju nesusiję su skundžiamo nutarimo teisėtumu ir pagrįstumu.

18Motyvas, kad turtas neatsispindi įmonės balanse, taip pat nėra pagrindas skundžiamą nutarimą palikti galioti, nes vėlgi, kaip minėta anksčiau, turto priklausomybę šiuo atveju pagrindžia ne balansas, bet Nekilnojamojo turto duomenų registro duomenys, kurie yra priešingi įmonės balanso duomenims.

19Argumentas, kad bankas tikėjosi naudotis perimtu turtu be trukdymų taip pat nesudaro pagrindo atmesti skundą, nes bankas savo lūkesčius turi pagrįsti. Minėta, bankas turėjo įsitikinti, jog nėra kitų nekilnojamojo turto vienetų žemės sklype, kurio nuomos teisę jis perėmė. Pažymėtina, kad bankui, kaip profesionaliam rinkos dalyviui, betarpiškai susijusiam su tiek su nekilnojamuoju turtu, tiek su kitos rūšies turtu, kadangi jis teikia paskolas, vykdo turto perėmimo procedūras ir kt., taikomi padidinti rūpestingumo, atidumo, sąžiningumo standartai. Juolab, kad šiuo atveju bankui užteko pasitikrinti Nekilnojamojo turto registre, kad sužinoti, jog yra B AB spaustuvė „Spindulys“ įregistruotas pastatas.

20Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytą, sprendžia, jog skundas patenkintinas.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų.

22UAB „Borta“ prašo priteisti 9 952,25 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y. išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pateiktas išlaidų apskaičiavimas patvirtina aplinkybę, jog išlaidos ženkliai viršija Teisingumo ministro patvirtintus tokių išlaidų maksimalius dydžius, sprendžia, kad priteistinos bylinėjimosi išlaidos mažintinos ir todėl priteistina 4 500 Lt, atsižvelgus įbylos apimtį, sudėtingumą, pateiktų procesinių dokumentų skaičių; o taip pat priteistina 6 050 Lt už ekspertizę (b.l. 53,54-55, t.2), viso priteistina CPK 93 str. pagrindu.

23Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str., teismas

Nutarė

24skundą patenkinti.

25Pripažinti negaliojančiu 2012 m. birželio 29 d. B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimo nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta : „Įpareigoti bankroto administratorių: 1. Užbaigti sunaikinto statinio, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), griovimo ir išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro procedūrą, užtikrinti griovimo darbų (atliktinų 2008-05-15 leidimo nugriauti statinį Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu) užbaigimą pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2011-11-10 rašte „Dėl pažymos apie statinio nugriovimą“, Nr. (duomenys neskelbtini), įtvirtintus nurodymus ir griovimo projekto reikalavimus; 2. Organizuoti nugriovimo darbų rangovo parinkimo konkursą ir sudaryti rangos paslaugų sutartį su mažiausią rangos paslaugos kainą pasiūliusiu rangovu; 3. Nustatyti, kad Rangos sutartimi sulygtas rangovo atlyginimas yra BAB spaustuvė „Spindulys“ administravimo išlaidos“.

26Priteisti UAB „Borta“ (įmonės kodas 302531903) 10 550 Lt bylinėjimosi išlaidų iš B AB spaustuvė „Spindulys“ (įmonės kodas 133702193).

27Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. UAB „Borta“ skundu prašo pripažinti negaliojančiu B AB spaustuvė... 3. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas nurodė, kad skundą palaiko,... 4. Atsiliepime į skundą administratorius nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo... 5. Atsiliepimu į skundą Danske bank A/S nesutinka su skundu, prašo jį atmesti... 6. Teismo posėdžio metu banko atstovas nurodė, kad registro duomenyse yra žyma... 7. Skundas patenkintinas.... 8. 2012 06 29 įvyko B AB spaustuvė „Spindulys“ kreditorių susirinkimas... 9. Dėl statinio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)... 10. Iš Nekilnojamojo turto Registro duomenų banko išrašo (b.l. 18-22, t.1)... 11. Pažymėtina, kad ir Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto žemėtvarkos... 12. Teismas nesutinka su banko teiginiu, kad jis perėmė nuomos teisę į žemė... 13. Taigi, teismas, įvertinęs anksčiau nurodytus įrodymus, sprendžia, kad yra... 14. Dėl kreditorių teisių ir teisėtų interesų pažeidimo ... 15. Įmonių bankroto procedūros sutinkamai su ĮBĮ nuostatomis (ĮBĮ 33-35... 16. Dėl banko argumentų, dėl kurių nepasisakyta anksčiau ... 17. Argumentas, kad bankas, perimdamas turtą, vertino nuomos teisę į visą... 18. Motyvas, kad turtas neatsispindi įmonės balanse, taip pat nėra pagrindas... 19. Argumentas, kad bankas tikėjosi naudotis perimtu turtu be trukdymų taip pat... 20. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytą, sprendžia, jog skundas... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų. ... 22. UAB „Borta“ prašo priteisti 9 952,25 Lt bylinėjimosi išlaidų, t.y.... 23. Vadovaudamasis CPK 290-291 str.,str., Įmonių bankroto įstatymo 24 str.,... 24. skundą patenkinti.... 25. Pripažinti negaliojančiu 2012 m. birželio 29 d. B AB spaustuvė... 26. Priteisti UAB „Borta“ (įmonės kodas 302531903) 10 550 Lt bylinėjimosi... 27. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...