Byla eA-1120-442/2019
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. patikslintą skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centrui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas A. K. (toliau – ir Pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Klaipėdos filialo (toliau – ir atsakovas, Registrų centro filialas) 2017 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. (4.6.10.) RS-460 (toliau – ir Registrų centro filialo sprendimas); 2) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2017 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. spr1-156 (toliau – ir Komisijos sprendimas); 3) įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamuosius daiktus: buitinių nuotekų tinklus 1KF (unikalus Nr. ( - ), kategorija „II grupės nesudėtingas“), vandentiekio tinklus 1V (unikalus Nr. ( - ), kategorija „I grupės nesudėtingas“), esančius ( - ), ir pareiškėjo A. K. daiktines teises – nuosavybės teises į juos.

72.

8Pareiškėjas nurodė, jog jam nuosavybės teisėmis priklauso poilsio pastatai, esantys ( - ). Daiktinės teisės į minėtus pastatus buvo įregistruotos 2003 m. sausio 15 d. viešųjų varžytinių akto Nr. 116 pagrindu. Nors komunalinių nuotekų šalinimas ir komunalinis vandentiekis yra visuose pastatuose, kuriuos jis įsigijo, tačiau VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre nurodoma, kad tik du pastatai – pastatas virtuvė tualetas, unikalus Nr. ( - ), bei pastatas vasarnamis – klubas, unikalus Nr. ( - ), turi komunalinį vandentiekį bei komunalinį nuotekų šalinimą. Pareiškėjas su 2017 m. sausio 19 d. prašymu kreipėsi į atsakovą, prašydamas įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus – buitinių nuotekų tinklus 1KF (unikalus Nr. ( - ), kategorija „II grupės nesudėtingas“), vandentiekio tinklus 1V (unikalus Nr. ( - ), kategorija „I grupės nesudėtingas“), esančius ( - ), bei prie jo pridėjo dokumentus (kadastro duomenų bylą, sudarytą 2017 m. sausio 17 d. Nr. 50/123521, deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą 2017 m. sausio 19 d. Nr. 01). Atsakovas 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. (4.6.10.) RS-80 pareiškėjo prašymo netenkino. Pareiškėjas 2017 m. balandžio 14 d. pateikė naują prašymą ir pridėjo 1967 m. gegužės 10 d. Kretingos rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto (toliau – ir Kretingos rajono DŽDT VK) sprendimą Nr. 157 „Dėl sklypo paskyrimo Odų ir avalynės kombinatui „Elnias“ poilsio stovyklos statybai Šventosios gyvenvietėje“. Pareiškėjo teigimu, šis sprendimas yra statybos teisėtumo faktą patvirtinantis ir pagrindinis dokumentas, kurio pagrindu turėjo būti įregistruoti inžineriniai tinklai. Registrų centro filialas sprendimu pareiškėjo prašymo netenkino, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 29 straipsnio 2 punktu (dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitiko šio įstatymo reikalavimų). Pareiškėjas minėtą sprendimą apskundė. Komisija sprendimu pakeitė Registrų centro filialo sprendimą ir nurodė pareiškėjo prašymo netenkinti, kadangi įstatymas nenumato galimybės įregistruoti prašomas teises. Pareiškėjas nurodė, kad jis pateikė visus būtinus dokumentus, kurie sudarė juridinį pagrindą įregistruoti nekilnojamuosius daiktus į Nekilnojamojo turto registrą. Pažymėjo, kad pastatų, statinių ir butų teisinį registravimą nustatė 1970 m. sausio 4 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimas Nr. 2 „Dėl teisinio pastatų registravimo Lietuvos TSR miestuose ir miesto tipo gyvenvietėse instrukcija“ (toliau – 1970 m. sausio 4 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimas Nr. 2), apibrėžęs statybos teisėtumo kriterijus ir pastatytų pastatų teisinę registraciją, bei 1948 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas „Dėl atsakomybės už savavališką statybą”, kuris nustatė savavališkos statybos požymius. Pareiškėjo teigimu, remiantis minėtais teisės aktais, statybos teisėtumo faktas galėjo būti patvirtintas šiais dokumentais: patvirtintu individualiu ar tipiniu projektu; vietinio vykdomojo komiteto leidimu, kolūkio narių visuotinio susirinkimo nutarimu ar valstybinio ūkio administracijos įsakymu, vietinio vykdomojo komiteto sprendimu skirti žemės sklypą statybai; žemės sklypo planais; sutartimi dėl žemės sklypo suteikimo neterminuotai naudotis; valstybinės komisijos aktu dėl pastato priėmimo naudoti; vietinių vykdomųjų komitetų potvarkiais dėl valstybinės komisijos aktų priimti pastatus naudoti patvirtinimo; dokumentais, patvirtinančiais privalomojo pastatų valstybinio draudimo įmokų mokėjimą, ir kitais panašiais dokumentais, kurių pakankamumo šiam faktui konstatuoti vertinimas priklauso nuo konkrečių aplinkybių, reikšmingų atliekant statinio registravimą Nekilnojamojo turto registro įstaigoje ir nagrinėjant bylą teisme. Minėto 1970 m. sausio 4 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimo Nr. 2 8 dalis nustatė, kad pagrindiniai dokumentai, nustatantys nuosavybės teisę į pastatus, yra šie: aktai apie žemės sklypų suteikimo amžinai naudotis kapitalinei statybai ir tolimesniam eksploatavimui; kompetentingų organų aktai, nutarimai, sprendimai perduoti pastatus ir įrenginius; nacionalizavimo aktai ir nacionalizuotų namų valdų sąrašai, sudaryti sutinkamai su Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940 m. spalio 31 d. įsaku; pastatų denacionalizavimo aktai; kompetentingų organų sprendimai perduoti bešeimininkius neūkiškai laikomus, konfiskuotus ar perėjusius valstybei paveldėjimo teise į vietinių Darbo žmonių deputatų tarybų fondą namus; notariškai patvirtintos sutartys: pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo, turto pasidalijimo ir jo perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos; draugiškųjų teismų sprendimai padalinti gyvenamuosius namus tarp sutuoktinių; miestų ir rajonų vykdomųjų komitetų sprendimai pripažinti nuosavybės teise į pastatus (remiantis atitinkamais dokumentais), taip pat registraciniai inventorizacijos organų pažymėjimai; paveldėjimo teisės liudijimai ir nuosavybės teisės į atitinkamą pastato dalį pažymėjimai, išduoti notarinės kontoros, pergyvenusiajam sutuoktiniui arba mirusiojo sutuoktinio vardu, pastarojo giminaičiams pareikalavus; įsiteisėję teismo sprendimai ir sutartys arba arbitražo nutarimai, patvirtinantys nuosavybės teisę į pastatus; sutarčių arba išrašų iš notarinių kontorų registrų apie pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo, turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sandorio įvykdymą, taip pat apie paveldėjimo teisės liudijimų išdavimą ir kitų notarinių dokumentų, nustatančių nuosavybės teisės į pastatus, perėjimą, dublikatai bei nuorašai. Nesant dokumentų originalų arba tinkamai patvirtintų nuorašų, nustatančių nuosavybės teisę į pastatą, dokumentai, netiesioginiu būdu patvirtinantys šią teisę, gali būti: inventorizaciniai – techniniai dokumentai, jeigu yra tiksliai nurodytas tinkamai įformintas dokumentas, nustatantis nuosavybės teisę į pastatą; valstybinių komisijų aktai apie pastatytų pastatų priėmimą naudoti (1970 m. sausio 4 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimo Nr. 2 9 dalies b, d punktai). Pareiškėjas nurodė, kad vadovaujantis 1970 m. sausio 4 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimo Nr. 2 17 dalies 1 pastraipa, duomenis apie nuosavybės teisę į pastatus, remiantis vietinės Darbo žmonių deputatų tarybos sprendimu, tarpmiestinis techninės inventorizacijos biuras įtraukia į miesto arba miesto tipo gyvenvietės pastatų registracines knygas, taip pat į inventorizacijos korteles (į jose numatytus punktus bei skiltis). Pareiškėjo teigimu, pateikta kadastrinių matavimų byla, kurioje nurodyti duomenys apie inžinerinių tinklų statybos laikotarpį 1986–1989 m., buvo kitas pagrindinis dokumentas, įrodantis, jog prašomi įregistruoti inžineriniai tinklai buvo įrengti kartu su poilsio stovykla, o kadastrinių matavimų byla yra dokumentas, sudarantis pagrindą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamuosius daiktus.

93.

10Pareiškėjas taip pat nurodė, jog Ministrų tarybos 1958 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 570 „Dėl statybos vykdymo tvarkos ir dėl valstybinės statybos kontrolės įvedimo kaimo vietovėje“ numatė leidimus tik pastatų statybai ir rekonstrukcijai. Inžinerinių statinių (tinklų) statybai leidimai išduodami nebuvo. Analogiškai 1991 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 297 buvo panaikinti aukščiau nurodyti teisės aktai ir patvirtinta Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija, kuri taip pat nenumatė inžinerinių tinklų teisinės registracijos. Dėl nurodytų aplinkybių pareiškėjui pradinio savininko AB ,,Elnias“ perduoti inžineriniai tinklai nebuvo formaliai įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo“ buvo nustatyta supaprastinta tvarka, jog įsigyti seni statiniai Registre registruojami pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises į jį ir vykdomojo komiteto sprendimą, potvarkį, pažymėjimą, leidimą statyti. Registre registruojant pagrindinius pastatus ir jų priklausinius, esančius vienoje namų valdoje ar tame pačiame sodo sklype, pateikiami visų statinių, išskyrus priklausinius, pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., statybos teisėtumą patvirtinantys dokumentai. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju, kai pagrindiniai pastatai jau įregistruoti nustatyta tvarka, o jų priklausiniai likę neregistruoti (7 d.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. 1263 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ naujos redakcijos 2 dalis nustatė, kad pastatyti seni statiniai Registre registruojami Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129, ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, nustatyta tvarka Registro tvarkytojui pateikus prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) daiktines teises į jį, kadastrinių matavimų bylą, parengtą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, ir statybos teisėtumo faktą patvirtinantį dokumentą (6.4 d.).

114.

12Pareiškėjas pažymėjo, kad prašomi įregistruoti inžineriniai tinklai, skirti aptarnauti išimtinai jam priklausančius poilsio namelius ir kitus pastatus, yra išskirtinai jo teritorijoje, jie yra antraeiliai daiktai, todėl, sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.14 straipsnio nuostatomis, antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas. Minėto straipsnio 2 dalis numato, kad kai pagrindinio daikto perleidimo metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai.

135.

14Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su juo nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

156.

16Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2017 m. sausio 9 d. pateikė prašymą Nr. 13479397 įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus – buitinių nuotekų tinklus 1KF (unikalus Nr. ( - ), kategorija „II grupės nesudėtingas“), vandentiekio tinklus IV (unikalus Nr. ( - ), kategorija ,,1 grupės nesudėtingas“), esančius ( - ), pagal pateiktus dokumentus: kadastro duomenų bylą, sudarytą 2017 m. sausio 17 d. Nr. 50/123521, Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą. VĮ Registrų centro filialas 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. (4.6.10.) RS-80 minėto prašymo netenkino, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 3 punktu (dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis). Minėtas sprendimas nebuvo apskųstas Centriniam registratoriui. Pareiškėjas 2017 m. balandžio 14 d. pateikė prašymą Nr. 14227050 įregistruoti Nekilnojamojo turto registre tuos pačius nekilnojamuosius daiktus – buitinių nuotekų tinklus 1KF, vandentiekio tinklus IV, esančius ( - ), kaip pastatytus iki 1991 metų ir įgytus antraeilius daiktus kartu su pagrindiniais pastatais pagal pridėtus dokumentus: kadastro duomenų bylą, sudarytą 2017 m. sausio 17 d. Nr. 50/123521, Klaipėdos regioninio valstybės archyvo 2017 m. vasario 2 d. raštą Nr. (2.3.6) 6R-243) „Dėl duomenų pateikimo“. Atsakovo 2017 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr.(4.6.10) RS-460 prašymas netenkintas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 9 punktu, t. y jau yra priimtas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo sprendimas atsisakyti įregistruoti tas pačias daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus tų pačių dokumentų pagrindu. Atsakovas nurodė, kad atsisakymo priežastys nurodytos 2017 m. sausio 19 d. paruoštame Nekilnojamojo turto kadastro duomenų tvarkymo grupės sprendime dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą Nr. (4.6.10.) RS-80. Pareiškėjas Registrų centro filialo sprendimą Komisijai. Komisija nustatė, kad dėl tų pačių inžinerinių tinklų ir nuosavybės teisių į juos, pareiškėjas jau buvo kreipęsis į Klaipėdos filialą 2017 m. sausio 19 d., pareiškėjas su antruoju prašymu papildomai pateikė 2017 m. vasario 2 d. Klaipėdos regioninio valstybės archyvo raštą Nr. (2.3.6) 6R-243, kuris vertinamas kaip naujas dokumentas. Atsižvelgiant į tai, Komisija pakeitė Registrų centro filialo sprendimą ir išdėstė jį taip: „A. K. prašymo įregistruoti inžinerinius statinius – vandentiekio tinklus, unikalus Nr. ( - ), ir buitinių nuotekų tinklus, unikalus Nr. ( - ), bei nuosavybės teises į juos, netenkinti, kadangi įstatymas nenumato galimybės įregistruoti prašomas teises“. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas statinius įgijo tik 2003 metais, todėl nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 278 negali būti taikomas. Atsakovas pažymėjo, kad 2003 m. sausio 15 d. parduodant bankrutavusios akcinės bendrovės „Elnias“ turtą iš Viešųjų varžytynių, statiniai, esantys ( - ) ir nuosavybės teisės į juos nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. A. K. 2003 m. sausio 15 d. Viešųjų varžytynių aktu Nr. 116 ir 2003 m. sausio 15 d. priėmimo-perdavimo aktu Nr. EI0-17 įgijo tik pastatus, ( - ). Pareiškėjas nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad įgijo prašomus įregistruoti inžinerinius statinius – vandentiekio tinklus, unikalus Nr. ( - ), ir buitinių nuotekų tinklus, unikalus Nr. ( - ), ( - ). Atsakovas nurodė, jog vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, statinys gali būti registruojamas tik kaip žemės sklypo, kuriame jis yra priklausinys. Šiuo atveju žemės sklypas adresu ( - ), ir daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti.

177.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į skundą nurodė, jog skundas nepagrįstas ir prašė jį atmesti.

198.

20VĮ Registrų centras pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nėra jokių duomenų apie prašomus įregistruoti inžinerinius tinklus, o statinių suformavimo ir statybos teisėtumo faktas yra grindžiamas dokumentais nepagrįstomis prielaidomis. Remiantis 1967 m. gegužės 10 d. Kretingos rajono DŽDT VK sprendimu Nr. 157, 1968 m. buvo pastatyti 26 poilsio nameliai ir klubas. Prašomi įregistruoti inžineriniai statiniai buvo pastatyti tik 1986–1989 metais, todėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos susiejimas su 1967 m. priimtu sprendimu statyti poilsio namelius neturėjo jokio pagrindo.

21II.

229.

23Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

2410.

25Teismas nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teisėmis priklauso poilsio pastatai, esantys ( - ). Daiktinės teisės į minėtus pastatus įregistruotos 2003 m. sausio 15 d. viešųjų varžytinių akto Nr. 116 pagrindu. Ginčo dėl šių faktinių aplinkybių nėra. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog statinys gali būti registruojamas tik kaip žemės sklypo, kuriame jis yra priklausinys. Teismas nurodė, jog šiuo atveju žemės sklypas adresu ( - ), ir daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre nebuvo įregistruoti.

2611.

27Teismas pažymėjo, jog prašomi įregistruoti inžineriniai statiniai yra pastatyti 1986–1989 metais, todėl 2017 m. sausio 19 d. deklaracijoje apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 01 statytoju įrašytas pareiškėjas A. K. negalėjo būti šių inžinerinių tinklų faktiniu statytoju 1986–1989 metais.

2812.

29Teismas nustatė, kad atsakovas 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. (4.6.10.) RS-80 pareiškėjo prašymo netenkino, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 3 punktu (dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis). Atsakovas 2017 m. sausio 19 d. sprendime Nr. (4.6.10.) RS-80 taip pat nurodė pateikti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje atitinkančius dokumentus (valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas ar kt.), kad būtų įregistruoti nekilnojamieji daiktai bei daiktinės teisės į juos. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84 punktu, numatančiu, kad kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas minėto įstatymo numatytų dokumentų atsakovui su savo prašymu nepateikė, bei pareiškėjas šio atsakovo sprendimo įstatymų nustatyta tvarka neskundė.

3013.

31Teismas nurodė, kad pareiškėjas 2017 m. balandžio 14 d. pateikė naują prašymą ir pridėjo 1967 m. gegužės 10 d. Kretingos rajono DŽDT VK sprendimą Nr. 157 „Dėl sklypo paskyrimo Odų ir avalynės kombinatui „Elnias“ poilsio stovyklos statybai Šventosios gyvenvietėje“. Pareiškėjo teigimu, tai buvo statybos teisėtumo faktą patvirtinantis ir pagrindinis dokumentas, kurio pagrindu turėjo būti įregistruoti inžineriniai tinklai. Registrų centro filialo sprendimu pareiškėjo prašymas netenkintas, vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 29 straipsnio 2 punktu (dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų). Pareiškėjas minėtą sprendimą apskundė. Komisija nustatė, kad dėl tų pačių inžinerinių tinklų ir nuosavybės teisių į juos pareiškėjas jau buvo kreipęsis į atsakovą 2017 m. sausio 19 d. Pareiškėjas su antruoju prašymu teritoriniam registratoriui papildomai pateikė Klaipėdos regioninio valstybės archyvo 2017 vasario 2 d. raštą Nr. (2.3.6) 6R-243, kuris buvo vertinamas kaip naujas dokumentas, dėl kurio turi būti priimamas atitinkamas registro tvarkytojo sprendimas. Atsižvelgiant į tai, Komisija padarė išvadą, jog Registrų centro filialo sprendimas, kuriuo atsisakoma tenkinti pareiškėjo prašymą, yra keistinas.

3214.

33Teismas nustatė, kad 2003 m. sausio 15 d. parduodant bankrutavusios akcinės bendrovės „Elnias“ turtą iš viešųjų varžytynių, statiniai, esantys ( - ), ir nuosavybės teisės į juos nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. A. K. 2003 m. sausio 15 d. Viešųjų varžytynių aktu Nr. 116 ir 2003 m. sausio 15 d. priėmimo-perdavimo aktu Nr. EI0-17 įgijo tik pastatus, esančius ( - ). Pareiškėjas atsakovui nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių, kad jis įgijo prašomus įregistruoti inžinerinius statinius – vandentiekio tinklus, unikalus Nr. ( - ), ir buitinių nuotekų tinklus, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nėra jokių duomenų apie prašomus įregistruoti inžinerinius tinklus, o statinių suformavimo ir statybos teisėtumo faktas yra grindžiamas dokumentais nepagrįstomis prielaidomis. Pareiškėjas savo reikalavimus grindė 1967 m. gegužės 10 d. Kretingos rajono DŽDT VK sprendimu Nr. 157, tačiau remiantis šiuo sprendimu 1968 m. buvo pastatyti 26 poilsio nameliai ir klubas. Minėtame 1967 m. gegužės 10 d. Kretingos rajono DŽDT VK sprendime Nr. 157 nėra nurodyta vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba. Pareiškėjo prašomi įregistruoti inžineriniai statiniai buvo pastatyti žymiai vėliau, tik 1986–1989 metais, todėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos susiejimas su 1967 m. gegužės 10 d. Kretingos rajono DŽDT VK sprendimu Nr. 157 statyti poilsio namelius, teismo vertinimu, neturi jokio pagrindo.

3415.

35Teismas konstatavo, jog pareiškėjas A. K. statinius įgijo tik 2003 metais, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo“ šiuo atveju negalėjo būti taikomas.

3616.

37Teismas spręsdamas pareiškėjo prašymą dėl buitinių nuotekų tinklų ir vandentiekio tinklų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre bei pareiškėjo daiktinių teisių – nuosavybės teisių į juos įregistravimo, nurodė, kad pareiškėjo skunde nurodyti teisės aktai (1970 m. sausio 4 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimas Nr. 2, Ministrų tarybos 1958 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 570 „Dėl statybos vykdymo tvarkos ir dėl valstybinės statybos kontrolės įvedimo kaimo vietovėje“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1263 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo“) nėra aktualūs, todėl teismas detaliau dėl šių teisės aktų nepasisakė.

3817.

39Teismas įvertinęs teisines ir faktines bylos aplinkybes, nustatė, kad nebuvo pagrindo panaikinti Registrų centro filialo sprendimo (kaip jau nurodyta, jis buvo pakeistas) ir Komisijos sprendimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas netenkino ir pareiškėjo išvestinio reikalavimo įpareigoti atsakovą Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamuosius daiktus: buitinių nuotekų tinklus 1KF (unikalus Nr. ( - ), kategorija „II grupės nesudėtingas“), vandentiekio tinklus 1V (unikalus Nr. ( - ) kategorija „I grupės nesudėtingas“), esančius ( - ), ir pareiškėjo A. K. daiktines teises – nuosavybės teises į juos.

40III.

4118.

42Pareiškėjas A. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti.

4319.

44Pareiškėjas nurodo, kad atsakovui pateikė visus reikalingus Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje ir Dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu (toliau – Dokumentų sąrašas) 2.3 ir 6.4 punktuose nurodytus dokumentus (prašymą, kadastrinių matavimų bylą ir vykdomojo komiteto sprendimą skirti žemės sklypą statybai) tam, kad inžinerinių tinklų, kaip nekilnojamųjų daiktų, pastatytų tais pačiais metais kaip ir pareiškėjo pastatų (1968–1985 m.), kadastro duomenys būtų įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą. Pareiškėjo teigimu, inžineriniai statiniai – inžineriniai tinklai atsakovo turėjo būti įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą, kaip pastatyti 1968–1985 m., vadovaujantis VĮ Registrų centro matininko T. N. parengta 2017 m. sausio 17 d. kadastro duomenų byla Nr. 50/123521, Kretingos rajono DŽDT VK 1967 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. 157 ir rašytiniu pareiškėjo, kaip valdytojo ir naudotojo, pareiškimu, kad inžineriniai tinklai pastatyti 1968–1985 m., taip pat vadovaujantis Nepriklausomo Lietuvos Respublikos teismo eksperto V. Š. parengtu Ekspertinio tyrimo aktu Nr. 108M ir šio akto 2017 m. spalio 2 d. papildymu, kuriuose nustatyta, kad vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai pastatyti 1968–1985 m. Pareiškėjo nuomone, VĮ Registrų centras neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti įrašyti 1968–1985 m. pastatytų inžinerinių tinklų kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir tokiu būdu įregistruoti juos Nekilnojamojo turto registre. Aplinkybė, ar tinklai būtų įregistruoti kaip pagrindiniai daiktai ar kaip kitų pagrindinių daiktų priklausiniai, reikšmės neturi, nes priklausinio statusą ir paskirtį lemia ne jo įregistravimo faktas, o jo nuolatinis funkcinis ryšys su pagrindiniu daiktu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2013). Taigi, pareiškėjas teigia, kad tik įregistravęs inžinerinius tinklus, kaip kadastrinius vienetus (atskirus nekilnojamojo turto objektus ar pareiškėjo pastatų priklausinius), atsakovas galėjo spręsti, kieno daiktinę teisę registruoti į šiuos nekilnojamuosius daiktus, t. y. ar įregistruoti juos kaip bešeimininkius daiktus, ar kaip valstybės ar kaip pareiškėjo nuosavybę ar pan. Todėl, Komisija sprendime nepagrįstai nurodė, kad ,,pateikti dokumentai nesudaro juridinio pagrindo įregistruoti pačius nekilnojamuosius daiktus“, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šį argumentą atkartojo ir atsisakė atsakovą įpareigoti juos įregistruoti. Be to, pareiškėjo nuomone, Registrų centro filialo sprendime ir Komisijos sprendime atsisakymas įrašyti inžinerinių tinklų kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą priimtas vadovaujantis netinkamu teisiniu pagrindu, t. y. ne Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–5 punktų nuostatomis, reglamentuojančiomis kadastro tvarkytojo teisę atsisakyti įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą nekilnojamuosius daiktus, bet Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis atsisakymą įregistruoti daiktines teises. Pareiškėjo teigimu, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose yra įtvirtintas baigtinis sąrašas atvejų (aplinkybių), kuomet kadastro tvarkytojas gali atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, tačiau juose nėra nustatyta, kad kadastro tvarkytojas gali atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą dėl to, kad įstatymas nenumato galimybės įregistruoti prašomas teises. Todėl, pareiškėjo nuomone, ginčijami administraciniai aktai teismo jau vien šiuo pagrindu turėjo būti panaikinti.

4520.

46Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavęs, kad Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1970 m. sausio 4 d. nutarimas Nr. 2 ir Ministrų tarybos 1958 m. gruodžio 13 d. nutarimas Nr. 570 „Dėl statybos vykdymo tvarkos ir dėl valstybinės statybos kontrolės įvedimo kaimo vietovėje“ nagrinėjant ginčą neaktualūs, padarė materialiosios teisės normos pažeidimą. Pareiškėjo vertinimu, jo pastatų ir inžinerinių tinklų, skirtų aptarnauti pastatus, statybos teisėtumo faktą patvirtinantis pagrindinis dokumentas yra Kretingos rajono DŽDT VK sprendimas Nr. 157. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2006 yra išaiškinęs, kad nesudėtingam statiniui taikytinos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytų reikalavimų išimtys (neprivalomas statinio projektas, nereikalingas statybos leidimas, neprivaloma atlikti statinio kadastrinius matavimus, pripažinti statinį tinkamu naudoti ir registruoti jį Nekilnojamojo turto registre ir kt.) (iki 2010 m. spalio 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 6.2, 12, 13 punktai). Taigi, pareiškėjo nuomone, teisės aktų nuostatos patvirtina, kad pareiškėjo prašomi įregistruoti inžineriniai tinklai 1968–1985 m. pastatyti teisėtai, todėl jie atsakovo turėjo būti įregistruoti Dokumentų sąraše nustatyta tvarka.

4721.

48Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai nurodė, kad Dokumentų sąrašas nėra taikytinas pačių inžinerinių tinklų, kaip nekilnojamųjų daiktų, įregistravimui. Tačiau, pareiškėjas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ,,sprendžiant Pareiškėjo prašymą Pareiškėjo daiktinių teisių – nuosavybės teisių į inžinerinius tinklus įregistravimo, Pareiškėjo skunde nurodyti teisės aktai (1970-01-04 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimas Nr. 2, Ministrų tarybos 1958-12-13 nutarimas Nr. 570 „Dėl statybos vykdymo tvarkos ir dėl valstybinės statybos kontrolės įvedimo kaimo vietovėje“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. 1263 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo“) nėra aktualūs”. Pareiškėjo teigimu, kadangi jis inžinerinius tinklus, skirtus aptarnauti pareiškėjo pastatus, įsigijo 2003 m. sausio 15 d. varžytynių aktu Nr. 116, jo daiktinės teisės (nuosavybės teisės) įregistravimui yra taikytinos Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatos. Šiuo atveju vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai yra nesudėtingi statiniai, kuriems nėra privaloma registracija Nekilnojamojo turto registre. Taigi, pareiškėjo nuomone, jam 2003 m. sausio 15 d. varžytynių aktu Nr. 116 nusipirkus pagrindinius pastatus, šio sandorio sudarymo metu perėjo nuosavybės teisė ir į jų priklausinius, t. y. vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus, skirtus išimtinai aptarnauti pagrindinius pastatus (tiekti į pastatus vandenį ir šalinti iš jų nuotekas), nors tinklai šio sandorio sudarymo metu ir nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir pačiame sandoryje nebuvo identifikuoti. Be to, Pareiškėjo nuosavybės teisę į inžinerinius tinklus patvirtina 2003 m. sausio 15 d. varžytynių aktas Nr. 116, todėl, pareiškėjo vertinimu, Komisija sprendime nepagrįstai nusprendė, o pirmosios instancijos teismas atkartojo, kad pareiškėjo ,,pateikti dokumentai nepatvirtina prašomų įregistruoti daiktinių teisių“.

4922.

50Pareiškėjas nurodo, kad ginčijami administraciniai aktai neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes juose nėra pateikta pagrindinių faktų, motyvų ir teisinio vertinimo, kuriuo vadovaujantis atsisakyta įregistruoti pareiškėjo prašomus inžinerinius tinklus ir daiktines teises į juos. Tačiau pirmosios instancijos teismas, pažodžiui atkartojo ginčijamuose administraciniuose aktuose nurodytus atsakovo argumentus, taip pat atsakovo atsiliepime nurodytus argumentus, visiškai nevertinęs pareiškėjo skunde pateiktų 2-jų savarankiškų reikalavimų – inžinerinių tinklų, kaip nekilnojamųjų daiktų, įregistravimo ir daiktinių teisių į juos įregistravimo, faktinių ir teisinių argumentų, teisinio reglamentavimo ir pareiškėjo pateiktų įrodymų. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas apsiribojo tik atsakovo pozicijos konstatavimu ir atsakovo argumentų perrašymu, nepagrįsdamas, kodėl nagrinėjamu atveju įregistruojant inžinerinius tinklus, kaip nekilnojamuosius daiktus, nėra taikytas Dokumentų sąrašas, kodėl nėra aktualios inžinerinių tinklų pastatymo metu galiojusios teisės aktų nuostatos, kurios patvirtina tinklų pastatymo teisėtumą. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas jokio savarankiško ginčo aplinkybių tyrimo neatliko ir nesilaikė sprendimo turiniui keliamų reikalavimų (ABTĮ 87 str. 4 d.).

5123.

52Atsakovas Registrų centro Klaipėdos filialas su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka.

5324.

54Atsakovas nurodo, kad šią administracinę bylą išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos administracinis teismas visapusiškai ir objektyviai įvertino byloje surinktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Atsakovas pažymi, kad savo motyvus šioje byloje yra išsamiai išdėstęs pateiktame 2017 m. rugsėjo 22 d. atsiliepime Nr. (4.4.2.) KLS-1261 ir juos palaiko. Apeliaciniame skunde apeliantas A. K. naujų argumentų nepateikė.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV.

5725.

58Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimo Nr. (4.6.10.) RS-460 ir Komisijos sprendimo, teisėtumo ir pagrįstumo, bei dėl atsakovo įpareigojimo Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamuosius daiktus: buitinių nuotekų tinklus 1KF (unikalus Nr. ( - ), kategorija „II grupės nesudėtingas“), vandentiekio tinklus 1V (unikalus Nr. ( - ), kategorija „I grupės nesudėtingas“), esančius ( - ), ir pareiškėjo A. K. daiktines teises – nuosavybės teises į juos.

5926.

60Pareiškėjas 2017 m. sausio 19 d. prašymu kreipėsi į valstybės įmonės Registrų centras Klaipėdos filialą, prašydamas įregistruoti Nekilnojamojo turto registre nekilnojamuosius daiktus – buitinių nuotekų tinklus 1KF (unikalus Nr. ( - ), kategorija „II grupės nesudėtingas“), vandentiekio tinklus 1V (unikalus Nr. ( - ), kategorija „I grupės nesudėtingas“), esančius ( - ), bei prie jo pridėjo kadastro duomenų bylą, sudarytą 2017 m. sausio 17 d. Nr. 50/123521, 2017 m. sausio 19 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 01. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. (4.6.10.) RS-80 minėto pareiškėjo prašymo netenkino, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 3 punktu (dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis) (t. I, b. l. 32–33).

6127.

62Byloje nėra duomenų, kad šis teritorinio registratoriaus sprendimas būtų įstatymų nustatyta tvarka pakeistas ar panaikintas.

6328.

64Pareiškėjas pakartotinai atsakovui padavė 2017 m. balandžio 12 d. prašymą (šis prašymas atsakovo paslaugų sistemoje buvo įregistruotas 2017 m. balandžio 14 d.), kuriame prašė įregistruoti daiktines teises į inžinierinius tinklus, esančius ( - ), kaip pastatytus iki 1991 metų ir įgytus kaip antraeilis daiktas kartu su pagrindiniais pastatais. Prašyme nėra nurodyta kokie dokumentai teritoriniam registratoriui yra pateikiami (t. I, b. l. 34–35).

6529.

66Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, išnagrinėjęs minėtą pareiškėjo prašymą, 2017 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. (4.6.10.) RS-460 nusprendė: 1) prašymo dėl nekilnojamojo daikto (inžinierinių tinklų) įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą netenkinti vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 9 punktu, nes yra priimtas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo sprendimas atsisakyti įregistruoti tas pačias daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus tų pačių dokumentų pagrindu; 2) prašymo dėl daiktinių teisių registravimo netenkinti, vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 2 punktu, nes daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą registruojamos tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats daiktas. Šiame sprendime nurodyta, kad pareiškėjas prie prašymo pridėjo kadastrinių matavimų bylą ir Klaipėdos regiono valstybės archyvo 2017 m. vasario 2 d. raštą Nr. (2.3.6) 6R-243 (t. I, b. l. 36–37).

6730.

68Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo 2017 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. (4.6.10.) RS-460, 2017 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. spr1-156 nusprendė pakeisti teritorinio registratoriaus sprendimą ir jį išdėstyti taip: „A. K. prašymo įregistruoti inžinerinius statinius – vandentiekio tinklus, unikalus Nr. ( - ), ir buitinių nuotekų tinklus, unikalus Nr. ( - ), bei nuosavybės teises į juos, netenkinti, kadangi įstatymas nenumato galimybės įregistruoti prašomas teises“. Komisija nustatė, kad dėl tų pačių inžinerinių tinklų ir nuosavybės teisių į juos pareiškėjas jau buvo kreipęsis į Registrų centro Klaipėdos filialą 2017 m. sausio 19 d., tačiau pareiškėjas prie antrojo prašymo teritoriniam registratoriui papildomai pateikė Klaipėdos regioninio valstybės archyvo 2017 m. vasario 2 d. raštą Nr. (2.3.6) 6R-243, kuris vertintinas kaip naujas dokumentas, dėl kurio turi būti priimamas atitinkamas registro tvarkytojo sprendimas (t. I, b. l. 42–43).

6931.

70Prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, o kai registruojamos kitos daiktinės teisės, taip pat šių teisių į nekilnojamuosius daiktus suvaržymai, – šių teisių turėtojas arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalis) Kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 2 dalis). Dokumentai, kurių pagrindu patvirtinamos, atsiranda, baigiasi, perleidžiamos ar suvaržomos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, turi atitikti teisės aktų reikalavimus, juose turi būti įregistravimui nekilnojamojo turto registre būtini duomenys (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 3 dalis).

7132.

72Ginčijami atsakovo sprendimai buvo priimti išnagrinėjus pareiškėjo 2017 m. balandžio 14 d. įregistruotą prašymą, kuriuo jis prašė įregistruoti nuosavybės teisę į inžinierinius tinklus. Jokių reikalavimų, susijusių su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymu į Nekilnojamojo turto kadastrą pareiškėjas minėtame prašyme, pateiktame teritoriniam registratoriui, nesuformulavo. Todėl, tiek teritorinis registratorius, tiek Centrinis registratorius priimdami ginčijamus sprendimus privalėjo įvertinti tik tai, ar pareiškėjo pateikti dokumentai (kadastro duomenų byla ir Klaipėdos regioninio valstybės archyvo 2017 m. vasario 2 d. raštas Nr. (2.3.6) 6R-243) yra pagrindas įregistruoti pareiškėjo nuosavybės teisę į inžinierinius tinklus Nekilnojamojo turto registre. Šiuo atveju, ginčijamuose atsakovo sprendimuose ir skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytos aplinkybės bei motyvai dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą nėra nagrinėjamo administracinio ginčo dalykas, dėl to, teisėjų kolegija nevertina minėtuose sprendimuose nurodytų aplinkybių bei motyvų, susijusių su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymu į Nekilnojamojo turto kadastrą.

7333.

74Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitinka dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

7534.

76Nagrinėjamo ginčo kontekste, sprendžiant dėl ginčijamų atsakovo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, reikšminga tik tai, ar pareiškėjo kartu su prašymu teritoriniam registratoriui pateiktų dokumentų pagrindu yra galimas jo nuosavybės teisių į inžinierinius tinklus registravimas Nekilnojamojo turto registre.

7735.

78Teisėjų kolegija, įvertinusi dokumentų (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos (t. I, b. l. 57–71) ir Klaipėdos regioninio valstybės archyvo 2017 m. vasario 2 d. rašto Nr. (2.3.6) 6R-243 (t. I, b. l. 46)) turinį sprendžia, jog šiuose dokumentuose nėra jokių duomenų apie pareiškėjo nuosavybės teisių į minėtus inžinierinius tinklus atsiradimą, todėl šie dokumentai, kurių pagrindu pareiškėjas prašo atlikti nuosavybės teisės registravimą neatitinka Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų.

7936.

80Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 2 punkte numatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsisako įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus, jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog dokumentas, kurio pagrindu prašoma atlikti registraciją, neatitinka šio įstatymo reikalavimų.

8137.

82Pažymėtina ir tai, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalį Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėjo 2017 m. balandžio 12 d. prašyme dėl nuosavybės teisės registravimo nurodyti nekilnojamieji daiktai (inžinieriniai tinklai) yra registruoti Nekilnojamojo turto registre.

8338.

84Kadangi pareiškėjo nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikti dokumentai neatitinka Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatų, be to, Nekilnojamojo turto registre nėra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, nuosavybės teisę į kurį prašo įregistruoti pareiškėjas, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė registruoti pareiškėjo nuosavybės teisę minėtus į inžinierinius tinklus. Nors ginčijamuose atsakovo sprendimuose yra nurodyti pertekliniai faktai bei ne visai tiksliai teisiškai kvalifikuoti sprendimo priėmimui reikšmingi faktiniai duomenys ir aplinkybės, tačiau iš esmės pareiškėjo prašymas dėl nuosavybės teisės registravimo Nekilnojamojo turto registre išspręstas tinkamai, todėl naikinti ginčijamus atsakovo sprendimus ir įpareigoti atsakovą įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos nėra pagrindo.

8539.

86Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismas, iš esmės teisingai išsprendė ginčą, dėl to, skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

87Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

88Pareiškėjo A. K. apeliacinį skundą atmesti.

89Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

90Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas A. K. (toliau – ir Pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, jog jam nuosavybės teisėmis priklauso poilsio... 9. 3.... 10. Pareiškėjas taip pat nurodė, jog Ministrų tarybos 1958 m. gruodžio 13 d.... 11. 4.... 12. Pareiškėjas pažymėjo, kad prašomi įregistruoti inžineriniai tinklai,... 13. 5.... 14. Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atsiliepime į pareiškėjo... 15. 6.... 16. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas 2017 m. sausio 9 d. pateikė prašymą Nr.... 17. 7.... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centras atsiliepime į skundą... 19. 8.... 20. VĮ Registrų centras pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktuose dokumentuose... 21. II.... 22. 9.... 23. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimu... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad pareiškėjui nuosavybės teisėmis priklauso poilsio... 26. 11.... 27. Teismas pažymėjo, jog prašomi įregistruoti inžineriniai statiniai yra... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad atsakovas 2017 m. sausio 19 d. sprendimu Nr. (4.6.10.)... 30. 13.... 31. Teismas nurodė, kad pareiškėjas 2017 m. balandžio 14 d. pateikė naują... 32. 14.... 33. Teismas nustatė, kad 2003 m. sausio 15 d. parduodant bankrutavusios akcinės... 34. 15.... 35. Teismas konstatavo, jog pareiškėjas A. K. statinius įgijo tik 2003 metais,... 36. 16.... 37. Teismas spręsdamas pareiškėjo prašymą dėl buitinių nuotekų tinklų ir... 38. 17.... 39. Teismas įvertinęs teisines ir faktines bylos aplinkybes, nustatė, kad nebuvo... 40. III.... 41. 18.... 42. Pareiškėjas A. K. apeliaciniame skunde prašo panaikinti pirmosios... 43. 19.... 44. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovui pateikė visus reikalingus Nekilnojamojo... 45. 20.... 46. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavęs,... 47. 21.... 48. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime... 49. 22.... 50. Pareiškėjas nurodo, kad ginčijami administraciniai aktai neatitinka Viešojo... 51. 23.... 52. Atsakovas Registrų centro Klaipėdos filialas su pareiškėjo apeliaciniu... 53. 24.... 54. Atsakovas nurodo, kad šią administracinę bylą išnagrinėjęs Klaipėdos... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV.... 57. 25.... 58. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl valstybės įmonės Registrų centro... 59. 26.... 60. Pareiškėjas 2017 m. sausio 19 d. prašymu kreipėsi į valstybės įmonės... 61. 27.... 62. Byloje nėra duomenų, kad šis teritorinio registratoriaus sprendimas būtų... 63. 28.... 64. Pareiškėjas pakartotinai atsakovui padavė 2017 m. balandžio 12 d. prašymą... 65. 29.... 66. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, išnagrinėjęs... 67. 30.... 68. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl valstybės įmonės... 69. 31.... 70. Prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda... 71. 32.... 72. Ginčijami atsakovo sprendimai buvo priimti išnagrinėjus pareiškėjo 2017 m.... 73. 33.... 74. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog... 75. 34.... 76. Nagrinėjamo ginčo kontekste, sprendžiant dėl ginčijamų atsakovo... 77. 35.... 78. Teisėjų kolegija, įvertinusi dokumentų (nekilnojamojo daikto kadastro... 79. 36.... 80. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 29 straipsnio 2 punkte numatyta, kad... 81. 37.... 82. Pažymėtina ir tai, kad pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13... 83. 38.... 84. Kadangi pareiškėjo nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikti... 85. 39.... 86. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismas, iš... 87. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 88. Pareiškėjo A. K. apeliacinį skundą atmesti.... 89. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 12 d. sprendimą... 90. Nutartis neskundžiama....