Byla 2-7257-584/2013
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, suėjus trūkumų šalinimo terminui civilinėje byloje pagal ieškovo A. M. ieškinį, pareikštą atsakovei Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 95000 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimą.

3Teismas, trūkumų šalinimo nutartyje nurodė, pateiktas ieškinys neatitinka bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, įtvirtintų CPK 111 str. 2 d., 2 p., 5 p., 135 str. 1 d. 2 p., 3 p., 5 p. 6 p., 7 p., todėl ieškovui nustatytinas terminas ieškinio trūkumams šalinti (CPK 115 str.).

4Ieškovas jam padarytą neturtinę žalą siejo su Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmais, Kauno apylinkės prokuratūros prokurorų V. K., J. B., A. K. bei Kauno apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo G. V. neteisėtais veiksmais.

5Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl jo laikymo Kauno tardymo izoliatoriuje sąlygų yra susijusios su Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų atliekama administravimo veikla, pagal specialius teisės aktus organizuojant suimtų ar sulaikytų asmenų laikymą tardymo izoliatoriuje. Tokius ginčus, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nagrinėja administraciniai teismai. Atsižvelgiant į tai, ieškovas dėl šių asmenų jam padarytos žalos ieškinį turėjo reikšti Kauno apygardos administraciniam teismui.

6Kitas ieškinyje nurodytas aplinkybes ieškovas siejo su neteisėtais prokurorų, teisėjo veiksmais.

7Bendros kompetencijos teismas nagrinėja ginčus, nustatytus Civilinio kodekso 6.272 straipsnyje, kai žala padaroma procesiniais teisės aktais, kuriais remiantis taikomos procesinės prievartos priemonės, taip pat teismų sprendimais, nuosprendžiais, nutarimais, nutartimis ar kitokiais procesiniais dokumentais.

8Teismas pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas yra įstatymais numatyta valstybės organų veikla, siekiant šalyje įtvirtinti ir palaikyti įstatymais grindžiamą tvarką. Ikiteisminis tyrimas ir baudžiamojo persekiojimo veiksmai yra valstybėje ir bet kurioje žmonių visuomenėje būtina teisėta veikla. Valstybės pareiga atlyginti žalą, padarytą prokurorų, teisėjų neteisėtais veiksmais (neveikimu) baudžiamojo proceso srityje, įtvirtinta CK 6.272 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuobaudos – arešto – paskyrimo, atlygina valstybė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės. Tai yra specialus civilinės deliktinės atsakomybės atvejis. Tai reiškia, kad civilinės atsakomybės teisiniam santykiui atsirasti pakanka trijų sąlygų: neteisėtų pareigūnų veiksmų (neteisėto neveikimo), šiais veiksmais (neveikimu) padarytos žalos fakto ir priežastinio neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei atsiradusios žalos ryšio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-5/2009; 2010 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-219/2010; kt.). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-319/2008). Pažymėtina, kad šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad asmeniui teisė į žalos atlyginimą atsiranda tik tada, kai konstatuojama, jog valstybės institucija, pareigūnas ar teismas atliko neteisėtus veiksmus ir žala atsirado būtent dėl nurodytų subjektų neteisėtų veiksmų, kurių neteisėtumas turi būti nustatytas atitinkamu įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu (nuosprendžiu, nutartimi ir pan.) ar kito kompetentingo pareigūno (prokuroro) įstatymų nustatyta tvarka konstatuotas LR Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimas.

9Ieškovas, reikalaudamas atlyginti žalą, neatleidžiamas nuo CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t. y. jam tenka pareiga įrodyti tris būtinąsias šios civilinės atsakomybės rūšies sąlygas: pareigūnų ir (ar) teismo neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. D. v. Lietuvos valstybė, bylos Nr. 3K-3-319/2008).

10Kasacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas reiškia, jog asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t. y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Teismas, vykdydamas savo pareigą teisingai išspręsti bylą, nustatyti subjektinės teisės pažeidimą ir ją ginti (CPK 2 straipsnis), privalo, neperžengdamas asmens ieškiniu nustatytų ribų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti ir įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio ieškinį asmens teisės, įstatymu saugomi interesai pažeisti ir kokiu teisiniu būdu jie gintini (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. P. v. antstolis V. M., bylos Nr. 3K-3-217/2010; 2010 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. P. v. J. P., bylos Nr. 3K-3-62/2010; kt.). Kad paminėtas pareigas teismas įvykdytų tinkamai, ieškovas privalo aiškiai išdėstyti ieškinio pagrindą ir dalyką, kurį suformuluoti yra ieškovo pareiga.

11Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prokuroras V. K. atsisakė patikrinti parodymus, melagingai motyvavo atsisakydamas leisti susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, neleido skambinti ir matytis su drauge, sudaryti santuoką, pažymėdamas, jog santuoką sudaryti galima su proceso dalyviais ir kt. Prokurorai J. B., A. K. uždraudė skųsti prokuroro veiksmus aukštesniam prokurorui ir uždraudė rašyti skundus ir kt. Dėl šių ieškovo aplinkybių nurodyta, kad Prokuratūros įstatymo 16 straipsnio 1 d. reguliuoja, kad prokurorai pagal kompetenciją atlieka ir organizuoja ikiteisminį tyrimą, jam vadovauja, kontroliuoja ikiteisminio tyrimo pareigūnų proceso veiklą, palaiko valstybinį kaltinimą baudžiamosiose bylose, kontroliuoja nuosprendžių pateikimo vykdyti ir jų vykdymą Baudžiamojo kodekso, Baudžiamojo proceso kodekso, Bausmių vykdymo kodekso ir šio Įstatymo nustatyta tvarka. Taigi sprendžiant ieškovo ieškinio priteisti žalos atlyginimą priėmimo klausimą, ieškovas turėjo nurodyti, kokiomis aplinkybėmis ieškovas grindžia prokurorų veiksmų neteisėtumą bei pateikti rašytinius įrodymus patvirtinančius, jog kompetentingas pareigūnas (vyr. prokuroras) įstatymų nustatyta tvarka konstatavo LR Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad BPK 63str.-65 str. reguliuoja prokurorų, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų veiksmų, priimtų nutarimų, nutarčių apskundimo ir skundų išsprendimo klausimus.

12Atitinkamai ieškovas turėjo nurodyti, kuo konkrečiai pasireiškia teisėjo G. V. veiksmų neteisėtumas, kokios aplinkybės tai pagrindžia. Ieškovui nurodyta, kad teisėjo priimamų procesinių sprendimų pagrįstumas yra patikrinamas BPK nustatyta tvarka. Bylose teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, ieškovas turi pateikti teismui rašytinius įrodymus, t. y. įsiteisėjusius teismo procesinius sprendimus (nuosprendį, nutartį ir pan.), kuriais konstatuotas teisėjo veiksmų neteisėtumas – LR BPK normų pažeidimas. Taigi ieškovas privalėjo nurodyti reikalavimo dėl žalos atlyginimo pagrindus, pateikti įrodymus, kad prokurorų, teisėjo neteisėti veiksmai yra konstatuoti neteisėtais bei, kad dėl tų neteisėtais pripažintų veiksmų jis patyrė prašomą priteisti žalą. Ieškovas turėjo patikslinti ieškinio aplinkybes dėl priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos ir taip pat pateikti tai pagrindžiančius rašytinius įrodymus. Kadangi ieškovas įvardina, jog žala - 95000 Lt susidarė dėl neteisėtų Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų, prokurorų, teisėjo veiksmų, privalo nurodyti, kokia konkrečiai žala dėl kiekvieno veiksmų ir kokio dydžio jam atsirado.

13Bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, t. y. šiuo atveju institucija, kurios pareigūnų veiksmais žala padaryta (LR Civilinio kodekso 6.273 str. 1 d.). Todėl ieškovui prašant priteisti neturtinę žalą, siūlyta atsakovu nurodyti Lietuvos valstybę, atstovaujamą institucijos, dėl kurios pareigūnų (darbuotojų) neteisėtų veiksmų atsirado žala, t. y. dėl prokurorų neteisėtų veiksmų, tokia institucija yra LR Generalinė prokuratūra. Žalai atsiradus dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, valstybę atstovauja Teisingumo ministerija (2001 m. liepos 26 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 932). Taigi ieškovas turėjo patikslinti atsakovės Lietuvos valstybės atstovus. Ieškovui išaiškinta, kad jei ieškovas tinkamo atsakovo byloje nenurodys, vien dėl šio aspekto ieškinys gali būti atmestas.

14Be to, ieškovas turėjo išdėstyti savo nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas, nurodyti informaciją, ar byla bus vedama per advokatą bei nuomonę dėl taikos sutarties sudarymo galimybių, kai ieškovas pageidauja ją pateikti.

15Ieškovo reiškiamas turtinis 95000 Lt sumos ieškinys netenkina CPK 83 str. 1 d. 6 p. numatytų sąlygų, kurioms esant ieškovas yra atleidžiamas nu žyminio mokesčio mokėjimo, todėl ieškovas buvo įpareigotas sumokėti 2850 Lt dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 d.).

16Suėjus Kauno apylinkės teismo nutartyje nustatytam terminui, ieškovas ieškinio trūkumų nepašalino, žyminio mokesčio nesumokėjo, todėl ieškinys laikytinas nepaduotu ir grąžintinas ieškovui, kartu nurodant, kad, ištaisius ieškinio trūkumus ir sumokėjus žyminį mokestį, nekliudoma vėl kreiptis į teismą pateikiant ieškinį bendra tvarka (CPK 115 str. 3 d., 5 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str., 115 str., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

18ieškovo A. M. ieškinį, pareikštą atsakovei Lietuvos Valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dėl neturtinės žalos atlyginimo, laikyti nepaduotu ir grąžinti jį ieškovui.

19Nutarties patvirtintą kopiją siųsti ieškovui.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė, suėjus trūkumų šalinimo... 2. ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės... 3. Teismas, trūkumų šalinimo nutartyje nurodė, pateiktas ieškinys neatitinka... 4. Ieškovas jam padarytą neturtinę žalą siejo su Kauno tardymo izoliatoriaus... 5. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl jo laikymo Kauno tardymo izoliatoriuje... 6. Kitas ieškinyje nurodytas aplinkybes ieškovas siejo su neteisėtais... 7. Bendros kompetencijos teismas nagrinėja ginčus, nustatytus Civilinio kodekso... 8. Teismas pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas yra įstatymais numatyta... 9. Ieškovas, reikalaudamas atlyginti žalą, neatleidžiamas nuo CPK 178... 10. Kasacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad CPK 13 straipsnyje įtvirtintas... 11. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad prokuroras V. K. atsisakė patikrinti... 12. Atitinkamai ieškovas turėjo nurodyti, kuo konkrečiai pasireiškia teisėjo... 13. Bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė,... 14. Be to, ieškovas turėjo išdėstyti savo nuomonę dėl sprendimo už akių... 15. Ieškovo reiškiamas turtinis 95000 Lt sumos ieškinys netenkina CPK 83 str. 1... 16. Suėjus Kauno apylinkės teismo nutartyje nustatytam terminui, ieškovas... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str., 115 str., 290 str., 291 str.,... 18. ieškovo A. M. ieškinį, pareikštą atsakovei Lietuvos Valstybei,... 19. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti ieškovui.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...