Byla 2-4106-910/2014
Dėl skolos išieškojimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui M. T. dėl skolos išieškojimo ir

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 454,85 Lt skolos, 1 533,75 Lt delspinigių, 5 procentus procesinių palūkanų bei patirtas bylinėjimosi išlaidas – 72 Lt žyminio mokesčio ir 144,98 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

3Nepavykus įteikti procesinių dokumentų atsakovo gyvenamosios vietos adresu, procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu. Specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt 2013-11-18 paskelbtu pranešimu atsakovas informuotas, kad per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2002-02-28 atsakovas su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele2“ sudarė ir pasirašė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M1.3671131543878, pagal kurią pradinis kreditorius, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už šias paslaugas. Laikotarpiu nuo 2002-12-31 iki 2003-07-31 UAB „Tele2“ išrašė ir pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutartimi įsiskolinimo iš atsakovo reikalavimo teisė buvo perleista naujajam kreditoriui – ieškovui.

6Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, vadovaujantis CK 6.200, 6.205 straipsniais, yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 454,85 Lt skolos.

7Kadangi atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovės įvykdyti prievolę bei sumokėti netesybas (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio sutarties Nr. M1.3671131543878 6.6 punkte nustatyta, kad jeigu klientas (atsakovas) nustatytu laiku neapmokėjo sąskaitos, UAB „Tele2” pareikalavus, klientas (atsakovas) privalo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Pirminio kreditoriaus UAB „Tele2” išrašytose sąskaitose, iš kurių kylanti reikalavimo teisė perleista ieškovui, delspinigiai atsakovui neapskaičiuoti, jie nenurodyti ir 2013-09-19 priede Nr. 1 prie 2009-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21. Tačiau tai nepanaikina ieškovo teisės jų reikalauti iš atsakovo. Pagal reikalavimo perleidimo sutarties 1.3 punkto ir CK 6.101 straipsnio 2 dalies nuostatas, ieškovui ir UAB „Tele2“ sudarius reikalavimo perleidimo sutartį, ieškovui perėjo ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės, tarp jų ir teisė į netesybas (CK 6.70 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 533,75 Lt delspinigių, kuriuos skaičiuoja 0,1 proc. dydžio už laikotarpį nuo 2004-05-28 iki 2013-08-21.

8Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, teismas, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-06 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; 2006-11-15 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2007-10-12 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

9Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, kad ieškovo prašomų priteisti netesybų (delspinigių) suma – 1 533,75 Lt. Palyginus netesybų sumą su pagrindinės skolos suma – 454,85 Lt – konstatuotina, kad netesybos yra aiškiai per didelės ir laikytinos baudinėmis, jos daugiau kaip tris kartus viršija pagrindinės skolos sumą (CK 1.5 straipsnis). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Be to, CK 6.259 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomybė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai kreditorius tyčia ar dėl neatsargumo prisidėjo prie prievolės neįvykdymo ar dėl netinkamo jos įvykdymo padarytų nuostolių padidėjimo, taip pat kai kreditorius tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti (CK 6.259 straipsnio 2 dalis).

10Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas nevykdė sutartinių įsipareigojimų nuo 2002-12-31, tačiau byloje nėra duomenų, kad pirminis kreditorius iki 2009-03-31 būtų ėmęsis kokių nors priemonių skolai iš atsakovo išreikalauti; ieškovas, perėmęs reikalavimo teisę į atsakovo skolą 2009-03-31, dėl skolos išieškojimo į teismą kreipėsi tik 2013-09-30, dėl to netesybos per beveik dešimties metų laikotarpį išaugo iki sumos, kelis kartus viršijančios negrąžintą skolą. Be kita ko, pažymėtina tai, kad atsakovui 2009-05-04 siųstame pranešime dėl reikalavimo perleidimo nurodyta, jog prašoma sumokėti 81,87 Lt delspinigių.

11Remdamasis pirmiau aptartu teisiniu reglamentavimu dėl teismo pareigos ex officio kontroliuoti sutartinių netesybų dydį, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į šioje konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas mažinti ieškovo prašomas priteisti netesybas. Teismo vertinimu, maksimalus protingas terminas, per kurį kreditorius turėtų kreiptis dėl skolos išieškojimo yra dveji metai. Dėl to prašoma priteisti delspinigių suma mažintina nuo 1 533,75 Lt iki 332,04 Lt (454,85 Lt x 0,1 proc. x 730 dienų).

12Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos (procesinės palūkanos) už priteistą 786,89 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-10-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 144,98 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Iš pateikto šių išlaidų detalizavimo matyti, kad didžiąją išlaidų dalį sudaro atsakovo darbuotojo užmokestis, darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, administracija. Vertindamas šias išlaidas, teismas konstatuoja, kad jos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusiomis su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), ši veikla yra viena iš jo ūkinės-komercinės veiklos rūšių. Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialieji ištekliai. Dėl šios priežasties išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis. Priešingu atveju, pripažinus, kad šios išlaidos yra susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka, reikėtų konstatuoti, kad atsakovė privalo finansuoti ieškovo tiesioginę veiklą. Pranešimų išlaidos (nurodoma, kad jų buvo 11), užklausos Gyventojų registro tarnybai, Nekilnojamojo turto registrui galėtų būti pripažintinos būtinomis išlaidomis, tačiau ieškovas nepateikė tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas.

14Proporcingai patenkintai ieškinio daliai, ieškovui iš atsakovo priteistina 26,55 Lt žyminio mokesčio išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16patenkinti ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinio atsakovui M. T. dalį.

17Priteisti iš atsakovo M. T. (asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Gelvora“ (į. k. 125164834, Vilnius, Juozapavičiaus g. 7) naudai 454,85 Lt skolos, 332,04 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 786,89 Lt (septynių šimtų aštuoniasdešimt šešių litų ir 89 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-10-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 26,55 Lt (dvidešimt šešis litus ir 55 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacinė tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimas.

20Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė rašytinio proceso... 2. ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 454,85 Lt... 3. Nepavykus įteikti procesinių dokumentų atsakovo gyvenamosios vietos adresu,... 4. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie... 5. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2002-02-28 atsakovas su... 6. Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 7. Kadangi atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą, ieškovas įgijo... 8. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, teismas, remdamasis CK... 9. Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, kad ieškovo prašomų priteisti... 10. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas nevykdė sutartinių... 11. Remdamasis pirmiau aptartu teisiniu reglamentavimu dėl teismo pareigos ex... 12. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 144,98 Lt ikiteisminio skolos... 14. Proporcingai patenkintai ieškinio daliai, ieškovui iš atsakovo priteistina... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. patenkinti ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinio atsakovui M. T. dalį.... 17. Priteisti iš atsakovo M. T. (asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Gelvora“... 18. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacinė tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...