Byla 2-117-470/2013
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, dalyvaujant ieškovui A. Ž., atsakovo atstovui V. J., išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Ž. ieškinį atsakovei RUAB ,,Skirnuva“ dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas A. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės RUAB ,,Skirnuva“ 4823,60 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 393,04 Lt delspinigių ir 7850,60 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki kreipimosi į teismą dienos. Be to, prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį iki visiško su juo atsikaitymo, kai vienos dienos darbo užmokestis yra 65,42 Lt, bei 2,89 Lt dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško atsiskaitymo su juo dienos.

3Ieškovas nurodė, kad dirbo pas atsakovą nuo 2006-04-10 iki 2012-04-25 dažytoju, iš darbo buvo atleistas pagal DK 127 str. 2 d. Atsakovė pagal darbo sutartį buvo įsipareigojusi mokėti darbo užmokestį ne mažesnį kaip minimali mėnesinė alga, apmokant pagal įkainius už faktiškai atliktą darbą. Atsakovė, atleisdama jį iš darbo, nesumokėjo jam priklausančio darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei išeitinės pašalpos. Jis, atleistas iš darbo pas atsakovę, tapo bedarbiu, kito pargyvenimo šaltinio neturi. Prašo ieškinį tenkinti visiškai, priteisti neišmokėtas sumas, delspinigius ir vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką ir patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

4Atsakovės atstovas su ieškiniu sutinka iš dalies ir nurodė, kad jog uždelsė atsiskaityti su ieškovu dėl pablogėjusios įmonės finansinės būklės, bendrovei iškelta restruktūrizavimo byla. Ieškovas turi teisę į ieškinyje nurodyto dydžio reikalavimą dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo, t.y. 4823,60 Lt. Atsakovė nesutinka su prašomais priteisti delspinigiais, kadangi jie gali būti skaičiuojami tik už laiką, kai šalis sieja darbo santykiai, o ieškovas prašo juos priteisti už laiką jau darbo santykiams pasibaigus. Taip pat prašo taikyti kuo mažesnes sankcijas dėl vidutinio darbo užmokesčio, atsižvelgti į tai, kad 2012-06-29 įsiteisėjo nutartis dėl restruktūrizacijos. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 2 p. nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas. Todėl ieškovui gali būti skaičiuojamas ir priteisiamas vidutinis darbo užmokestis tik iki 2012-06-29. Nuo ieškovo atleidimo iš darbo 2012-04-25 iki 2012-06-29 buvo 44 darbo dienos, todėl maksimali netesybų (vidutinio darbo užmokesčio) suma galėtų būti 2878,48 Lt (44x65,42 Lt). Tačiau mano, kad ir tokia netesybų suma būtų per didelė. Uždelsimas atsiskaityti su ieškovu nėra tyčinis, buvusiems darbuotojams priteisiant dideles netesybas, šio siekio įgyvendinimas gali tapti labai komplikuotas. Mano, kad už vėlavimą atsiskaityti su ieškovu atsakovei būtu adekvati sankcija (netesybos), jeigu ieškovui būtų priteista fiksuota 1500,00 Lt suma.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Pagal 2006-04-07 darbo sutartį Nr. 2607 ieškovas A. Ž. nuo 2006-04-10 iki 2012-04-25 dirbo pas atsakovę dažytoju. Darbo sutartimi atsakovė ieškovui įsipareigojo mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinę algą vieną kartą į mėnesį, už darbą apmokant pagal įkainius už faktiškai atliktą darbą (b. 5-7). 2012-04-25 darbo sutartis buvo nutraukta pagal Darbo kodekso 127 str. 2 d. (kai darbdavys nevykdo savo įsipareigojimų pagal darbo sutartį) (b.l.7).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 str. 2 d., atsakovas privalo su atleidžiamu darbuotoju atsiskaityti jo atleidimo dieną. Iš ieškovo paaiškinimų ir pateiktų šalių rašytinių įrodymų darytina išvada, kad atsakovė, atleisdama ieškovą iš darbo, su juo pilnai neatsiskaitė ir neišmokėjo darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas bei išeitinės pašalpos, tuo pažeisdama Darbo kodekso 141 str. 1 d. ir 206 str. reikalavimus. Atsakovė pripažįsta, kad atleidžiant ieškovą iš darbo, su ieškovu nebuvo atsiskaityta ir jam neišmokėta 4823,60 Lt darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, todėl atleidimo iš darbo dieną ieškovui nesumokėtas darbo užmokestis ir kitos priklausančios išmokos priteistinos.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės delspinigius už uždelstą atsiskaityti laiką iki visiško su juo atsiskaitymo. Tiek DK 141 str. 3 d., tiek DK 207 str. 1 d. bei Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. 1 d. sankcijas darbdaviui numato iš esmės už tą patį pažeidimą - savalaikį neišmokėjimą darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais. Darbuotoją atleidžiant iš darbo, darbdavys atleidimo dieną privalo darbuotojui išmokėti visas priklausančias su darbo santykiais susijusias išmokas, tame tarpe išmokas, kurios nebuvo sumokėtos nustatytu laiku, ir delspinigius už savalaikį šių išmokų nesumokėjimą, jeigu jie priklauso. Kai su atleistu iš darbo darbuotoju uždelsiama atsiskaityti dėl darbdavio kaltės, tokio darbuotojo teisės apginamos sumokant jam vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką. Todėl Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. 1 d. numatyta sankcija darbdaviui laiko atžvilgiu gali būti taikoma tol, kol darbuotoją, kuriam nustatytu laiku nebuvo išmokėtos atitinkamos išmokos, ir darbdavį sieja darbo santykiai. Po darbo santykių pasibaigimo, darbdaviui neįvykdžius DK 141 str. 1 d., 2 d. numatytos prievolės, gali būti taikoma DK 141 str. 3 d. numatyta sankcija, o delspinigių skaičiavimas nutraukiamas. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti delspinigius už laikotarpį po darbo sutarties nutraukimo atmestinas, o remiantis CPK 414 str. 3 d., taikytinas alternatyvus ieškovo teisių ir teisėtų interesų gynimo būdas, priteisiant vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką (DK 141 str. 3 d.).

9Vadovaujantis Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis atsakovei Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, nutartis įsiteisėjo 2012-06-29. Joje konstatuota, kad atsakovė turi finansinių problemų, tačiau įmonės veikla nėra nutrūkusi, bendrovė siekia išvengti bankroto.

10Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 2 p. nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą dienos yra sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, šio įstatymo 5 str. 1 d. 6 p. nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus. Pagal šio įstatymo 5 str. 1 d. 6 p. savanoriški įmonės įsipareigojimai yra įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Įstatyme nėra įvardinta, jog 8 str. 2 p. nurodyta išimtis taikoma vien tik restruktūrizuojamos įmonės darbuotojams, nenutraukusiems darbo sutarties su įmone, todėl ieškovui uždelstas sumokėti vidutinis darbo užmokestis skaičiuotinas ne tik iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, bet ir iki visiško atsiskaitymo. Todėl atsakovės argumentas, jog vidutinis darbo užmokestis ieškovui skaičiuotinas tik iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo yra nepagrįstas.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl DK 141 str. 3 d. aiškinimo ir taikymo, nurodė, kad šios normos paskirtis tiek kompensacinė (darbuotojui), tiek prevencinė ir nubaudimo (darbdaviui). Nurodyti normos tikslai gali būti pasiekti tik tada, kai darbdaviui paskirta sankcija bus proporcinga padarytam teisės pažeidimui, nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Taikant DK 141 str. 3 d., būtina atsižvelgti į DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus; pagal darbuotojo (ieškovo) vidutinį darbo užmokestį apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-365/2010; Nr. 3K-3-247/2011; Nr. 3K-3-179/2012, Kauno apygardos teismo nutartys civilinėse bylose 2A-2455-153/2012; 2A-2456-153/2012).

12Ieškovo vidutinis dienos darbo užmokestis jo atleidimo iš darbo dieną pagal atsakovės pateiktą pažymą (b. l. 8) yra 65,42 Lt. Pastebėtina, kad ieškovas nepagrįstai paskaičiavo ir prašo priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką už kiekvieną uždelstą kalendorinę (o ne darbo) dieną. Vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką (skaičiuojant darbo dienomis) nuo ieškovo atleidimo iš darbo dienos, t.y. nuo 2012-04-20 iki sprendimo priėmimo (2013-01-30) yra 13018,58 Lt (65,42 Lt x 199 darbo dienos). Teismas mano, kad tokio vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją ir būtų neadekvati teisės pažeidimui sankcija, todėl yra mažintinas.

13Atsakovės atstovas nurodo, kad neatsiskaitymas su ieškovu nėra tyčinis, kadangi su pačia atsakove neatsiskaito užsakovai, sutrikus atsiskaitymams, daug įmonės darbuotojų išėjo iš darbo, dėl ko pasidarė sudėtinga finansinė situacija. Ji supranta, kad neatsiskaitydama su darbuotojais, rizikuoja patirti didelius nuostolius dėl DK 141 str. 3 d. numatytų sankcijų ir sąmoningai tokios žalos bendrovei nedarytų, neatsiskaitoma su darbuotojais tik todėl, kad tokios galimybės objektyviai nėra. Bendrovės vadovai siekia išsaugoti įmonę ir atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais. Šiuos atsakovės argumentus patvirtina Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartis, kuria atsakovei iškelta restruktūrizavimo byla. Joje konstatuota, kad atsakovė turi finansinių problemų, tačiau įmonės veikla nėra nutrūkusi, bendrovė siekia išvengti bankroto. Atsakovė sutinka su 1500,00 Lt fiksuota vidutinio darbo užmokesčio suma už uždelstą atsiskaityti laiką. Pažymėtina, kad teismų praktikoje mažinant vidutinį darbo užmokestį, atsižvelgiama ne tik į atsakovo finansinę būklę, tačiau ir į ieškovo elgesį, jo išdirbtą pas atsakovą laiką, kitas faktines bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-365/2010; Nr. 3K-3-179/2012). Ieškovas pas atsakovą išdirbo 6 metus, į teismą dėl savo teisių pažeidimo kreipėsi tik po 6 mėnesių po atleidimo iš darbo, jam uždelsta išmokėti suma nėra labai didelė (4823,60 Lt). Įvertinęs šias aplinkybes ir atsakovės nurodytus argumentus, teismas sprendžia, kad priteisiant 2787,48 Lt fiksuotą vidutinio darbo užmokesčio sumą už uždelstą atsiskaityti laiką (58 proc. uždelstos išmokėti ieškovui sumos) būtų pritaikyta adekvati sankcija atsakovės padarytam teisės pažeidimui ir ji atitiktų DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės ir proporcingumo principus (DK 141 str. 3 d.).

14Nors DK 299 str. 1 d. 1 p., CPK 282 str. 2 d. 2 p. numato, kad sprendimas dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo ieškovui neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio vykdytinas skubiai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 1 p. draudžia nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti. Atsižvelgiant į šią įstatyminę nuostatą, į tai kad nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo planas nepatvirtintas (jis turi būti pateiktas teismui iki 2013-01-31), skubus sprendimo vykdymas dalyje dėl darbo užmokesčio priteisimo ieškovui neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio negalimas.

15Ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleistas CPK 83 str. 1 d. 1 p. pagrindu, o atsakovas nuo žyminio mokesčio yra atleistas CPK 83 str. 1 d. 8 p. pagrindu, todėl bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos.

16Iš atsakovo ieškovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Ieškovas advokatui už jo pagalbą sumokėjęs 150,00 Lt ( b.l. 9). Šios išlaidos mažintinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, tai yra iki 87,37 Lt (150,00 Lt x7611,08 (priteisiama suma)/ 13067,24 Lt (ieškinio suma)) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės RUAB „Skirnuva“ ieškovui A. Ž., a.k. ( - ) 4823,60 Lt neišmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, 2787,48 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo 2012-04-25 dienos iki teismo sprendimo priėmimo dienos 2013-01-30 ir 87,37 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Snaigė Juknevičienė,... 2. ieškovas A. Ž. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 3. Ieškovas nurodė, kad dirbo pas atsakovą nuo 2006-04-10 iki 2012-04-25... 4. Atsakovės atstovas su ieškiniu sutinka iš dalies ir nurodė, kad jog... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Pagal 2006-04-07 darbo sutartį Nr. 2607 ieškovas A. Ž. nuo 2006-04-10 iki... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 str. 2 d., atsakovas... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės delspinigius už uždelstą... 9. Vadovaujantis Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenimis... 10. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 2 p.... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl DK 141... 12. Ieškovo vidutinis dienos darbo užmokestis jo atleidimo iš darbo dieną pagal... 13. Atsakovės atstovas nurodo, kad neatsiskaitymas su ieškovu nėra tyčinis,... 14. Nors DK 299 str. 1 d. 1 p., CPK 282 str. 2 d. 2 p. numato, kad sprendimas... 15. Ieškovas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra atleistas CPK 83 str. 1 d. 1... 16. Iš atsakovo ieškovui priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti.... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str., teismas... 18. ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės RUAB „Skirnuva“ ieškovui A. Ž., a.k. ( - )... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...