Byla 2-1651/2013
Dėl bankroto bylos iškelimo atsakovui akcinei bendrovei UKIO BANKUI, treciasis asmuo Avalon Overseas Services Corp

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Maryte Mitkuviene, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal kreditoriu uždarosios akcines bendroves „TAURIGA“, uždarosios akcines bendroves „FILTREJA“, V. R. D., A. P. , Z. M. , P. R. , R. K. , V. D. , A. D. ir akcines bendroves „ŠILUTES AUTOMOBILIU KELIAI“ atskiruosius skundus del Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužes 2 d. nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcine bendrove „VALNETAS“ civilineje byloje Nr. B2-1786-254/2013 pagal ieškovo LIETUVOS BANKO pareiškima del bankroto bylos iškelimo atsakovui akcinei bendrovei UKIO BANKUI, treciasis asmuo Avalon Overseas Services Corp.

2Teismas, išnagrinejes civiline byla, n u s t a t e:

3I. Ginco esme

4Ieškovas LIETUVOS BANKAS kreipesi i teisma su ieškiniu prašydamas iškelti bankroto byla atsakovui AB UKIO BANKAS, kadangi 2013 m. vasario 18 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-31 atsakovas buvo pripažintas nemokiu ir visam laikui buvo atšaukta jam išduota licenzija. Bankroto administratoriumi praše paskirti UAB „VALNETAS“. Treciasis asmuo pritare pareiškimui del bankroto bylos iškelimo, taip pat pritare ieškovo pasiulytai bankroto administratoriaus kandidaturai.

5Kreditoriai UAB „TAURIGA“, UAB „FILTREJA“, V. R. D., AB „ŠILUTES AUTOMOBILIU KELIAI“, V. S. , A. P. , Z. M. , P. R. ir R. K. nesutiko su ieškovo pasiulyta administratoriaus UAB „VALNETAS“ kandidatura. Kreditoriai bankroto administratoriumi siule paskirti UAB „IMONIU BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIU PASLAUGU BIURAS“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

7Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužes 2 d. nutartimi iškele bankroto byla AB UKIO BANKUI, bankroto administratoriumi paskyre UAB „VALNETAS“. Pirmosios instancijos teismas, ivertino siulomu bankroto administratoriu kandidaturas ir nusprende, jog UAB „VALNETAS“ turi visas galimybes užtikrinti sklandu atsakovo bankroto proceduru vykdyma. Bankroto administratoriaus UAB „VALNETAS“ kandidatura neprieštaravo imperatyvioms IBI 11 straipsnio 4 dalies normoms.

8III. Atskiruju skundu ir atsiliepimu i ji argumentai

9Atskiruoju skundu kreditoriai UAB „TAURIGA“, UAB „FILTREJA“, V. R. D., A. P. , Z. M. , P. R. , R. K. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužes 2 d. nutarti dalyje del bankroto administratoriaus paskyrimo ir išspresti klausima iš esmes – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „IMONIU BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIU PASLAUGU BIURAS“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismo priimta nutartis yra nemotyvuota. Teismas nevertino kandidatu ir be jokiu argumentu bei motyvu paskyre UAB „VALNETAS“. Nenurode priežasciu, kodel bankroto administratoriaus UAB „IMONIU BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIU PASLAUGU BIURAS“ kandidatura buvo atmesta.

112. Ivertinus atsakovo kapitalo dydi ir turto verte, turto vertes santyki su isipareigojimu apimtimi, ivertinus kitus kriterijus – atsakovas vertinamas kaip ypac didele imone, todel šiuo atveju bankroto administravimo patirtis laikytina ypatingai svarbiu ir esminiu kriterijumi skiriant tokios imones bankroto administratoriumi. Lyginant abi bankroto administratoriu kandidaturas, UAB „IMONIU BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIU PASLAUGU BIURAS“ darbo patirtis yra ženkliai didesne, joje dirba daugiau darbuotoju, turi didesnius finansiniu resursus nei paskirtas bankroto administratorius.

12Atskiruoju skundu kreditoriai V. D. , A. D. ir AB „ŠILUTES AUTOMOBILIU KELIAI“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužes 2 d. nutarti dalyje del bankroto administratoriaus paskyrimo ir išspresti klausima iš esmes – atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „IMONIU BANKROTO ADMINISTRAVIMO IR TEISINIU PASLAUGU BIURAS“. Atskirajame skunde nurodoma, jog teismas visiškai nevertino ir nepasisake, kodel atmete kito bankroto administratoriaus kandidatura. Be to, paskirtas bankroto administratorius administruoja imones, kurios yra susijusios su EBSW, taip pat tinkamai neatlieka jam pavestu pareigu administruodamas BUAB „Dahelma“.

13Atsiliepimu i apeliantu V. D. , A. D. ir AB „ŠILUTES AUTOMOBILIU KELIAI“ atskiraji skunda ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužes 2 d. nutarti palikti nepakeista.

14Atsiliepimu i atskiruosius skundus atsakovas prašo apeliantu atskiruosius skundus atmesti kaip nepagristus.

15Atsiliepimu i atskiruosius skundus treciasis asmuo prašo apeliantu atskiruosius skundus atmesti kaip nepagristus.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirieji skundai netenkintini.

18Apeliacijos objekta sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužes 2 d. nutarties dalies, kuria išnagrinetas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimas atsakovo AB UKIO BANKO bankroto byloje, teisetumo ir pagristumo patikrinimas.

19Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo (toliau – IBI) 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priemes nutarti iškelti bankroto byla, teismas privalo paskirti imones administratoriu. IBI 11 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bankrutuojancios imones administratoriu skiria teismas iš bankroto bylos dalyviu pasiulytu asmenu tarpo. Teismas turi diskrecijos teise spresti, kuri asmeni skirti bankrutuojancios imones administratoriumi. Ši teise reiškia, kad teismui istatymas suteikia bankrutuojancios imones administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todel teismo nevaržo nei pareiškima del bankroto bylos iškelimo padavusiu, nei kitu IBI 5 straipsnio 1 dalyje išvardintu asmenu pasiulymai del administratoriaus kandidaturos. Tokia teise užtikrina galimybe priimti racionalu, pagrista, protinga bei pateisinanti tuos tikslus, del kuriu ši diskrecijos teise suteikta, sprendima parenkant nešališka ir pajegu tinkamai administruoti imone administratoriu. Skirdamas bankroto administratoriu teismas privalo ne tik patikrinti, ar nera istatymo aptartu aplinkybiu, del kuriu asmuo negali buti skiriamas bankrutuojancios imones administratoriumi (IBI 11 straipsnio 4 dalis), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sažiningumo kriterijais, ivertinti kiekviena svarbia šiam klausimui aplinkybe. Skiriant administratoriumi konkretu asmeni, atitinkanti administratoriaus kandidaturai istatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu butu maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto proceduru atlikimas, butu išvengta gincu tarp administratoriaus ir kreditoriu del ju bei imones interesu atstovavimo tinkamumo, arba tokiu gincu kiltu kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystes santykiai butu grindžiami garbes, morales, sažines ir nešališkumo principais.

20Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi paskyre ieškovo pasiulyta bankroto administratoriu UAB „VALNETAS“. Nesutikdami su tokiu teismo sprendimu atskiraji skunda pateike kreditoriai.

21Pažymetina, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad pasiulytos bankroto administratoriu kandidaturos atitinka IBI nustatytus reikalavimus: administratoriai turi Lietuvos Respublikos ukio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (t. 1 b.l. 23, 103), yra apsidraude profesine civiline atsakomybe privalomuoju draudimu (t. 1 b.l. 25, 104), ju kandidaturoms yra pritares Imoniu bankroto valdymo departamentas (t. 1 b.l. 67, 117), abu administratoriai sutinka administruoti atsakova (t. 1 b.l. 21, 102).

22Apeliacines instancijos teismas negali sutikti su apeliantu argumentu, jog teismas turetu skirti bankroto administratoriu, turinti didesne patirti. Teismu praktikoje laikomasi nuostatos, kad imones bankroto administratoriaus nešališkumas - prioritetinis tikslas, kiti kriterijai (pvz., administravimo sanaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, t.t.) nebetenka lemiamos reikšmes (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjucio 27 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-1114/2009). Be to, apeliantai nepateike irodymu, patvirtinanciu, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamu imoniu skaicius, darbo kruvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybes objektyviai kliudytu skirti ji atsakovo bankroto administratoriumi arba butu esminiu kriterijumi, leidžianciu daryti pagrista išvada del šio asmens nesugebejimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

23Apeliantu V. D. , A. D. ir AB „ŠILUTES AUTOMOBILIU KELIAI“ argumentai, jog paskirtas bankroto administratorius administruoja imones, kurios yra susijusios su EBSW laikomi nepagristais, kadangi mineti apeliantai nepateike pakankamai irodymu, patvirtinanciu tiesiogini susietuma tarp paskirto bankroto administratoriaus administruojamu imoniu ir EBSW. Taip pat apeliacines instancijos vertinimu apeliantu V. D. , A. D. ir AB „ŠILUTES AUTOMOBILIU KELIAI“ argumentai, jog paskirtas bankroto administratorius tinkamai neatlieka jam pavestu pareigu administruodamas BUAB „Dahelma“ yra nepagristi. Iš byloje esancio Imoniu bankroto valdymo departamento rašto matyti, jog pareiškejo UAB „LITPLASTIC“ skundas del BUAB „Dahelma“ bankroto administratoriaus UAB „VALNETAS“ veiksmu buvo atmestas (t.2 b.l. 102). Vien tai, jog pareiškejas pasinaudojo jam suteikta teise kreiptis del tariamai pažeistu teisiu nesudaro pagrindo manyti, jog paskirtas bankroto administratorius UAB „VALNETAS“ nesugeba atlikti jam pavestu pareigu.

24Pažymetina, jog nera pagrindo pirmosios instancijos teismo nutarti laikyti nemotyvuota, kadangi skundžiamoji nutartis atitinka tokio procesinio dokumento motyvuojamosios dalies turiniui keliamus reikalavimus (CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

25Pagal suformuota teismu praktika, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratoriu iš keliu kandidatu, kurie iš esmes yra tinkami bei galetu buti skiriami administruoti imone, ir išdeste savo pozicija pagrindžiancius argumentus, apeliacines instancijos teismas neturetu naikinti šios žemesnes instancijos teismo nutarties, jeigu tam nera istatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužes 31 d. nutartis civilineje byloje Nr. 1239/2012, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2-648/2011).

26Nagrinejamu atveju apeliacines instancijos teismas nenustate, jog ieškovo pasiulytas bankroto administratorius UAB „VALNETAS“ negaletu buti skiriamas atsakovo bankroto administratoriumi kaip neatitinkantis istatyme keliamu reikalavimu. Apeliacines instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas ivertino visas svarbias aplinkybes, susijusias su siulomu bankroto administratoriu kandidaturu tinkamumu, spresdamas administratoriaus paskyrimo klausima, nepažeide istatymo reikalavimu, o apeliantai nepateike pagristu argumentu del teismo paskirto administratoriaus galimo neobjektyvumo, šališkumo, galimo suinteresuotumo ar jo netinkamumo (nepajegumo) deramai vykdyti atsakovo bankroto proceduras. Esant nurodytoms aplinkybems nera pagrindo keisti pirmosios instancijos teismo nutarti.

27Del kitu atskirtajame skunde išdestytu argumentu, teismas nepasisako, nes jie neturi itakos gincijamo klausimo išsprendimui.

28Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužes 2 d. nutarti palikti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Maryte Mitkuviene,... 2. Teismas, išnagrinejes civiline byla, n u s t a t e:... 3. I. Ginco esme... 4. Ieškovas LIETUVOS BANKAS kreipesi i teisma su ieškiniu prašydamas iškelti... 5. Kreditoriai UAB „TAURIGA“, UAB „FILTREJA“, V. R.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. gegužes 2 d. nutartimi iškele bankroto byla... 8. III. Atskiruju skundu ir atsiliepimu i ji argumentai... 9. Atskiruoju skundu kreditoriai UAB „TAURIGA“, UAB „FILTREJA“, 10. 1. Teismo priimta nutartis yra nemotyvuota. Teismas nevertino kandidatu ir be... 11. 2. Ivertinus atsakovo kapitalo dydi ir turto verte, turto vertes santyki su... 12. Atskiruoju skundu kreditoriai V. D. , 13. Atsiliepimu i apeliantu V. D. , A. D.... 14. Atsiliepimu i atskiruosius skundus atsakovas prašo apeliantu atskiruosius... 15. Atsiliepimu i atskiruosius skundus treciasis asmuo prašo apeliantu... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirieji skundai netenkintini.... 18. Apeliacijos objekta sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužes 2 d.... 19. Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo (toliau – IBI) 10 straipsnio 4... 20. Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 21. Pažymetina, kad byloje esantys duomenys patvirtina, kad pasiulytos bankroto... 22. Apeliacines instancijos teismas negali sutikti su apeliantu argumentu, jog... 23. Apeliantu V. D. , A. D. ir AB... 24. Pažymetina, jog nera pagrindo pirmosios instancijos teismo nutarti laikyti... 25. Pagal suformuota teismu praktika, tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas... 26. Nagrinejamu atveju apeliacines instancijos teismas nenustate, jog ieškovo... 27. Del kitu atskirtajame skunde išdestytu argumentu, teismas nepasisako, nes jie... 28. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 29. Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužes 2 d. nutarti