Byla eAS-346-822/2016

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. S. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialui dėl sprendimų panaikinimo, žalos priteisimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas J. S. 2016 m. sausio 15 d. per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą kreipėsi į teismą prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. 3R-540 (AG-406/05-2015); 2) panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (1.136-11)4-4451; 3) įpareigoti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialą užtikrinti pareiškėjui teisę susipažinti su duomenimis, susijusiais su jo sveikata; 4) priteisti turtinę ir neturtinę žalą; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 22 d. nutartimi pareiškėjui nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti – pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantį dokumentą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo žyminio mokesčio.

6Pareiškėjas 2016 m. sausio 26 d. teismui pateikė motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 8 d. nutartimi atleido pareiškėją nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Priėmė skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015 m. gruodžio 30 d. sprendimą Nr. 3R-540 (AG-406/05-2015) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (1.136-11)4-4451 ir priteisti turtinę ir neturtinę žalą. Nusprendė atsakovais byloje laikyti Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją. Teismas atsisakė priimti skundo reikalavimą įpareigoti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialą užtikrinti pareiškėjui teisę susipažinti su duomenimis, susijusiais su jo sveikata, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

8III.

9Pareiškėjas J. S. su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartimi nesutinka. Atskirajame skunde prašo pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti dalį pareiškėjo skundo reikalavimų, panaikinti.

10Nurodo, kad skunde teismui suformulavo reikalavimą įpareigoti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialą užtikrinti pareiškėjui teisę susipažinti su duomenimis, susijusiais su jo sveikata. Būtent šis reikalavimas ir yra skundo esmė. Reikalavimas susijęs su VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialo vidaus viešuoju administravimu. Mano, kad teismas netinkamai suprato skundos reikalavimo esmę. Pašalinus šį reikalavimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, administracinis ginčas praranda prasmę.

11Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

12Mano, kad pareiškėjas nesinaudoja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (toliau– ir PTŽSAĮ) jam suteiktomis teisėmis. Ministerija nekvestionuoja pareiškėjo teisės gauti jo medicinos dokumentus ir sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat diagnozes ir gydymo aprašymus, tačiau sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas (PTŽSAĮ 7 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad PTŽSAĮ 23 straipsnis nustato pacientų skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. Taigi, šio straipsnio sąlygos taikytinos pareiškėjo skundo dalyko nagrinėjimui. Remdamasis šiuo įstatymu pareiškėjas galėtų įgyvendinti PTŽSAĮ jam suteiktas teises.

13Teisėjų kolegija

konstatuoja:

14IV.

15Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo dalį kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

16Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundo dalį, nurodė, kad VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas nėra viešojo administravimo subjektas ir neatlieka viešojo administravimo funkcijų, todėl pareiškėjo skundo reikalavimas įpareigoti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialą išduoti atitinkamus dokumentus negali būti nagrinėjamas administracinio proceso tvarka.

17Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pirmiausia, pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos. Asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš ABTĮ numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas turi atsisakyti priimti skundą, kai byla nepriskirtina teismo kompetencijai.

18Remdamasi ABTĮ 15 straipsniu, teisėjų kolegija pabrėžia, kad pagal ABTĮ administraciniai teismai sprendžia administracines bylas dėl valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, t. y. dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. Pagal ABTĮ 2 straipsnio 16 dalį, administraciniai teisiniai santykiai yra įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais reglamentuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys atliekant viešąjį administravimą. Viešasis administravimas – tai įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti (ABTĮ 2 straipsnio 1 dalis). Viešasis administravimas apima administracinių sprendimų priėmimą, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimą, viešųjų paslaugų teikimo administravimą ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (ABTĮ 2 straipsnio 1 dalis).

19Nagrinėjamu atveju pareiškėjas trečiuoju skundo reikalavimu prašo įpareigoti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialą užtikrinti pareiškėjui teisę susipažinti su duomenimis, susijusiais su jo sveikata. Tačiau pastebėtina, kad administraciniuose teismuose nagrinėtini tik tokie ginčai dėl valstybės ar savivaldybės veiksmų (neveikimo), kurie siejami su viešuoju administravimu, kuris, kaip minėta, apima administracinių sprendimų priėmimą, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimą, viešųjų paslaugų teikimo administravimą ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimą (ABTĮ 2 str. 1 d.). Šiuo atveju VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmenims viešąsias paslaugas (sveikatos priežiūrą), tačiau nevykdanti viešojo administravimo veiklos. Tai patvirtina tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, suformuota iš esmės panašiose bylose (žr. 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012, 2013 m. liepos 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-600/2013, 2015 m. sausio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-167-261/2015, 2016 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-579-261/2016), tiek Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti išaiškinimai (žr. 2005 m. gruodžio 6 d. nutartį byloje Nr. T-2005-106, 2006 m. liepos 21 d. nutartį byloje Nr. T-2006-07, 2006 m. spalio 9 d. nutartį byloje Nr. T-77/2006, 2009 m. rugsėjo 23 d. nutartį byloje Nr. T-69/2009, 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį byloje Nr. T-111-2014), pagal kuriuos sveikatos priežiūros įstaiga, turinti viešosios įstaigos statusą, pati savaime nėra viešojo administravimo subjektas, todėl ginčai dėl sveikatos priežiūros įstaigos (kaip viešosios įstaigos) veiksmų (taip pat ir dokumentų, sveikatos istorijų (ne)išdavimo) yra laikytini sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, kas yra civilinės teisės reguliavimo dalykas, ir nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

20Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialas nėra viešojo administravimo subjektas ir neatlieka viešojo administravimo funkcijų, todėl pareiškėjo skundo reikalavimas įpareigoti VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filialą užtikrinti pareiškėjui teisę susipažinti su duomenimis, susijusiais su jo sveikata, negali būti nagrinėjamas administracinio proceso tvarka.

21Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Dėl šios priežasties skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas netenkinamas.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo J. S. atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 8 nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas J. S. 2016 m. sausio 15 d. per Lietuvos teismų elektroninių... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. sausio 22 d. nutartimi... 6. Pareiškėjas 2016 m. sausio 26 d. teismui pateikė motyvuotą ir įrodymais... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 8 d. nutartimi... 8. III.... 9. Pareiškėjas J. S. su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m.... 10. Nurodo, kad skunde teismui suformulavo reikalavimą įpareigoti VšĮ... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į... 12. Mano, kad pareiškėjas nesinaudoja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir... 13. Teisėjų kolegija... 14. IV.... 15. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 16. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjo skundo dalį,... 17. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pirmiausia, pažymi, jog... 18. Remdamasi ABTĮ 15 straipsniu, teisėjų kolegija pabrėžia, kad pagal ABTĮ... 19. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas trečiuoju skundo reikalavimu prašo... 20. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog... 21. Atsižvelgusi į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjo J. S. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 8 nutartį palikti... 25. Nutartis neskundžiama....