Byla A8.-2878-957/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam V. L., institucijos, atlikusio administracinio nusižengimo tyrimą, atstovei Aurimai Račkytei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje V. L., asmens kodas ( - ), gimusiam ( - ), dirbančiam, surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4V. L., būdamas UAB „A“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) vadovu (direktoriumi) ir atsakingu asmeniu už įmonės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 1 d., nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2015 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, taip pat per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d., nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, taip pat per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, pagal kuriuos juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Taip neveikimu V. L. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5Apklausiamas teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas V. L. savo kaltę pripažino ir parodė, kad UAB „A“ įmonę žino, buvo šios įmonės akcininkas bei vadovas. Už 2015-2017 m. ataskaitų rinkiniai nebuvo pateikti, kadangi jis sustabdė veiką 2014 m. pradžioje ir jokios veiklos nevykdė. VMI ir Sodrai pranešta buvo, o kad reikia teikti ataskaitų rinkinius, jis nežinojo. Dabar pateikė tas ataskaitas 2018 m. rugpjūčio mėnesį, bet jau buvo per vėlai. Dabar žinos, kad įmonė nors ir nevykdo veiklos, tačiau reikia teikti dokumentus. Dabar dirba kitoje įmonėje samdomu darbuotoju, gauna minimalias pajamas, turi šeimą, nuosavą būstą, už kurį moka paskolą. Būtų gerai, kad būtų paskirtas įspėjimas, o ne bauda. Jo sutuoktinė gauna taip pat minimalų atlyginimą. Paskolos per mėnesį moka 160 eurų. Turi du vaikus, ( - ) ir ( - ) metų. Gailisi, dėl savo tokio poelgio, jeigu būtų žinojęs, būtų registrų centras atsiuntęs nors kokį pranešimą, būtų iš karto pateikęs duomenis.

6Iš valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialo Juridinio skyriaus vyresniosios juriskonsultės Aurimos Račkytės 2018 m. spalio 2 d. 14.05 val. administracinio nusižengimo protokolo Nr. RC-ANR_P-211-2018 matyti, kad jame nurodyta V. L. inkriminuojamo administracinio nusižengimo esmė ir su tuo susiję duomenys, be kita ko, pažymint, kad 2017 m. bendrovių finansinių ataskaitų rinkinių pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui terminas pratęstas iki 2018 m. birželio 15 d. dėl sutrikimų teikiant finansinės atskaitomybės dokumentus, pažeisti teisės aktų reikalavimai, ANK straipsnis, numatantis atsakomybę už jo padarymą, kitos žinios, būtinos bylai išspręsti, prie administracinio nusižengimo protokolo pridedami V. L. rašytiniai paaiškinimai ir kiti dokumentai, pažymėta, kad V. L. su šiuo protokolu susipažino, jį gavo, teisės ir pareigos jam paaiškintos (b. l. 2).

7Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad UAB „A“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) vadovu (direktoriumi) nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d. yra V. L.. UAB „A“ finansinių metų pradžia – sausio 1 d., finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 d.. 2013 m. UAB „A“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktas 2014 m. gegužės 30 d., 2014 m. UAB „A“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktas 2015 m. birželio 1 d., o 2015, 2016, 2017 m. UAB „A“ metinių finansinių ataskaitų rinkiniai Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti 2018 m. rugpjūčio 24 d. (b. l. 3-8).

8Iš administracinėn atsakomybėn traukiamo V. L. 2018 m. spalio 2 d. paaiškinimų matyti, kad 2014 m. kovo 28 d. buvo sustabdyta UAB „A“ veikla. Apie tai buvo pranešta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tai, kad VĮ „Registrų centras“ reikia teikti finansines ataskaitas, nežinojo. 2015, 2016, 2017 m. bendrovės ataskaitas pateikė, tačiau pavėluotai. Pridėjo 2014 m. kovo 28 d. sprendimą dėl veiklos sustabdymo Nr. 2/2014 (b. l. 9).

9Iš UAB „A“ vienintelio akcininko V. L. 2014 m. kovo 28 d. sprendimo dėl veiklos sustabdymo Nr. 2/2014 matyti, kad buvo nuspręsta nuo 2014 m. balandžio 1 d. sustabdyti UAB „A“ veiklą penkeriems metams. Pažymėta, jog 2012 m. įmonės nuostoliai sudarė 115 853 litus, 2013 m. ji patyrė 18 011 litų nuostolių, 2014 m. įmonė taip pat dirbo nuostolingai (b. l. 10).

10Iš Administracinių nusižengimų registro išrašo apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus už penkerius metus matyti, kad V. L. administracine tvarka baustas už kitokio pobūdžio administracinius nusižengimus (teisės pažeidimus), turi galiojančių administracinių nuobaudų, paskirtas baudas sumokėjo.

11ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė, be kita ko, už juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

12Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Nuostatų 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 10 punktą (nuo 2010 m. sausio 5 d. iki 2018 m. sausio 1 d. – 9 punktą (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymas Nr. XI-611)), bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl UAB „A“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 1 d., 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys – ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d., 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys – ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d., tačiau, kaip pažymėta administracinio nusižengimo protokole, šis terminas pratęstas iki 2018 m. birželio 15 d. dėl sutrikimų teikiant finansinės atskaitomybės dokumentus, tačiau šie dokumentai Juridinių asmenų registro tvarkytojui buvo pateikti tik 2018 m. rugpjūčio 24 d.

13Pagal CK 2.67 straipsnį, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktą (nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2017 m. liepos 13 d. – 6 punktą (2011 m. gruodžio 15 d. įstatymas Nr. XI-1798)) ir Nuostatų 38 bei 41 punktus, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Iš byloje esančio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad UAB „A“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) vadovu (direktoriumi) nuo 2011 m. rugpjūčio 2 d. iki šiol yra administracinėn atsakomybėn traukiamas V. L.. Vadinasi, jis yra atsakingas už tai, kad šios bendrovės 2015, 2016, 2017 m. metinių finansinių ataskaitų rinkiniai tinkamai ir laiku, t. y., atitinkamai, iki 2016 m. birželio 1 d., 2017 m. birželio 1 d., 2018 m. birželio 15 d., būtų pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. V. L. pripažino, kad laiku nepateikė nurodytų dokumentų, kadangi UAB „A“ veikla 2014 m. kovo 28 d. buvo sustabdyta, apie tai buvo pranešta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, o to, kad vis tiek Juridinių asmenų registro tvarkytojui reikia teikti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius, nežinojo. Teismas pažymi, kad tai neturi reikšmės atsakomybei pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį atsirasti. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria nei juridinio asmens teisinės formos, nei statuso ar kitų kriterijų (turėtos metinės apyvartos, pelno ir nuostolių ir pan.), kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos. Todėl ši pareiga imperatyviai privaloma visų formų juridiniams asmenims, nepaisant to, ar jie atskaitiniais metais gavo pelno, ar ne (Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. AN2-653-478/2017). Be to, V. L. nurodytas UAB „A“ veiklos sustabdymas, tiksliau tariant, mokesčių mokėtojo laikinas veiklos nevykdymas, yra susijęs su bendrovės laikinu atleidimu nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo mokesčių administratoriui (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 77 straipsnis, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 patvirtintų Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių VI skyrius), bet ne Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagaliau, iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, jog 2013 m., 2014 m. UAB „A“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktas, atitinkamai, 2014 m. gegužės 30 d. ir 2015 m. birželio 1 d., t. y. po bendrovės veiklos sustabdymo 2014 m. kovo 28 d., todėl V. L. argumentas, kad jis nežinojo apie būtinumą Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikti bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinius po jos veiklos sustabdymo vertintinas kritiškai. Antra vertus, tai neturi esminės reikšmės veikai kvalifikuoti, kadangi įmonės vadovas turi pareigą žinoti jam įstatymo keliamus reikalavimus. Taigi, V. L. nurodyta aplinkybė nepaneigia nusižengimo padarymo fakto ir neatleidžia jo nuo atsakomybės.

14Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas sprendžia, jog byloje įrodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas V. L., būdamas UAB „A“ direktoriumi ir atsakingu asmeniu už bendrovės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 1 d., nesiėmė atitinkamų veiksmų ir neužtikrino, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateikti 2015 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, taip pat per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d., neužtikrino, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateikti 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, taip pat per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., neužtikrino, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui būtų pateikti 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Dėl šio savo neveikimo V. L. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

15Pažymėtina, jog administracinio nusižengimo protokole administracinio nusižengimo esmė yra išdėstyta nurodant labai daug aplinkybių, todėl teismas, iš esmės jų nepakeisdamas, sukonkretino nusižengimo esmę.

16Teismas, V. L. skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltės formą ir rūšį – padarytas administracinis nusižengimas, susijęs prekyba, finansų sistema ir oficialiąja statistika dėl nerūpestingumo, nusižengimas yra nutrauktas paties V. L., Juridinių asmenų registro tvarkytojui pavėluotai pateikiant reikiamus dokumentus, taip pat į administracinėn atsakomybėn traukiamą asmenį apibūdinančius duomenis – vidutinio amžiaus, dirbantis, paties teigimus gaunantis minimalias pajamas, administracine tvarka baustas už kitokio pobūdžio administracinius nusižengimus (teisės pažeidimus), turi galiojančių administracinių nuobaudų, paskirtas baudas sumokėjo, duomenų apie teistumus byloje bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra. V. L. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis pripažino padaręs nusižengimą ir gailisi (AANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsižvelgęs į šias aplinkybes teismas sprendžia, jog V. L. skirtina minimali sankcijoje numatyta piniginė nuobauda. Pažymėtina, kad pats V. L. nors ir prašė skirti jam įspėjimą, tačiau jokių aplinkybių, kurios leistų taikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir skirti jam švelnesnę, nei įstatymo numatyta nuobaudą teismui nenurodė.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 22 straipsniu, 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 25 straipsnio 1-2 dalimis, 32 straipsniu, 34 straipsnio 1-4 dalimis, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 644 straipsniu, 646 straipsnio 1-2 dalimis,

Nutarė

18V. L. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam dviejų šimtų eurų (200 Eur) dydžio baudą.

19Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

20Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900; LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas, banko kodas 40100; LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, banko kodas 70440; LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“; banko kodas 73000, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis).

21Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti gavėją – VMI, gavėjo kodą – 188659752, administracinio nusižengimo bylos numerį, administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) – 18092541442, ir įmokos kodą – 1001.

22Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio... 3. Teismas... 4. V. L., būdamas UAB „A“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - ))... 5. Apklausiamas teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas V.... 6. Iš valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialo Juridinio... 7. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo... 8. Iš administracinėn atsakomybėn traukiamo V. L. 2018 m. spalio 2 d.... 9. Iš UAB „A“ vienintelio akcininko V. L. 2014 m. kovo 28 d. sprendimo dėl... 10. Iš Administracinių nusižengimų registro išrašo apie asmeniui registruotus... 11. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė, be kita ko,... 12. Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir... 13. Pagal CK 2.67 straipsnį, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktą (nuo 2012 m.... 14. Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas sprendžia, jog... 15. Pažymėtina, jog administracinio nusižengimo protokole administracinio... 16. Teismas, V. L. skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padaryto... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 18. V. L. pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą... 19. Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar... 20. Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn... 21. Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti gavėją – VMI,... 22. Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo...