Byla 2-533-780/2014

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Joanai Kardokienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Odetai Gruodienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovei S. J. su trečiaisiais asmenimis B. J., Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Veisiejų regioninio parko direkcija, Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovę S. J., a. k. ( - ) per 2 (du) mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti tvorą, pastatytą už žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), ribų, valstybinėje žemėje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Veisiejų urbanistinio draustinio teritorijoje, Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovė S. J. teismo nustatytu terminu neįvykdys – suteikti teisę Inspekcijai, į. k. 288600210, atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės S. J..

3Ieškovo atstovė paaiškino, kad 2013 m. liepos 24 d. statytojai S. J. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-130724-00035-(14.12), kuriame konstatuota, kad Žemės sklype, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Veisiejų urbanistinio draustinio teritorijoje, Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje savavališkai, neturint statybą leidžiančio dokumento – rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo supaprastintam statinių projektui, statomas medinis karkasinis garažas, o už Žemės sklypo ribų, valstybinėje žemėje, yra pastatyta medinė lauko tvora su lauko akmenų mūrine cokoline dalimi ir stulpeliais. Atsakovė už pažeidimą, buvo patraukta administracinėn atsakomybėn ir pagal 2013 m. rugpjūčio 2 d. administracinį nurodymą sumokėjo 500 Lt baudą. Inspekcija 2013 m. rugpjūčio 23 d. surašė atsakovei reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuo pareikalavo iki 2014 m. vasario 23 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: nugriauti statomą garažą bei pastatytą tvorą. Inspekcijos Alytaus skyriaus vedėjas, atsakovės prašymu pratęsė Nurodymo įvykdymo terminą iki 2014 m. gegužės 23 d. Atsakovė 2014 m. birželio 9 d. pateikė prašymą iš dalies panaikinti Nurodymą, kadangi garažo statybai gavo statybą leidžiantį dokumentą, tačiau nurodymo pilnai neįvykdė, nes nenugriovė tvoros ir šio statinio statybai negavo statybą leidžiančio dokumento. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, 2 lentelės 12 eilutę, Tvora statybos metu buvo priskiriama I grupės nesudėtingo statinio kategorijai, kurios statybai, pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, 12.1 ir 12.2 punktus buvo privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statinio projektui. Atsakovė Tvorą pastatė neturėdama privalomo statybą leidžiančio dokumento. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus atsakovės pastatyta Tvora priskiriama I grupės nesudėtingo statinio kategorijai, kurios statybai, privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statinio projektui. Taip pat privalomas valstybinės žemės patikėtinio – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinis sutikimas. Kadangi atsakovė per nustatytą terminą nepašalino savavališkai pastatytos tvoros ir negavo statybą leidžiančio dokumento, todėl ieškovas prašo įpareigoti atsakovę vykdyti jo nurodymą. Tačiau ieškovo atstovė nurodė, kad teisės aktai šiame žemės sklype nedraudžia statyti tvorą, jos įteisinimui neprieštaravo nei Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, nei Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, todėl ieškovas neprieštarauja atsakovės prašymui leisti įteisinti tvorą.

4Atsakovė S. J. prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ir savo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes tvarkosi visus projektinius dokumentus, todėl prašo atidėti terminą aštuoniems mėnesiams sutvarkyti tvoros dokumentus.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje nustatyta, kad 2009 m. birželio-liepos mėnesiais atsakovė S. J. už nuomos teise valdomo valstybinio žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), ribų, valstybinėje žemėje pastatė medinę lauko tvorą su lauko akmenų mūrine cokoline dalimi ir stulpeliais, neturėdama statybą leidžiančio dokumento - rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo supaprastintam statinių projektui. Dėl šios statybos 2013 m. liepos 24 d. statytojai S. J. buvo surašytas savavališkos statybos aktas, o 2013 m. rugpjūčio 23 d. - reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Atsakovė per nustatytą terminą negavo statybą leidžiančio dokumento ir neįvykdė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, todėl savavališkos statybos padariniai turi būti šalinami teismui priimant vieną iš Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje numatytų sprendimų. Kadangi atsakovės pastatyta tvora nėra draudžiamas šioje vietoje statyti statinys, todėl jai leistina įteisinti savavališką tvoros statybą.

7Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.

8Dėl savavališkos statybos

9Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

102013 m. liepos 24 d. statytojai S. J. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-130724-00035-(14.12), kuriame konstatuota, kad Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Veisiejų urbanistinio draustinio teritorijoje, Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, už nuomojamo žemės sklypo ribų, valstybinėje žemėje, pastatyta medinė, 32 m ilgio ir 1,10-1,50 m aukščio, lauko tvora su lauko akmenų mūrine cokoline dalimi ir stulpeliais. Akte nurodyta, kad tvora pastatyta, neturint statybą leidžiančio dokumento – rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo supaprastintam statinių projektui.

112013 m. liepos 24 d. surašytame statybos patikrinimo akte Nr. SPA-1240-(14.2), S. J. pripažino, kad tvorą pastatė 2009 m. birželio – liepos mėnesiais.

12Pagal tvoros statybos metu (2009 m. birželio – liepos mėn.) galiojusio statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184, 2 lentelės 12 eilutę, tvora buvo priskiriama I grupės nesudėtingų statinių kategorijai, kurios statybai buvo privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statinio projektui, taip pat reikalingas valstybinės žemės patikėtinio – tuometinio Alytaus apskrities viršininko, rašytinis sutikimas (Statybos įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, 23 straipsnio 1 dalies 1 punktas, Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“12.1 punktas ir 12.2 punktas, bendrų pastabų 1 ir 2 lentelėms 1 punktas ).

13Atsakovė tvoros statybai privalomų dokumento – raštiško įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimo supaprastintam statybos projektui ir valstybinės žemės patikėtinio sutikimo, savavališkos statybos akto surašymo metu neturėjo ir nepateikė.

14Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir į tai, kad atsakovė S. J., pripažindama savo kaltę ir sumokėdama baudą už pažeidimą, numatytą Administracinių teisės pažeidimų kodekso 159 straipsnio 3 dalyje, bei neginčydama statybos neteisėtumo šioje byloje, iš esmės pripažįsta savavališkos statybos faktą, kuriuo savo reikalavimą grindžia ieškovas (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 187 str.), jos pastatyta tvora pripažintina savavališka statyba.

15Kadangi atsakovė ir po savavališkos statybos akto surašymo per jai nustatytą terminą negavo statybą leidžiančio dokumento, tai tokios statybos padarinius reikia šalinti įstatymo nustatyta tvarka.

16Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo

17Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka, t. y. neteisėta, ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-492/2008).

18Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Šio Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą. Nagrinėdamas tokį ieškinį teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę kaip to prašo ieškovas. Tačiau Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalis numato ne tik ieškovo prašomą taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo, bet ir atsakovės prašomą taikyti savavališkos statybos įteisinimą.

19Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 punktą, teismas gali leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

20Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus atsakovės pastatyta tvora priskiriama I grupės nesudėtingo statinio kategorijai (Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu

21Nr. D1-812, 2 lentelės 3.1 eilutė), kurios statybai, privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statinio projektui (Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 23 straipsnio 1 dalies 4 punktas, statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (toliau – STR 1.07.01:2010), 6 priedo 2.1 punktas). Taip pat privalomas valstybinės žemės patikėtinio – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašytinis sutikimas (STR 1.07.01:2010 33.3 punktas, 34 punktas,

2250 punktas).

23Byloje nėra ginčo ir nei vienas iš trečiųjų asmenų neprieštaravo, kad atsakovės pastatyta tvora būtų įteisinta, neįrodinėjo, kad tokio statinio statyba šiame žemės sklype būtų draudžiama iš viso.

24Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos savo atsiliepime nurodė, kad supaprastintas tvoros projektas jo Alytaus teritoriniam padaliniui nebuvo pateiktas derinimui, tačiau neginčija, kad tvoros statyba iš viso būtų negalima ir projekto nederintų.

25Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kurios rašytinis sutikimas, kaip valstybinės žemės patikėtinio, taip pat būtinas savavališkos statybos įteisinimui, savo prašyme nagrinėti bylą jos atstovui nedalyvaujant nurodė, kad neprieštarauja taikos sutarties sudarymui byloje ir atsisakymo duoti sutikimą neišreiškė.

26Kiti tretieji asmenys taip pat neginčijo atsakovės galimybės įteisinti savavališką statybą. Be to, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2014-08-09 raštas B. J., kurios įgaliojimu ir veikė atsakovė, patvirtina, kad šalia jos nuomojamo žemės sklypo ( - ), esančio daugiabučio namo eksploatacijai suformuotas žemės sklypas iki atsakovės pastatytos tvoros, todėl B. J. turės galimybę prijungti prie nuomojamo žemės sklypo ( - ) laisvą valstybinę žemę bei įteisinti tvorą.

27Pažymėtina, kad atsakovės pastatyta tvora stovi ne miškų ūkio ir ne žemės ūkio paskirties žemėje, o ( - ) miete, kur statybos ir žemės sklypų aptvėrimas tvoromis nėra draudžiamas. Nors tvora pastatyta Veisiejų regioniniame parke, tačiau „Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamentas“, patvirtintas 2002-08-10 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 433, taip pat nedraudžia statyti tvoras parko teritorijoje.

28Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas pripažįsta, kad atsakovės atlikti statybos darbai neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos reikalavimams, todėl atsakovei S. J. tikslinga leisti pasinaudoti teise per atitinkamą terminą įteisinti savavališką statybą, t. y. teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

29Toks savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas susiklosčiusioje situacijoje nepažeis viešojo intereso, kurį gina ieškovas, o reikalavimas iš karto nugriauti savavališkai pastatytą tvorą žemės sklype, kuris, pagal užimtą plotą ir pagal greta formuojamą sklypą daugiabučiui eksploatuoti, niekam kitam negali būti panaudotas kaip tik prijungimui prie B. J. jau nuomojamo žemės sklypo, būtų neproporcingas padarytam įstatymų pažeidimui ir prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

30Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti pažymėtina, kad teismo nustatytas terminas turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį. Įvertinus aptartų aplinkybių visumą ir savavališkai statybai įteisinti reikalingų procedūrų kiekį, jų apimtį, taip pat tai, kad tvoros įteisinimui bus reikalinga išspręsti ir užstatytos teritorijos prijungimo prie B. J. nuomojamo žemės sklypo klausimą su šios žemės savininke – valstybe, teisėjas sprendžia, kad atsakovės prašomas aštuonių mėnesių terminas bus reikalingas statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

31Atsakovei per nustatytą terminą neįvykdžius teismo įpareigojimo teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, ji įpareigotina per nustatytą terminą savo lėšomis įvykdyti ieškovo reikalavimą nugriauti savavališkai pastatytą tvorą, nes neįteisinus tokio statinio, juo naudotis ar disponuoti įstatymas draudžia (CK 4.103 straipsnio 1 dalies). Taip pat pabrėžtina, kad atsakovės savavališkos statybos padarinių pašalinimas negali priklausyti vien tik nuo atsakovės valios, nes piktnaudžiaujant suteikta teise ir laiku nevykdant teismo įpareigojimo galima neapibrėžtą laiką naudotis savavališkos statybos padariniais, kas prieštarautų minėtoms CK 4.103 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Todėl sprendimo įvykdymui užtikrini taikytina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 273 straipsnio 1 dalis, kuri numato, kad priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu, teismas tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad, atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Remiantis šia įstatymo nuostata, ieškovui suteiktina teisė nugriauti atsakovės savavališkai pastatytą tvorą, jeigu pati atsakovė per nustatytą terminą neįvykdys teismo įpareigojimo ją įteisinti.

32Nors ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau savavališkos statybos padariniai pagal ieškinį yra pašalinami, todėl bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), kadangi ieškinio esmę sudaro savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o teismo pasirinktas kitoks tokių padarinių pašalinimo būdas nei prašė ieškovas, nereiškia, kad kokia nors ieškinio dalis buvo nepagrįsta. Ieškinio pagrindu priimant tokį sprendimą savavališkos statybos padariniai yra pašalinami, todėl ieškinio tikslai yra pasiekti visiškai. Tuo tarpu dėl visų su tuo susijusių bylinėjimosi išlaidų yra kalta atsakovė, kuri per jai įstatymų suteiktą terminą nepašalino savavališkos statybos padarinių neteisminiu keliu (CPK 96 str.)

33Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 108 Lt dydžio žyminis mokestis nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas, ir 19,40 Lt bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 7d., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Viso iš atsakovo priteistina 127,40 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273 str., teisėjas

Nutarė

35Ieškinį patenkinti iš dalies.

36Įpareigoti atsakovę S. J., a. k. ( - ) per 8 (aštuonis) mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, tvorai, pastatytai už žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), ribų, valstybinėje žemėje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Veisiejų urbanistinio draustinio teritorijoje, Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje.

37Jeigu per nustatytą 8 (aštuonių) mėnesių terminą atsakovė S. J. šio reikalavimo neįvykdys, įpareigoti ją per 2 (du) mėnesius nuo šio termino pabaigos savo lėšomis nugriauti tvorą, pastatytą už žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), ribų, valstybinėje žemėje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Veisiejų urbanistinio draustinio teritorijoje, Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, ir sutvarkyti statybvietę.

38Per teismo nustatytą 2 (dviejų) mėnesių terminą atsakovei S. J. neįvykdžius įpareigojimo savo lėšomis nugriauti nurodytą statinį, suteikti teisę ieškovui atlikti šiuos veiksmus, išieškant iš atsakovės S. J. patirtas išlaidas.

39Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

40Priteisti iš atsakovės S. J. 127,40 Lt (vieną šimtą dvidešimt septynis litus 40 centų) (36 EUR) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660.

41Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovę S. J., a. k. ( - ) per 2 (du)... 3. Ieškovo atstovė paaiškino, kad 2013 m. liepos 24 d. statytojai S. J.... 4. Atsakovė S. J. prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant ir savo atsiliepime... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Byloje nustatyta, kad 2009 m. birželio-liepos mėnesiais atsakovė S. J. už... 7. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.... 8. Dėl savavališkos statybos... 9. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį savavališka statyba - statinio... 10. 2013 m. liepos 24 d. statytojai S. J. surašytas savavališkos statybos aktas... 11. 2013 m. liepos 24 d. surašytame statybos patikrinimo akte Nr. SPA-1240-(14.2),... 12. Pagal tvoros statybos metu (2009 m. birželio – liepos mėn.) galiojusio... 13. Atsakovė tvoros statybai privalomų dokumento – raštiško įgaliotų... 14. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir į tai, kad atsakovė S. J.,... 15. Kadangi atsakovė ir po savavališkos statybos akto surašymo per jai... 16. Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo ... 17. Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos,... 18. Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos... 19. Pagal Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14... 20. Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus atsakovės pastatyta tvora... 21. Nr. D1-812, 2 lentelės 3.1 eilutė), kurios statybai, privalomas statybą... 22. 50 punktas).... 23. Byloje nėra ginčo ir nei vienas iš trečiųjų asmenų neprieštaravo, kad... 24. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos savo atsiliepime... 25. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kurios rašytinis... 26. Kiti tretieji asmenys taip pat neginčijo atsakovės galimybės įteisinti... 27. Pažymėtina, kad atsakovės pastatyta tvora stovi ne miškų ūkio ir ne... 28. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas pripažįsta, kad atsakovės... 29. Toks savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas susiklosčiusioje... 30. Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti... 31. Atsakovei per nustatytą terminą neįvykdžius teismo įpareigojimo teisės... 32. Nors ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, tačiau savavališkos statybos... 33. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus iš atsakovės valstybei priteistinos... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273... 35. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 36. Įpareigoti atsakovę S. J., a. k. ( - ) per 8 (aštuonis) mėnesius nuo... 37. Jeigu per nustatytą 8 (aštuonių) mėnesių terminą atsakovė S. J. šio... 38. Per teismo nustatytą 2 (dviejų) mėnesių terminą atsakovei S. J.... 39. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 40. Priteisti iš atsakovės S. J. 127,40 Lt (vieną šimtą dvidešimt septynis... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...