Byla 2-848-622/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius Saulėnas, sekretoriaujant Sigitai Moncevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Veistas“ atstovams direktorei A. R., I. O. (I. O.), atsakovo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui advokatui L. S., trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“ atstovui advokatui D. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Veistas“ ieškinį atsakovui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, trečiajam asmeniui UAB „NEG Telšiai“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo panaikinti atsakovo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“

42012-11-13 sprendimus: priimti trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą, kadangi jis atitinka kvalifikacinius ir konkurso dokumentų reikalavimus; sudaryti konkurso „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastuktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio–biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“ pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju paskelbti UAB „NEG Telšiai“. Nurodo, kad dalyvavo atsakovo vykdytame viešojo pirkimo tarptautiniame atvirame konkurse „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastuktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio–biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“. Atsakovas 2012-11-13 sprendimu priėmė jo ir trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymus, kadangi jie atitiko kvalifikacinius ir konkurso dokumentų reikalavimus ir sudarė pasiūlymų eilę, o konkurso laimėtoju paskelbė trečiąjį asmenį UAB „NEG Telšiai“. Dėl minėto sprendimo 2012-11-27 pateikė atsakovui pretenziją. Atsakovas neteisėtai, nepagrįstai ir nemotyvuotai atmetė dalį pretenzijos, t. y. 3, 4 ir 5 argumentus. Ir nors atsakovas pretenzijos 1 ir 2 argumentus tenkino ir nurodė, kad iš naujo vertins trečiojo asmens pasiūlymą, tačiau ieškinio surašymo dieną, t. y. 2012-12-19 atsakovas jokių sprendimų nepriėmė. Teigia, kad atsakovo 2012-11-13 sprendimas yra neteisėtas ir prieštaraujantis imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) nuostatoms, Lietuvos teismų suformuotai teisminei praktikai ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimams. Atsakovo sprendimas, kad trečiojo asmens pasiūlymas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir sprendimas paskelbti jį laimėtoju prieštarauja VPĮ 32 straipsnio 3 dalies nuostatoms, nes trečiasis asmuo nepateikė jokių įrodymų, jog subrangovo UAB „Vetrūna“ pajėgumai bus prieinami būtent trečiajam asmeniui UAB „NEG Telšiai“, o ne UAB „NEG Energy“. Trečiojo asmens pasiūlyme subrangovu sąraše nėra nurodytas subrangovas (tiekėjas) inžinierius S. T., kuris nėra nei trečiojo asmens, nei jo deklaruotų subrangovų UAB „Vetrūna“ ar Anzwanger S.p.A darbuotojas, o yra kitų konkurse nedalyvaujančių įmonių darbuotojas, todėl pažeidė VPĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatas. Be to, trečiojo asmens pasiūlyme nėra pateikti jokie įrodymai, kad inžinieriaus S. T. pajėgumai bus prieinami trečiajam asmeniui ir /arba jo pasiūlyme deklaruotiems subrangovams, tai yra trečiojo asmens (kartu su deklaruotais subrangovais) kvalifikacija neatitinka konkurso sąlygų 5.1.2. punkto 1 ir 2 papunkčių reikalavimų. Trečiasis asmuo pateikė du alternatyvius pasiūlymus dviem skirtingomis kainomis, t. y. CPP IS sistemoje nurodė pasiūlymo kainą 33 758 321,19 Lt su PVM, o atspausdinate pasiūlyme kainą 33 758 249,80 Lt su PVM, todėl atsakovas turėjo abu pasiūlymus atmesti, nes pirkimų dokumentų I skyriaus 17.1 punkte numatyta, kad tiekėjams draudžiama teikti alternatyvius pasiūlymus. Atsakovas pažeidė VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, nes trečiasis asmuo nepagrindė neįprastai mažos kainos, todėl jo pasiūlymą turėjo atmesti. Trečiasis asmuo pasiūlyme neužpildė visų žiniaraščių eilučių: 2.5; 2.10; 3.2; 3.9; 3.13; 4.7; 5.7; 6.4; 7.5 bei nepateikė jokių nuorodų į kitas eilutes, kurios galėtų paaiškinti šių eilučių neužpildymo pagrįstumą, todėl trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų I skyriaus 12.1-12.2, 12.5 ir IV skyriaus nuostatas ir turėjo būti atmestas (t. 1, b. l. 2-12).

5Ieškovo atstovai ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti visa apimtimi.

6Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovo pateiktą pretenziją dėl 2012-11-13 sprendimo išnagrinėjo ir 2012-12-03 sprendimu tenkino iš dalies, tenkino pretenzijos argumentus Nr. 1 ir Nr. 2 bei nusprendė tiekėjo UAB „NEG Telšiai“ kvalifikaciją įvertinti iš naujo, kitą dalį atmetė. Trečiasis asmuo pateikė paaiškinimus bei dokumentus, tačiau dėl ieškovo pateikto ieškinio, trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“ kvalifikacijos nespėjo įvertinti. Ieškovas nepagrįstai ieškinio pagrindu nurodo jau patenkintus jo pretenzijos argumentus. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad trečiasis asmuo pateikė du alternatyvius pasiūlymus, nes trečiasis asmuo CVP IS priemonėmis nurodė bendra pasiūlymo kainą, o pateiktame pasiūlyme išskyrė finansinės dalies sudėtines kainas. Trečiasis asmuo pateikė detalų pirkimo pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimą, todėl sprendė, kad tiekėjas sugebės tinkamai ir laiku vykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir pagrindo atmesti pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos nebuvo. Tiek ieškovas, tiek trečiasis asmuo pateikė pasiūlymus, apimančius visus pirkimo objekto darbus bei paslaugas. Darbų kainų žiniaraščio dalinis neužpildymas nėra ir negali būti pagrindu atmesti pasiūlymą (t. 3, b. l40-150).

7Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

8Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įtvirtintu turinio viršenybės prieš formą principu, akivaizdu, kad UAB „Vetrūna“ siekė pirkime dalyvauti su UAB „NEG Telšiai“. 2012-11-11 atsakovui buvo pateiktas tinkamas UAB „Vetrūna“ sutikimas, taigi buvo ištaisyta formali klaida, t. y. vietoj UAB „NEG Energy“ buvo įrašytas tikrasis tiekėjo pavadinimas

9UAB „NEG Telšiai“, todėl pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygas. Pasitelkto specialisto –inžinieriaus S. T. išteklų prieinamumas yra patvirtintas ir įrodytas pateiktais atsakovui dokumentais. Ieškovo argumentas dėl alternatyvių kainų pasiūlymo yra nepagrįstas, nes kainos buvo nurodytos, kaip reikalavo pirkimo sąlygos. Atsakovui buvo pateikta neįprastai mažos kainos pagrindimas, kurį atsakovas pripažino tinkamu. Finansinių pasiūlymų žiniaraščiai buvo užpildyti tinkamai (t. 4, b. l. 164-177).

10Trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.

11Ieškinys atmestinas.

12Byloje nustatyta, kad atsakovas vykdo atvirą konkursą „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastuktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio–biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“. Atsakovas atliko tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir 2012-11-13 pasiūlymus pateikusius tiekėjus informavo, jog priėmė sprendimą priimti trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“ ir ieškovo UAB „Veistas“ pasiūlymus, kadangi pasiūlymai atitinka kvalifikacinius ir konkurso dokumentų reikalavimus, sudaryti pasiūlymų eilę bei laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį UAB „NEG Telšiai“ (t. 1, b. l. 16). 2012-11-27 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją ir prašė sustabdyti šios pretenzijos nagrinėjimo laikotarpiui konkurso pirkimo procedūras pagal VPĮ 941 straipsnio 2 dalies reikalavimus, panaikinti 2012-11-13 rašte priimtus sprendimus priimti pasiūlymą, sudaryti konkurso pasiūlymų eilę ir konkurso laimėtoju paskelbti UAB „NEG Telšiai“ ir pakartotinai, atsižvelgiant į pretenzijoje nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, įvertinti konkurso dalyvių pasiūlymus bei atmesti trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą, kaip neatitinkantį VPĮ 32 straipsnio 2 dalies, 40 straipsnio 1 dalies ir konkurso sąlygų 5.1.2. punkto 1 ir 2 papunkčių bei 26 straipsnio reikalavimų (t. 3, b. l. 108-113). Atsakovas išnagrinėjo ieškovo pateiktą pretenziją ir 2012-12-03 priėmė sprendimą: priimti ieškovo pretenziją dėl Nr. 1 ir 2 klausimo ir tiekėjo UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą vertinti iš naujo, kitą pretenzijos dalį atmetė (t. 3, b. l. 114).

13Ieškovas teigia, kad atsakovo 2012-11-13 sprendimas dėl tiekėjo UAB „NEG Telšiai“ atitikimo keliamiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir konkurso dokumentų reikalavimams, pasiūlymų konkursinės eilės sudarymo, bei trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“ pripažinimo laimėtoju yra neteisėtas ir prieštaraujantis imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) nuostatoms, Lietuvos teismų suformuotai teisminei praktikai ir Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimams.

14Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau –VPĮ). Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis). Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį patikslinti ar papildyti duomenis arba juos paaiškinti per protingą terminą (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis).

15Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta galimybės perkančiajai organizacijai iš naujo įvertinti tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms, jei toks įvertinimas jau atliktas ir sprendimas dėl jo priimtas. Vis dėlto neatmestina ir tokios situacijos galimybė, kai perkančiajai organizacijai, priėmusiai sprendimą dėl konkretaus, kelių ar visų tiekėjų kvalifikacijos ar pasiūlymo atitikties ir apie tai informavus tiekėjus, paaiškėja naujų duomenų ar kyla pagrįstų abejonių, dėl kurių perkančioji organizacija negalėtų sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Dėl to, nors perkančiajai organizacijai priėmus tam tikrus procedūrinius sprendimus, jie viešųjų pirkimų santykių subjektams sukuria teisinius padarinius, t. y. poreikį pereiti į kitą konkurso etapą, tačiau tai neturi lemti perkančiosios organizacijos pareigos sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tiekėju, kuris iš tiesų ar manomai nepagrįstai pripažintas atitinkančiu pirkimo sąlygas. Jei perkančioji organizacija jokiais būdais negalėtų persvarstyti savo sprendimų, tai tokiu atveju nebūtų iki galo įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir nebūtų sudaryta galimybės pačiai perkančiajai organizacijai pakeisti savo galbūt skubotai ar neteisėtai priimtą sprendimą. Kita vertus, tokiu atveju perkančioji organizacija turi nurodyti priežastis, ją paskatinusias pakartotinai atlikti kurią nors viešojo pirkimo procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2011).

16Nagrinėjamu atveju atsakovas įvertino tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, juos priėmė, sudarė pasiūlymų eilę, ir nustatė konkurso laimėtoją UAB „NEG Telšiai“, tačiau po sprendimo priėmimo, gavus ieškovo pretenziją, atsakovui paaiškėjo aplinkybės apie galimai netikslius bei neišsamius trečiojo asmens pateikto pasiūlymo ir su kvalifikacijos įvertinimu susijusius duomenis. Todėl atsakovas, siekdamas įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslus ir atsižvelgdamas į ieškovo pretenzijoje nurodytus argumentus dėl trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“ pateikto pasiūlymo atitikimo konkurso dokumentų reikalavimams ir jo atitikimo tiekėjams keliamiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, pagrįstai nusprendė persvarstyti savo sprendimą dėl tiekėjų atitikimo konkurso dokumentuose keliamiems reikalavimams, pasiūlymų eilės sudarymo ir naujo laimėtoju nustatymo, ir išsireikalauti papildomų duomenų iš trečiojo asmens, kurie patikslintų ir paaiškintų jo pasiūlyme nurodytą informaciją, taip pat kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tokiais veiksmais atsakovas grįžo į ankstesnę viešojo pirkimo stadiją, t. y. tiekėjų kvalifikacijos vertinimo stadiją, iš naujo vertinant tiekėjo trečiojo asmens pasiūlymą, t. y. ar jis kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, ieškovo skundžiamas atsakovo 2012-11-13 sprendimas dėl tiekėjo UAB „NEG Telšiai“ atitikimo keliamiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams ir konkurso dokumentų reikalavimams, pasiūlymų konkursinės eilės sudarymo, bei trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“ pripažinimo laimėtoju buvo panaikintas pačios perkančiosios organizacijos ir nebeteko galios.

17Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovas, kaip viešojo pirkimo organizatorius, vykdydamas viešąjį pirkimą, ėmėsi tinkamų veiksmų bei priemonių, siekiant įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslus ir laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų nustatant laimėtoją (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), todėl pagrįstai nusprendė pasinaikinti savo priimtą sprendimą bei grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją ir trečiojo asmens pasiūlymą vertinti pakartotinai, todėl ieškovo teisės ir teisėti interesai bei Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyvios nuostatos pažeistos nebuvo.

18Trečiasis asmuo pateikė atsakovui papildomus paaiškinimus ir dokumentus, tačiau jie atsakovo nebuvo įvertinti ir nagrinėti, nes ieškovui kreipusis į teismą, teismas nutartimi viešųjų pirkimų procedūrą sustabdė. Kadangi atsakovas iš naujo neįvertino trečiojo asmens pasiūlymo ir jo kvalifikacijos, bei nepriėmė naujo sprendimo dėl tiekėjų pateiktų pasiūlymų, eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, todėl teismui nėra pagrindo spręsti ir pasisakyti dėl ieškovo nurodytų aplinkybių ir argumentų susijusių su trečiojo asmens pateiktu pasiūlymu ir jo kvalifikacijos vertinimu pagrįstumo.

19Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytus argumentus, konstatuoja, kad tenkinti ieškovo ieškinį nėra teisinio pagrindo, todėl jis atmestinas.

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Atsakovas nurodė, kad už atstovavimą patyrė 5 769,28 Lt išlaidų (t. 4, b. l. 23-25), tačiau teismas vadovaudamasis LR teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalius dydžius, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, į advokato darbo ir laiko sąnaudas, prašomas išlaidas advokato pagalbai apmokėti sumažina iki 3 200 Lt (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 4239 straipsniu,

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Veistas“ atsakovui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 3 200 Lt bylinėjimosi išlaidų.

24Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Audrius... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas prašo panaikinti atsakovo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo... 4. 2012-11-13 sprendimus: priimti trečiojo asmens UAB „NEG Telšiai“... 5. Ieškovo atstovai ieškinį palaiko ir prašo jį tenkinti visa apimtimi.... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir... 7. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.... 8. Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą... 9. UAB „NEG Telšiai“, todėl pateiktas pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygas.... 10. Trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti.... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Byloje nustatyta, kad atsakovas vykdo atvirą konkursą „Telšių regiono... 13. Ieškovas teigia, kad atsakovo 2012-11-13 sprendimas dėl tiekėjo UAB „NEG... 14. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 15. Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta galimybės perkančiajai... 16. Nagrinėjamu atveju atsakovas įvertino tiekėjų kvalifikaciją ir... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad atsakovas, kaip viešojo... 18. Trečiasis asmuo pateikė atsakovui papildomus paaiškinimus ir dokumentus,... 19. Teismas, įvertinęs anksčiau nurodytus argumentus, konstatuoja, kad tenkinti... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270, 4239... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Veistas“ atsakovui UAB „Telšių regiono... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...