Byla Ik-137-422/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Janinos Vitunskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rimanto Giedraičio ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Anželikai Kuicaitei, dalyvaujant pareiškėjos R. P. atstovui advokatui Tomui Bagdanskiui, atsakovės Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus įgaliotai atstovei Zitai Čenienei, atsakovės Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įgaliotam atstovui Teisučiui Viktorui Cininui, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos įgaliotai atstovei Žydrei Stirbienei, trečiojo suinteresuoto asmens Veisiejų regioninio parko direkcijos įgaliotai atstovei Linai Klimavičiūtei, nedalyvaujant pareiškėjai R. P., trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos įgaliotam atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. P. skundą atsakovams Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriui ir Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl išvados, sprendimo panaikinimo, fakto pripažinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja R. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą skundu atsakovams Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriui (toliau- ir VDI Alytaus skyrius) ir Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VDI), tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcijai, Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai, kuriuo pareiškėja prašo teismo panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. kovo 19 d. išvadą Nr. (09)SD-6528, Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. (37)SD-7312 ir pripažinti, kad atsitikimas, įvykęs D. P. 2008 m. birželio 23 d. Metelių ežere, yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu (pripažinti jį mirtinu nelaimingu atsitikimu darbe (tarnyboje).

3Pareiškėjos skunde (T. 1, b. l. 5-12) nurodyta, taip pat jos įgaliotas atstovas paaiškino teismo posėdžių metu, kad VDI Alytaus skyrius pagal Veisiejų regioninio parko 2008 m. birželio 25 d. pranešimą apie tai, kad 2008 m. birželio 23 d. apie 11 val. 30 min. Metelių regioninio parko direktorius R. B. bei Veisiejų regioninio parko direktorius D. P. motorine valtimi išplaukė į Metelių ežerą ir negrįžo atliko mirtino nelaimingo atsitikimo tyrimą. 2009 m. kovo 19 d. raštu „Dėl nelaimingo mirtino atsitikimo, įvykusio D. P.“ Nr. (09) SD-6528 VDI Alytaus skyrius konstatavo, kad Veisiejų regioninio parko direkcija nepateikė iš anksto sudaryto ir įsakymu patvirtinto kontrolės grafiko, duomenų dėl pranešimo apie vykdomą valstybės saugomos teritorijos režimo pažeidimą, taip pat duomenų apie tai, kad Veisiejų regioninio parko direktoriaus išvyka motorine valtimi į Metelio ežerą buvo susijusi su darbine veikla, todėl mirtinas nelaimingas atsitikimas buvo pripažintas nesusijusiu su tarnybinių pareigų vykdymu (darbu). Atsižvelgiant į tai, įvykio tyrimas buvo nutrauktas, nelaimingo atsitikimo darbe aktas N-1 nesurašytas. Pareiškėja 2010 m. kovo 4 d. kreipėsi į Lietuvos Respublikos vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių, prašydama atlikti pakartotinį įvykio tyrimą. Tačiau 2010 m. balandžio 14 d. VDI Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius sprendimu Nr. (37)SD-7312 pareiškėjos prašymo nepatenkino ir tyrimo procedūrą užbaigė. Minėti sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, priimti neteisingai įvertinus turimus įrodymus, paviršutiniškai ištyrus mirtino nelaimingo atsitikimo aplinkybes, neteisingai pritaikius materialines teisės normas, susijusias su nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu. Pareiškėja, nesutikdama su atsakovų argumentais skundžiamuosiuose aktuose, nurodo, jog mirtino nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių tyrimą jie atliko paviršutiniškai, kadangi ir išvada, ir sprendimas grindžiami 2005 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 18 V patvirtintos Veisiejų regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkos 10 punktu, tačiau byloje nėra duomenų, kad D. P. su minėta tvarka buvo supažindintas pasirašytinai, išankstinių grafikų darbui poilsio ir švenčių dienomis regioninių parkų direkcijose negalima buvo sudaryti, nes nebuvo skirtos darbo užmokesčio lėšos apmokėjimui už darbą poilsio ir švenčių dienomis; valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai kartu su kitų institucijų atstovais (pareigūnais) gali organizuoti ir dalyvauti bendruose reiduose, tačiau Valstybinės saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos nėra patvirtinusi atskiro tvarkos aprašo, kuris reglamentuotų valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų, vykdančių gyvosios gamtos apsaugos kontrolę, bendrų reidų organizavimo tvarką bei ypatumus, teisės aktai nereglamentuoja, kaip ir kokiu būdu turėjo būtų organizuotas bendras Metelių ir Veisiejų regioninių parkų direktorių reidas; pagal direkcijose susiklosčiusią praktiką valstybinių parkų direktoriai apie bendrų reidų organizavimą Saugomų teritorijų tarnybos neinformuodavo, tačiau informacija apie bendrai nustatytus pažeidimus buvo žinoma iš tolimesnio tarpinstitucinio susirašinėjimo, patikrinimo aktų ir kt.; valstybinių parkų direktoriai pradėjo organizuoti bendrus reidus, siekdami užtikrinti saugomų teritorijų kontrolės vykdymą bei siekdami išvengti tarnybinių nuobaudų, nes D. P. pradėjo dirbti Veisiejų regioninio parko direkcijoje tik 2008 m. sausio 30 d., t. y, likus 5 mėnesiams iki nelaimingo atsitikimo, jis neturėjo patirties valstybinės saugomų teritorijų kontrolės funkcijų vykdyme, labai norėjo kuo greičiau išmokti tinkamai vykdyti visas jam priskirtas pareigas, todėl į reidą 2008 m. birželio 23 d. išvyko kartu su Metelių regioninio parko direktoriumi R. B., D. P. ne kartą buvo minėjęs tarnybos specialistams, kad patirties ketina semtis iš Metelių regioninio parko direkcijos, kurioje, jo nuomone, buvo tinkamai organizuota veikla; Aplinkybė, jog po D. P. išvykos į Metelių ežerą Veisiejų regioninio parko direkcijoje dingo baudos ir įspėjamieji kvitai, vėliau paskelbti negaliojančiais, patvirtina tai, kad D. P., išvykęs į bendrą reidą su R. B., buvo pasiėmęs baudos kvitus, kad galėtų teisėtai skirti baudas saugomų teritorijų režimo ir vandens apsaugos taisyklių pažeidėjams. 2008 m. birželio 23 d. gamtosaugininkų reidas į Metelių ežerą nebuvo savavališkas ir neteisėtas, o nelaimingas atsitikimas, įvykęs D. P. 2008 m. birželio 23 d. Metelių ežere, yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu. Pažymėjo, jog nelaimingas atsitikimas D. P. įvyko jam atliekant jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, už kurias įstatymu nustatyta tvarka jam buvo mokamas darbo užmokestis, todėl tiek pagal Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 4 dalį, tiek pagal Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1118 8.1 p., turėjo būti pripažinta, kad D. P. žuvo atliekant tarnybines pareigas (nelaimingas atsitikimas įvyko darbe). Pareiškėja skunde, taip pat ir jos įgaliotas atstovas pabrėžė, kad atsakovai tyrimą atliko paviršutiniškai, jų surinkti duomenys yra netikslūs, nepagrįstai buvo neprijungti prie bylos svarbūs nelaimingo atsitikimo tyrimui dokumentai, neišanalizuotos bei neįvertintos visos svarbios nelaimingo atsitikimo aplinkybės. Atsakovai, tirdami nelaimingą atsitikimą, turi atsižvelgti ir ištirti visas tokio įvykio aplinkybes, nustatyti jo tikrąsias priežastis, įvertinti visus pateiktus duomenis.

4Atsakovai, taip pat atsakovų įgalioti atstovai su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė, taip pat atsakovų įgalioti atstovai paaiškino teismo posėdžio metu, kad skunde išdėstyti motyvai yra nepagrįsti ir prieštarauja nelaimingo tyrimo metu nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Tirdama nelaimingo atsitikimo aplinkybes VDI vadovavosi Valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, Valstybinės darbo inspekcijos nuostatais, Darbo reglamentu. VDI pagal savo kompetenciją taip pat vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų laikymosi valstybinę kontrolę ir pažeidimų prevenciją, nes tai daryti įpareigoja Darbo kodekso 32 str., bei tiria profesines ligas, nelaimingus atsitikimus darbe. Nelaimingi atsitikimai tiriami vadovaujantis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais ir Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo dokumentų tvarkymo, pranešimų ir nelaimingų atsitikimų darbe registravimo bei analizės metodiniais nurodymais. Paminėtų Nuostatų 6 p., 7 p. nurodyta, kad ištyrus nelaimingą atsitikimą, turi būti nustatomos jo aplinkybės ir priežastys, taip pat nustatomas įvykio ryšys su darbu. Nustačius, kad įvykis su darbu susijęs – surašomas N1 arba N2 formos aktai, o jei nesusijęs – surašomas laisvos formos aktas ir įvykis nelaimingu atsitikimu darbe nepripažįstamas. Sprendimus ir išvadas dėl įvykio aplinkybių, priežasčių bei jų priežastinio ryšio su darbu VDI daro remdamasi įvykio vietos apžiūra, liudytojų, vadovų paaiškinimais, įrengimų techninės būklės, įmonės ir darbuotojų veiklą reglamentuojančių ir kitų su įvykiu susijusių dokumentų analizės pagrindu, rizikos vertinimo, specialistų ir kompetentingų institucijų išvadomis, kitomis aplinkybėmis. Nuostatų 8 p. numato, kad susiję su darbu nelaimingi atsitikimai (kai surašomas N1 formos aktas) yra tokie, kurie įvyksta nukentėjusiajam dirbant darbo sutartimi sulygtą ar kitą darbdavio pavestą ar su jo žinia atliekamą darbą.

5Atsakovai bei jų įgalioti atstovai taip pat pabrėžė, kad Veisiejų regioninio parko pareigūnų darbo organizavimą, vykdant parko apsaugos kontrolę, reglamentuoja 2005-10-15 parko direktoriaus įsakymu patvirtinta „Veisiejų regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų pareigūnų inspekcinės veiklos tvarka“. Nelaimingas atsitikimas įvyko 2008-06-23 - t. y. nedarbo dieną, todėl, pagal minėtos tvarkos 10 p., organizuojant patikrinimą, turėjo būti parengtas direktoriaus įsakymas, įforminti kiti darbo organizavimui reikalingi dokumentai. Tiriant nelaimingą atsitikimą buvo nustatyta, kad tokie dokumentai iš anksto parengti nebuvo. Niekuo nepagrįsta prielaida, kad reidas galėjo būti vykdomas gavus pranešimą apie teritorijos apsaugos režimo pažeidimą, nes šiuo atveju į pažeidimo vietą būtų buvę vykstama skubiai, pasitelkiant vietoje gyvenančius parko darbuotojus, o ne kviečiant poilsio dieną kito regioninio parko direktorių. Tyrimo metu buvo apklausti parko darbuotojai, tačiau nei vienas nenurodė, kad buvo informuoti apie reidą (arba skubų atvejį), taip pat nenurodė, jog žinojo, kad buvo tariamasi dėl dalyvavimo reide. D. P. darbo vieta buvo ne Metelių, o Veisiejų regioninio parko teritorija, jokiu darbdavio dokumentu ar nurodymu D. P. nebuvo pavesta vykdyti inspektavimo Metelių regioninio parko teritorijoje, jis išplaukė į Metelių ežerą savo iniciatyva, kadangi D. P. nelaimingas atsitikimas įvyko ne darbo metu, todėl išvada, jog mirtinas nelaimingas atsitikimas nesusijęs su tarnybinių pareigų vykdymu, yra pagrįsta.

6Tretieji suinteresuotieji asmenys Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcija bei jų atstovai teismo posėdžio metu prašė pareiškėjos skundą patenkinti.

7Pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies.

8Administracinėje byloje nustatyta, jog Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2008-01-30 įsakymu Nr. 10P D. P. nuo 2008-01-30 buvo paskirtas į Veisiejų regioninio parko direktoriaus A lygio 14 kategorijos pareigas (T. 1, b. l. 91).

92008-06-28 ir 2008-06-29 Metelio ežere buvo rasti paskendusių R. B. (Metelių regioninio parko direktoriaus) bei D. P. (Veisiejų regioninio parko direktoriaus) kūnai. Administracinės bylos duomenys patvirtina, jog 2008-06-23 R. B. kartu su D. P. į Metelio ežerą išplaukė valtimi, priklausančia Metelių regioninio parko direkcijai. Joje buvo rasti 7 žvejybiniai tinklai (jų priklausomybė nenustatyta). Prie Metelio ežero kranto buvo rastas Metelių regioninio parko direkcijai priklausantis automobilis VW Cady, prie kurio buvo prikabinta valčiai vežti skirta priekaba (Lazdijų rajono apylinkės prokuratūros baudžiamoji byla Nr. 72-1-00296-08, T. 1, b.l . 8-39). 2009-05-19 Lazdijų rajono apylinkės prokuratūros nutarimu Nr. 72-1-00296-08 buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl D. P. ir R. B. mirties, nenustačius nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (T. 1, b. l. 41-43).

10VDI Alytaus skyrius 2009-03-19 priėmė aktą Nr. (09)SD-6528, kuriame konstatavo, kad nenustačius, jog nelaimingo atsitikimo dieną D. P. veikla buvo susijusi su tarnybinių pareigų vykdymu (darbu), vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 straipsnio 20 punktu įvykio tyrimas nutrauktas, atsisakyta surašyti nelaimingo atsitikimo darbe aktą Nr. N-1 (T. 1, b. l. 16-17). VDI 2010-03-14 sprendimu Nr. (37)SD-7312 netenkino pareiškėjos prašymo atlikti pakartotinį nelaimingo atsitikimo tyrimą, Alytaus skyriaus aktą pripažino teisėtu bei pagrįstu (T. 1, b. l. 18-20).

11Administracinės bylos ginčo dalykas – sprendimų, kuriais kompetentingos institucijos, turinčios teisę ir pareigą atlikti nelaimingo atsitikimo tyrimą, atsisakė surašyti nelaimingo atsitikimo darbe aktą N-1. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 patvirtinti Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai (toliau – ir Nuostatai). Nuostatų 8.1 p. numato, jog N-1 formos aktas surašomas asmeniui, kai nelaimingas atsitikimas darbe įvyksta, dirbant darbo sutartimi sulygtą ar kitą darbdavio pavestą arba su darbdaviui atstovaujančio asmens (toliau – įmonės vadovas) ar jo įgalioto asmens (toliau – darbdavio įgaliotas asmuo) žinia atliekamą darbą arba atliekant viešojo administravimo funkcijas. Atsakovai atsisakymą surašyti nelaimingo atsitikimo darbe aktą grindžia, jog D. P. nesilaikė 2005-10-20 įsakymu Nr. 18V patvirtintos Veisiejų regioninio parko direkcijos saugomų teritorijų pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkos, Veisiejų regioninio parko direkcijos darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, nes jo darbo vieta buvo Veisiejų, o ne Metelių regioninio parko teritorija, jo darbdavys Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba nebuvo pavedusi vykdyti inspektavimo Metelių regioninio parko teritorijoje, į ežerą jis išplaukė be darbdavio žinios, savavališkai, nedarbo dieną, jam nebuvo pavesta pagal darbo funkcijas fiksuoti tokio pobūdžio pažeidimus, surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus.

12Teismas su šiais argumentais nesutinka. D. P. buvo paskirtas į Veisiejų regioninio parko direktoriaus pareigas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės įsakymo pagrindu, su juo nebuvo sudaryta darbo sutartis. Jo veiklą reglamentavo Veisiejų regioninio parko direktoriaus pareigybės aprašymas (toliau – Pareigybės aprašymas), patvirtintas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu, Veisiejų regioninio parko direktorės įsakymais 2003-07-01 patvirtintos Veisiejų regioninio parko direkcijos taisyklės Nr.10 (toliau – Taisyklės) bei Veisiejų regioninio parko direkcijos pareigūnų inspekcinės veiklos tvarka Nr. 18V (toliau – Tvarka), patvirtinta 2005-10-10. Remiantis minėtų lokalinių teisės aktų nuostatomis, pareiškėjo darbo vieta buvo direkcijos ir regioninio parko teritorija (Taisyklių 53 p., 54 p., Tvarkos 8 p.), tačiau, vykdydamas šias pareigas, D. P. turėjo saugomų teritorijų pareigūno statusą, kuris buvo suteiktas 2004-09-17 Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų sąrašo“ pagrindu (1.1 p.). Pagal minėtą įsakymą Nacionalinių ir regioninių parkų direkcijų direktoriai yra įtraukti į valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų sąrašą. Minėto įsakymo įžanginėje dalyje konstatuota, kad jis priimamas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-10 nutarimą Nr. 503 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant LR Saugomų teritorijų įstatymą“. Kad D. P. turėjo valstybinio saugomų teritorijų pareigūno pažymėjimą ir jį buvo pasiėmęs kartu su R. B. plaukdamas į ežerą, byloje ginčo nėra, šią aplinkybę taip pat patvirtina 2008-06-28 Apžiūros protokolo duomenys Baudžiamojoje byloje (T. 1, b. l. 10, II-a pusė). Įvertinus šias aplinkybes akivaizdu, jog D. P. tarnybinę veiklą be minėtų lokalinių aktų reglamentavo ir kiti teisės aktai, nustatantys saugomų teritorijų pareigūnų veiklos apimtį, jų įgalinimus – Saugomų teritorijų įstatymas, Aplinkos apsaugos įstatymas, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D-43 patvirtinti nuostatai. Saugomų teritorijų įstatyme nurodyta, jog valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai – tai valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų bei saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų tarnautojai, turintys įstatymų nustatytus įgaliojimus (2 str. 44 p.). Pagal minėto įstatymo 30 str. jiems suteikta teisė organizuoti ir vykdyti saugomų teritorijų kontrolę. Įstatymo 30 str. 2 d. numatyta, jog saugomų teritorijų valstybinę kontrolę reglamentuoja ir valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų uždavinius bei funkcijas nustato Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatai.

13Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų (toliau – Kontrolės nuostatų), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-01-27 įsakymu Nr. D1-43, 9 punkte nurodyta, jog valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, siekdami užtikrinti teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiklą saugomose teritorijose, nustatytų reikalavimų laikymąsi: organizuoja ir vykdo prevencinę veiklą, skirtą saugomų teritorijų apsaugai (9.1 p.), kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys nepažeidžia saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo (9.3 p.), taiko teisės aktų pažeidėjams nustatytas teisinio poveikio priemones, o nustatę pažeidimus, kurie nėra jų kompetencijoje, informuoja kitus pareigūnus, vykdančius kontrolę saugomose teritorijose (9.4 p.), įgyvendina kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančias galimų pažeidimų skaičių (9.5 p.). Šios funkcijos įtvirtintos ir Veisiejų regioninio parko direkcijos pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkoje (7-7.3 p.). Kontrolės nuostatų 11 p. valstybinius saugomų teritorijų pareigūnus valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose, kitose saugomose teritorijose įpareigoja kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatyto saugomų teritorijų režimo, ar laikosi vandens telkinių apsaugos zonų ar pakrančių juostų režimo (11.1 p., 11.5 p.). Kontrolės nuostatų 7 p. numato bendrų reidų galimybę su Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento ir kitų institucijų pareigūnais, kurių statusas tiksliau neapibrėžtas. Bendrų reidų galimybė taip pat buvo įtvirtinta ir Veisiejų regioninio parko direkcijos pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkos 6 p., kuris numato, jog direkcijos valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai kartu su Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų bei kitų institucijų pareigūnais dalyvauja bendruose reiduose. Šių teisės normų (teismas remiasi teisės aktų redakcijomis, galiojusiomis nelaimingo atsitikimo bei ginčijamų aktų surašymo metu) analizė duoda pakankamą pagrindą išvadai, kad Veisiejų regioninio parko direktorius turėjo teisę pats betarpiškai vykdyti valstybinę saugomų teritorijų kontrolę, į kurią įeina ir saugomos teritorijos režimo, lankymosi, vandens telkinių apsaugos zonų, pakrančių juostų, mažosios laivybos kontrolė ir pan.

14Kauno apygardos administracinio teismo 2010-09-27 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-180-554/2010 (T. 2, b. l. 35-42) nustatyta, jog žuvusieji 2008-06-23 bendro reido metu vykdė valstybinę saugomų teritorijų kontrolę (t. y., vykdė tiesiogines tarnybines pareigas). Nors šis teismo sprendimas nėra priimtas tarp tų pačių šalių (ABTĮ 58 str. 2 d.), tačiau jame nustatytos aplinkybės yra dėl to paties įvykio, todėl teismo nuomone, jis turi prejudicinę reikšmę šiai bylai. Teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose (Teismų įstatymo 33 str. 4 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007-10-24 nutarimas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-10-23 nutartis adm. byloje Nr. A502-970/2008, 2011-02-14 nutartis adm. byloje Nr. A858-279/2011 ir pan.).

15Be minėto teismo sprendimo aplinkybes dėl D. P. tarnybinių pareigų vykdymo jo žūties dieną patvirtina šioje byloje surinkti įrodymai. Liudytojai R. K., G. S. (Aplinkos apsaugos departamento Lazdijų agentūros pareigūnas), Veisiejų regioninio parko darbuotoja L. Klimavičiūtė parodė, kad jie betarpiškai girdėjo, jog tiek R. B., tiek R. P. ruošėsi švenčių dienomis vykti į reidą tikrinti Metelio ežero bei jo pakrančių. Dalis šių liudytojų, tame tarpe ir valstybinės institucijos pareigūnas, buvo kviečiami vykti kartu. Liudytojas G. S. patvirtino, jog reido tikslas buvo kontroliuoti, ar laikomasi aplinkosauginių įstatymų reikalavimų. Liudytojas D. A. nurodė, jog 2008-06-23 paskambinus R. B., šis pasakęs, kad plaukdami kartu su D. P. ant ežero rado keturis ar penkis tinklus. Liudytojas R. K. paaiškino, jog tą dieną matė, kaip Metelių regioninio parko direktorius kartu su kitu vyru išplaukė į ežerą, vėliau per žiūronus matė, kad valtis buvo prikrauta pilna žvejybos įrankių. Pastarųjų liudytojų parodymai atitinka jų nurodytas aplinkybes ikiteisminio tyrimo metu (T. 1, b. l. 29-31, 37-39). Remiantis I. L., apklaustos liudytoja baudžiamojoje byloje Nr. 72-1-00296-08, parodymais nustatyta, jog 2008 m. birželio 23 d. ji su vyru Metelių ežere žvejojo, pro juos praplaukė gamtos apsaugos valtis su dviem gamtosaugininkais, valtyje buvo prikrauta daug tinklų, po to matė, kaip valtis priplaukė prie poilsiavietės ir poilsiautojams gamtosaugininkai liepė patraukti nuo kranto mašinas.

16Nustatyta, jog D. P. baudos kvitai, kurie buvo išduoti 2008-04-14, po įvykio dingo (T. 1, b. l. 74-75). Įvertinęs nustatytų aplinkybių ir įrodymų visumą, teismas daro išvadą, jog 2008-06-23 D. P., būdamas valstybinių saugomų teritorijų pareigūnu, vykdė valstybinę saugomų teritorijų kontrolę (inspekcinę veiklą) ir, tuo pačiu, atliko valstybinių saugomų teritorijų pareigūno funkcijas (ABTĮ 57 str.). Teismas atmeta atsakovų argumentus, jog D. P. su R. B. atliko funkcijas, nepriskirtas jų kompetencijai. Pagal tuo metu galiojusias Administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas (ATPK 87 str., 873 str.), minėtiems pareigūnams nebuvo suteikta teisė surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus dėl žvejybos taisyklių pažeidimų, tačiau, jie, būdami valstybinių saugomų teritorijų pareigūnais, turėjo teisę, remiantis aukščiau nurodytų jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pagrindu vykdyti minėtų pažeidimų prevenciją, o nustatę pažeidimus, kurie nėra jų kompetencijoje, informuoti kitus pareigūnus, vykdančius kontrolę saugomose teritorijose (Kontrolės 9.4 p.). Administracinėje byloje nėra šias aplinkybes paneigiančių įrodymų, t. y., nenustatyta, jog minėti pareigūnai apie žvejybos taisyklių pažeidimus nebūtų informavę kitų institucijų pareigūnų. Be to, byloje nustatyta, jog jie vykdė vandens telkinių apsaugos zonų, pakrančių juostų kontrolę, žmonės, kurie buvo sudrausminti, neabejojo jų, kaip gamtosaugininkų veikla, tai patvirtina liudytojos I. L. parodymai.

17Byloje nėra ginčo, kad 2008-06-23 inspekcinė veikla buvo vykdoma nesilaikant lokalinių teisės aktų – Veisiejų regioninio parko direkcijos pareigūnų inspekcinės veiklos tvarkos ir Veisiejų regioninio parko direkcijos taisyklių – reikalavimų. Remiantis Taisyklių 50 p., šeštadienis ir sekmadienis buvo numatytos kaip poilsio dienos. Tvarkos 10 p. numatė, jog direkcijos pareigūnai kontrolės funkcijas atlieka darbo metu. Kai neįmanoma padaryti pagrindinio darbo metu pagal iš anksto sudarytą ir Veisiejų regioninio parko direktoriaus įsakymu patvirtintą kontrolės grafiką ar gavus pranešimą apie vykdomą valstybinės saugomos teritorijos apsaugos režimo pažeidimą. D. P., būdamas atsakingas už tinkamą administracinės veiklos organizavimą, šių klausimų tinkamai neišsprendė, minėtas grafikas nebuvo patvirtintas. Kad nebuvo laikomasi inspekcinės veiklos reikalavimų, patvirtina ir įsiteisėjęs 2009-11-24 Lazdijų rajono apylinkės teismo apkaltinamasis nuosprendis (T. 1, b. l. 26), kuriuo Metelių ir Veisiejų regioninių parkų valstybės tarnautojai pripažinti kaltais už tai, kad jau po 2008-06-23 įvykio (R. B., D. P. žūties) atgalinėmis datomis, siekdami 2008-06-23 regioninių parkų vadovų veiksmus įforminti kaip numatyta Tvarkoje, laikydamiesi Tvarkoje numatyto reglamentavimo, pagamino netikrus dokumentus ir juos panaudojo. Tačiau, teismo nuomone, tai nesudaro pagrindo 2008-06-23 vertinti įvykį, kaip nesusijusį su minėto pareigūno darbo funkcijomis ir atsisakyti surašyti nelaimingo atsitikimo aktą. Lokalinių teisės aktų nesilaikymą iš esmės sąlygojo specifinė valstybinių saugomų teritorijų pareigūnų veikla, finansinių lėšų trūkumas pareigūnų apmokėjimui už darbą poilsio dienomis, organizacinės kontrolės nebuvimas iš aukštesnių institucijų. Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovė nurodė, jog tuo metu tokia situacija buvo toleruojama dėl inspekcinės veiklos specifikos, skiriamo finansavimo. Teismo posėdyje liudytoja apklausta I. Z. (Varnių regioninio parko direktorė) taip pat patvirtino, jog jos vadovaujamame regioniniame parke iš esmės tuo metu buvo analogiška situacija, nurodė, jog gavus informacijos apie daromus pažeidimus, iš karto vykdavo į vietą, įsakymai nebuvo rašomi, grafikai nesudarinėjami (II t., b.l. 75). Administracinės bylos duomenys patvirtina, jog 2008-01-07 Metelių regioninio parko direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. 3-V buvo patvirtinta Valstybinė saugomų teritorijų programa (T. 1, b. l. 25-27), 2008 metų gegužės-spalio mėnesiais buvo numatyta vykdyti Metelių kraštovaizdžio draustinio kontrolę, siekiant išaiškinti saugomų teritorijų režimo ir vandens apsaugos taisyklių, žuvų išteklių naudojimo pažeidėjus (4 p., 5 p.). Valstybinėje saugomų teritorijų tarnyboje 2008-05-28 vyko pasitarimas, surengtas valstybinių parkų direktoriams, kurio metu buvo akcentuota efektyviau vykdyti saugomų teritorijų valstybinę kontrolę (T. 1, b. l. 46). Šią aplinkybę nurodė Varnių regioninio parko direktorė I. Z., kuri teigė, jog greta jos sėdėjęs D. P. kalbėjo apie patirties stoką ir ketinimus semtis praktikos iš Metelių regioninio parko direktoriaus ( II t., b.l. 75). Likus iki įvykio dviem savaitėm (2008-06-12) buvo svarstomas klausimas dėl D. P. tarnybinės nuobaudos taikymo dėl nepakankamos saugomų teritorijų kontrolės (T. 2, b. l. 4-9). Tarnybinė nuobauda nebuvo skirta, atsižvelgiant, jog jis neseniai (2008-01-30) paskirtas į direktoriaus pareigas, tačiau iš visumos duomenų matyti, jog jam buvo nurodyta mokytis iš kolegų, pagerinti rezultatus, tuo tikslu ir buvo vykta į bendrą reidą Metelių ežere. Taigi, atsakovų argumentai, jog D. P. nebuvo pavesta vykdyti inspektavimo Metelių regioninio parko teritorijoje, į ežerą jis išplaukė be darbdavio žinios, savavališkai, nedarbo dieną, pripažintini nepagrįstais.

18Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovai, tirdami nelaimingą atsitikimą, neatsižvelgė į aplinkybių visumą, apsiribojo formaliu teisės aktų, reglamentuojančių nelaimingų atsitikimų tyrimą (Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo) taikymu ir įrodymų vertinimu. Nebuvo įvertinti ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys, taip pat neatsižvelgta į žuvusiojo, kaip regioninio parko direktoriaus, statuso teisinį reglamentavimą aukštesnės galios teisės aktais, minėtas aplinkybes teismas pripažįsta svarbiomis, turėjusiomis įtakos ginčijamų sprendimų priėmimo nepagrįstumui. Tai sudaro pagrindą ginčijamus administracinius aktus panaikinti (ABTĮ 89 str. 1 d. 2 p.).

19Pareiškėja taip pat prašė teismo pripažinti, kad mirtinas atsitikimas, įvykęs D. P. 2008-06-23 Metelio ežere, yra susijęs su jo darbo funkcijų vykdymu (pripažinti šį įvykį mirtinu nelaimingu atsitikimu darbe). Šis pareiškėjos prašymas tenkintinas iš dalies.

20Administracinis teismas nevykdo viešo administravimo funkcijų. Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 4 str., 6 str., Darbo kodekso 32 str., Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatos patvirtina, kad nustatyti faktą, jog nelaimingas atsitikimas susijęs su darbinių funkcijų vykdymu, yra Valstybinės darbo inspekcijos kompetencija, todėl ši Institucija ir privalo priimti atitinkamą sprendimą (surašyti N1 ar N2 formos aktą). Remiantis šiais kriterijais, ir atsižvelgiant į tai, jog visos nelaimingos atsitikimo aplinkybės ištirtos bei juridiškai įvertintos teisme, Institucijai nustatytinas vieno mėnesio terminas, kurio pradžia skaičiuotina nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos atlikti šiuos veiksmus (ABTĮ 88 str. 4 p.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 4 p., teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjos R. P. skundą patenkinti iš dalies.

23Panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. kovo 19 d. išvadą Nr. (09)SD-6528.

24Panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2010 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. (37)SD-7312.

25Įpareigoti Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyrių teisės aktų nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pripažinti, kad mirtinas nelaimingas atsitikimas, įvykęs D. P. 2008 m. birželio 23 d. Metelio ežere, įvyko darbo metu ir yra susijęs su jo darbo funkcijų vykdymu.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja R. P. kreipėsi į Kauno apygardos teismą... 3. Pareiškėjos skunde (T. 1, b. l. 5-12) nurodyta, taip pat jos įgaliotas... 4. Atsakovai, taip pat atsakovų įgalioti atstovai su pareiškėjos skundu... 5. Atsakovai bei jų įgalioti atstovai taip pat pabrėžė, kad Veisiejų... 6. Tretieji suinteresuotieji asmenys Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie... 7. Pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Administracinėje byloje nustatyta, jog Valstybinės saugomų teritorijų... 9. 2008-06-28 ir 2008-06-29 Metelio ežere buvo rasti paskendusių 10. VDI Alytaus skyrius 2009-03-19 priėmė aktą Nr. (09)SD-6528, kuriame... 11. Administracinės bylos ginčo dalykas – sprendimų, kuriais kompetentingos... 12. Teismas su šiais argumentais nesutinka. D. P. buvo... 13. Valstybinės saugomų teritorijų apsaugos kontrolės nuostatų (toliau –... 14. Kauno apygardos administracinio teismo 2010-09-27 sprendimu administracinėje... 15. Be minėto teismo sprendimo aplinkybes dėl D. P.... 16. Nustatyta, jog D. P. baudos kvitai, kurie buvo išduoti... 17. Byloje nėra ginčo, kad 2008-06-23 inspekcinė veikla buvo vykdoma nesilaikant... 18. Įvertinus byloje surinktus įrodymus, darytina išvada, kad atsakovai, tirdami... 19. Pareiškėja taip pat prašė teismo pripažinti, kad mirtinas atsitikimas,... 20. Administracinis teismas nevykdo viešo administravimo funkcijų. Valstybinės... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Pareiškėjos R. P. skundą patenkinti iš dalies.... 23. Panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyriaus 2009 m. kovo 19 d.... 24. Panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Vyriausiojo valstybinio darbo... 25. Įpareigoti Valstybinės darbo inspekcijos Alytaus skyrių teisės aktų... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...