Byla 2A-151-372/2020
Dėl delspinigių priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Linos Muchtarovienės, Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vilijos Valantienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Edmuna“ apeliacinius skundus dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 30 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5745-841/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Edmuna“ dėl delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vaivorykštė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Edmuna“ dėl delspinigių priteisimo. Teismo prašė priteisti iš atsakovės 8.400,00 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad 2018 m. birželio 5 d. su atsakove sudarė statybos rangos sutartį; pagal sutarties 1.1. punktą ir 1.2 punktą ieškovė (kaip užsakovė) užsakė ir pavedė atsakovei (rangovei) atlikti įvažiavimo į požeminį parkingą bei privažiavimo prie pastato krovininės rampos betonavimo ir akodrainų sumontavimo darbus, o rangovė sutiko atlikti šioje sutartyje nurodytus darbus statybos objekte (esančiame adresu ( - )) sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka bei įsipareigojo savo jėgomis, rizika ir priemonėmis atlikti šiuos darbus ir bei perduoti užsakovei darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d. imtinai. Sutarties 2.4. punkte šalys susitarė: „Rangovas, dėl savo kaltės pavėlavęs atlikti darbu sutartyje nustatytu laiku, moka Užsakovui 200 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną dieną ir atlygina kitas dokumentais Užsakovo pagrįstas tiesiogines išlaidas, tiek kiek jų nepadengia delspinigiai“.

93.

10Ieškovė nurodė, kad atsakovė sutartyje numatytų darbų laiku neatliko, todėl ieškovė 2018 m. liepos 30 d. raštu Nr. 18/.03-V149 kreipėsi į ją ir ragino vykdyti savo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus bei nurodė, kad atsakovei nevykdant darbų, bus skaičiuojami sutartyje numatyti delspinigiai. Atsakovei nereaguojant tiek į rašytines, tiek žodines ieškovės pretenzijas ir prašymus vykdyti sutartyje numatytus darbus, ieškovė kartu su 2018 m. rugsėjo 6 d. raštu Nr. 18/03-V179 pateikė atsakovei 2018 m. rugsėjo 6 d. delspinigių sąskaitą 16.600,00 Eur sumai, kurią prašė apmokėti sąskaitoje nurodytu terminu.

114.

12Ieškovė nurodė, kad 2018 m. spalio 3 d. raštu Nr. 18/03-V 189 vėl kreipėsi į atsakovę ir nurodė ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 15 d. baigti darbus, o šių darbų nebaigus laiku, prašė šį raštą laikyti pranešimu apie sutarties nutraukimą. Atsakovė susisiekė su ieškove žodžiu ir, atsižvelgiant į tai, kad ji ženkliai vėlavo atlikti darbus ir pagal kitą statybos rangos sutartį, sudarytą su ieškovės dukterine įmone UAB „Šiaulių lyra“, pasiūlė sudaryti keturšalį susitarimą, kuriuo ji įsipareigojo UAB „Šiaulių lyra“ iki konkrečios datos atlikti darbus. Ieškovė, siekdama išsaugoti atsakovės ir su ja susijusios įmonės UAB „Šiaulių lyra“ sutartinius santykius, pradėjo kartu dalyvauti derybose su atsakove, nes atsakovė teigė, kad ji negali baigti su UAB „Šiaulių lyra“ darbų, negavusi pinigų iš ieškovės ir iš UAB „Šiaulių lyra“.

135.

14Ieškovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovė turėjo sutartinių santykių ir su ieškovės dukterine įmone UAB „Šiaulių lyra“, nuolaidų ir derybų būdu šalys 2018 m. gruodžio 18 d. pasirašė keturšalį susitarimą prie statybos rangos sutarčių, kuriuo šalys susitarė, kad ieškovė ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šios susitarimo sudarymo sutartyje nustatyta tvarka apmoka atsakovei pagal 2018 m. lapkričio 30 d. pasirašytą atliktų darbų aktą ir jo pagrindu 2018 m. lapkričio 30 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. EDM2018-074, tačiau susitarimo 8 punkte šalys susitarė, kad šio susitarimo sudarymas neeliminuoja kreditorės teisės, remiantis sudaryta sutartimi, ateityje reikalauti iš skolininkės visų netesybų sumokėjimo už statybos rangos darbų atlikimo termino praleidimą, nes šiuo susitarimu netesybų klausimas nėra tarp šalių sprendžiamas, tačiau šalys šį netesybų dydžio sureguliavimo klausimą, priklausomai nuo darbų tęstinumo, planuoja sureguliuoti ateityje dėl to sudarant papildomą susitarimą.

156.

16Ieškovė nurodė, kad atsakovė nutraukė darbus UAB „Šiaulių lyra“ objekte, neatsiskaitė už sugadintas medžiagas, nors raštu pripažino savo kaltę, o su ieškove dėl delspinigių jokių derybų net nebandė vesti. Atsakovei nevykdant keturšaliame susitarime numatytų įsipareigojimų, t. y. atsakovei neatlikus ieškovės dukterinei įmonei UAB „Šiaulių lyra“ sutartų darbų iki 2019 m. vasario 15 d., ieškovė nematė jokios kitos galimybės, kaip pateikti antrą 17.000,00 Eur dydžio delspinigių sąskaitą už atsakovės vėlavimą atlikti darbus ieškovės objekte, esančiame adresu ( - ), už laikotarpį nuo 2018-09-07 iki 2018-11-30, kurią prašė apmokėti iki 2019 m. vasario 26 d. Sutartyje numatytus darbus atsakovė pabaigė 2018 m. lapkričio 30 d.

177.

18Ieškovė nurodė, jog atsakovei neapmokėjus nei vienos ieškovės pateiktos delspinigių sąskaitos, susidarė 33.600,00 Eur skola ir ši skola priteistina ieškovės naudai, tačiau, atsižvelgdama į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, įvertinusi atsakovės priekaištus, kurių kategoriškai nepripažįsta, bei siekdama nesužlugdyti atsakovės vykdomos veiklos, reiškia reikalavimą tik 8.400 Eur sumai, t. y. tik 50 Eur delspinigių už pavėluotą atlikti darbus dieną.

198.

20Atsakovė UAB „Edmuna“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad tarp šalių 2018 m. birželio 5 d. buvo sudaryta statybos rangos sutartis, pagal kurios 1.1. punktą rangovė įsipareigojo statybos objekte, esančiame adresu ( - ), savo medžiagomis, įrankiais, mechanizmais, visomis reikalingomis priemonėmis, darbo jėga ir rizika atlikti betonavimo darbus bei akodrainų (kuriuos pateiks užsakovė rangovei) sumontavimo darbus, detalizuotus prie sutarties pridedamoje sąmatoje. Atsakovė pažymėjo, kad visi darbai buvo atlikti pagal priede prie sutarties įkainuotus, detalizuotus darbus; buvo pasirašytas atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra. Esant atliktiems darbams ir nesant jokių defektinių aktų ar įrašų statybos darbų žurnale, ieškovė neturi pagrindo reikalauti iš atsakovės delspinigių. Be to, atsakovės vertinimu, sutarties 2.4 punkto sąlyga dėl delspinigių pritaikyta neteisingai, kadangi nėra įrodymų, kad atsakovė piktavališkai delsė atlikti betonavimo darbus; delspinigių suma nepagrįstai didelė.

219.

22Atsakovė nurodė, kad ieškovė pagal raštą „Dėl 2018-06-05 Statybos rangos sutarties vykdymo“ 2018 m. spalio 15 d. turėjo nutraukti šią sutartį ir pareikalauti iš atsakovės delspinigių už praterminuotą laiką bei nuostolių atlyginimo, samdant kitus rangovus, tačiau to nepadarė, žinodama, kad taip pat yra atsakinga už šių darbų pradelsimą ir yra solidariai atsakinga. Tiek užsakovė, tiek rangovė nesistengė laiku įgyvendinti sutarties tikslų, todėl laikotarpis nuo 2018-06-05 iki 2018-10-15 negali būti vertinamas kaip rangovės neveikimas, o reikalavimas sumokėti delspinigius už šį laikotarpį vertintinas, kaip neteisėtas reikalavimas.

2310.

24Atsakovė nurodė, kad pagal ieškovės raštą „Dėl 2018-06-05 Statybos rangos sutarties vykdymo“ darbų terminas buvo pratęstas iki 2018 m. spalio 15 d. Šis termino pratęsimas atsirado dėl technologiškai pagrįstų priežasčių, atsakomybę abi šalys prisiėmė solidariai. Atliktų darbų aktai buvo priduoti 2018 m. lapkričio 14 d., o priimti ir pasirašyti 2018 m. lapkričio 30 d. Atsakovės vertinimu, šis 16-kos dienų laikotarpis taip pat negali būti vertinamas kaip pradelstas, kadangi vyko darbų priėmimo – perdavimo procesas. Esant fiksuotai darbų termino pratęsimo datai, delspinigiai negali būti taikomi. Per laikotarpį iki darbų pridavimo, ieškovė jokių pretenzijų nepareiškė, tuo parodydama, kad dėl darbų vėlavimo abi šalys prisiima atsakomybę solidariai.

2511.

26Atsakovė nurodė, kad šiuo metu pastatas yra eksploatuojamas, atsakovės atlikti darbai, kaip ir pats statinys, pripažintas tinkamu naudoti, todėl reikalavimas taikyti baudas ir sumokėti delspinigius, praėjus trims mėnesiams po atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros priėmimo ir pasirašymo, nepagrįstas.

27II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2812.

29Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 30 d. sprendimu ieškovės ieškinys tenkintas iš dalies; nuspręsta priteisti ieškovei UAB „Vaivorykštė“ iš atsakovės UAB „Edmuna“ 1670,00 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50 Eur žyminio mokesčio; likusioje dalyje ieškinį atmesti.

3013.

31Teismas nurodė, kad ieškovė atsakovei nedavė jokio pagrindo manyti, kad sutartyje nustatytas darbų atlikimo terminas yra pratęstas, priešingai, siuntė atsakovei raštus bei sąskaitas faktūras, ragino atlikti sutartyje numatytus darbus bei siuntė sąskaitas su paskaičiuotomis delspinigių sumomis.

3214.

33Teismas nurodė, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovė kreipėsi į ieškovę, informuodama ją, jog negali pradėti darbų dėl neparuošto darbų fronto, dėl negalėjimo atlikti darbus dėl sukrautos įrangos ar kitokių užsakovės pareigų pagal sutartį pažeidimų, užsakovės pareigos sudaryti rangovei būtinas statybos darbams atlikti sąlygas.

3415.

35Teismas nurodė, kad pagrindinės prievolės – darbų, kuriuos turėjo atlikti atsakovė, vertė pagal sąmatą yra 4694,64 Eur, o ieškovės prašomos netesybos 8400 Eur sudaro beveik 179 proc., todėl teismas sprendė, kad jos yra neprotingos ir akivaizdžiai per didelės, todėl mažintinos.

3616.

37Teismas sprendė, kad ieškovė, reikšdama reikalavimą dėl netesybų, senaties termino nepraleido, todėl atsakovės reikalavimą taikyti ieškinio senatį atmetė.

3817.

39Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – MAPKSVPĮ) reglamentavimą bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsnio 2 dalį, iš atsakovės ieškovės naudai priteisė 8 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4018.

41Teismas nurodė, kad tenkino 36 proc. ieškovės reikalavimų. Atsakovės procesinį elgesį byloje laikė netinkamu, todėl nukrypo nuo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1–3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių ir nusprendė nepriteisti atsakovės turėtų bylinėjimosi išlaidų iš ieškovės proporcingai atmestai ieškinio reikalavimų daliai.

42III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus esmė

4319.

44Apeliaciniu skundu ieškovė (apeliantė) UAB „Vaivorykštė“ prašo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 30 d. sprendimą pakeisti: 1) ieškovei iš atsakovės priteistiną delspinigių sumą padidinti nuo 1670,00 Eur iki 8 400,00 Eur, t. y. iki 50 Eur už kiekvieną dieną; 2) ieškovei priteisti 302,00 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme; 3) kitoje dalyje Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas (202,00 Eur žyminio mokesčio ir kitas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme); 5) pridėti prie bylos naujus įrodymus. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

4519.1.

46Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino sutartines netesybas net 20 kartų, palyginus su sutartyje nustatytomis sutartinėmis netesybomis (delspinigiais), kurioje buvo nustatyta, kad neatlikus statybos darbų per nustatytą terminą, atsakovei skaičiuojami delspinigiai po 200,00 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną. Nors reikšdama ieškinį ieškovė pati sumažino reikalaujamų delspinigių dydį nuo 200,00 Eur iki 50,00 Eur/dieną, tačiau teismas nepagrįstai dar 5 kartus nuo ieškiniu reikalaujamų sumažintų netesybų sumos vis tiek sumažino sutartines netesybas iki vos 10,00 Eur/dieną. Toks pirmosios instancijos teismo sumažintas netesybų dydis iki 10,00 Eur/dieną akivaizdžiai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Bendra pastato darbų ir medžiagų sąmata sudaro net 5.555.731,36 Eur, o tuo tarpu ieškiniu reikalaujami delspinigiai tesiekia vos 0,15 proc. objekto sąmatinės vertės, o 50 Eur dydžio delspinigiai per dieną sudaro tik 0,0008 proc. objekto sąmatinės vertės, todėl tokia baudos suma akivaizdžiai laikytina ypatingai nedidele. Teismas šių įrodymų nevertino, nes vertino, kad netesybų dydžio objektyvumui įvertinti aktuali tik sutartimi rangovo prisiimtų atlikti dabų sąmatinė vertė (4694,64 Eur). Atitinkamai teismas nepasisakė dėl nuostolių dydžio kriterijų, nepagrįstai nevertino, kad ieškovės investicijų dydis į statybos objektą, pastato sąmatinė vertė, taip pat nuolat didėjantys statybų vykdymo kaštai turi esminę teisinę reikšmę vertinant tai, kokius neigiamus padarinius patiria ieškovė, jeigu kuris rangovas pažeidžia darbų atlikimo šiame objekte terminus.

4719.2.

48Pirmosios instancijos teismas nurodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012, tačiau šioje civilinėje byloje remtis nurodyta kasacinio teismo nutartimi nebuvo pagrindo, kadangi kasacinio teismo praktika turi būti suformuota bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis).

4919.3.

50Sprendime nurodoma, kad „byloje nenustatyta, kad ieškovė būtų tinkamai vykdžiusi bendradarbiavimo pareigą“. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada, kiek ji susijusi su ieškove, visiškai nepagrįsta, kadangi ieškovė tinkamai vykdė kooperavimosi ir bendradarbiavimo pareigą ir kitas sutartines pareigas. Pirmosios instancijos teismas sprendime pateikė išvadą, kad ieškovė nevykdė kooperavimosi pareigos, tačiau nepateikė jokių argumentų ir motyvų, kuo grindžiama tokia išvada, nenurodė, kuo pasireiškė ieškovės netinkamas kooperavimosi pareigos vykdymas, kokių konkrečių kliūčių esą nepašalino ieškovė.

5119.4.

52Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme.

5320.

54Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė UAB „Edmuna“ nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, prašė jį atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje, dėl kurios paduotas ieškovės apeliacinis skundas, nepakeistą bei atsisakyti priimti ieškovės naujai teikiamus rašytinius įrodymus. Pažymėjo, kad ieškovė byloje patirtų nuostolių neįrodinėjo, o teismas pagrįstai mažino delspinigius ne tik dėl to, kad jie neprotingai dideli, bet ir dėl to, kad atsakovė prievolę įvykdė.

5521.

56Apeliaciniu skundu atsakovė (apeliantė) UAB „Edmuna“ prašo Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 30 d. sprendimą dalyje dėl 8 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo panaikinti ir priimti naują sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, priteisti atsakovei iš ieškovės 800 Eur bylinėjimosi išlaidų. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

5721.1.

58Bylos šalys sudarė statybos rangos darbų sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti statybos darbus, o ieškovė už tai sumokėti (ši sutartis atitinka komercinei sutarčiai keliamus reikalavimus), tačiau ta pačia sutartimi buvo susitarta dėl delspinigių mokėjimo sąlygų ir jų dydžio – šis susitarimas yra papildomas ir nėra sutarties dalykas, kuris aptartas sutarties 1 punkte, todėl vertintinas kaip atskira sutartis.

5921.2.

60Bylos šalių susitarimas dėl delspinigių nepatenka į MAPKSVPĮ reguliavimo sritį, nes neatitinka komercinės sutarties bei sutarties dalyko kriterijų (susitarimas dėl delspinigių nėra susitarimas dėl prekių perdavimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo). Be to, bylos šalių susitarimas dėl delspinigių patenka į vieną iš įstatymo taikymo srities išimčių (1 straipsnio 3 dalies 3 punktas) – įstatymas netaikomas palūkanoms, susijusioms su mokėjimais nuostoliams atlyginti.

6121.3.

62Faktinės bylos aplinkybės nepatvirtina teismo padarytos išvados, jog atsakovė nepasirūpino tinkamu atstovavimu ir dėl to nevyko bylos nagrinėjimas. Atsakovės prašymą leisti pateikti kitame teismo posėdyje papildomus įrodymus ir jų nepateikimą teismas įvertino kaip teismo klaidinimą. Teismas, atidėdamas bylos nagrinėjimą, sudarė galimybę atsakovei papildomai pasirengti bylos nagrinėjimui, o ruošdamasi bylos tolimesniam nagrinėjimui, atsakovė vadovaudamasi teise, bet ne pareiga teikti įrodymus, galėjo apsispręsti daugiau įrodymų neteikti ir tai negali būti vertinama, kaip nesąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis.

6322.

64Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė UAB „Vaivorykštė“ prašo: 1) atsakovės apeliacinį skundą atmesti; 2) jeigu apeliacinės instancijos teismas vertintų, kad nėra pagrindo ieškovės naudai priteisti iš atsakovės 8 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų, tai toje dalyje priimti sprendimą sumažinti priteistinų metinių procesinių palūkanų dydi iki 6 proc.; 3) priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad šalys nebuvo sudariusios dviejų ar dar daugiau sutarčių, o tarp šalių sudaryta sutartis laikytina vientisa šalių sutartimi dėl konkrečių statybos rangos darbų; kad teismas pagrįstai vertino, jog būtent atsakovė iš esmės yra atsakinga už šį civilinį teisminį procesą ir jos veiksmai užkirto kelią operatyvesniam ir greitesniam šios civilinės bylos išnagrinėjimui.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

67Ieškovės ir atsakovės (apeliantų) apeliaciniai skundai netenkintini.

6823.

69Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

70Dėl naujų įrodymų priėmimo

7124.

72Ieškovė apeliaciniame skunde prašė pridėti prie bylos kartu su apeliaciniu skundu teikiamus naujus rašytinius įrodymus. Teismui buvo pateikta: išrašo iš ( - ) interneto svetainės apie metinę vartojimo kredito palūkanų normą kopija, susitarimo dėl ( - ) kredito kortelės sąskaitos sutarties kopija, 2019 m. spalio 7 d. pažymos kopija, VĮ „Registrų centras“ NT duomenų banko išrašo kopija.

7325.

74Ieškovė nurodė, kad būtinybė pateikti šiuos įrodymus iškilo vėliau, t. y., kada paaiškėjo, kad pirmosios instancijos teismas netesybų dydžio pagrįstumą vertino tik netesybas siedamas su sutarties kaina, todėl tam, kad apeliacinės instancijos teismas turėtų galimybę visapusiškai išnagrinėti netesybų santykį su faktinėmis ieškovės atliktomis investicijomis atsakovės pažeidimo padarymo metu, prie bylos medžiagos prijungtini naujai teikiami įrodymai. Jie patvirtina, kad didžiąją dalį investicijų į objektą ieškovė jau buvo atlikusi atsakovės neteisėtų veiksmų metu, todėl patyrė nuostolių dėl vėlavimo į savo investuotų lėšų grąžą, t. y. anksčiau užbaigti visus statybos darbus ir anksčiau atidaryti statoma objektą.

7526.

76CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad draudimas priimti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus. Pagal kasacinio teismo praktiką apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą. Apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje išvardytas išimtis, ir šį įrodymą priimti. Teismas turi taikyti įstatymus, tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatomas fakto klausimas, gali būti priimami nauji sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartis Nr. e3K-3-237-684/2019). Taigi, taikydamas CPK 314 straipsnyje nustatytas išimtis ir spręsdamas dėl naujai pateikiamų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teismas patikrina: ar buvo objektyvi galimybė pateikti juos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; ar vėlesnis įrodymo pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo; ar naujai prašomas priimti įrodymas (-ai) turės įtakos sprendžiant šalių ginčą; ar šalis nepiktnaudžiauja įrodymo vėlesnio pateikimo teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-289-219/2019).

7727.

78Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai yra susiję su byloje nagrinėjamais klausimais ir gali turėti reikšmės teisingam bylos išsprendimui, kad jų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, sprendžia, jog ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai priimami ir vertintini visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų kontekste.

79Dėl faktinių bylos aplinkybių

8028.

81Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovė UAB „Edmuna“ 2018 m. birželio 5 d. sudarė statybos rangos darbų sutartį. Sutarties 1.1. punkte buvo numatyta, kad rangovė įsipareigoja statybos objekte, esančiame adresu ( - ) savo medžiagomis, įrankiais, mechanizmais, visomis reikalingomis priemonėmis, darbo jėga ir rizika atlikti betonavimo darbus bei akodrainų (kuriuos užsakovė pateiks rangovei) sumontavimo darbus, detalizuotus prie sutarties pridedamoje sąmatoje. Sutarties 2.1. punkte sutarta, kad darbus rangovė turi pradėti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigti juos ne vėliau, kaip iki 2018 m. birželio 15 d. imtinai. Sutarties 2.3. punkte susitarta, kad rangovė turi teisę sutartimi prisiimtų darbų atlikimui samdyti subrangovus, tačiau rangovė lieka atsakinga už darbų kokybę, sutartinių terminų ir kitų sąlygų laikymąsi. Sutarties 2.4. punkte nurodyta, kad rangovė, dėl savo kaltės pavėlavusi atlikti darbus sutartyje nustatytu laiku, moka užsakovei 200 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną dieną ir atlygina kitas dokumentais užsakovės pagrįstas tiesiogines išlaidas, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Sutarties 3.1. punkte aptarta sutarties kaina – visų šioje sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų kaina iš viso sudaro: 4694,64 Eur + 21 proc. PVM.

8229.

83Nustatyta, kad 2018 m. liepos 30 d. ieškovė el. paštu išsiuntė atsakovei raštą Nr. 18/03-V149 „Dėl 2018 m. birželio 5 d. statybos rangos sutarties vykdymo“. Analogiškas raštas Nr. 18/03-V179 bei sąskaita už delspinigius atsakovei išsiųstas 2018 m. rugsėjo 6 d. 2018 m. spalio 3 d. raštu Nr.18/03-V189 ieškovė ragino atsakovę iki 2018 m. spalio 15 d. pabaigti vykdyti betonavimo ir akodrainų montavimo darbus objekte, esančiame adresu ( - ).

8430.

852018 m. gruodžio 18 d. UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Vaivorykštė“, UAB „Edmuna“ bei E. V. (nuo įsteigimo UAB „Edmuna“ vadovauja direktorius E. V.) pasirašė keturšalį susitarimą prie statybos rangos sutarčių.

8631.

87Nustatyta, kad atliktų darbų aktas pasirašytas 2018 m. lapkričio 30 d., tą pačią dieną atsakovė išrašė ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą 5680,51 Eur sumai EDM Nr. 2018-074 už atliktus betonavimo darbus ir akodrainų montavimą pagal 2018 m. birželio 5 d. pasirašytą statybos rangos sutartį. 2018 m. gruodžio 19 d. ieškovė atliko pavedimą UAB „Edmuna“ 4009,44 Eur sumai, mokėjimo paskirtis – 2018 m. gruodžio 18 d. keturšalis susitarimas EDM Nr. 2018-074-4694,54-280-405,20.

8832.

892019 m. vasario 21 d. ieškovė atsakovei išsiuntė raštą „Dėl įsipareigojimų vykdymo pagal 2018 m. birželio 5 d. statybos rangos sutartį“, ir sąskaitą, rašte reikalaujama sumokėti 17000 Eur delspinigių už 2018 m. birželio 5 d. statybos rangos sutarties ir 2018 m. gruodžio 18 d. keturšalio susitarimo nevykdymą. UAB „Šiaulių lyra taip pat reiškė atsakovei pretenzijas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei atliktų darbų kokybės.

9033.

91Pagal pateiktą sąmatą trijų aukštų komercinės paskirties statinio su požemine automobilių saugykla, esantį adresu ( - ), vertė yra 4591513,5 Eur, su PVM 5555731,36 Eur.

9234.

932018 m. spalio 19 d. atsakovė ieškovei siųstame elektroniniame laiške nurodė, kad negalėjo atlikti betono šlifavimo darbų, nes įvažiavime buvo sukrauta elektrikų įranga. Į bylą pateikta Statybos darbų žurnalo 48 lapo kopija, darbai objekte atlikti 2018-08-01-2018-08-03, 2018-09-13 atliktas epoksidinės dangos įrengimas.

94Dėl ieškovės apeliacinio skundo

95Dėl delspinigių dydžio

9635.

97Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria nuspręsta jai priteistinus delspinigius sumažinti.

9836.

99CK 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 straipsnio 2 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

10037.

101Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Šalys taip pat gali nustatyti atskirų darbų atlikimo terminus (tarpiniai terminai) (CK 6.652 straipsnio 1 dalis). Jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita, rangovas atsako ir už darbų pradžios ar pabaigos termino, ir už tarpinių terminų pažeidimą (CK 6.652 straipsnio 2 dalis).

10238.

103Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis).

10439.

105Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovė UAB „Edmuna“ 2018 m. birželio 5 d. sudarė statybos rangos darbų sutartį, kurios 2.1. punkte susitarė, kad darbus rangovė turi pradėti ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo ir baigti juos ne vėliau, kaip iki 2018 m. birželio 15 d. imtinai; kad rangovė lieka atsakinga už darbų kokybę, sutartinių terminų ir kitų sąlygų laikymąsi (sutarties 2.3. punktas); kad rangovė, dėl savo kaltės pavėlavusi atlikti darbus sutartyje nustatytu laiku, moka užsakovei 200 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną dieną ir atlygina kitas dokumentais užsakovės pagrįstas tiesiogines išlaidas, tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai (sutarties 2.4. punktas).

10640.

107Nustatyta, kad atliktų darbų aktas pasirašytas 2018 m. lapkričio 30 d.; atsakovė išrašė ieškovei PVM sąskaitą-faktūrą EDM Nr. 2018-074 už atliktus betonavimo darbus ir akodrainų montavimą pagal 2018 m. birželio 5 d. pasirašytą statybos rangos sutartį; 2018 m. gruodžio 19 d. ieškovė atliko mokėjimą.

10841.

109Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovė darbus ieškovei perdavė pavėlavusi 167 dienas (nuo 2018-06-16 iki 2018-11-29 imtinai). Sutartą terminą pažeidusiai šaliai kyla įstatyme ir sutartyje nustatyta atsakomybė už šį pažeidimą, t. y. pareiga atlyginti nuostolius ir sumokėti netesybas, jei jos sutartos sutartyje. Ieškovė apskaičiavo baudą už 168 dienas – po 50 Eur už kiekvieną dieną, iš viso 8400 Eur.

11042.

111CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

11243.

113Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę, todėl yra pagrindas iš atsakovės ieškovei priteisti delspinigius. Nors ieškovė akcentavo, kad vietoje sutartyje numatyto delspinigių dydžio po 200 Eur už kiekvieną praleistą dieną paskaičiavo tik po 50 Eur už kiekvieną dieną, teismas sprendė, kad prašomos priteisti netesybos yra akivaizdžiai per didelės ir neprotingos, todėl jas sumažino.

11444.

115Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą (CK 6.258 straipsnio 3 dalis).

11645.

117Nurodytų teisės normų pagrindu darytina išvada, kad jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Kita vertus, netesybų mažinimas neturi pažeisti nuostolių patyrusios šalies interesų. Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys.

11846.

119Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos, kai jos aiškiai per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Nustatant, ar netesybos nėra pernelyg didelės, motyvuotai gali būti atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis: į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, ar šalys yra vartotojai, į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, skolininko elgesį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, kt. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

12047.

121Kaip jau minėta, netesybos gali būti mažinamos, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Ieškovas byloje patirtų konkrečių nuostolių būtent dėl atsakovė ne laiku atliktų darbų neįrodinėjo. Apeliaciniame skunde pažymėjo, kad bendra pastato darbų ir medžiagų sąmata sudaro net 5.555.731,36 Eur, o tuo tarpu ieškiniu reikalaujami delspinigiai tesiekia vos 0,15 proc. objekto sąmatinės vertės, o 50 Eur dydžio delspinigiai per dieną sudaro tik 0,0008 proc. objekto sąmatinės vertės. Šiuo atveju akcentuotina, kad šalių sudarytoje statybos rangos darbų sutartyje apie viso statinio sąmatinę vertę nuostatų nėra, šalys susitarė dėl statybos rangos darbų, kurių kaina – 4694,64 Eur + 21 proc. PVM. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl priteistinų netesybų dydžio, pagrįstai atsižvelgė į prievolės, kurią turėjo įvykdyti atsakovė, vertę. Kadangi pagrindinės prievolės – darbų, kuriuos turėjo atlikti atsakovė, vertė pagal sąmatą yra 4694,64 Eur, o ieškovės prašomos netesybos 8400 Eur sudaro beveik 179 proc., akivaizdu, kad ieškovės prašomos priteisti netesybos yra neprotingos ir per didelės, prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai.

12248.

123Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, minėtas teisės akto nuostatas bei teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas priteistinas netesybas mažino visiškai pagrįstai. Taip pat akcentuotina, ieškovė gavo pagal statybos rangos sutartį sukurtą produktą, juo naudojasi, dėl jo kokybės pretenzijų nereiškia, už jį atsiskaitė.

124Dėl kitų ieškovės apeliacinio skundo argumentų

12549.

126Ieškovė apeliaciniame skunde pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nurodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2012, tačiau šioje civilinėje byloje remtis nurodyta kasacinio teismo nutartimi nebuvo pagrindo, kadangi kasacinio teismo praktika turi būti suformuota bylose, kurių faktinės aplinkybės yra analogiškos ar iš esmės panašios į bylos, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis).

12750.

128Teismai, spręsdami bylas, turi atsižvelgti į kasacine tvarka priimtose nutartyse ir kitų aukštesnės instancijos teismų priimtuose procesiniuose sprendimuose esančius teisės taikymo išaiškinimus, jeigu jie turi reikšmės atitinkamam teismui sprendžiant analogišką bylą, taip pat į savo pačių teisės taikymo praktiką. Teismo išaiškinimas yra privalomas žemesniesiems teismams (vertikalusis poveikis) ir pačiam jį suformulavusiam teismui (horizontalusis poveikis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-465/2008).

12951.

130Nurodyta precedento galia lemia tai, kad remtis teismų precedentais reikia itin apdairiai; precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos. Taigi nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d.; 2007 m. spalio 24 d. nutarimai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2009; 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401-248/2015).

13152.

132Įvertinęs pirmosios instancijos teismo sprendimą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl ieškovės prašomų priteisti netesybų bei jų dydžio, atsižvelgė į kasacinio teismo praktiką bei pateiktus išaiškinimus nagrinėjamu klausimu, o tai nesudaro pagrindo teigti, jog teismas ieškovės nurodytą kasacinio teismo procesinį sprendimą, kuriuo pirmosios instancijos teismas net nesirėmė, vertino kaip precedentą ir juo vadovavosi. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad vien tik atskirų teiginių paėmimas iš visos teismo nutarties konteksto savaime nepatvirtina nukrypimo nuo kasacinio teismo praktikos. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija minėtą ieškovės argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

13353.

134Ieškovė apeliaciniame skunde pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, jog byloje nenustatyta, kad ieškovė būtų tinkamai vykdžiusi bendradarbiavimo pareigą. Tokia pirmosios instancijos teismo išvada, ieškovės vertinimu, visiškai nepagrįsta, kadangi ieškovė tinkamai vykdė kooperavimosi ir bendradarbiavimo pareigą ir kitas sutartines pareigas.

13554.

136Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmosios instancijos sprendimą, sutinka su minėtais apeliacinio skundo argumentais. Sprendime nėra nurodyta, kuo pasireiškė ieškovės netinkamas bendradarbiavimo pareigos vykdymas, tačiau įvertinus sprendimo esmę, konstatuotina, kad sprendime nurodoma, kad būtent atsakovė pažeidė sutartį, kad būtent atsakovė per sutartyje nustatytą terminą neatliko visų sutartų statybos darbų, kad iš esmės bylą laimėjo ieškovė; šios pirmosios instancijos teismo išvados yra tinkamai motyvuotos, pagrįstos faktiniais ir teisiniais argumentais.

137Dėl atsakovės apeliacinio skundo

138Dėl palūkanų priteisimo

13955.

140Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, kad bylos šalys sudarė statybos rangos darbų sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti statybos darbus, o ieškovė už tai sumokėti, tačiau ta pačia sutartimi buvo susitarta dėl delspinigių mokėjimo sąlygų ir jų dydžio – šis susitarimas yra papildomas ir nėra sutarties dalykas, todėl vertintinas kaip atskira sutartis. Dėl šių priežasčių šalių susitarimas dėl delspinigių nepatenka į MAPKSVPĮ reguliavimo sritį, nes neatitinka komercinės sutarties bei sutarties dalyko kriterijų (susitarimas dėl delspinigių nėra susitarimas dėl prekių perdavimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo). Be to, bylos šalių susitarimas dėl delspinigių patenka į vieną iš įstatymo taikymo srities išimčių (1 straipsnio 3 dalies 3 punktas) – įstatymas netaikomas palūkanoms, susijusioms su mokėjimais nuostoliams atlyginti.

14156.

142Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę (CK 6.154 straipsnio 1 dalis). Sutarties esmė – šalių susitarimas, pasiektas suderinus jų valią.

14357.

144Nagrinėjamu atveju tarp šalių buvo sudaryta sutartis, kurioje šalys aptarė ne tik sutarties dalyką, bet ir kitas sutarties sąlygas: darbų pradžią ir pabaigą, sutarties kainą, atsiskaitymo tvarką, rangovės ir užsakovės įsipareigojimus, šalių teises ir atsakomybę ir kt. T. y., buvo sudarytas vientisas ir nuoseklus šalių susitarimas bei nustatytos šalių tarpusavio teisės ir pareigos. Todėl šiuo atveju sutiktina su ieškovės išreikšta pozicija, jog šalių susitarimas dėl pareigos rangovei mokėti delspinigius už atliekamų darbų vėlavimą, yra betarpiškai susijęs su sutarties dalyku, kaip ir visos kitos likusios sutarties dalys ir sąlygos, kurios sudaro bendrą vienos sutarties visumą ir bendrą šalių susitarimo esmę, įskaitant ir bendrai kylančias pasekmes dėl įsipareigojimų nevykdymo. Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliacinio skundo argumentai, kad šalių susitarimas dėl delspinigių mokėjimo sąlygų ir jų dydžio yra papildomas ir nėra sutarties dalykas, todėl vertintinas kaip atskira sutartis, yra visiškai nepagrįsti.

14558.

146CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14759.

148MAPKSVPĮ 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog šis įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartims, pagal kurias už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. MAPKSVPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad jeigu palūkanos ar palūkanų dydis komercinėje sutartyje nenustatyti, kreditorius turi teisę į šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas.

14960.

150Konstatavus, kad šalių susitarimas dėl delspinigių mokėjimo sąlygų ir jų dydžio yra statybos rangos sutarties dalis, ir nėra vertintinas kaip atskira sutartis, kad tarp šalių sudaryta sutartis yra komercinio pobūdžio bei atsižvelgiant į minėtas MAPKSVPĮ nuostatas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Europos centrinio banko interneto tinklalapyje paskelbtais duomenimis bei CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovės ieškovės naudai 8 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisė pagrįstai.

151?

152Dėl bylinėjimosi išlaidų

15361.

154Apeliaciniame skunde atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria buvo nuspręsta nepriteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Nurodė, kad faktinės bylos aplinkybės nepatvirtina teismo padarytos išvados, jog atsakovė nepasirūpino tinkamu atstovavimu ir dėl to nevyko bylos nagrinėjimas; atsakovės prašymą leisti pateikti kitame teismo posėdyje papildomus įrodymus ir jų nepateikimą teismas įvertino kaip teismo klaidinimą.

15562.

156Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas nepriteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, nurodė kad atsakovės procesinis elgesys šioje byloje nebuvo tinkamas, nors procesas iš esmės prasidėjo 2019 m. vasario 28 d., atsakovė nuo proceso pradžios nepasirūpino tinkamu atstovavimu, atstovą susirado tik 2019 m. liepos 1d., dėl netinkamo atstovavimo nevyko bylos nagrinėjimas, atsakovė klaidino teismą, teigdama, kad turi rašytinių įrodymų ir vėliau jų nepateikdama.

15763.

158CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

15964.

160CPK 93 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas.

16165.

162Šalies procesinis elgesys – tai jos veiksmai (neveikimas) bylos nagrinėjimo teisme metu. Kaip jau minėta, šalies tinkamo elgesio apibrėžtis pateikta CPK 93 straipsnio 4 dalyje: šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518-248/2018). Vertindamas šalies procesinį elgesį teismas turi atsižvelgti, ar buvo galimybė šį ginčą spręsti neteisminiu keliu ir šalis juo pasinaudojo, ar šalis pagrįstai pradėjo procesą, t. y. ar kreipimosi į teismą metu ji tinkamai pasinaudojo visa jos turima ir jai prieinama informacija, ar pasirūpino tinkamu atstovavimu ir pateikė visus reikalingus įrodymus ieškiniui pagrįsti, ar buvo aktyvi, bendradarbiaujanti ir dėjo pastangas greitai ir teisingai išnagrinėti bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-41-1075/2020 15 punktas).

16366.

164Nagrinėjamos civilinės bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė nuo proceso pradžios delsė pasirūpinti tinkamu atstovavimu ir nesirūpino pareiga kuo operatyviau išnagrinėti bylą. Nustatyta, kad nagrinėjamoje byloje ieškovės pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo teisme buvo gautas 2019 m. vasario 28 d.; teismo įsakymas buvo priimtas 2019 m. kovo 1 d.; atsakovės prieštaravimai dėl teismo įsakymo teisme gauti 2019 m. kovo 21 d.; 2019 m. balandžio 9 d. teismo įsakymas panaikintas, priėmus ieškinį ; į 2019 m. birželio 18 d. paskirtą parengiamąjį teismo posėdį atvyko atsakovės darbuotojai, kurie nepateikė įrodymų dėl galimybės atstovauti atsakovę teisme, teismo posėdžio metu atsakovė išreiškė poziciją, kad pageidauja susirasti profesionalų atstovą, tačiau nepateikė paaiškinimų, kodėl to nepadarė anksčiau; esant teismo sudarytai galimybei susirasti advokatą, atsakovė informavo apie 2019 m. liepos 1 d. sudarytą teisinių paslaugų sutartį su advokatu (viena diena iki byloje paskirto 2019 m. liepos 2 d. teismo posėdžio); 2019 m. liepos 2 d. teismo posėdis buvo atidėtas, sudarant galimybę apklausti atsakovės vadovą bei pateikti papildomus rašytinius įrodymus; kitas teismo posėdis buvo paskirtas 2019 m. spalio 15 d.; iki 2019 m spalio 15 d. atsakovė papildomų įrodymų į bylą nepateikė, jos direktorius į teismo posėdį neatvyko, o atsakovė atsisakė savo prašymų dėl bylos medžiagos papildymo ir dėl šio asmens apklausos.

16567.

166Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, apeliacinės teismas sprendžia, kad atsakovė sąžiningai nesinaudojo procesinėmis teisėmis ir sąžiningai neatliko procesinių pareigų, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių ir patirtų bylinėjimosi išlaidų atsakovei nepriteisti.

167Dėl bylos procesinės baigties

16868.

169Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo bylos faktines aplinkybes, tinkamai vadovavosi įrodymų vertinimo taisyklėmis, minėtomis įstatymų normomis, teismų praktika ir tuo pagrindu ginčo klausimu priėmė pagrįstą ir teisėtą procesinį sprendimą. Įvertinusi aplinkybių visumą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad tiek ieškovė, tiek atsakovė šioje byloje leistinais įrodymais nepaneigė pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, todėl nėra teisinio pagrindo skundžiamą teisėtą ir pagrįstą sprendimą naikinti.

17069.

171Teismui nutarus pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, perskirstymo.

172Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

17370.

174Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

17571.

176Teisėjų kolegijai nutarus, kad tiek ieškovės, tiek atsakovės apeliaciniai skundai atmestini, klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nespręstinas.

177Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

178Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

179Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Vaivorykštė“... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad 2018 m. birželio 5 d. su atsakove sudarė statybos... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad atsakovė sutartyje numatytų darbų laiku neatliko,... 11. 4.... 12. Ieškovė nurodė, kad 2018 m. spalio 3 d. raštu Nr. 18/03-V 189 vėl... 13. 5.... 14. Ieškovė nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovė turėjo sutartinių... 15. 6.... 16. Ieškovė nurodė, kad atsakovė nutraukė darbus UAB „Šiaulių lyra“... 17. 7.... 18. Ieškovė nurodė, jog atsakovei neapmokėjus nei vienos ieškovės pateiktos... 19. 8.... 20. Atsakovė UAB „Edmuna“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį... 21. 9.... 22. Atsakovė nurodė, kad ieškovė pagal raštą „Dėl 2018-06-05 Statybos... 23. 10.... 24. Atsakovė nurodė, kad pagal ieškovės raštą „Dėl 2018-06-05 Statybos... 25. 11.... 26. Atsakovė nurodė, kad šiuo metu pastatas yra eksploatuojamas, atsakovės... 27. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 28. 12.... 29. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 30 d. sprendimu... 30. 13.... 31. Teismas nurodė, kad ieškovė atsakovei nedavė jokio pagrindo manyti, kad... 32. 14.... 33. Teismas nurodė, jog byloje nėra duomenų, kad atsakovė kreipėsi į... 34. 15.... 35. Teismas nurodė, kad pagrindinės prievolės – darbų, kuriuos turėjo... 36. 16.... 37. Teismas sprendė, kad ieškovė, reikšdama reikalavimą dėl netesybų,... 38. 17.... 39. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal... 40. 18.... 41. Teismas nurodė, kad tenkino 36 proc. ieškovės reikalavimų. Atsakovės... 42. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus esmė... 43. 19.... 44. Apeliaciniu skundu ieškovė (apeliantė) UAB „Vaivorykštė“ prašo... 45. 19.1.... 46. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino sutartines netesybas net... 47. 19.2.... 48. Pirmosios instancijos teismas nurodė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m.... 49. 19.3.... 50. Sprendime nurodoma, kad „byloje nenustatyta, kad ieškovė būtų tinkamai... 51. 19.4.... 52. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstytinos... 53. 20.... 54. Atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą atsakovė UAB „Edmuna“... 55. 21.... 56. Apeliaciniu skundu atsakovė (apeliantė) UAB „Edmuna“ prašo Šiaulių... 57. 21.1.... 58. Bylos šalys sudarė statybos rangos darbų sutartį, pagal kurią atsakovė... 59. 21.2.... 60. Bylos šalių susitarimas dėl delspinigių nepatenka į MAPKSVPĮ reguliavimo... 61. 21.3.... 62. Faktinės bylos aplinkybės nepatvirtina teismo padarytos išvados, jog... 63. 22.... 64. Atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą ieškovė UAB „Vaivorykštė“... 65. Teisėjų kolegija... 66. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. Ieškovės ir atsakovės (apeliantų) apeliaciniai skundai netenkintini.... 68. 23.... 69. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 70. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 71. 24.... 72. Ieškovė apeliaciniame skunde prašė pridėti prie bylos kartu su apeliaciniu... 73. 25.... 74. Ieškovė nurodė, kad būtinybė pateikti šiuos įrodymus iškilo vėliau, t.... 75. 26.... 76. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 77. 27.... 78. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės... 79. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 80. 28.... 81. Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė UAB... 82. 29.... 83. Nustatyta, kad 2018 m. liepos 30 d. ieškovė el. paštu išsiuntė atsakovei... 84. 30.... 85. 2018 m. gruodžio 18 d. UAB „Šiaulių lyra“, UAB „Vaivorykštė“, UAB... 86. 31.... 87. Nustatyta, kad atliktų darbų aktas pasirašytas 2018 m. lapkričio 30 d., tą... 88. 32.... 89. 2019 m. vasario 21 d. ieškovė atsakovei išsiuntė raštą „Dėl... 90. 33.... 91. Pagal pateiktą sąmatą trijų aukštų komercinės paskirties statinio su... 92. 34.... 93. 2018 m. spalio 19 d. atsakovė ieškovei siųstame elektroniniame laiške... 94. Dėl ieškovės apeliacinio skundo... 95. Dėl delspinigių dydžio... 96. 35.... 97. Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi, kuria... 98. 36.... 99. CK 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys privalo vykdyti sutartį... 100. 37.... 101. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 102. 38.... 103. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą... 104. 39.... 105. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė UAB „Vaivorykštė“ ir... 106. 40.... 107. Nustatyta, kad atliktų darbų aktas pasirašytas 2018 m. lapkričio 30 d.;... 108. 41.... 109. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atsakovė darbus... 110. 42.... 111. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 112. 43.... 113. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, byloje surinkti... 114. 44.... 115. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta,... 116. 45.... 117. Nurodytų teisės normų pagrindu darytina išvada, kad jeigu netesybos yra... 118. 46.... 119. Įstatyme įtvirtinti du netesybų mažinimo pagrindai: netesybos mažinamos,... 120. 47.... 121. Kaip jau minėta, netesybos gali būti mažinamos, tačiau tik tiek, kad jos... 122. 48.... 123. Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, minėtas teisės akto... 124. Dėl kitų ieškovės apeliacinio skundo argumentų... 125. 49.... 126. Ieškovė apeliaciniame skunde pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas... 127. 50.... 128. Teismai, spręsdami bylas, turi atsižvelgti į kasacine tvarka priimtose... 129. 51.... 130. Nurodyta precedento galia lemia tai, kad remtis teismų precedentais reikia... 131. 52.... 132. Įvertinęs pirmosios instancijos teismo sprendimą, apeliacinės instancijos... 133. 53.... 134. Ieškovė apeliaciniame skunde pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas... 135. 54.... 136. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į pirmosios instancijos... 137. Dėl atsakovės apeliacinio skundo... 138. Dėl palūkanų priteisimo... 139. 55.... 140. Atsakovė apeliaciniame skunde nurodė, kad bylos šalys sudarė statybos... 141. 56.... 142. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar... 143. 57.... 144. Nagrinėjamu atveju tarp šalių buvo sudaryta sutartis, kurioje šalys aptarė... 145. 58.... 146. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 147. 59.... 148. MAPKSVPĮ 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog šis įstatymas taikomas visoms... 149. 60.... 150. Konstatavus, kad šalių susitarimas dėl delspinigių mokėjimo sąlygų ir... 151. ?... 152. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 153. 61.... 154. Apeliaciniame skunde atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 155. 62.... 156. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas nepriteisti atsakovei bylinėjimosi... 157. 63.... 158. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 159. 64.... 160. CPK 93 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio... 161. 65.... 162. Šalies procesinis elgesys – tai jos veiksmai (neveikimas) bylos nagrinėjimo... 163. 66.... 164. Nagrinėjamos civilinės bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė nuo proceso... 165. 67.... 166. Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes, apeliacinės teismas... 167. Dėl bylos procesinės baigties... 168. 68.... 169. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro... 170. 69.... 171. Teismui nutarus pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą,... 172. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 173. 70.... 174. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 175. 71.... 176. Teisėjų kolegijai nutarus, kad tiek ieškovės, tiek atsakovės apeliaciniai... 177. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 178. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. spalio 30 d. sprendimą... 179. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....