Byla eA-1305-624/2018
Dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (pranešėjas), Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 7 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Aleksandro Stulginskio universiteto skundą atsakovui viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl įsakymų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Aleksandro Stulginskio universitetas (toliau – ir pareiškėjas, Universitetas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – ir CPVA) direktoriaus 2016 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 2016/8-1-11 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. V-680.
 2. Pareiškėjas paaiškino, kad įgyvendino projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ (toliau – ir Projektas), kuris buvo finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšomis. Šis Projektas buvo finansuojamas dviejų šaltinių, t. y. kaip CPVA administruojamas projektas ir kaip VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir LVPA) administruojamas projektas.
 3. Pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą, atliko viešąjį pirkimą „LŽŪU III-iųjų rūmų rekonstrukcijos techninio ir darbo projektų parengimas, projekto vykdymo priežiūros, energetinio naudingumo sertifikavimo ir rekonstrukcijos darbai“ (toliau – ir Viešasis pirkimas). Vykdant viešąjį pirkimą buvo gauta uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „Molesta“, t. y. vieno iš 23 prie Viešojo pirkimo prisijungusių tiekėjų, pretenzija dėl pirkimo sąlygų. Išnagrinėjęs pretenziją, pareiškėjas priėmė sprendimą ją patenkinti ir patikslinti Viešojo pirkimo sąlygas. Apie priimtą sprendimą ir patikslintas Viešojo pirkimo sąlygų nuostatas jis paskelbė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS), nusiųsdamas pranešimą visiems prie Viešojo pirkimo prisijungusiems suinteresuotiems tiekėjams.
 4. Atlikus Viešąjį pirkimą, 2011 m. gruodžio 9 d. buvo sudaryta viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 294/2011.
 5. LVPA 2013 m. gegužės 8 d. raštu informavo, kad gavus Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – ir Valstybės kontrolė) 2013 m. gegužės 2 d. raštą dėl preliminarių pastebėjimų ir rekomendacijų, buvo pradėtas pažeidimo tyrimas dėl to, kad pareiškėjas, vykdydamas Viešąjį pirkimą ir patenkinęs tiekėjo pretenziją, pataisytos viešai skelbiamos informacijos nepaskelbė ir nenukėlė vokų atplėšimo termino. Vadovaudamasi Valstybės kontrolės pateikta informacija apie įtariamą pažeidimą, LVPA 2014 m. liepos 30 d. raštu Nr. R4-6928 pateikė pažeidimo tyrimo išvadą ir nurodė, kad pažeidimas nenustatytas. Šis LVPA sprendimas nebuvo skundžiamas ar panaikintas. O CPVA 2014 m. spalio 17 d. informavo, kad nustatė pažeidimą įgyvendinant Projektą. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ir Ministerija, ŠMM) 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-1005 ir 2014 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. SR-4896 nutarė sumažinti Projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, t. y. 297 703,72 Lt, bei susigrąžinti pareiškėjui išmokėtų lėšų dalį, išskaičiuojant šias išlaidas iš jo teikiamų mokėjimų prašymų.
 6. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti CPVA direktoriaus 2014 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 2014/8-1-19 ir ŠMM 2014 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. V-1005. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu patenkino pareiškėjo apeliacinį skundą, t. y. panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir minėtus administracinius aktus. Nepaisant šio sprendimo, pareiškėjas 2016 m. liepos 14 d. gavo CPVA 2016 m. liepos 8 d. raštą Nr. 2016/2-4568 dėl nustatyto pažeidimo Projekte kartu su CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 2016/8-1-11, iš esmės analogišku panaikintajam. Jame buvo nurodyta, kad CPVA, gavusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, atnaujino pažeidimo tyrimą.
 7. Atsižvelgdama į šį CPVA įsakymą, ŠMM 2016 m. rugpjūčio 11 d. raštu Nr. SR-3584 pateikė informaciją dėl sprendimo priėmimo po nustatyto pažeidimo Universiteto projekte, o 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. V-680 sumažino Projektui skirtą finansavimą su pažeidimu susijusia netinkamų finansuoti išlaidų dalimi.
 8. Pareiškėjo teigimu, CPVA, neturėdama teisinio pagrindo, vykdė pakartotinį pažeidimo tyrimą, neteisėtai priėmė sprendimą bei ŠMM neteisėtai priėmė įsakymą dėl sankcijų jam taikymo. Tuo buvo pažeisti viešojo administravimo principai ir priimtas neteisėtas individualus administracinis aktas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendime nebuvo nurodyta jokių teisės normų ir pagrindų atnaujinti bei vykdyti pažeidimo tyrimą, priešingai, buvo išspręstas tarp šalių kilęs ginčas dėl CPVA sprendimo. Be to, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės), nenustato CPVA teisės nuspręsti dėl pakartotinio ar atnaujinto pažeidimo tyrimo, o tokia galimybė yra suteikta Ministerijai ir tik dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių. CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakyme tik praplėsti teisiniai argumentai dėl tariamo viešųjų pirkimų tvarkos vykdant Viešąjį pirkimą pažeidimo vertinimo ir finansinės korekcijos. Toks papildymas nelaikytinas naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis.
 9. CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymu panaikino / atšaukė savo anksčiau priimtą sprendimą dėl patirtų Projekto įgyvendinimo išlaidų tinkamumo finansuoti 289 386,70 Lt suma, tačiau toks sprendimas priimtas nesant teisinio pagrindo ir be motyvų, todėl neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų. Įsakyme nėra nurodyta jokių teisinių pagrindų ir teisės normų, kurios suteiktų teisę įgyvendinančiai institucijai atšaukti anksčiau priimtus sprendimus. CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymas yra neteisėtas ir tuo požiūriu, kad CPVA manipuliavo viešojo administravimo procedūromis bei apsimestinai vykdė pakartotinį pažeidimo tyrimą.
 10. Atsakovas CPVA atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti.
 11. CPVA paaiškino, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. balandžio 5 d. sprendime nenagrinėjo pažeidimo fakto, neatliko jo teisinio įvertinimo, todėl liko neišspręsta situacija, kai pareiškėjo padarytas viešųjų pirkimų imperatyvų pažeidimas lėmė žalą bendrajam Europos Sąjungos biudžetui. Po sprendimo priėmimo pažeidimo situacija išliko, nes pareiškėjo pažeidimas ir toliau darė žalą ES biudžetui, todėl CPVA privalėjo atnaujinti pažeidimo tyrimą, išnagrinėti visas susijusias aplinkybes bei priimti pažeidimo tyrimo išvadą.
 12. Atsakovas pabrėžė, kad pareiškėjas nevykdo ir nevykdė bendro projekto su CPVA ir LVPA. Tai patvirtina jo sudarytos atskirų projektų finansavimo ir administravimo sutartys: 2010 m. vasario 12 d. sutartis su CPVA ir ŠMM, ir 2012 m. rugsėjo 24 d. sutartis su LVPA ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija. CPVA ir LVPA buvo pateikta to paties pirkimo rangos sutartis aiškiai atskiriant pirkimo objektą pagal atskiras finansavimo ir administravimo sutartis. Dėl šių aplinkybių ir funkcijų atskirumo CPVA ir LPVA pažeidimo tyrimus vykdė atskirai, o jų metu priimtos pažeidimo tyrimo išvados neturi viena kitai privalomos galios.
 13. CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymas atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytus principus bei reikalavimus, yra teisėtas ir pagrįstas įrodymais. Skelbiant apie pirkimą nepakanka susisiekti su tam tikra galimų konkurso dalyvių grupe, o šiuo atveju būtent taip ir atsitiko, kadangi apie palengvintas konkurso sąlygas buvo paskelbta tik tam tikrai grupei tiekėjų. Reikalavimų, susijusių su paskelbimo trūkumais, nesilaikymas jokiu būdu negali būti laikomas formaliu ar procedūriniu, nes akivaizdžiai galėjo daryti įtaką kitų tiekėjų galimybei dalyvauti konkurso procedūrose. Aplinkybė, kad prie Viešojo pirkimo CVPIS priemonėmis buvo užsiregistravę asmenys iš 23 įmonių, nepatvirtina pareiškėjo teiginio, kad realiai teikėjų faktinė padėtis nebuvo paveikta. Ši aplinkybė tik parodo, kad Viešasis pirkimas buvo įdomus tiekėjams, ir visiškai neatspindi masto tiekėjų, kurie atsisakė galimybės dalyvauti konkurse dėl sudėtingesnių sąlygų, kurios buvo palengvintos kitai grupei tiekėjų pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.
 14. Pareiškėjas nepagrįstai sieja finansinių korekcijų taikymą su realiais nuotoliais. Jam dėl padaryto pažeidimo buvo skirta minimali finansinio pobūdžio pataisa, todėl nėra pagrindo teigti, kad ji neproporcinga. Pareiškėjas nenurodė ir nepagrindė, kokia, jo nuomone, finansinė pataisa būtų proporcinga. Pataisos netaikymas šiuo atveju negalimas, nes nepritaikius pataisos žala ES biudžetui taip ir liktų neatlyginta.
 1. Trečiasis suinteresuotas asmuo Ministerija atsiliepime prašė pareiškėjo skundo netenkinti.
 2. Ministerija paaiškino, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. balandžio 5 d. sprendime iš esmės pasisakė tik dėl procedūrų teisėtumo (ar tinkamai buvo atlikti visi teisės aktuose nustatyti veiksmai tiriant pažeidimą Projekte), t. y. panaikindamas CPVA ir ŠMM priimtus teisės aktus, paliko galimybę atnaujinti tyrimą dėl pareiškėjo padarytų viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų, todėl ŠMM, gavusi CPVA įsakymą, ėmėsi savarankiškų priemonių CPVA nustatytoms aplinkybėms peržiūrėti.

6II.

7

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 7 d. sprendimu pareiškėjo Universiteto skundą tenkino – panaikino CPVA direktoriaus 2016 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 2016/8-1-11 ir švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. V-680.
 2. Teismas nustatė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. eA-2804-146/2016 panaikino ŠMM 2014 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. V-1005 ir CPVA 2014 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 2014/8-1-19, kuriais buvo pripažinta, kad pareiškėjas, įgyvendindamas Projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus principus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad CVPA nenurodė, kokį būtent iš Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų pažeidimą bylai reikšmingų aplinkybių kontekste nustatė tyrimo metu, todėl padarė išvadą, kad CVPA įsakymas yra be motyvų, t. y. nepagrįstas ir neteisėtas.
 3. Teismas nurodė, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173 buvo patvirtintos (toliau – ir Rekomendacijos). Rekomendacijų 271 punktas nustato, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms (pvz., ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, pateikus prašymą institucijai įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes, gavus informaciją iš institucijos, audito institucijos ar iš kitų šaltinių), kurios nebuvo nagrinėtos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atnaujinamas.
 4. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kad naujas pažeidimo, dėl kurio jau buvo priimtas tam tikras sprendimas, tyrimas yra galimas tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą. Tokiu atveju pažeidimo tyrimo išvadoje turi būti nurodytos, palyginti su pradinėje išvadoje aptartomis, naujos pareiškėjo padarytų Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo aplinkybės (administracinė byla Nr. A143-1552/2014).
 5. Nagrinėjamos bylos duomenimis teismas nustatė, kad CPVA, gavusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą, atnaujino pažeidimo tyrimą.
 6. Teismas padarė išvadą, kad CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymas yra analogiškas 2014 m. spalio 3 d. priimtam įsakymui. Atsakovas išvadoje nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios buvo išnagrinėtos, kurių pirmą kartą įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą ir kurios patvirtintų, kad buvo būtinybė atnaujinti pažeidimo tyrimą. Išvadoje nėra nurodytos, palyginti su pradinėje išvadoje aptartomis, naujos pareiškėjo padarytos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo aplinkybės, kaip yra reikalaujama pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką. 2016 m. birželio 28 d. įsakymas nuo 2014 m. spalio 3 d. įsakymo skiriasi tik tuo, kad CPVA, atsižvelgusi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, išplėtė teisinius motyvus, t. y. nurodė, kad pareiškėjas, pakeisdamas Viešojo pirkimo sąlygas ir tinkamai neinformuodamas visų tiekėjų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.
 7. Vadovaudamasis šiais motyvais teismas pripažino, kad CPVA pažeidimo tyrimo atnaujinimas yra neteisėtas ir nepagrįstas.
 8. ŠMM, 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. V-680 priėmė remdamasi CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymu, t. y. CPVA įsakymas sudarė ŠMM įsakymo pagrindą, todėl teismas panaikino abu skundžiamus administracinius aktus.
 9. Nustatęs, kad CPVA neturėjo teisėto pagrindo atnaujinti pažeidimo tyrimą, teismas iš esmės nenagrinėjo CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakyme nurodyto pareiškėjo galbūt padaryto pažeidimo.

8III.

9

 1. Atsakovas CPVA apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 7 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Atsakovo apeliacinis skundžias grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
 2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. balandžio 5 d. sprendime administracinėje byloje Nr. eA-2804-146/2016 nepadarė išvados, kad pareiškėjas nepažeidė viešųjų pirkimų principų.
 3. Atsižvelgusi į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimo argumentus, CPVA, vadovaudamasi Rekomendacijų 271 punktu, atnaujino pažeidimo tyrimą bei priėmė papildytą CPVA įsakymą, kuriame pagrindė, nurodydama motyvus, kokius konkrečiai Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies principus (skaidrumo ir lygiateisiškumo) pažeidė pareiškėjas, pateikė nuorodas į pažeidimų tyrimą ir finansinių korekcijų taikymą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindė finansinės korekcijos taikymą ne visai Sutarties vertei.
 4. CPVA pareigą atnaujinti pažeidimo tyrimą ir priimti atitinkamą sprendimą be kita ko lemia Europos Sąjungos teisinis reguliavimas: 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (toliau – ir Reglamentas) 60 straipsnio b punktas, 98 straipsnio 1 dalis, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 258 straipsnis (EB sutarties ex 226 str.).
 5. Jei CPVA nebūtų atnaujinusi pažeidimo tyrimo, būtų susidariusi situacija, kai esant neišspręstam ginčui dėl viešųjų pirkimų pažeidimo, kas reikštų, kad Europos Komisijai būtų deklaruojamos išlaidos, kurios yra patirtos pažeidžiant Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės aktų reikalavimus, Europos Komisijos institucijos, atliekančios ES lėšomis finansuojamų projektų auditus, galėtų konstatuoti, kad valstybė narė nevykdė savo prisiimtų įsipareigojimų pagal Reglamento nuostatas, ir turėtų pagrindą pradėti procedūrą pagal SESV 258 straipsnį.
 6. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, neatsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, kad teismo sprendimas, kuriuo buvo panaikintas viešojo administravimo subjekto priimtas aktas dėl to, kad jame nėra aiškūs jo priėmimo motyvai, nereiškia, jog viešojo administravimo subjektas yra įpareigojamas priimti priešingą sprendimą – šiuo atveju viešojo administravimo subjektas gali priimti bet kokį sprendimą (ir tokį patį, koks buvo priimtas anksčiau), tačiau jame turi būti aiškiai nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai (pvz., 2014 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2008/2013, 2014 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-120/2014).
 7. Teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-1552/2014, nes iš esmės skiriasi minėtos bylos faktinės aplinkybės ir aiškinama teisės norma.
 1. Pareiškėjas Universitetas atsiliepime prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Taip pat pareiškėjas 2018 m. vasario 20 d. pateikė prašymą priteisti jam iš atsakovo 1 929,95 Eur atstovavimo išlaidų.
 2. Pareiškėjas paaiškina, kad CPVA neturėjo teisės atlikti pakartotinio pažeidimo tyrimo, nes neegzistavo teisės aktuose įtvirtinti pagrindai atlikti tokio pobūdžio procedūrą. CPVA apeliaciniame skunde nėra pateikta jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, kuriomis remiantis ji galėjo atlikti pakartotinius pažeidimo tyrimo veiksmus.
 3. Situacija, kai viešojo administravimo subjektas (šiuo atveju CPVA) priima neteisėtą sprendimą (administracinį aktą), kuris panaikinamas galutiniu teismo sprendimu, o vėliau priima visiškai analogišką sprendimą, tik papildydamas sprendimo motyvuojamąją dalį, reiškia, kad viešojo administravimo subjektas nevykdo privalomo teismo sprendimo ir pakartotinai už tą patį tariamą pažeidimą baudžia asmenį.
 4. Taisyklės nenumato CPVA teisės nuspręsti dėl pakartotinio ar atnaujinto pažeidimo tyrimo. Tokia teisė yra suteikta tik Ministerijai ir tik dėl paaiškėjusių naujų aplinkybių.
 5. Papildomų motyvų nurodymas nelaikomas naujomis aplinkybėmis ar pakartotiniu tyrimu. Tai reiškia, kad nebuvo vykdomas joks naujas pažeidimo tyrimas, o tik formaliai surašytas tas pats administracinis aktas (ištaisyti tam tikri jo trūkumai). Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo normomis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais CPVA nėra suteikti įgaliojimai atlikti pakartotiną pažeidimo tyrimą, todėl konkrečiu atveju ji veikė peržengdama savo kompetencijos ribas (ultra vires), pažeisdama Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio nuostatas.
 6. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-377 patvirtintą 2007–2013 metų Europos Sąjungos fondų finansavimo laikotarpio užbaigimo veiksmų planą ir dokumentų, kurie privalo būti pateikti Europos Komisijai iki 2017 m. kovo 31 d., parengimo, derinimo ir teikimo Europos Komisijai grafiką, CPVA dar iki 2016 m. balandžio 1 d. privalėjo būti parengti ir pateikti ataskaitą apie projektų įgyvendinimą, iš jų, apie nustatytus pažeidimus ir tinkamas bei netinkamas finansuoti išlaidas.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV.

12

 1. Ginčas byloje kilo dėl VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2016/8-1-11 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. V-680 teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas bei ko administracinės šalys iš esmės neginčija, pareiškėjas, CPVA ir ŠMM 2010 m. vasario 12 d. sudarė projekto „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ (toliau – ir Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį. Pareiškėjas, šio Projekto vykdytojas, 2010 m. rugpjūčio 8 d. paskelbęs supaprastintą atvirąjį konkursą „LŽŪU III rūmų rekonstrukcijos techninio ir darbų projektų parengimo, projekto vykdymo priežiūros, energetinio naudingumo sertifikavimo ir rekonstrukcijos darbai“, 2011 m. gruodžio 9 d. su viešąjį pirkimą laimėjusia UAB „Pireka“ sudarė rangos sutartis Nr. 294/2011.
 3. CPVA direktorius 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 2014/8-1-19 už pažeidimo tyrimo metu nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio ir 27 straipsnio 1 dalies pažeidimus atšaukė pareiškėjui tinkama finansuoti patvirtintą 289,386,70 Lt (83 812,18 Eur) išlaidų sumą pagal 2011 m. gruodžio 9 d. sutartį Nr. 294/2011, nustatė pagal šią sutartį 8 317,02 (2 408,78 Eur) netinkamų finansuoti išlaidų sumą ir pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerijai pakeisti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant Projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi – 297 703,72 Lt (86 220, 96 Eur) bei susigrąžinti išmokėtą lėšų dalį – 289,386,70 Lt (83 812,18 Eur), o netinkamų finansuoti išlaidų sumą – 8 317,02 Lt (2 408,78 Eur) išskaičiuoti iš Projekto vykdytojo teikiamų mokėjimo prašymų. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V-1005 sumažino Projektui skirtą finansavimą 297 703,72 Lt suma, ir nustatė, kad su pažeidimu susijusi išmokėtų lėšų dalis – 289 386,70 Lt, o taip pat su pažeidimu susijusi netinkamų finansuoti išlaidų suma – 8 317,02 Lt – turi būti išskaičiuotos iš Projekto vykdytojo teikiamų mokėjimo prašymų.
 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas, kuriam pareiškėjas apskundė CPVA direktorius 2014 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 2014/8-1-19 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2014 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. V-1005, 2015 m. vasario 23 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu, kuriam pareiškėjas apskundė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 23 d. sprendimą, tenkino pareiškėjo skundą, panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą, kuriuo panaikino ŠMM 2014 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. V-1005 bei CPVA 2014 m. spalio 3 d. įsakymą Nr. 2014/8-1-19. Toks sprendimas priimtas apeliacinės instancijos teismui konstatavus, kad: CVPA 2014 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 2014/8-1-19, kuriame nenurodžius ir atitinkamais argumentais nepagrindus kokio būtent Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto viešųjų pirkimų principo (principų) pažeidimas yra nustatytas, šiuo aspektu yra be motyvų, dėl ko neatitinka esminių Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalies reikalavimų ir jis negali būti pripažintas pagrįstu ir teisėtu. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija, tik konstatavusi, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiamame sprendime pritaręs pozicijai CVPA – esą ji pagrįstai nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų viešųjų pirkimų principo pažeidimą – netinkamai vertino įrodymus, plačiau šiuo klausimu nepasisakė; ŠMM 2014 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1005 priimtas iš esmės vadovaujantis CVPA 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 2014/8-1-19, kuris yra nepagrįstas ir neteisėtas, jokiais savarankiškais motyvais nėra nepagrįstas, todėl taip pat negali būti pripažintas atitinkančiu Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, yra nepagrįstas, neteisėtas ir turi būti panaikintas.
 5. CPVA, gavusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą, atnaujinusi pažeidimo tyrimą ir 2016 m. birželio 16 d. surašiusi pažeidimo tyrimo išvadą, 2016 m. birželio 28 d. priėmė šioje byloje ginčijamą įsakymą Nr. 2016/8-1-11, kuriuo: atšaukė kartu su pareiškėjo teiktais mokėjimo prašymais patvirtintą tinkamomis finansuoti 289 386,70 Lt suma pagal 2011 m. gruodžio 9 d. sutartį Nr. 294/2011; nustatė 8 317,02 Lt netinkamų finansuoti išlaidų sumą pagal 2011 m. gruodžio 9 d. sutartį Nr. 294/2011; pasiūlė ŠMM: pakeisti Projekto finansavimo ir administravimo sutartį, sumažinant Projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, t. y. 86 220,96 Eur (297 703,72 Lt), bei susigrąžinti pareiškėjui išmokėtų lėšų dalį, t. y. 83 812,18 Eur (289 386,70 Lt), išskaičiuojant šias išlaidas iš pareiškėjo teikiamų mokėjimo prašymų; išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą, t. y. 2 408,78 Eur (8 317,02 Lt), iš pareiškėjo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos.
 6. Išnagrinėjusi CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. 2016/8-1-11 išdėstytą siūlymą, 2016 m. rugpjūčio 9 d. ŠMM priėmė šioje byloje ginčijamą įsakymą Nr. V-680, kuriuo sumažino Projektui skirtą finansavimą su pažeidimu susijusia netinkamų finansuoti išlaidų dalimi – iš viso 86 220,96 Eur (297 703,72 Lt), ir nustatė, kad su pažeidimu susijusių išmokėtų lėšų dalis – 83 812,18 Eur (289 386,70 Lt) – turi būti susigrąžinta išskaičiuojant, o su pažeidimu susijusi netinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 408,78 Lt (8 317,02 Lt) – turi būti išskaičiuota iš pareiškėjo teikiamų mokėjimo prašymų.
 7. Vilniaus apygardos administracinį teismas, kuriam pareiškėjas apskundė CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 2016/8-1-11 ir ŠMM 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. V-680, skundžiamu 2017 m. vasario 7 d. sprendimu skundą tenkino, konstatavęs, jog CPVA pažeidimo tyrimo atnaujinimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, dėl ko CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 2006/8-1-11 ir jo pagrindu priimtas ŠMM 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. V-680, yra neteisėti ir nepagrįsti, ir juos panaikino. Motyvuodamas išvadą dėl CPVA pažeidimo tyrimo atnaujinimo neteisėtumo, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymas yra analogiškas 2014 m. spalio 3 d. priimtam įsakymui; CPVA išvadoje nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios buvo išnagrinėtos, kurių pirmą kartą ji nenagrinėjo nustatydama pažeidimą ir kurios patvirtina, kad buvo būtinybė atnaujinti pažeidimo tyrimą; Rekomendacijų 271 punktas nustato, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms (pvz., ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, pateikus prašymą institucijai įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes, gavus informaciją iš institucijos, audito institucijos ar iš kitų šaltinių), kurios nebuvo nagrinėtos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atnaujinamas. 2016 m. birželio 16 d. pažeidimo tyrimo išvadoje nėra nurodytos, palyginti su pradinėje išvadoje aptartomis, naujos pareiškėjo padarytos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo aplinkybės, kaip yra nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje, administracinėje byloje Nr. A143-1552/2014.
 8. Pateiktu apeliaciniu skundu CPVA teigia, kad pirmosios instancijos teismo 2017 m. vasario 7 d. sprendimo išvada dėl pažeidimo tyrimo atnaujinimo neteisėtumo yra padaryta netinkamai aiškinus ir taikius šį santykį reglamentuojančius teisės aktus bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką byloje, kurios faktinės aplinkybės bei taikoma teisė yra skirtinga nei nagrinėjamojoje byloje.
 9. Apeliacinės instancijos teismas, atsakovo apeliacinio skundo ribose patikrinęs skundžiamo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 140 str. 1 ir 2 d.), nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad CPVA pažeidimo tyrimo atnaujinimas yra neteisėtas: pažymėtina, kad Metodinės pažeidimų tyrimo ir nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1K-173, nustato tvarką, kuria turi vadovautis įgyvendinančiosios institucijos, visuotinių dotacijų valdytojai, vadovaujančioji institucija, tirdamos, nustatydamos ir ištaisydamos projekto vykdytojo padarytus pažeidimus, ir ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, priimdamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443, 198 punkte nurodytus sprendimus. Tiek CPVA direktorius 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 2014/8-1-19, tiek CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 2016/8-1-11 baigtų pažeidimų tyrimo administracinių procedūrų metu galiojusios redakcijos Rekomendacijos nustatė ir nustato, jog įsitikinus, kad tiriant pažeidimą surinkta pakankamai duomenų, kuriais pagrindžiamas pažeidimas, arba kad pažeidimo nėra, surašoma pažeidimo tyrimo išvada, užpildyta pagal pažeidimo tyrimo išvados formos pildymo instrukciją. Pažeidimo tyrimo išvada yra reglamento (EB) Nr. 1828/2006 27 straipsnio b dalyje nurodomas pirmasis rašytinis įvertinimas (pažeidimo nustatymo patvirtinimo dokumentas), kuriame remiantis konkrečiais faktais nurodyta, kad buvo padarytas pažeidimas, neatmetant galimybės šią išvadą vėliau patikslinti ar panaikinti administracinio ar teisminio proceso metu (Rekomendacijų 15 punktas (2012 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 1K-337 ir 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1K-409 redakcijos)). Rekomendacijų III skyriuje nustatyta tvarka atlikusi pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, institucija priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 punkte, ir teikia jo kopiją ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai bei projekto vykdytojui (pastarajam – nuo 2014 m. gruodžio 3 d.) (Rekomendacijų 25 p., 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-451 ir 2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1K-409 redakcijos). Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ar vadovaujančiosios institucijos prašymu institucija patikslina, paaiškina ar papildo pateiktą informaciją apie nustatytus pažeidimus (Rekomendacijų 26 p.). Nagrinėjamam ginčui aktualios redakcijos Rekomendacijų 271 punktas (2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1K-409 redakcija) nustato, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms (pvz., ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, pateikus prašymą institucijai įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes, gavus informaciją iš institucijos, audito institucijos ar iš kitų šaltinių), kurios nebuvo nagrinėtos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atnaujinamas. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas Rekomendacijų III, IV ir V skyriuose nustatyta tvarka ir terminais. Pažymėtina, kad aiškindamas iki 2014 m. gruodžio 3 d. galiojusios Rekomendacijų 271 punkto (2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-451 redakcija) nuostatas, kurios savo esme yra analogiškos nuo 2014 m. gruodžio 3 d. galiojančioms („Ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1981 punktu, pateikus prašymą įgyvendinančiajai institucijai įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes, ar paaiškėjus kitoms naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo nagrinėtos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas yra atnaujinamas. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas Rekomendacijų III, IV ir V skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.“), Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. vasario 1 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-81-492/2018 nurodė, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą (kurios nebuvo nagrinėtos pažeidimo tyrimo metu) turėtų būti laikomos ne tik tos aplinkybės, kurios reikšmingos pažeidimo faktų konstatavimui, bet ir aplinkybės, reikšmingos atsakomybės už nustatytą pažeidimą teisingam taikymui, nes Bendrojo reglamento 62 straipsnio nuostatos audito tikslais nurodo veiksmų programų valdymo ir kontrolės sistemos efektyvų veikimą, kelio pažeidimams užkirtimą, pažeidimų nustatymą ir ištaisymą ir susigrąžinimą neteisėtai sumokėtų sumų (nutarties 59 p.).
 10. Nagrinėjamoje byloje dalyvaujantys asmenys nenurodė, o teisėjų kolegija nenustatė argumentų, dėl kurių nuo 2014 m. gruodžio 3 d. galiojančios redakcijos Rekomendacijų 271 punkto (2014 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1K-409 redakcija) nuostatos dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių galėtų būti aiškinamos kitaip nei iki 2014 m. gruodžio 3 d. galiojusios Rekomendacijų 271 punkto (2012 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-451 redakcija) nuostatos, todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad CPVA, paaiškėjus aplinkybėms, reikšmingoms atsakomybės už nustatytą pažeidimą teisingam taikymui, tačiau nesant nustatytų naujų aplinkybių, kurios reikšmingos galimo pažeidimo faktų konstatavimui, tyrimą atnaujino nesant teisinio pagrindo, nėra pagrįsta, todėl skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 7 d. sprendimas, kuriuo dėl šios priežasties panaikinti byloje ginčijami CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 2016/8-1-11 ir ŠMM 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. V-680, negali būti laikomas teisėtu. Pažymėtina, kad faktinės aplinkybės administracinėje byloje Nr. A143-1552/2014, kurioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. gruodžio 2 d. priimtoje nutartyje nurodytu išaiškinimu pareiškėjas grindžia Rekomendacijų 271 punkto nuostatų turinio aiškinimą, yra skirtingos nei nagrinėjamoje byloje, kurioje jokių įvykdytų CPVA ir ŠMM sprendimų, kuriais būtų pakeista Projekto finansavimo ir administravimo sutartis, nėra (jie panaikinti), o Rekomendacijų 271 punkto nuostatos faktinės situacijos, kuri yra nagrinėjamoje byloje, kontekste nėra aiškintos.
 11. Pažymėtina, kad teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo argumentais, kuriais atmesti kaip nepagrįsti pareiškėjo skundo teiginiai, jog ŠMM, nesulaukusi iki ginčas dėl CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymo bus išspręstas teisme, priimdama 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. V-680 pasielgė neteisėtai, kadangi turėjo palaukti, kol ginčas dėl apskųsto CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymo bus išspręstas teisme: viena vertus, kaip ir pagrįstai konstatavo teismas, pareiškėjas su skundu į teismą kreipėsi 2016 m. rugpjūčio 16 d., o skundžiamas ŠMM įsakymas buvo priimtas 2016 m. rugpjūčio 9 d.; kita vertus, pareiškėjo nurodytas Taisyklių 211 punktas nustato pareiškėjo ir projekto vykdytojo teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius ir su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, tuo tarpu savo skunde mini tik savo skundą (pradinį) teismui.
 12. Kadangi pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 2016/8-1-11 ir ŠMM 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymo Nr. V-680 pagrįstumo ir teisėtumo kitais pareiškėjo skunde nurodytais argumentais, tame tarpe – dėl galbūt padaryto Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimo, šiuo aspektu ginčo esmė nebuvo atskleista, todėl tokią procesinę situaciją, kokia susiklostė tikrinamoje administracinėje byloje, geriausiai atitinka procesinis sprendimas bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 144 str. 1 d. 4 p.). Vien tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teisiškai įvertinus reikšmingus faktinius duomenis, kurie nebuvo tinkamai tirti bei vertinti pirmosios instancijos teisme, būtų pažeista proceso šalies teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-49-1062/2018).
 13. Dėl pareiškėjo skunde nurodomų aplinkybių, kurios įvardijamos kaip darančios negalimu sprendimo dėl Projektui skirto finansavimo koregavimo ar susigrąžinimo priėmimą, tik pažymėtina, kad tokia aplinkybe galėtų būti 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euroatomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos nustatyto senaties termino pasibaigimas, faktas, konstatuotas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, priimtu administracinėje ar civilinėje byloje, kurioje dalyvauja tiek patys asmenys (ABTĮ 57 str. 2 d.), tačiau ne procedūrinio pobūdžio pažeidimas, kadangi savaime lūkesčiai gauti lėšų projekto, įgyvendinamo iš Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto, išlaidoms, kurios neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų ir dėl to yra netinkamos finansuoti, apmokėti, negali būti laikomi teisėtais.
 14. Bylą nagrinėjant iš naujo taip pat turėtų būti išspręsti ir procesinio pobūdžio klausimai: pareiškėjas byloje pateiktu skundu, kuri patikslino 2016 m. rugsėjo 6 d., ginčija ne tik CPVA 2016 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. 2016/8-1-11, bet ir ŠMM 2016 m. rugpjūčio 9 d. įsakymą Nr. V-680, tačiau neargumentuodamas atsakovu nurodė tik CPVA. Teismas, spręsdamas patikslinto skundo priėmimo klausimą, šio trūkumo nepašalino. Pažymėtina, kad administracinėje byloje atsakovu yra viešojo administravimo subjektas ar kitas asmuo, kurio teisės aktai arba veiksmai (neveikimas) ar vilkinimas atlikti veiksmus skundžiami (ABTĮ 46 str. 2 d.).
 15. Kadangi byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų atlygio klausimas nėra sprendžiamas.

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

14Atsakovo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

15Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 7 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai