Byla I3-1161-789/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismas

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pareiškėjos UAB „Sūduvos vandenys“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Teismas

Nustatė

3Pareiškėja 2019 m. spalio 15 d. teismui pateikė skundą, kuriame prašo panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2019 m. rugsėjo 10 d. sprendimą Nr. 21R-610(AG-535/03-2019) (toliau – ir Komisijos Sprendimas), panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) 2019 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. IT03 (toliau – ir Agentūros Sprendimas) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 1–7).

4Pareiškėja skunde nurodė, kad Agentūra dėl Sprendime nurodytų pažeidimų jau yra priėmusi 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimą dėl pažeidimo Nr. IT03 (toliau – ir 2018 m. gruodžio 28 d. Sprendimas), kuriuo konstatavo, kad pareiškėja, atlikdama Pirkimo procedūras, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) bei kitų teisės aktų nuostatas, bei taikė 5 proc. finansinę pataisą nuo Pirkimo sutarties vertės. Nurodė, kad 2018 m. gruodžio 28 d. Sprendimo neskundė. Nurodė, kad, pasibaigus 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimo apskundimo terminui, Agentūra 2019 m. sausio 28 d. raštu Nr.(29-2-7)-APVA-212 „Dėl sprendimo dėl pažeidimo projekto“ (toliau – ir 2019 m. sausio 28 d. Raštas) pranešė, kad atnaujinamas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl Pirkimo. Paaiškino, kad Agentūra 2019 m. vasario 27 d. priėmė sprendimą dėl pažeidimo Nr. IT03 (toliau – ir 2019 m. vasario 27 d. Sprendimas). Nurodė, kad Komisija 2019 m. balandžio 30 sprendimu Nr. 21R-297(AG-225/02-2019) panaikino Agentūros 2019 m. vasario 27 d. Sprendimą.

5Pareiškėja skunde nurodė, kad Agentūra Sprendimu pripažino netinkamomis finansuoti su pažeidimu susijusias projekto išlaidas ir taikė 10 proc. finansinę pataisą – 50 502 Eur be PVM nuo projekto Nr. 05.3-2-APVA-R-014-41-0004 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ apimtyje vykdyto viešojo pirkimo „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Sasnavos mstl., Marijampolės sav.“ (toliau – ir Pirkimas). Teigia, kad Agentūra nenurodė jokių naujų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos nagrinėjant Pirkimo aplinkybes ir priimant 2018 m. gruodžio 28 d. Sprendimą. Teigia, kad Agentūra negavo iš Valstybės kontrolės jokių naujų duomenų, kurie būtų laikomi naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, todėl pažeidimo tyrimo atnaujinimas ir priimtas naujas Agentūros Sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas.

6Pareiškėja skunde teigia, kad Komisija Sprendime klaidingai nurodo, kad Agentūra, gavusi Valstybės kontrolės pastebėjimą Nr. EX. 10, atnaujino įtariamo pažeidimo tyrimą, atliko pakartotinį Pirkimo procedūrų vertinimą ir priėmė 2019 m. vasario 27 d. sprendimą, pritaikydama padidintą finansinę pataisą – vietoj 5 proc. pritaikyta 10 proc. finansinė pataisa nuo Pirkimo sutarties vertės be V. P., kad Valstybės kontrolės pastebėjimas Nr. EX. 10 buvo pagrindas atlikti pakartotinį Pirkimo procedūrų vertinimą ir priimti Agentūros 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimą, bet ne vėlesnius Agentūros sprendimus atnaujinti tyrimus. Teigia, kad teisės aktai nenumato galimybės viešojo administravimo subjektui iš naujo įvertinti savo baigtą tyrimą bei priimti kitą sprendimą, šiuo atveju padidinant paskirtos finansinės pataisos (sankcijos) dydį.

7Pareiškėja skunde nurodė, kad Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai paprašyti tiekėjų pratęsti pasiūlymų galiojimo ir pasiūlymų galiojimo užtikrinimų terminus buvo priimti 2017 m. balandžio 10 d. ir 2017 m. balandžio 14 d., t. y. galiojant teismo nustatytoms laikinosioms apsaugos priemonėms sustabdyti Pirkimo procedūras. Nurodė, kad Agentūra, atnaujindama tyrimą, nurodo, kad galimai buvo pažeisti dviejų tiekėjų, dalyvavusių Pirkimo konkurse, UAB „Žemkasta“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“ interesai, nes jų pateikti kainos pasiūlymai buvo mažesni, ir, tikėtina, kad su šiomis bendrovėmis galėjo būti sudarytos rangos sutartys. Teigia, kad šios Agentūros nurodytos bendrovės dalyvavo Pirkime, neturėdamos tikslo sudaryti rangos sutarčių. Pareiškėja skunde taip pat teigia, kad Agentūros Sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo. Nurodė, kad Agentūros Sprendimas yra nepagrįstas.

8Atsakovė Agentūra atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (t. 1, b. l. 34–37). Atsiliepime nurodė, kad Agentūra gavo Valstybės kontrolės (toliau – ir VK) raštą Nr. EX.10 bei jo pagrindu atliko pakartotinį projekto Nr. 05.3-2-APVA-R-014-41-0004 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje“ (toliau – ir Projektas) apimtyje vykdyto Pirkimo vertinimą. Pažymėjo, kad, atlikusi pažeidimo tyrimą, Agentūra konstatavo, jog pareiškėja negalėjo prašyti tiekėjų pratęsti pasiūlymų ir jų galiojimo užtikrinimų, kai jų galiojimas jau buvo pasibaigęs. Paaiškino, kad tuo atveju, kai pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas yra pasibaigęs, perkančioji organizacija neturėtų kreiptis dėl jo pratęsimo. Paaiškino, kad perkančioji organizacija galėtų sudaryti sutartį (tiekėjui sutikus) ir tuo atveju, jei nebuvo paprašyta pratęsti pasiūlymų galiojimo užtikrinimo. Teigia, kad pasiūlymo galiojimo pasibaigimas neužkerta kelio perkančiajai organizacijai siūlyti konkurso dalyviui pasirašyti pirkimo sutartį (jam sutikus). Nurodė, kad, nebegaliojant tiekėjų pasiūlymams, jie galėjo toliau dalyvauti Pirkimo procedūrose.

9Agentūra atsiliepime teigia, kad pareiškėja įtariamo pažeidimo tyrimo metu pateikė Agentūrai neaiškią ir iš dalies klaidinančią informaciją. Pažymėjo, kad dėl pareiškėjos veiksmų Pirkime negalėjo dalyvauti UAB „Žemkasta“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“, kurių pasiūlymai būtų pripažinti laimėjusiais Pirkimą. Nurodė, kad, taikydama finansinę korekciją ir parinkdama jos procentą, Agentūra atsižvelgė į visas pareiškėjos nurodytas aplinkybes, nemažą jų dalį pripažino, kaip pažeidimą lengvinančias, tačiau tai nepaneigė teisės aktų nuostatų pažeidimų. Pažymėjo, kad pareiškėjos veiksmais nebuvo ištaisyta situacija, dėl kurios buvo atmesti mažiausias kainas pasiūlę tiekėjai, kadangi tiekėjai nepateikė pasiūlymų galiojimų ir pasiūlymų galiojimų užtikrinimų pratęsimų ir toliau Pirkime nedalyvavo.

10Agentūra atsiliepime nurodė, kad teisės aktai suteikia jai teisę ne tik pradėti, tačiau ir atnaujinti įtariamo pažeidimo tyrimą. Pažymėjo, kad pažeidimo tyrimas buvo atnaujintas gavus Valstybės kontrolės (toliau – ir VK) pastabas, kurios lėmė naujų aplinkybių atsiradimą: iš naujo įvertinus dokumentus, buvo nustatytos aplinkybės, kurios iki tol nebuvo įvertintos. Teigia, kad Agentūra tinkamai ir išsamiai įvertino pateiktą informaciją, derino galimą finansinės korekcijos nustatymo procentą su VK. Pažymėjo, kad Agentūra atsižvelgė į visas lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, pateiktos informacijos netikslumą, pažeidimo sunkumą, proporcingumo principą ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą.

11Teismas

konstatuoja:

12Iš bylos duomenų matyti, kad Agentūra 2018 m. gruodžio 28 d. Sprendimu konstatavo pareiškėjos Pirkimo metu atliktus teisės aktų pažeidimus bei nusprendė jai taikyti 5 proc. dydžio finansinę pataisą nuo Pirkimo sutarties vertės be PVM (t. 1, b. l. 28–39).

13Agentūra 2019 m. sausio 28 d. raštu Nr. (29-2-7)-APVA-212 pranešė pareiškėjai, kad, gavusi VK pateiktą informaciją, nutarė atnaujinti pažeidimo tyrimą bei pasiūlė pareiškėjai pateikti papildomus duomenimis, susijusius su pažeidimo tyrimu (t. 1, b. l. 41–42). Agentūra 2019 m. vasario 27 d. priėmė naują sprendimą dėl pažeidimo Nr. IT03, kuriame konstatavo tuos pačius teisės aktų pažeidimus, tačiau buvo pakeistas finansinės korekcijos nustatymo procentas iš 5 proc. į 10 proc. ir padidinta netinkamų finansuoti išlaidų suma (t. 1, b. l. 55–68). Pareiškėja 2019 m. kovo 25 d. pateikė Komisijai skundą dėl Agentūros 2019 m. vasario 27 d. Sprendimo panaikinimo. Komisija 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Agentūros 2019 m. vasario 27 d. Sprendimą panaikino (t. 1, b. l. 69–77). Komisija 2019 m. balandžio 30 d. sprendime nurodė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo konkretaus ir aiškaus teisinio pagrindo, kuriuo remiantis galėjo būti atnaujintas pažeidimo tyrimas bei priimtas Agentūros 2019 m. vasario 27 d. Sprendimas.

14VK 2019 m. gegužės 13 d. raštu nurodė Agentūrai, kad negali pritarti Agentūros 2018 m. gruodžio 28 d. Sprendimui dėl taikytos 5 proc. dydžio finansinės pataisos (b. l. 82). Agentūra 2019 m. gegužės 23 d. raštu Nr. (29-2-7)-APVA-1151 pranešė pareiškėjai, kad 2019 m. gegužės 13 d. gavo VK pateiktą informaciją bei nutarė atnaujinti pažeidimo tyrimą, pasiūlė pareiškėjai pateikti papildomus duomenimis, susijusius su pažeidimo tyrimu (t. 1, b. l. 41–42). Agentūra Sprendimu konstatavo VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 85 straipsnio 2 dalies bei kitų poįstatyminių teisės aktų pažeidimus (t. 1, b. l. 8–22). Pareiškėja, nesutikdama su Agentūros Sprendimu, dėl jo pateikė skundą Komisijai (Komisijos byla, b. l. 1–6). Komisija Sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą (t. 1, b. l. 23–27, Komisijos byla, b. l. 142–146). Komisija Sprendime nurodė, kad VK 2019 m. gegužės 13 d. raštas galėjo būti pagrindas tyrimui atnaujinti.

15Byloje ginčas kilo dėl Agentūros Sprendimo ir Komisijos Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pareiškėja skunde teigia, kad ginčijami administraciniai teisės aktai yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl yra pagrindas juos naikinti. Teismas pažymi, kad pareiškėja skunde teikia argumentus dėl Agentūros kompetencijos ribų atnaujinant Pirkimo vertinimo procedūrą ir priimant sprendimą. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendime pirmiausiai pasisakys dėl šių pareiškėjos skundo argumentų.

16Teismas pažymi, kad atsakovė ginčijamame Agentūros Sprendime nurodė, kad pažeidimo tyrimą atnaujino remdamasi VK 2019 m. gegužės 13 d. raštu. Iš bylos duomenų matyti, kad VK 2019 m. gegužės 13 d. rašte Agentūrai nurodė, kad negali pritarti Agentūros 2018 m. gruodžio 28 d. Sprendimui dėl taikytos 5 proc. dydžio finansinės pataisos (b. l. 82).

17Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ (toliau – ir Nutarimas) 4 punkte nustatyta, kad šio nutarimo 2 ir 3 punktuose nurodytos institucijos atlieka joms pavestas funkcijas Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kuriai pavesta atlikti 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą ir veiksmų programos audito institucijos funkcijas, atlikus 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą ir nustačius jų atitiktį minėtiems kriterijams ir Europos Komisijai patvirtinus veiksmų programą.

18Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2019 m. gegužės 17 d.) (toliau – ir Taisyklės) nustato iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą, vertinimo, atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarką. Taisyklių 296 punkte nustatyta, kad Ministerija, vadovaujančioji ar tvirtinančioji institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus pažeidimus iš, tame tarpe VK, šią informaciją persiunčia įgyvendinančiajai institucijai. Taisyklių 295 punkte nustatyta, kad pažeidimus gali įtarti kiekvienas ES struktūrinius fondus administruojančios institucijos darbuotojas, vykdydamas projektų sutarčių priežiūrą, kontrolę arba auditą, gavęs informaciją iš trečiųjų šalių ar ją pastebėjęs visuomenės informavimo priemonėse ir kitais atvejais. Pagal Taisyklių 323 punktą, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos pažeidimo tyrimo metu, pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir atsižvelgiant į jo rezultatus atitinkamai gali būti pakeistas sprendimas dėl pažeidimo. Atnaujintas pažeidimo tyrimas atliekamas ir sprendimas dėl pažeidimo priimamas šiame Taisyklių skirsnyje nustatyta tvarka.

19Teismas pažymi, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurių Agentūra nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, turėtų būti laikomos ne tik tos aplinkybės, kurios reikšmingos pažeidimo faktų konstatavimui, bet ir aplinkybės, reikšmingos atsakomybės už nustatytą pažeidimą teisingam taikymui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1305-624/2018, 2018 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-81-492/2018).

20Pareiškėja nurodė aplinkybes dėl Komisijos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo, kuriuo Agentūros 2019 m. vasario 27 d. sprendimas buvo panaikintas (t. 1, b. l. 69–77). Teismas pažymi, kad Komisija 2019 m. balandžio 30 d. sprendime nurodė, kad nagrinėjamu atveju nebuvo konkretaus ir aiškaus teisinio pagrindo, kuriuo remiantis galėjo būti atnaujintas pažeidimo tyrimas bei priimtas Agentūros 2019 m. vasario 27 d. sprendimas. Teismas pažymi, kad nagrinėjamos situacijos nėra identiškos. Komisija 2019 m. balandžio 30 d. sprendime nustatė, kad Agentūra, priimdama 2019 m. vasario 27 d. sprendimą, nepateikė objektyvių duomenų bei nenurodė tokio pobūdžio duomenų, dėl kurių galėjo būti atnaujinamas tyrimas. Nagrinėjamu atveju nauji duomenys (VK 2019 m. gegužės 13 d. raštas) buvo gauti prieš Agentūrai atnaujinant tyrimą, šie duomenys nurodyti Sprendime.

21Teismas pažymi, kad LVAT praktikoje yra konstatuota, jog teismo sprendimas, kuriuo buvo panaikintas viešojo administravimo subjekto priimtas aktas dėl to, kad jame netinkamai išdėstyti jo priėmimo motyvai, nereiškia, jog viešojo administravimo subjektas yra įpareigojamas priimti priešingą sprendimą – šiuo atveju viešojo administravimo subjektas gali priimti bet kokį sprendimą (ir tokį patį, koks buvo priimtas anksčiau), tačiau jame turi būti aiškiai nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai (LVAT 2014 m. sausio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2008/2013, 2014 m. vasario 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-120/2014). Nagrinėjamu atveju teismui nustačius, kad Agentūros Sprendimas buvo priimtas remiantis VK 2019 m. gegužės 13 d. raštu, nėra pagrindo teigti, kad Agentūros Sprendimas prieštarauja ar neatitinka Komisijos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimo. Esant šioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjos argumentai, jog tyrimas negalėjo buvo atnaujintas, yra nepagrįsti.

22Pareiškėja skunde taip dėsto argumentus, jog Agentūros Sprendimu nepagrįstai pakeistas finansinės korekcijos nustatymo procentas iš 5 proc. į 10 proc. Teigia, kad Agentūra nepagrįstai konstatavo VPĮ pažeidimus.

23VPĮ (Pirkimo vykdymo galiojusi teisės akto redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.) 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras būtų laikomasi skaidrumo ir nediskriminavimo principų. VPĮ 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytus atvejus, supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles, kurias ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo paskelbia šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo tinklalapyje, jeigu toks yra, taip pat sudaro kitas galimybes tiekėjams susipažinti su šiomis taisyklėmis.

24Pagal Pirkimo dokumentų nuostatas Pirkimo pasiūlymai turėjo galioti 90 dienų po pasiūlymų pateikimo. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad pareiškėja 2017 m. sausio 10 d. prašė tiekėjų pratęsti pasiūlymų galiojimą ir pasiūlymų galiojimo užtikrinimus, kai jau pasibaigęs jų galiojimo terminas. Bylos duomenys patvirtina aplinkybę, kad 2017 m. sausio 25 d. sprendimu pareiškėja atmetė tiekėjų UAB „Žemkasta“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Instita“ ir UAB „Šiaulių plentas“ pasiūlymus, kadangi minėti subjektai neįgyvendino pareiškėjos 2017 m. sausio 10 d. prašymo (t. 2, b. l. 61–62).

25VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką ir apie tai raštu praneša perkančiajai organizacijai, pratęsia pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu tiekėjas neatsako į perkančiosios organizacijos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo užtikrinimo, konstatuojama, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą. Pažymėtina, kad Pirkimo dokumentuose (53–54 punktuose) buvo nustatyta pasiūlymų galiojimo tvarka ir nustatyta, kad pasiūlymai turi galioti 90 dienų po pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Teismų praktikoje yra konstatuota, kad kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį, ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu būdu pažeidžiami skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo (toliau – ir LAT) 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

26Pagal VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalis, perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia konkrečią elgesio taisyklę nustatančia teisės norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (LAT 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008, 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009). Teismas pažymi, kad, tiekėjams neatsakius į pareiškėjos prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo (pasiūlymo užtikrinimo) terminą, pareiškėja neturėjo teisėto pagrindo atmesti tiekėjų pasiūlymus.

27Atsižvelgus į tai, kad pareiškėja nepagrįstai atmetė tiekėjų UAB „Žemkasta“, UAB „Kauno dujotiekio statyba“, UAB „Instita“ ir UAB „Šiaulių plentas“ pasiūlymus, yra pagrindas konstatuoti VPĮ 3 straipsnio 1 dalies ir 85 straipsnio 2 dalies pažeidimus.

28Pareiškėja skunde nurodė, kad dėl jos atliktų pažeidimų nekilo neigiamos pasekmės, kadangi UAB „Žemkasta“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“ dalyvavo Pirkime, neturėdamos tikslo sudaryti rangos sutarčių. Dėl pareiškėjai skirtos finansinės korekcijos nustatymo dydžio teismas pažymi, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimo objektyvumas ir absoliutumas reiškia, kad vien pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto ir UAB „Žemkasta“ nesuintresuotumo dalyvauti pirkime paaiškėjo tik užbaigus Pirkimo procedūras, todėl šie pareiškėjos nurodyti argumentai nesudaro pagrindo pareiškėjos veiksmus vertinti kitaip, nei Sprendime įvertino Agentūra.

29Teismas pažymi, kad net ir formalūs pirkimo dokumentų trūkumai faktiškai gali atgrasyti potencialius dalyvius nuo dalyvavimo viešajame pirkime, o esamiems dalyviams gali realiai sutrukdyti pateikti tinkamą pasiūlymą. LVAT praktikoje išaiškinta, kad skaidrumo, viešumo, vienodo vertinimo ar kitų pagrindinių viešųjų pirkimų vykdymo imperatyvų pažeidimas gali sudaryti pagrindą taikyti griežtas poveikio priemones, nes tokie pirkimo trūkumai paprastai negali būti laikomi mažareikšmiais (LVAT 2017 m. liepos 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1096-858/2017, 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-756-2046/2013 ir kt.). Esant šioms aplinkybėms, teismas nesutinka su pareiškėjos pozicija dėl jai taikytos finansinės pataisos dydžio nepagrįstumo.

30Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad Agentūra ir Komisija išnagrinėjo visas reikšmingas aplinkybes, skundžiamuose Agentūros Sprendime ir Komisijos Sprendime padarė pagrįstas išvadas, kurios priimtos remiantis aktualiu teisiniu reguliavimu bei teismų praktika, nepadarė esminio procedūrinio pažeidimo, turėjusio užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir Sprendimo pagrįstumą, todėl nėra pagrindo naikinti Agentūros Sprendimą ir Komisijos Sprendimą. Pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 8 4-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsniu,

Nutarė

32Pareiškėjos UAB „Sūduvos vandenys“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

33Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pareiškėjos UAB... 3. Pareiškėja 2019 m. spalio 15 d. teismui pateikė skundą, kuriame prašo... 4. Pareiškėja skunde nurodė, kad Agentūra dėl Sprendime nurodytų pažeidimų... 5. Pareiškėja skunde nurodė, kad Agentūra Sprendimu pripažino netinkamomis... 6. Pareiškėja skunde teigia, kad Komisija Sprendime klaidingai nurodo, kad... 7. Pareiškėja skunde nurodė, kad Viešųjų pirkimų komisijos sprendimai... 8. Atsakovė Agentūra atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka... 9. Agentūra atsiliepime teigia, kad pareiškėja įtariamo pažeidimo tyrimo metu... 10. Agentūra atsiliepime nurodė, kad teisės aktai suteikia jai teisę ne tik... 11. Teismas... 12. Iš bylos duomenų matyti, kad Agentūra 2018 m. gruodžio 28 d. Sprendimu... 13. Agentūra 2019 m. sausio 28 d. raštu Nr. (29-2-7)-APVA-212 pranešė... 14. VK 2019 m. gegužės 13 d. raštu nurodė Agentūrai, kad negali pritarti... 15. Byloje ginčas kilo dėl Agentūros Sprendimo ir Komisijos Sprendimo teisėtumo... 16. Teismas pažymi, kad atsakovė ginčijamame Agentūros Sprendime nurodė, kad... 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 528... 18. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316... 19. Teismas pažymi, kad naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kurių Agentūra... 20. Pareiškėja nurodė aplinkybes dėl Komisijos 2019 m. balandžio 30 d.... 21. Teismas pažymi, kad LVAT praktikoje yra konstatuota, jog teismo sprendimas,... 22. Pareiškėja skunde taip dėsto argumentus, jog Agentūros Sprendimu... 23. VPĮ (Pirkimo vykdymo galiojusi teisės akto redakcija nuo 2016 m. sausio 1 d.)... 24. Pagal Pirkimo dokumentų nuostatas Pirkimo pasiūlymai turėjo galioti 90... 25. VPĮ 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, kuris sutinka pratęsti... 26. Pagal VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalis, perkančiajai organizacijai nustatyta... 27. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėja nepagrįstai atmetė tiekėjų UAB... 28. Pareiškėja skunde nurodė, kad dėl jos atliktų pažeidimų nekilo neigiamos... 29. Teismas pažymi, kad net ir formalūs pirkimo dokumentų trūkumai faktiškai... 30. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad Agentūra ir Komisija... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 32. Pareiškėjos UAB „Sūduvos vandenys“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 33. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali...