Byla AN2-61-354/2020
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. vasario 25 d. nutarimo, kuriuo E. M. pripažintas kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 120 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta administracinė nuobauda – 1400 Eur bauda

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė Matuzevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto E. M. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. vasario 25 d. nutarimo, kuriuo E. M. pripažintas kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 120 straipsnio 1 dalyje, ir jam paskirta administracinė nuobauda – 1400 Eur bauda, ir

Nustatė

2I. Bylos esmė

31.

4E. M. nubaustas už tai, kad būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ) vadovas, padarė kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą, t. y. pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnio (atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumas) nuostatas, nes per laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. pagal UAB ( - ) VMI prie FM pateiktus AB ( - ) sąskaitų išrašus nustatyta, kad UAB ( - ) gautos įplaukos sudarė 211055,85 Eur, išlaidos sudarė 211060,72 Eur, iš jų: sumokėta tiekėjams už prekes ir paslaugas 70609,60 Eur (33,45 % nuo išlaidų sumos), išmokėtas darbo užmokestis 21802,03 Eur (10,33 % nuo išlaidų sumos), nurašyta VSDFV 28884,15 Eur (13,68 % nuo išlaidų sumos), nurašyta VMI prie FM 15009,66 Eur (7,11 % nuo išlaidų sumos), išimti grynieji pinigai iš AB ( - ) sąskaitų 56954,60 Eur (26,98 % nuo išlaidų sumos), nurašyta antstolio 1729,18 Eur (0,82 % nuo išlaidų sumos) ir banko mokesčiai 101,79 Eur (0,05 % nuo išlaidų sumos), taip vykdant atsiskaitymus su kreditoriais, pirmenybė buvo teikiama ne valstybei, o kitiems paskesnės eilės kreditoriams ir buvo pažeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos kaip kreditoriaus teisės.

5II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

62.

7Apeliaciniu skundu E. M. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2020 m. vasario 25 d. nutarimą ir administracinio nusižengimo bylą nutraukti, netenkinus pirmo reikalavimo, prašo netaikyti administracinės nuobaudos, o netenkinus antro reikalavimo, sumažinti paskirtos baudos dydį iki 140 Eur.

82.1.

9Skunde nurodoma, kad teismas turėjo nustatyti, jog bendrovė, kuriai vadovauja apeliantas, tikrai pažeidė CK 6.9301 straipsnį, kitaip tariant, teismas turėjo nustatyti visus administracinio nusižengimo požymius, tačiau teismas šią pareigą pažeidė. Teigiama, kad siekiant konstatuoti CK 6.9301 straipsnio pažeidimą būtina nustatyti ne tik atliktų mokėjimų apimtis, bet ir tokių mokėjimų eiliškumą, taip pat būtina nustatyti, ar atliekant mokėjimą vienam kreditoriui mokėjimo dieną nebuvo pradelstų mokėjimų aukštesnės eilės kreditoriui, o jei tokie pradelsimai buvo, ar jie nelaikyti pernelyg nereikšmingais pažeidimui konstatuoti.

102.2.

11Skunde pastebima, jog teismas nustatė, kad aptariamu laikotarpiu bendrovė gavo 211055,85 Eur įplaukų, o išlaidos sudarė 211060,72 Eur, taip pat teismas nustatė, kaip (kieno naudai) šios lėšos buvo išleistos, tačiau nutarime visiškai nepasisakyta, kokie buvo bendrovės įsipareigojimai kreditoriams kiekvieno pavedimo atlikimo metu, t. y., ar bendrovėje buvo susidariusi tokia situacija, jog atliekant pavedimą buvo ženklūs įsipareigojimai aukštesnės eilės kreditoriams. Tokios aplinkybės nėra savaime suprantamos, todėl teismas nutarime turėjo pateikti aiškią analizę, leidžiančią daryti išvadą apie CK 6.9301 pažeidimą.

122.3.

13Be to, apeliantas pažymi, jog ne bet koks CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintos atsiskaitymo tvarkos nesilaikymas laikytinas CK 6.9301 pažeidimu, už kurį galėtų būti taikoma administracinė atsakomybė pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį. Analizuojant Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką daroma išvada, jog veiksmai, kai įmonei vykdant komercinę veiklą yra atsiskaitoma su vienais kreditoriais, o su kitais – ne (net jei ir pažeidžiant CK 6.9301 straipsnio 2 dalyje nustatytą atsiskaitymų tvarką ir eiliškumą), patenka į verslo sprendimų priėmimą ir yra įmonės valdymą (tinkamą ar netinkamą) sudarantys veiksmai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-69-1075/2020). Pažymima, kad įmonių vadovai, siekdami vystyti verslą, palaikyti jo kasdienę veiklą ar net išvengti neigiamų pasekmių, dažnai turi priimti verslo strateginius sprendimus, kuriais, nors ir nukrypstama nuo CK 6.9301 straipsnio, bet kurie ilgalaikėje perspektyvoje užtikrina įmonės veiklos tęstinumą ir galimybę atsiskaityti su kreditoriais, mokėti darbo užmokestį bei mokesčius valstybei, dėl to galutinis rezultatas tiek įmonei, tiek valstybei būna ženkliai naudingesnis. Priešingo aiškinimo įtvirtinimas teismų praktikoje varžytų asmenų ekonominę ūkinę iniciatyvą, atgrasytų juos nuo verslų kūrimo ir plėtojimo, kadangi įmonių vadovams tektų neproporcingai didelė atsakomybė (rizika) už priimamus verslo sprendimus, galiausiai įmonių vadovai negalėtų demonstruoti lankstumo, prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos rinkoje ir ekonomikoje, o verslo sprendimai liktų tik išimtinai formalūs, bet ne efektyvūs ir nukreipti į verslo išsaugojimą ir plėtojimą.

142.4.

15Pažymima ir tai, jog ANK 120 straipsnis vadinasi „Kreditorių teisių pažeidimas“, todėl siekiant taikyti ANK 120 straipsnio 1 dalį turi būti nustatomas kreditorių teisių pažeidimo faktas, nes, kaip minėta, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nukrypimas nuo CK 6.9301 straipsnio pats savaime neleidžia konstatuoti kreditorių teisių pažeidimo, tačiau nutarime nepateikta jokios analizės ir išvadų, kaip konkrečiai pasireiškė bendrovės kreditorių interesų pažeidimas. Nurodoma ir tai, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minėtoje nutartyje yra išaiškinęs, jog CK 6.9301 straipsnyje nustatyta privaloma mokėjimų eiliškumo tvarka yra skirta įmonėms, patiriančioms laikinų finansinių sunkumų – neturinčioms pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. Kitaip tariant, teismas nutarime, atlikdamas įrodymų vertinimą, turėjo nustatyti faktą, jog bendrovė aptariamu laikotarpiu turėjo būti laikoma patiriančia laikinų finansinių sunkumų, tačiau tokios analizės nutarime nėra pateikta ir toks faktas nėra nustatytas.

162.5.

17Apibendrinant nurodoma, kad teismas, nagrinėdamas bylą, nenustatė minėtų aplinkybių, kurių viseto egzistavimas privalomas siekiant nubausti apeliantą pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį, teismas neNustatė ar pavedimų atlikimo metu bendrovė turėjo kitų, t. y. aukštesnės eilės, kreditorių, įsipareigojimai kuriems buvo pradelsti; ar bendrovės mokėjimai atlikti priėmus verslo sprendimus, kurie pateisina nukrypimą nuo CK 6.9301 straipsnio; ar bendrovės atlikti mokėjimai padarė žalos kreditorių interesams; ar bendrovė aptariamu laikotarpiu buvo įmone, patiriančia laikinų finansinių sunkumų.

182.6.

19Be to, skunde nurodoma, kad, nenutraukus administracinės teisenos, turėtų būti neskiriama nuobauda ar ji sumažinta pagal ANK 34 straipsnio 6 dalies nuostatas. Pažymima, jog atsižvelgiant į šios bylos faktines aplinkybes, taip pat į teisingumo ir protingumo principus, o ypač į tai, jog apeliantas, atlikdamas mokėjimus, siekė užtikrinti bendrovės veiklos tęstinumą, tai ir buvo pasiekta, nes bendrovė yra iki šiol veikianti ir veiklą vykdanti įmonė, taip pat atsižvelgiant į tai, jog su pirmos eilės kreditoriais vis dėlto buvo atsiskaitoma, o paskirtoji bauda apeliantui, kaip fiziniam asmeniui, yra itin didelė, todėl šiuo atveju teismui konstatavus visus administracinio nusižengimo požymius administracinė nuobauda neturėtų būti taikoma. Apeliacinės instancijos teismui konstatavus, jog nuobauda vis dėlto turėtų būti taikoma, prašo ją sumažinti iki 140 Eur, nes tokia bauda užtikrintų teisingumo įvykdymą, o apeliantas būtų nubaustas proporcingai padarytam pažeidimui.

203.

21Atsiliepimu į E. M. apeliacinį skundą Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti.

22III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių vertinimas

234.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

255.

26Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio nusižengimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą apeliacinio skundo ribose. Nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn patrauktas E. M. nesutinka su jo nubaudimu pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį, mano, jog administracinė teisena jo atžvilgiu turi būti nutraukta, tuo pačiu apeliantas nesutinka ir su paskirta nuobauda – nenutraukus administracinės teisenos prašo nuobaudos visai neskirti arba sumažinti paskirtą nuobaudą, vadovaujantis ANK 34 straipsnio 6 dalies nuostatomis.

27Dėl ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo įvykdymo.

286.

29Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su apeliacinio skundo argumentais ir dar kartą patikrinęs administracinio nusižengimo bylą įrodymų vertinimo ir taikymo aspektu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas E. M. pagrįstai pripažino padariusį ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

306.1.

31ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims už kreditorių teisių pažeidimą (kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimą, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikimą ar pavėluotą pateikimą teismui, kreditorių susirinkimų nesušaukimą įstatymuose numatytais atvejais). Objektyvieji administracinio nusižengimo požymiai yra išvardyti kaip alternatyvūs, todėl atsakomybė kyla už bet kurį iš įstatyme išvardytų alternatyvių pažeidimų padarymą.

326.2.

33Nagrinėjamu atveju E. M. nubaustas dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimo. Šią tvarką numato imperatyvi CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma, kur nurodyta, jog skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka.

346.3.

35Atkreiptinas dėmesys į tai, jog byloje nėra ginčo, ir apeliantas iš esmės pripažįsta ir neginčija, jog vykdė inkriminuojamu laikotarpiu nurodytus atsiskaitymus su kreditoriais, nesilaikydamas CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo tvarkos, todėl apeliacinės instancijos teismas iš naujo dėl šių faktinių aplinkybių nepasisakys, nes jos yra išsamiai, visapusiškai išanalizuotos, ištirtos ir įvertintos bei įrodytos byloje esančiais įrodymais (iš dalies paties E. M. parodymais, VMI pareiškimu dėl administracinio nusižengimo bylos iškėlimo ir nuobaudos paskyrimo, mokesčių mokėtojų registro duomenų išrašu, bendrovės PVM prievolių ataskaita, operatyvaus patikrinimo pažyma, bendrovės įplaukų ataskaita, balanso išrašais, atskaitingo asmens (bendrovės vadovo) avanso apyskaitomis, atskaitingų asmenų avanso apyskaitomis, AB ( - ) sąskaitų išrašais, VIM prie FM viršininko 2018-03-30 įsakymu, išrašu apie asmeniui registruotus administracinius nusižengimus ir priimtus sprendimus). Pažymėtina, kad apeliantas klaidingai mano, jog CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą atsiskaitymų tvarką galima tam tikrais atvejais pažeisti ir dėl to juridinio asmens vadovui ar kitiems atsakingiems asmenims nekyla administracinė atsakomybė pagal ANK 120 straipsnio nuostatas.

366.4.

37Tiek iš ANK 120 straipsnio 1 dalies dispozicijos požymių turinio ir šios normos konstrukcijos, tiek ir iš teismų praktikos matyti, kad šio nusižengimo sudėtis yra formali, neapimanti padarinių, atsiradusių dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės ir tvarkos pažeidimo. Atsakomybė pagal ANK 120 straipsnį kyla vien tik atlikus tyčinius veiksmus, kuriais pažeistas įstatymo imperatyvas, nustatantis prioritetinį skolininko atsiskaitymų eiliškumą su kreditoriais, pažeidžiant kreditorių teises. Padariniai, atsiradę dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės pažeidimo, yra už administracinės bylos pagal ANK 120 straipsnį teisenos ribų. Todėl atsakomybei kilti pakanka nustatyti veiksmų, kuriais pažeidžiami atitinkamų teisės aktų reikalavimai, atlikimo faktą, neatsižvelgiant į tai, ar dėl tokių neteisėtų veiksmų kilo padariniai. Priešingai nei yra įsitikinęs apeliantas, nei CK 6.9301 straipsnio 1 dalies imperatyvi norma, nei kiti CK straipsniai nenumato jokių išimčių, kada minėtų atsiskaitymų eiliškumo nuostatų būtų galima nepaisyti, jokie privačių subjektų civiliniai sandoriai negali pakeisti imperatyvių teisės normų reikalavimų ir nustatyti kitokius atsiskaitymo eiliškumą ar tvarką. Teismų praktikoje taip pat yra ne kartą pažymėta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2AT-12-628/2019, 3K-3-130/2011, Nr. 3K-7-266/2006). Todėl E. M., atsiskaitydamas ne su VMI (trečios eilės kreditoriumi), o su žemesnės eilės kreditoriais ir prioritetą teikdamas kitiems bendrovės kreditoriams, prisiėmė atsakomybę už teisės aktų nevykdymą, todėl administracinėn atsakomybėn pagal ANK 120 straipsnio 1 dalį jis patrauktas pagrįstai.

386.5.

39Atsakant į kitus skundo argumentus, jog apelianto vadovaujama įmonė pažeidė įstatymų numatytą atsiskaitymų tvarką (atsiskaitė su tiekėjais, darbuotojais) siekiant išlaikyti veikiančią įmonę (motyvuojant verslo sprendimu) ir dėl to neturėtų būti atsakomybėn traukiamas įmonės vadovas, pastebėtina, jog CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje numatyta atsiskaitymų tvarka ir yra skirta bei reguliuoja būtent tuos atvejus, kai skolininkas (šiuo atveju UAB ( - )) neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, tokiu atveju nesilaikius įstatyme numatytos atsiskaitymo tvarkos, nepaisant priežasčių, kodėl taip buvo daroma, kyla atsakomybė pagal ANK 120 straipsnio nuostatas, todėl minėti apelianto teiginiai atmestini kaip nepagrįsti.

406.6.

41Apeliantas taip pat teigia, kad jog pirmosios instancijos teismas nenurodė ir nesiaiškino, ar bendrovė inkriminuojamu laikotarpiu buvo įmone, patiriančia laikinų finansinių sunkumų. Pažymėtina, kad CK 6.9301 straipsnio 1 dalyje numatyta norma iš tiesų reguliuoja atvejus, kai įmonė patiria laikinų finansinių sunkumų, kurie minėtoje teisės normoje nurodomi esant situacijai, kai skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. Nagrinėjamu atveju pats apeliantas tiek skunde, tiek apklausiamas apylinkės teisme pripažino, kad inkriminuojamu laikotarpiu įmonė neturėjo pakankamai lėšų sumokėti VMI, o siekiant išlaikyti veikiančią įmonę, apeliantas pirmiausiai atsiskaitė su tiekėjais, darbuotojais. Taigi, šios aplinkybės patvirtina, jog UAB ( - ) inkriminuojamu laikotarpiu turėjo laikinų finansinių sunkumų, todėl šios įmonės vadovas E. M. privalėjo laikytis minėtos atsiskaitymo tvarkos pagal CK 6.9301 straipsnio 1 dalį, o pažeidęs šią tvarką, privalo atsakyti pagal ANK 120 straipsnio nuostatas.

427.

43Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apeliantas savo klaidingą įsitikinimą dėl neva esamų papildomų ANK 120 straipsnio 1 dalies sudėties požymių (kuriuos neva turėjo nustatyti apylinkės teismas, bet to nepadarė), išimčių dėl šios normos (ne)taikymo aplinkybių, neteisingai kildina iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. kovo 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-69-1075/2020.

447.1.

45Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime nurodė, jog teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas.

467.2.

47Šiuo atveju kasacinė nutartis Nr. e3K-3-69-1075/2020 buvo priimta nagrinėjant civilinę bylą, kurioje buvo sprendžiama dėl galimybės pačiai įmonei pareikšti ieškinį ir prisiteisti žalą iš įmonės vadovo. Nors minimoje kasacinėje nutartyje yra nurodoma, kad tam tikrais atvejais įmonės vadovas turi, gali nukrypti nuo CK 6.9301 straipsnio reikalavimų, tačiau šie teismo argumentai susiję tik su įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygomis ir galimybe jam pareikšti civilinį ieškinį, šioje nutartyje nėra pasisakyta ir nebuvo spręstas įmonės vadovo administracinės atsakomybės pagal ANK 120 straipsnio nuostatas klausimas, nebuvo suformuotos jokios išimtys, kurios šalintų įmonės vadovo administracinę atsakomybę dėl CK 6.9301 straipsnio nuostatų nesilaikymo. Taigi, apygardos teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju ir apelianto minimoje kasacinėje nutartyje iš esmės skiriasi faktinės aplinkybės, sprendžiamas teisės klausimas, todėl minima kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-69-1075/2020 nelaikytina turinti precedento galią šioje administracinio nusižengimo byloje ir ja negali būti vadovaujamasi sprendžiant dėl ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo sudėties požymių buvimo E. M. veikoje.

48Dėl ANK 34 straipsnio 6 dalies taikymo

498.

50ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad už šio nusižengimo padarymą juridinių asmenų vadovai ar kiti atsakingi asmenys baudžiami nuo 1400 iki 3000 Eur.

518.1.

52Nagrinėjamu atveju apylinkės teismas, skirdamas E. M. administracinę nuobaudą – baudą už ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo padarymą, įvertino visas administracinės nuobaudos skyrimui reikšmingas aplinkybes, nurodytas ANK 34 straipsnio 1 ir 2 dalyse, t. y. teismas atsižvelgė į padaryto nusižengimo pobūdį, jo padarymo aplinkybes (padarytas 1 administracinis nusižengimas, E. M. kaltę pripažino iš dalies), į kaltininko atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, jo asmenybę (anksčiau baustas administracine tvarka, turi galiojančių nuobaudų). Įvertinęs visas aplinkybes, apylinkės teismas pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ANK 22 straipsnyje, bus pasiekti E. M. už ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą paskyrus minimalią straipsnio sankcijoje numatytą administracinę nuobaudą, todėl paskirta administracinė nuobauda nelaikytina per griežta, jos švelninti pagrindo nėra.

538.2.

54ANK 34 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą, negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda, arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą <...>, negu numatyta ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos <...> neskirti. Apygardos teismas pažymi, kad administracinė nuobauda, taikant ANK 34 straipsnio 6 dalies nuostatas, gali būti švelninama arba iš viso neskiriama tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje įtvirtintos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje nustatytos nuobaudos arba ją švelninant; tačiau tai, kad nuobauda asmeniui, kuriam ji paskirta, sukels tam tikrų nepatogumų, savaime nėra išskirtinė aplinkybė, sudaranti pagrindą jos neskirti ar ją žymiai švelninti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4-2011, 2AT-7-4-2013, 2AT-9-746/2015, 2AT-88-697/2016, 2AT-38-895/2019).

558.3.

56Apeliantas savo prašymą neskirti administracinės nuobaudos arba ją sumažinti motyvuoja tuo, kad atsiskaitymo su kreditoriais tvarką pažeidė, nes siekė užtikrinti veiklos tęstinumą, be to, su kreditoriais buvo atsiskaitoma, o paskirta nuobauda jam, kaip fiziniam asmeniui, yra per griežta. Apygardos teismo vertinimu, šios aplinkybės nelaikytinos išskirtinėmis, kurios lemtų administracinės nuobaudos netaikymą arba jos sumažinimą, nes, kaip ir minėta, patiriami nepatogumui dėl paskirtos nuobaudos, savaime nelaikytini išskirtine aplinkybe, kuri sudaro pagrindą neskirti ar žymiai sumažinti nuobaudą. Be to, su kreditoriais įmonė (skolininkas) privalo atsiskaityti nepriklausomai nuo įmonės (skolininko) pasirinkimo, todėl tai taip pat nėra išskirtinė aplinkybė. Taigi, įvertinus visas bylos aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, teisės pažeidimo pobūdį, apelianto asmenybę charakterizuojančius duomenis, nesant atsakomybę lengvinančių bei atsakomybę sunkinančių aplinkybių, tai, jog apeliantui buvo paskirta tik minimali ANK 120 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta nuobauda, aukštesnysis teismas konstatuoja, kad administracinė nuobauda pažeidėjui nėra per griežta, ji proporcinga padarytam administraciniam nusižengimui, kuris yra vienas iš pavojingesnių (tai patvirtina ir įstatymų leidėjo už šį pažeidimą numatyta pakankamai griežta administracinė nuobauda), atitinka nuobaudų skyrimo pagrindus ir yra tinkama administracinės nuobaudos tikslams pasiekti. Byloje nėra nustatyta aplinkybių, kurių pagrindu apeliantui būtų galima taikyti ANK 34 straipsnio 6 dalies nuostatas ir skirti švelnesnę nei sankcijoje numatytą baudą ar visai jos neskirti, nes tokių duomenų apeliantas nepateikė nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinį skundą nagrinėjančiam teismui.

579.

58Apibendrindamas visa tai, kas išdėstyta, apygardos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ANK 567 straipsnis), tinkamai, pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, įvertino byloje esančius įrodymus (ANK 569 straipsnis) ir priėmė teisingą procesinį sprendimą dėl E. M. pripažinimo kaltu padarius ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatytą nusižengimą ir nuobaudos už šį nusižengimą paskyrimą. Pirmosios instancijos teismo nutarimas, patikrinus jį, neperžengiant apeliacinio skundo ribų, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl pakeisti ar naikinti teismo nutarimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

59Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 653 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 654 straipsniu,

Nutarė

60palikti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. vasario 25 d. nutarimą administracinio nusižengimo byloje nepakeistą ir E. M. apeliacinio skundo netenkinti.

61Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Bylos esmė... 3. 1.... 4. E. M. nubaustas už tai, kad būdamas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ),... 5. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 6. 2.... 7. Apeliaciniu skundu E. M. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2020 m.... 8. 2.1.... 9. Skunde nurodoma, kad teismas turėjo nustatyti, jog bendrovė, kuriai vadovauja... 10. 2.2.... 11. Skunde pastebima, jog teismas nustatė, kad aptariamu laikotarpiu bendrovė... 12. 2.3.... 13. Be to, apeliantas pažymi, jog ne bet koks CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintos... 14. 2.4.... 15. Pažymima ir tai, jog ANK 120 straipsnis vadinasi „Kreditorių teisių... 16. 2.5.... 17. Apibendrinant nurodoma, kad teismas, nagrinėdamas bylą, nenustatė minėtų... 18. 2.6.... 19. Be to, skunde nurodoma, kad, nenutraukus administracinės teisenos, turėtų... 20. 3.... 21. Atsiliepimu į E. M. apeliacinį skundą Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 22. III. Apeliacinės instancijos teismo išvados ir faktinių bylos aplinkybių... 23. 4.... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. 5.... 26. Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio... 27. Dėl ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyto nusižengimo įvykdymo.... 28. 6.... 29. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su apeliacinio skundo... 30. 6.1.... 31. ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė juridinių asmenų vadovams ar... 32. 6.2.... 33. Nagrinėjamu atveju E. M. nubaustas dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo... 34. 6.3.... 35. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog byloje nėra ginčo, ir apeliantas iš esmės... 36. 6.4.... 37. Tiek iš ANK 120 straipsnio 1 dalies dispozicijos požymių turinio ir šios... 38. 6.5.... 39. Atsakant į kitus skundo argumentus, jog apelianto vadovaujama įmonė... 40. 6.6.... 41. Apeliantas taip pat teigia, kad jog pirmosios instancijos teismas nenurodė ir... 42. 7.... 43. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apeliantas savo klaidingą... 44. 7.1.... 45. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 46. 7.2.... 47. Šiuo atveju kasacinė nutartis Nr. e3K-3-69-1075/2020 buvo priimta... 48. Dėl ANK 34 straipsnio 6 dalies taikymo... 49. 8.... 50. ANK 120 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad už šio nusižengimo padarymą... 51. 8.1.... 52. Nagrinėjamu atveju apylinkės teismas, skirdamas E. M. administracinę... 53. 8.2.... 54. ANK 34 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad teismas, atsižvelgdamas į padaryto... 55. 8.3.... 56. Apeliantas savo prašymą neskirti administracinės nuobaudos arba ją... 57. 9.... 58. Apibendrindamas visa tai, kas išdėstyta, apygardos teismas daro išvadą, kad... 59. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų... 60. palikti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. vasario 25 d.... 61. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....