Byla 2-273-780/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui A. B. su trečiaisiais asmenimis J. T., Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Veisiejų regioninio parko direkcija

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant Linai Petrauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Daivai Gvildienei, atsakovo atstovei advokatei Valdai Grigonytei, trečiajam asmeniui J. T., trečiojo asmens Veisiejų regioninio parko direktorei Irmai Maciulevičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui A. B. su trečiaisiais asmenimis J. T., Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Veisiejų regioninio parko direkcija.

2Teisėjas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

3Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą A. B. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas poilsio namelio, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), dalis bei sutvarkyti statybvietę.

4Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovas A. B., neturėdamas statybą leidžiančio dokumento - paprasto remonto projekto su rašytiniais valstybės tarnautojų pritarimais, atliko paprastą neypatingo statinio remontą ir apšiltino dalį poilsio namelio fasado bei pakeitė stogo dangą. Be to, atsakovo pastatas stovi ant trečiojo asmens J. T. žemės, todėl remonto darbams atlikti reikalingas ir pastarojo rašytinis sutikimas, kurio atsakovas neturi. Dėl šių statybos darbų atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas ir reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau atsakovas per nustatytą terminą reikalavimo neįvykdė ir statybą leidžiančio dokumento nepateikė, todėl ieškovas prašo įpareigoti atsakovą vykdyti reikalavimą. Ieškovas sutinka, kad atsakovo atlikti statybos darbai nėra draudžiami ir gali būti įteisinti jeigu atsakovas gaus J. T. sutikimą, parengs reikalingą projektą ir jam pritars atitinkami valstybės tarnautojai.

5Atsakovas A. B. savo atsiliepime sutinka ir jos atstovė teismo posėdyje patvirtino, kad savo poilsio namelio remontą atliko savavališkai, neturėdamas nei remonto projekto su reikalingais pritarimais, nei žemės sklypo savininko J. T. sutikimo. Tačiau atsakovas mano, kad tokie statybos darbai nepadarė jokios žalos nei gamtai, nei J. T., todėl prašo leisti juos įteisinti. Trečiasis asmuo J. T. nemotyvuotai atsisako duoti sutikimą atliktiems remonto darbams įteisinti, todėl atsakovas kitoje byloje su ieškiniu kreipėsi į teismą dėl leidimo įteisinti savavališką statybą be J. T. sutikimo. Atsakovas prašo leisti parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą per 2 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad atsakovas A. B. 2011 m. gegužės mėn. apšiltino dalį savo poilsio namelio fasado 10 cm storio akmens vata ir pakeitė stogo dangą iš šiferio į rudos spalvos čerpių imitacijos skardą. Suremontuotas pastatas yra ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje ir trečiajam asmeniui J. T. priklausančiame žemės sklype. Dėl šių remonto darbų 2011-08-16 atsakovui buvo surašytas savavališkos statybos aktas, o 2011-08-31 reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Atsakovas per Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nustatytą terminą negavo statybą leidžiančio dokumento ir neįvykdė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, todėl savavališkos statybos padariniai turi būti šalinami teismui priimant vieną iš Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numatytų sprendimų. Kadangi nustatyta, jog atsakovo A. B. atlikti statybos darbai nėra draudžiami ir nedaro jokios žalos aplinkai, jam leistina įteisinti atliktą pastato remontą.

8Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.

9Dėl savavališkos statybos

10Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius.

11Byloje nustatyta, kad 2011-08-16 buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-110816-00040-(14.12), kuriame užfiksuota, kad A. B. apšiltino dalį savo poilsio namelio fasado 10 cm storio akmens vata ir pakeitė stogo dangą iš šiferio į rudos spalvos čerpių imitacijos skardą. Akte nurodyta, kad poilsio namelis yra ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje, J. T. priklausančiame žemės sklype; statinys laikomas neypatingu; statybos rūšis – paprastasis remontas; statybą leidžiančio dokumento – rašytinio valstybės tarnautojų pritarimo statinio projektui, nėra (b. l. 22-25).

12Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pripažįsta savavališkos statybos faktą, kuriuo savo reikalavimą grindžia ieškovas (Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 187 str.), A. B. atlikti statybos darbai, neturint rašytinio valstybės tarnautojų pritarimo paprastojo remonto projektui, pripažintini savavališka statyba, kurios padarinius reikia šalinti įstatymo nustatyta tvarka, nes atsakovas ir po savavališkos statybos akto surašymo per Statybos įstatymo 28 str. 3 d. nustatytą terminą negavo statybą leidžiančio dokumento.

13Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo

14Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka, todėl savavališkos statybos padariniai šalinitini pagal Statybos įstatymo 28 str., kuris ir reglamentuoja šią procedūrą.

15Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato ne tik ieškovo prašomą taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą – savavališkai perstatytų ar pertvarkytų statinio dalių išardymą, bet ir atsakovo prašomą taikyti būdą – savavališkų statybos darbų įteisinimą. Pagal Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. teismas gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

16Pagal 2002-12-05 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 622 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšis“ 12.3 ir 12.4 punktus, atsakovo atlikti pastato apšiltinimo ir stogo dangos keitimo darbai, užfiksuoti Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte (b. l. 16-21) ir savavališkos statybos akte (b. l. 22-25), priskiriami paprastajam remontui. Byloje nėra ginčo, kad atsakovo atlikti paprastojo remonto darbai yra galimi ir jų nedraudžia jokie teisės aktai, nes atsakovas remontavo teisėtai pastatytą ir įstatymų nustatyta tvarka nuosavybės teise įregistruotą statinį (b. l. 38-39). Atlikti statybos darbai nepadidino žemės sklypo užstatymo ploto, o Veisiejų regioninio parko atstovė patvirtino, kad panaudotos statybos medžiagos nepažeidžia Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 433, reikalavimų ir žalos saugomos teritorijos aplinkai nedaro. Todėl teismas pripažįsta, kad atsakovui nuosavybės teise priklausančio pastato remontas nepadarė ir nedaro jokios žalos gamtai ar aplinkai. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo atlikti remonto darbai nebuvo susiję su pastato ploto išplėtimu ir žemės sklypo užstatymo plotas dėl atlikto remonto nepadidėjo, teismas konstatuoja, kad žemės sklypo, ant kurio stovi atsakovo pastatas, savininko J. T. teisės ir interesai po atlikto remonto taip pat nėra pažeidžiami, nes faktinė padėtis, esanti po remonto darbų, J. T. nuosavybės teisių į žemės sklypą nevaržo ir neapsunkina labiau nei tai buvo iki remonto.

172011-08-16 savavališkos statybos aktas patvirtina, kad atsakovo 11,40 m x 9,42 m dydžio ir 194,7 m2 ploto poilsio namelis neatitinka nei ypatingo, nei nesudėtingo statinio kriterijų (2010-09-27 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-812 patvirtinto Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, ir 2010-09-27 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-813 patvirtinto Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“), todėl pagal statybos įstatymo 2 str. 94 d. toks pastatas laikytinas neypatingu statiniu. Remiantis Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 5 p., 23 str. 1 d. 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 2.2. p., atsakovo neypatingo statinio paprastajam remontui Veisiejų regioniniame parke yra būtinas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis valstybės įgalioto tarnautojo pritarimas paprastojo remonto projektui.

18Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo atlikti remonto darbai neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos ir saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, taip pat į tai, kad savavališka statyba nesukėlė jokių padarinių aplinkai ir visuomenės interesams, o už procedūrinius statybos pažeidimus atsakovas jau yra nubaustas administracine tvarka (b. l. 30, 32), teismas pripažįsta, jog A. B. tikslinga leisti pasinaudoti teise per atitinkamą terminą įteisinti savavališką statybą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Toks savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas susiklosčiusioje situacijoje nepažeis viešojo intereso, kurį gina ieškovas, o reikalavimas išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas poilsio namelio dalis būtų neproporcingas padarytam įstatymų pažeidimui ir prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

19Vertinant trečiojo asmens J. T. nesutikimą su atsakovo atlikto remonto įteisinimu pabrėžtina, kad šiuo atveju statybą leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimas neypatingo statinio paprastojo remonto projektui, o ne žemės sklypo savininko rašytinis sutikimas. Pagal Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 5 p. žemės sklypo savininko sutikimas statybą leidžiančiu dokumentu gali būti tik tuo atveju jeigu neprivalomas nei vienas kitas Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 1-4 punktuose numatytas statybą leidžiantis dokumentas. Kadangi šiuo atveju atsakovui privalomas Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. numatytas statybą leidžiantis dokumentas, todėl rašytinis žemės sklypo savininko sutikimas pats savaime nėra statybą leidžiantis dokumentas. Tačiau pabrėžtina, kad tai nereiškia, jog priėmus teismo sprendimą, leidžiantį įteisinti savavališką statybą, trečiojo asmens J. T. rašytinis sutikimas atsakovui iš viso nebus reikalingas. Toks J. T. sutikimas atsakovui bus būtinas kaip viena iš sąlygų gauti statybą leidžiantį dokumentą. Nors trečiasis asmuo J. T. šiuo metu nesutinka su atsakovo atliktų remonto darbų įteisinimu, tačiau tai negali būti kliūtis teismui taikyti Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 1 p. numatytą savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą - leidimą atsakovui gauti statybą leidžiantį dokumentą, nes atsakovo ieškinys dėl savavališkos statybos įteisinimo be J. T. sutikimo jau yra nagrinėjamas kitoje civilinėje byloje (b. l. 105-113, 131-142). Todėl toje byloje nustačius, kad nesutikimas yra nemotyvuotas, atsakovas galės įgyti teisę gauti statybą leidžiantį dokumentą ir be žemės sklypo savininko J. T. sutikimo. Be to, net jeigu po teismo sprendimo priėmimo šioje byloje atsakovo A. B. ieškinys J. T. dėl savavališkos statybos įteisinimo be jo sutikimo ir būtų atmestas, J. T. interesai dėl šioje byloje priimto teismo sprendimo nebūtų pažeisti, nes tokiu atveju atsakovas net ir pasinaudodamas šioje byloje priimtu jam palankiu teismo sprendimu negalėtų gauti statybą leidžiančio dokumento ir įteisinti savavališkos statybos. Tokią situacija reglamentuoja Statybos įstatymo 28 str. 9 d., kurioje numatyta, jog per nustatytą terminą statytojui neįvykdžius teismo reikalavimo gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinys nugriaunamas statytojo lėšomis. Tai reiškia, kad atsakovas, norėdamas šio teismo sprendimo pagrindu per teismo nustatytą terminą įteisinti savavališką statybą, turės arba susitarti su J. T. arba nuginčyti jo nesutikimą jam iškeltoje kitoje civilinėje byloje.

20Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti pažymėtina, kad teismo nustatytas terminas turėtų būti realus, atspindintis statytojui būtinų atlikti procedūrų apimtį šioje konkrečioje situacijoje. Įvertinus aptartų aplinkybių visumą ir savavališkai statybai įteisinti galinčių prireikti procedūrų kiekį, jų apimtį, taip pat tai, kad šių procedūrų atlikimas priklauso ne tik nuo atsakovo pastangų, bet ir nuo ginčo išsprendimo kitoje civilinėje byloje, kurios nagrinėjimas gali užtrukti jeigu ginčas bus sprendžiamas visose teismų instancijose, teisėjas sprendžia, kad 1 metų terminas bus pakankamas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Mokėti Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą atsakovui neprivaloma, kadangi šis įstatymo reikalavimas įsigalioja tik nuo 2013-01-01.

21Ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, nes reikalavimas išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas poilsio namelio dalis atmetamas, tačiau savavališkos statybos padariniai pašalinami kitu būdu – leidžiant atsakovui per teismo nustatytą terminą įteisinti savavališką statybą. Nepaisant to kad ieškinys tenkinamas iš dalies, teismas pripažįsta, kad bylinėjimosi išlaidos neturi būti skirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), kadangi ieškinio esmę sudaro savavališkos statybos padarinių pašalinimas, o teismo pasirinktas kitoks tokių padarinių pašalinimo būdas nei prašė ieškovas, nereiškia, kad kokia nors ieškinio dalis buvo nepagrįsta. Ieškinio pagrindu priimant tokį sprendimą savavališkos statybos padariniai yra pašalinami. Tai reiškia, kad ieškinio tikslai yra pasiekti, o dėl visų su tuo susijusių bylinėjimosi išlaidų yra kaltas atsakovas, kuris per jam įstatymų suteiktą terminą nepašalino savavališkos statybos padarinių neteisminiu keliu (CPK 96 str.)

22Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 139 Lt dydžio žyminis mokestis nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas, ir 70 Lt bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.). Viso iš atsakovo priteistina 212 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273 str., teisėjas

Nutarė

24Ieškinį patenkinti iš dalies.

25Įpareigoti atsakovą A. B., a.k. ( - ) per 1 (vienerius) metus nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą atliktiems poilsio namelio, unikalus numeris ( - ), esančio ( - ), fasado apšiltino ir stogo dangos pakeitimo darbams. Jeigu per nustatytą terminą atsakovas A. B. šio reikalavimo neįvykdys, per tris mėnesius nuo šio termino pabaigos jis privalo savo lėšomis išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas poilsio namelio dalis ir atstatyti buvusią padėtį.

26Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

27Priteisti iš atsakovo A. B. 209 Lt (du šimtus devynis litus) bylinėjimosi išlaidų valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. įmokos kodas 5660, kvitą pateikiant teismui.

28Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjas Ramūnas Šarka, sekretoriaujant... 2. Teisėjas išnagrinėjęs bylą... 3. Ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovą A. B. per šešis mėnesius nuo teismo... 4. Ieškovo atstovė paaiškino, kad atsakovas A. B., neturėdamas statybą... 5. Atsakovas A. B. savo atsiliepime sutinka ir jos atstovė teismo posėdyje... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, kad atsakovas A. B. 2011 m. gegužės mėn. apšiltino dalį... 8. Teismo išvados grindžiamos šiais įrodymais ir motyvais.... 9. Dėl savavališkos statybos... 10. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba - statinio ar jo... 11. Byloje nustatyta, kad 2011-08-16 buvo surašytas savavališkos statybos aktas... 12. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pripažįsta savavališkos statybos... 13. Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo būdo ... 14. Civilinio kodekso (toliau CK) 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos,... 15. Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato ne tik ieškovo prašomą taikyti... 16. Pagal 2002-12-05 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 622 patvirtinto Statybos... 17. 2011-08-16 savavališkos statybos aktas patvirtina, kad atsakovo 11,40 m x 9,42... 18. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo atlikti remonto darbai neprieštarauja... 19. Vertinant trečiojo asmens J. T. nesutikimą su atsakovo atlikto remonto... 20. Sprendžiant kokį terminą savavališkų statybų įteisinimui nustatyti... 21. Ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, nes reikalavimas išardyti... 22. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str. ir 273... 24. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 25. Įpareigoti atsakovą A. B., a.k. ( - ) per 1 (vienerius) metus nuo sprendimo... 26. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš atsakovo A. B. 209 Lt (du šimtus devynis litus) bylinėjimosi... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...