Byla A8.-2209-957/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Marijus Kursevičius, sekretoriaujant Živilei Kalasauskaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam P. B., Institucijos, surašiusios protokolą, atstovei A. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje P. B., gim. ( - ), asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), dirbančiam, surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4P. B., būdamas UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) vadovu (direktoriumi) ir atsakingu asmeniu už įmonės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 1 d., nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2015 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d., nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2016 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 2.66 straipsnio 4 dalyje, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ir ABĮ) 58 straipsnio 3 dalyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 120, 123 ir 127 punktuose, pagal kuriuos juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Šiuo savo neveikimu P. B. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

5Apklausiamas teismo posėdžio metu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo P. B. savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad įmonė UAB „( - )“ berods nuo 2015 metų nebevykdo veiklos. Jis būdamas įmonės vadovu (direktoriumi) išties Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė nustatytais terminais bendrovės UAB „( - )“ metinių finansinių ataskaitų už 2015, 2015 ir 2017 metus rinkinių būdamas klaidingai įsitikinęs, jog įmonei nevykdant veiklos, nereikia šių dokumentų pateikti. Dėl pažeidimo gailisi, šiuo metu su buhaltere tvarko dokumentus ir mėnesio eigoje juos pateiks. Jo dabartinės pajamos yra apie 1000 Eur, tačiau jis yra bankrutuojantis asmuo dėl kitos įmonės įsiskolinimų.

6Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, jog UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas ( - )) vadovas (direktorius) nuo 2016 m. rugsėjo 14 d. yra P. B., asmens kodas ( - ), UAB „( - )“ finansinių metų pradžia – sausio 1 d., finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 d.

7ANK 223 straipsnio 2 dalyje be kita ko yra įtvirtinta administracinė atsakomybė ir už juridinio asmens finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

8Vadovaujantis CK 2.66 straipsnio 4 dalimi, ABĮ 58 straipsnio 3 dalimi ir Nuostatų 120, 123 ir 127 punktais, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotas metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita kiekvienais metais per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Pagal ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalį turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o pagal CK 2.52 straipsnio 1 dalį ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl UAB „( - )“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 1 d., 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 1 d., 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialui ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d., tačiau šie dokumentai Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikti iki šiol.

9Pagal CK 2.67 straipsnį, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 7 punktą ir Nuostatų 38 bei 41 punktus, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Iš byloje esančio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )) direktorius, t. y. vadovas nuo 2016 m. rugsėjo 7 d. iki šiol yra administracinėn atsakomybėn traukiamas P. B.. Šią aplinkybę teismo posėdžio metu patvirtino ir pats P. B.. Vadinasi, jis yra atsakingas už tai, kad šios įmonės 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniai tinkamai ir laiku būtų pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui. P. B. pripažino, kad laiku nepateikė nurodytų dokumentų, kadangi UAB „( - )“ ūkinės – komercinės veiklos nebevykdo nuo 2015 metų. Teismas pažymi, kad tai neturi reikšmės atsakomybei pagal ANK 223 straipsnio 2 dalį atsirasti. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas pareigą teikti metines finansines ataskaitas, neišskiria nei juridinio asmens teisinės formos, nei statuso ar kitų kriterijų (turėtos metinės apyvartos, pelno ir nuostolių ir pan.), kuriais remiantis būtų galima nevykdyti minėtos pareigos. Todėl ši pareiga imperatyviai privaloma visų formų juridiniams asmenims, nepaisant to, ar jie atskaitiniais metais gavo pelno, ar ne (Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. vasario 28 d. nutartis Nr. AN2-64-557/2018; Kauno apygardos teismo nutartis Nr. AN2-653-478/2017). Atsižvelgiant į tai, P. B. nurodyta aplinkybė nepaneigia nusižengimo padarymo fakto ir neatleidžia jo nuo atsakomybės.

10Apibendrinant visa tai, kas išdėstyta aukščiau, teismas sprendžia, jog byloje įrodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas P. B., būdamas UAB „( - )“ direktoriumi, ir atsakingu asmeniu už įmonės dokumentų bei duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui, per nustatytą laikotarpį, t. y. ne vėliau kaip iki 2016 m. 2017 m. birželio 1 d., 2018 m. birželio 15 d. nesiėmė atitinkamų veiksmų ir neužtikrino, kad Registro tvarkytojui būtų pateikti 2015 m. 2016 m. ir 2017 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkiniai. Dėl šio savo neveikimo P. B. padarė administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

11Teismas, skirdamas administracinę nuobaudą, atsižvelgia į padaryto nusižengimo pobūdį (padarytas administracinis nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika), į tai, kad nustatyta P. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė – pripažino savo kaltę dėl nusižengimo (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas), į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Teismas taip pat įvertina ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę charakterizuojančius duomenis – ( - ) metų amžiaus, dirbantis, bankrutuojantis duomenų apie baustumą administracine tvarka ir teistumą byloje bei teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra. Atsižvelgęs į šias aplinkybes teismas sprendžia, jog P. B. skirtina minimali sankcijoje numatyta piniginė nuobauda.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13P. B. pripažinti kaltu, padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti jam 200 Eur (dviejų šimtų eurų) dydžio baudą.

14Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

15Išaiškinti, kad vadovaujantis ANK 675 straipsnio 2 dalimi, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Bauda mokama į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (gavėjo kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 1001. Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos: LT78 7290 0000 0013 0151, AB „Citadele“ bankas, banko kodas 72900; LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas, banko kodas 40100; LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, banko kodas 70440; LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800; LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000; LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, banko kodas 21400; LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“; banko kodas 73000, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, banko kodas 72300. Nustatytu terminu nesumokėjus paskirtos baudos nutarimas skirti baudą bus vykdomas priverstine tvarka (ANK 668 straipsnio 4 dalis).

16Mokant paskirtą baudą mokėjimo pavedime būtina nurodyti gavėją – VMI, gavėjo kodą – 188659752, administracinio nusižengimo bylos numerį, administracinio nusižengimo identifikacinį kodą (ROIK) 18088805728 ir įmokos kodą - 1001.

17Išaiškinti, kad, vadovaujantis ANK 675 straipsnio 3 dalimi, po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Proceso dalyviai
Ryšiai