Byla e2A-1147-553/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alna Business Solutions“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Vilijos Mikuckienės ir Aldonos Tilindienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „InnoForce“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „InnoForce“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ignitis grupės paslaugų centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Alna Business Solutions“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė ieškiniu prašė panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – ir perkančioji organizacija) sprendimus dėl jos pasiūlymo viešajame pirkime „Verslo valdymo sistemos, jos diegimo ir palaikymo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 434365) (toliau – Pirkimas) atmetimo, pasiūlymų eilės nustatymo ir Pirkimo sutarties sudarymo.

82.

9Nurodė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pasiūlymą buvo motyvuotas tuo, jog pasiūlymas nepriimtinas pagal bendrųjų Pirkimo sąlygų 11.7.1.1. punkto nuostatas ir aktualią teismų praktiką. Nustatyti šie verslo valdymo sistemos diegimo projekto (toliau – Projektas) plano trūkumai: 1. Projekto planas nepateiktas neredaguojamu formatu, kaip tai nurodyta Techninės specifikacijos 6.1.2 skilties 4 punkte; 2. nepateiktas pokyčių valdymo plano tinkamumo Projekto tikslams pagrindimas, kaip tai nustatyta Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punkte; 3. nepateikta visa informacija apie Projekto įgyvendinimui reikalingą įrankį, kaip tai nustatyta Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkte.

103.

11Paaiškino, kad atmesdama ginčo pasiūlymą dėl Projekto plano pateikimo neredaguojamu formatu perkančioji organizacija nurodė netinkamą Techninės specifikacijos punktą, kurį sprendime dėl pretenzijos atmetimo pakoregavo. Darytina išvada, kad tokią klaidą lėmė skaidrumo principo pažeidimas.

124.

13Pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos atsakymo į pretenziją argumentai, jog ginčo pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimo dėl plano tinkamumo pagrindimo, tapo žinomi tik ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje, dėl to darytina išvada, jog atitinkamus Pirkimo sąlygų reikalavimus perkančioji organizacija aiškina plečiamai. Vieno sakinio pakankamai abstraktų reikalavimą perkančioji organizacija bandė pagrįsti per savo tikslus ir lūkesčius, kurių neatskleidė Pirkimo dokumentuose. Tokiu būdu buvo pažeistas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 35 straipsnio 4 dalies reikalavimas, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.

145.

15Ieškovė pažymėjo ir tai, kad atmesdama jos pretenziją perkančioji organizacija nurodė naujus motyvus ir vadovavosi Pirkimo sutarties specialiosios dalies 2.5, 2.6. punktų, sutarties priedo Nr. 2. nuostatų plečiamuoju aiškinimu, nors nei sutartis, nei jos priedai nėra nurodyti bendrųjų Pirkimo sąlygų 7.12. punkte. Tokie perkančiosios organizacijos veiksmai leidžia spręsti apie jos siekį keisti Pirkimo sąlygas ir jų aiškinimą.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.

207.

21Teismas nustatė, kad galutinis ieškovės pasiūlymas perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu buvo atmestas dėl Projekto plano nepateikimo neredaguojamu formatu, dėl nepateikto pokyčių valdymo plano tinkamumo Projekto tikslams pagrindimo, dėl nepateiktos visos Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkte nurodytos informacijos, dėl nustatytu laiku pasiūlyme neištaisytų aritmetinių klaidų. 2020 m. gegužės 8 d. sprendimu perkančioji organizacija atmetė ieškovės pretenziją dėl jos pasiūlymo atmetimo ir nurodė, kad laimėjusiu Pirkimą pripažintas trečiojo asmens UAB „Alna Business Solutions“, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančio su kitais juridiniais asmenims, pasiūlymas.

228.

23Teismas nurodė, kad Pirkimo Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkte nustatyta, jog Projekto planas pateikiamas neredaguojamu (pvz. PDF) ir redaguojamu (pvz. MS Word, MS Excel) formatais. Pažymėjo, kad ieškovė neginčija kartu su pasiūlymu nepateikusi Projekto plano neredaguojamu formatu. Projekto planas nurodytu formatu nebuvo pateiktas ir po perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 1 d. pasiūlymo paaiškinti Projekto netikslumus ir neatitikimus gavimo. Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai sprendime dėl pretenzijos atmetimo nurodė, kad ginčo pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto. Pažymėjo, kad aplinkybė, jog perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 28 d. sprendime atmesti ieškovės pasiūlymą buvo nurodyta, kad Projekto plano neredaguojamu formatu nepateikimas prieštarauja Techninės specifikacijos 6.1.2 skilties 4 punktui, vertintina kaip rašymo apsirikimas nurodant Techninės specifikacijos punktą, nes iš aptariamame sprendime aprašyto neatitikimo turinio akivaizdu, kad turima omenyje Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punktas.

249.

25Teismas pažymėjo, kad ieškovė neturi teisės ginčyti Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto, įrodinėti šio reikalavimo nepagrįstumą ir perteklinį pobūdį, nes iki pasiūlymo atmetimo neginčijo nei nurodytos, nei kitų Techninės specifikacijos sąlygų.

2610.

27Teismas nurodė, kad Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punkte „Pokyčių valdymas“ įrašytas reikalavimas, jog tiekėjas turi pateikti pokyčių valdymo planą, pagrįstą plano tinkamumu Projekto tikslams pasiekti ir atitinkantį Projekto įgyvendinimo strategiją. 2020 m. balandžio 1 d. perkančiosios organizacijos pasiūlyme paaiškinti netikslius ir neišsamius galutinio ieškovės pasiūlymo duomenis nurodyta, kad Projekto plane nepateiktas pokyčių valdymo plano tinkamumo Projekto tikslams pagrindimas ir paprašyta nurodyti, kurioje dokumentacijos vietoje šis pagrindimas yra pateiktas. Iš ieškovės atsakymo į nurodytą perkančiosios organizacijos pasiūlymą teismas nustatė, kad plano tinkamumą Projekto tikslams pasiekti ieškovė pagrindė pačiais planuojamais veiksmais ir aplinkybe, kad šie veiksmai bus atliekami, siekiant įgyvendinti Projekto tikslus, nors pirmiau nurodyta Techninės specifikacijos sąlyga nustatė paaiškinimų pagrindžiant plano tinkamumą Projekto tikslams pasiekti būtinumą. Dėl to teismas sprendė, kad perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą dėl neatitikimo Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punkto reikalavimo. Pažymėjo, kad tokia perkančiosios organizacijos pozicija atitinka kasacinio teismo išaiškinimus, jog tuo atveju, jeigu tiekėjo iš pradžių pateikta techninė dokumentacija nepagrindžia atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, vėliau tiekėjui negali būti leidžiama pateikti dokumentus, kurie netinkamą pasiūlymą darytų tinkamu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018).

2811.

29Teismas nurodė, kad Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkte nustatytas reikalavimas išvardinti ir aprašyti įrankius, kurie būtini Projektui įgyvendinti, kuriuos turės naudoti paslaugų tiekėjas ir (ar) pirkėjas, taip pat nurodant įrankį, jo paskirtį, reikalingumo pagrindimą, naudojimo apimtis (žmonių ir (ar) licencijų skaičių, modulių sąrašą), ar įrankis būtinas, ar pageidautinas. Taip pat nurodyta, kad būtinųjų įrankių kaina turi būti įtraukta į finansinį pasiūlymą (atskira eilutė kiekvienam įrankiui). Iš ginčo pasiūlymo teismas nustatė, kad Projekto įgyvendinimui bus naudojamasi įrankiu JIRA, tačiau pasiūlyme nenurodyta šio įrankio reikalingumo pagrindimas, naudojimo apimtys, įrankio kaina neįtraukta į finansinį pasiūlymą. Teismas sprendė, kad aptartas ieškovės pasiūlymo trūkumas sudarė pagrindą jos pasiūlymui atmesti.

3012.

31Teismas nustatė, kad ieškovės pasiūlymo kaina neatitiko bendrųjų Pirkimo sąlygų 7.12 punkto reikalavimo kainą nurodyti ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu, nes pasiūlyme ieškovė sistemos modulių licencijų palaikymo sutarties laikotarpiu ir programinės įrangos naudotojų licencijų palaikymo sutarties laikotarpiu įkainius nurodė procentų dalimis, kurių reikšmės įrašytos devynių skaičių po kablelio išraiška. Konstatavo, kad ginčo pasiūlymas pagrįstai atmestas ir dėl nurodyto Pirkimo sąlygų reikalavimo neatitikimo.

3213.

33Teismas nustatė, kad perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 28 d. sprendime dėl ginčo pasiūlymo atmetimo nurodyta aplinkybė dėl pasiūlymo per didelės kainos vertintina kaip pastaba, o ne kaip pasiūlymo atmetimo pagrindas. Nustatęs, kad ieškovės pasiūlymo kainos dydis nėra šio ginčo dalykas, teismas sprendė nesant pagrindo pasisakyti dėl nurodytos aplinkybės.

34III.

35Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3614.

37Ieškovė (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3814.1.

39Skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Teismas sprendime iš esmės pakartojo perkančiosios organizacijos procesiniuose dokumentuose išdėstytus motyvus bei padarytas išvadas ir nenurodė jokių motyvų, kurių pagrindu atmeta ieškovės pateiktus į bylą įrodymus, išdėstytus argumentus.

4014.2.

41Perkančioji organizacija 2020 m. balandžio 1 d. prašyme nurodė, kad ginčo pasiūlyme Projekto planas nepateiktas neredaguojamu formatu, nors toks reikalavimas nustatytas Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkte, ir paprašė nurodyti, kurioje vietoje kartu su galutiniu pasiūlymu yra pateiktas Projekto planas redaguojamu formatu. Ieškovė įvykdė perkančiosios organizacijos prašymą ir nurodė, kuriame pasiūlymo skyriuje yra pateiktas Projekto planas redaguojamu formatu. Nesant perkančiosios organizacijos prašymo ieškovė papildomai neteikė Projekto plano neredaguojamu formatu. Visuotinai žinoma, kad norint Word formatą pakeisti į PFD formatą pakanka išsaugant dokumentą nurodyti norimą formatą.

4214.3.

43Projekto planas buvo pateiktas Word formatu, nes ieškovė Projekto plane pridėjo atitinkamų dokumentų pavyzdžius, kurių perkančioji organizacija nebūtų galėjusi atidaryti, jeigu Projekto planas būtų pateiktas PDF formatu (pvz., 7 lentelėje prie REZ-PV2 buvo pateiktas dokumento pavyzdys).

4414.4.

45Perkančioji organizacija ne tik neprašė ir nesiūlė pateikti Projekto plano neredaguojamu formatu, bet ir nurodė, kad toks dokumentas negali būti teikiamas, nes tokiu būdu Pirkimo sąlygų neatitinkantis pasiūlymas taptu jas atitinkančiu. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė ir nevertino išankstinio perkančiosios organizacijos nusistatymo ieškovės atžvilgiu bei skaidrumo principo pažeidimo, nes pastarosios pozicija prieštarauja jos pačios nustatytam Pirkimo sąlygų 6.5 punktui, kuris numato, jog failų formatų neatitikimas šalinimas per pasiūlymo tikslinimą, o to nepadarius pasiūlymas gali būti atmetamas, ir VPĮ 70 straipsnio 5 daliai.

4614.5.

47Projekto plano papildomas pateikimas neredaguojamu formatu niekaip negali pakeisti pasiūlymo esmės, nes turinys tokiu atveju nesikeičia, o perkančioji organizacija tą patį planą gautų dviem formatais. Formatas tiek Word, tiek PDF formatais dokumente esančios informacijos turinio nekeičia, dėl to Projekto plano nepateikimas PDF formatu negalėjo lemti ginčo pasiūlymo atmetimo, tuo labiau nesuteikus ieškovei galimybės patikslinti pasiūlymą.

4814.6.

49Teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad perkančiosios organizacijos reikalavimas Projekto planą pateikti dviem formatais yra nepagrįstas ir dviprasmiškas, pažeidžiantis VPĮ 35 straipsnio 4 dalį. Tokia išvada darytina dėl to, kad pretenzijos nagrinėjimo stadijoje perkančioji organizacija nesugebėjo nei paaiškinti kokių tikslų siekė tokia Pirkimo sąlyga, nei pagrįsti jos būtinumo.

5014.7.

51Ginčo atveju akivaizdu, kad Pirkimo sąlygų reikalavimas dėl dviejų to paties dokumento formatų yra nepagrįstas, nereikalingas ir betikslis, o toks pasiūlymo atmetimo pagrindas – formalus.

5214.8.

53Teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 28 d. sprendime padarytas rašymo apsirikimas vietoje Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto nurodant 6.1.2 skilties 4 punktą. Paminėtame dokumente yra aiškiai nurodytas Techninės specifikacijos 6.1.2 skilties 4 punktas. Kaip matyti iš ankstesnės redakcijos Techninės specifikacijos, reikalavimo pateikti Projekto planą iš vis nebuvo ir toks reikalavimas atsirado tik 2020 m. sausio 28 d., t. y. likus 20 dienų iki ieškovės pasiūlymo pateikimo. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pirmiau aptarta klaida įvyko dėl skaidrumo principo pažeidimo, kuomet perkančioji organizacija taikė skirtingos redakcijos Techninę specifikaciją ir tokiu būdu nesilaikė savo pačios nustatytų Pirkimo sąlygų.

5414.9.

55Teismas, nurodęs, kad ieškovė neginčijo Pirkimo sąlygų iki pasiūlymo pateikimo, todėl šiam ginčui nėra reikšminga, kaip ji vertina Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punktą, neatsižvelgė ir neįvertino akivaizdaus VPĮ 35 straipsnio 4 dalies reikalavimo dėl viešojo pirkimo dokumentų aiškumo ir tikslumo, kad pati perkančioji organizacija nesugebėjo paaiškinti reikalavimo pateikti Projekto planą dviem formatais tikslo.

5614.10.

57Teismas nepagrįstai sprendė ir dėl pokyčių valdymo plano tinkamumo Projekto tikslams pasiekti pagrindimo. Pirma, ieškovė 2020 m. balandžio 6 d. rašte nurodė, kuriose jos techninio pasiūlymo dalyse yra pateikta ši informacija. Jeigu perkančioji organizacija tikėjosi gauti atitinkamai kitą informaciją, tai turėjo būti aiškiai nustatyta Pirkimo sąlygose arba paprašyta tiekėjo paaiškinti ir pateikti patikslintą pasiūlymą. Antra, teismas nepagrįstai neatsižvelgė, kad vieno sakinio reikalavimą perkančioji organizacija bandė detalizuoti tik atsiliepime į ieškinį, kas patvirtina VPĮ 35 straipsnio 4 dalies pažeidimą. Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punkte nebuvo net užsiminta apie Projekto plano individualizavimą ar tikslą pasiekti didžiausią naudą, priešingai – pateikti gana abstraktūs reikalavimai dėl plano tinkamumo ir atitikimo strategijai.

5814.11.

59Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė neįvykdė visų Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkto reikalavimų. JIRA įrankis nebuvo aprašomas nurodytame punkte, nes neatitinka turinio reikalavimų dėl įtraukimo į finansinį pasiūlymą. Ieškovė 2020 m. balandžio 6 d. atsakyme paaiškino perkančiajai organizacijai, kad JIRA aprašymu nurodė kokius įrankius ir kaip naudos valdydama Projektą savo organizacijoje, o ne perkančiojoje organizacijoje, taip pat pažymėjo, kad ji nekelia jokių reikalavimų pastarajai dėl JIRA įrankio.

6014.12.

61Tiekėjo naudojimasis JIRA įrankiu niekaip neįpareigoja perkančiosios organizacijos tiekėjui pateikti JIRA licencijas, suteikti prieigas prie šio įrankio ar JIRA modulius. Ieškovė pasiūlyme neįpareigojo perkančiosios organizacijos naudoti JIRA, o pateikė informaciją kaip ji savo organizacijoje užtikrins tinkamą funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo valdymą ir kitus reikalavimus.

6214.13.

63Pažymėtina, kad, atmesdama pretenziją, perkančioji organizacija nurodė naujus motyvus. Taigi perkančioji organizacija plečiamai aiškino Pirkimo dokumentų sąlygas ir nurodė iš esmės vieną motyvą – darbuotojų laiko sąnaudos mokymuisi dirbti JIRA programa būtų finansinis įsipareigojimas perkančiajai organizacijai, tačiau reikalavimo susijusio su darbuotojų darbo laiko sąnaudomis ir jų apmokymo būtinybe Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkte nebuvo.

6414.14.

65Bendrųjų Pirkimo sąlygų 7.12 punkte nėra jokių apvalinimo reikalavimų procentinėms dalims, kurios nelaikytinos nei kainos sudėtine dalimi, nei įkainiu pagal ginčo Pirkimo sąlygas. Ieškovės pateiktas skaičiavimas neturi jokios įtakos galutinei pasiūlymo kainai bei mėnesiniam sistemos modulių licencijų ir (ar) programinės įrangos naudotojų licencijų palaikymo sutarties laikotarpio mokesčiui.

6614.15.

67Net ir tuo atveju, jeigu procentinei išraiškai būtų nuspręsta taikyti tas pačias apvalinimo taisykles, kaip ir kainos sudedamosioms dalims, būtina atkreipti dėmesį, kad turinio viršenybės prieš formą principas lemia, jog net esant Pirkimo sąlygose nustatytam konkrečiam apvalinimui taikomam reikalavimui bei jo pažeidimui – tokie neatitikimai nesudaro pagrindo atmesti tiekėjo pasiūlymo kaip neatitinkančio Pirkimo sąlygų reikalavimų.

6814.16.

69Pažymėtina, kad nei Pirkimo sutartis, nei jos priedai nėra nurodyti Pirkimo sąlygų 7.12 punkte. Perkančiosios organizacijos skirtingi motyvai atmetant pasiūlymą bei pretenziją patvirtina pastarosios bandymą keisti Pirkimo sąlygas ir jų aiškinimą.

7014.17.

71Perkančioji organizacija visiškai nekomentavo, kodėl esant pagrindui ji nesivadovavo savo pačios parengtų Pirkimo sąlygų 11.7.1.2. punktu atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl per didelės kainos. Nors nurodytu pagrindu perkančioji organizacija negrindė savo sprendimo atmesti ginčo pasiūlymą, ši aplinkybė vertintina kaip perkančiosios organizacijos išankstinis nusistatymas prieš ieškovę. Pagal ginčo Pirkimo metu galiojusią VPĮ redakciją, tiekėjų pasiūlymai, kurių kaina yra per didelė ir nepriimtina, negali būti atmetami, tokie pasiūlymai įtraukiami į pasiūlymų eilę.

7214.18.

73Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų Pirkimo laimėtojas buvo nustatytas iš vienintelio neatmesto pasiūlymo, kurio kaina be PVM viršija 4 mln. Eur, kas akivaizdžiai įrodo nepagrįstai apribotą tiekėjų konkurenciją.

7415.

75Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

7615.1.

77Teismo sprendime aiškiai nurodyti sprendimo priėmimo motyvai dėl visų keturių ginčo pasiūlymo atmetimo pagrindų, kurie ir lėmė perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti pasiūlymą.

7815.2.

79Ieškovė nepateikia įrodymų, kad tinkamai paaiškino nustatytą Pirkimo dokumentų neatitikimą dėl Projekto plano pateikimo neredaguojamu formatu, tačiau iš esmės ginčija nustatyto reikalavimo reikalingumą, kurio neskundė teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, priešingai – sutiko su Pirkimo sąlygų reikalavimais ir pateikė galutinį pasiūlymą Pirkime.

8015.3.

81Skunde nurodomos klaidingos prielaidos neva nustatyti ieškovės galutinio pasiūlymo neatitikimai galėjo būti ištaisyti vadovaujantis bendrųjų Pirkimo sąlygų 6.5 punktu.

8215.4.

83Trūkumai dėl galutiniame pasiūlyme nustatyto neredaguojamo formato nepateikimo negalėjo būti prašomi ištaisyti vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi ar bendrųjų Pirkimo sąlygų 6.5 punktu taip, kad Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkančiu.

8415.5.

85Ieškovė neginčija, kad iš perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 28 d. pranešime pateiktos informacijos aiškiai suprato nustatytą neatitikimą dėl nepateikto Projekto plano neredaguojamu formatu. Dėl to negali būti teisiškai reikšminga, kad nurodytame pranešime apie pasiūlymo atmetimą padaryta techninio pobūdžio klaida, nurodant neteisingą Techninės specifikacijos punktą.

8615.6.

87Ieškovė nebuvo pateikusi jokio pagrindimo Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punkto reikalavimui, todėl teiginiai dėl pagrindimo tinkamumo arba subjektyvaus jo vertinimo neaktualūs (nagrinėjamu atveju pagrindimo išvis nėra).

8815.7.

89Ieškovės pasiūlyme JIRA įrankis minimas beveik visose Projekto plano skiltyse, todėl iš įrankio taikymo apimties akivaizdu, kad aptariamas įrankis yra būtinasis, be kurio nepavyktų tinkamai įgyvendinti Projekto. Ieškovė neginčija, kad ketinamas naudoti JIRA įrankis yra būtinasis, tačiau, motyvuodama įsipareigojimų perkančiajai organizacijai netaikymu, iš esmės ginčija kartu su galutiniu pasiūlymu nepateiktos ir Techninėje specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkte reikalaujamos informacijos nustatymo reikalingumą. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad yra pateikusi visą paminėtame punkte reikalaujamą informaciją.

9015.8.

91Pasiūlymo forma negali būti aiškinama izoliuotai nuo kitų Pirkimo dokumentų, ypač vertinant jos įtaką tiekėjų pasiūlymų palyginimui, laimėtojų nustatymui, viešojo pirkimo tikslo pasiekimui, sutarties vykdymo specifikai. Be to, pasiūlymo formos lentelės D stulpelis pavadintas „Kaina/Įkainiai“, kas patvirtina, kad šiame stulpelyje reikalaujamos nurodyti skaitinės reikšmės yra laikomos kaina ir (ar) įkainiais ir joms taikomos bendrųjų Pirkimo sąlygų 7.12 punkte aprašytos apvalinimo taisyklės.

9215.9.

93Paslaugų teikėjo pasiūlymo kaina nebuvo galutinio pasiūlymo atmetimo pagrindas. Per didelė galutinio pasiūlymo kaina ieškovei buvo nurodyta informavimo tikslais. Tai perkančioji organizacija ne kartą nurodė ieškovei tiek atsakyme į pretenziją, tiek procesiniuose dokumentuose, teiktuose bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme.

9416.

95Trečiasis asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

9616.1.

97Skunde ieškovė pripažįsta, kad sprendime motyvai yra pateikti, tačiau nepasitenkinimą iš esmės reiškia dėl to, jog teismas palaikė perkančiosios organizacijos, o ne jos poziciją.

9816.2.

99Pagal kasacinio teismo praktiką, net jei tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi, ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018). Kadangi ieškovės pasiūlymo trūkumas dėl Projekto plano nepateikimo neredaguotinu formatu galėjo būti ištaisytas tik papildomai teikiant atskirą dokumentą, toks trūkumo šalinimas nėra galimas ir atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą.

10016.3.

101Ieškovei teikiant papildomą dokumentą PDF formatu perkančioji organizacija negalėtų užtikrinti skaidrumo principo laikymosi kitų tiekėjų atžvilgiu.

10216.4.

103Bendrųjų Pirkimo sąlygų 6.5 punktas yra skirtas kvalifikacijos duomenų ir pašalinimo pagrindų nebuvimo duomenų tikslinimui, o ne pasiūlymo siaurąja prasme aiškinimui. Nurodytas Pirkimo sąlygų punktas nesuteikia teisės ieškovei papildomai pateikti Projekto planą neredaguojamu formatu. Šiame punkte pateiktas reguliavimas dėl pasiūlymo plačiąja prasme dokumentų formato.

10416.5.

105Teismas teisingai konstatavo, kad ieškovė, ginčydama pasiūlymo atmetimą dėl Projekto plano nepateikimo neredaguojamu formatu, įrodinėja šio reikalavimo nepagrįstumą. Teismas teisingai pasisakė, kad ginčo atveju gali būti vertinamas Pirkimo sąlygos pritaikymo tinkamumas, bet ne tai, ar ta sąlyga yra teisėta.

10616.6.

107Pirkimo sąlyga dėl formato suprantama kaip apsauganti nuo tyčinio ar netyčinio dokumento redagavimo.

10816.7.

109Teismas teisingai sprendė, kad pranešime dėl pasiūlymo atmetimo buvo padaryta rašymo apsirikimo klaida, kuri nesukėlė neigiamų padarinių ieškovės supratimui apie jos galimą teisių pažeidimą.

11016.8.

111Pokyčių valdymo plano susiejimas su Projekto tikslais logiškai reiškia, kad pasiūlyme turi būti pateikiamos priežastys, motyvai, pagrindžiantys plano veiksmus su tikslais.

11216.9.

113Ieškovė neginčija, kad pasiūlyme nurodė, jog Projekto įgyvendinimui naudos įrankį JIRA, tačiau šio įrankio nurodymas nereiškia Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkto įgyvendinimo. Pagal paminėtą punktą dalyvis privalo aprašyti numatomą naudoti įrankį tiek jei jis siūlomas, tiek jei jis yra pageidaujamas. Be to, Projekto įgyvendinimo sėkmė neturi priklausyti nuo įrankio naudojimo. Taigi jo neįkainojimas nėra sprendžiantis veiksnys dėl to, ar reikia jį nurodyti Projekto plane.

11416.10.

115JIRA yra programinė įranga, kuria tiekėjas ir klientas komunikuoja reikiamais klausimais. Taigi JIRA yra kolektyvinio, o ne individualaus naudojimo įrankis, o tai reiškia šio įrankio naudojimą tiekėjo ir perkančiojoje organizacijoje. Dėl nurodyto ieškovė skunde nepagrįstai teigia, kad JIRA tik jos vidinio naudojimo įrankis.

11616.11.

117Ieškovė, įrašydama devynis skaitmenis po kablelio, susikuria sau konkurencinį pranašumą. Taikant arba netaikant apvalinimo procentams, gaunamas visiškai skirtingas rezultatas. Sąžiningas tiekėjas, turėdamas lygiai tokią pat modulių licencijos kainą ir pritaikęs suapvalintą iki dviejų skaitmenų procento įkainį, gautų didesnę sumą, nei gavo ieškovė. Pažymėtina, kad viešojo pirkimo dokumentus sudaro jų visuma ir jie turi būti aiškinami sistemiškai.

11816.12.

119Priešingai nei skunde nurodo ieškovė, perkančioji organizacija privalo atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu jo kaina yra per didelė ir nepaisant to, kad pirkimo biudžetas nėra nurodytas pirkimo sąlygose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-160-469/2018). Teisėjų kolegija

konstatuoja:

120IV.

121Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12217.

123Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

12418.

125Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir apeliantė, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduoto apeliacinio skundo ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Dėl faktinių bylos aplinkybių ir apeliacijos ribų

12619.

127Byloje nustatyta, kad ieškovė pateikė pasiūlymą Pirkime dėl verslo valdymo sistemos įsigijimo, kuri tiekėjo jėgomis pagal Pirkimo sutartyje nustatytus įkainius ir nurodytais terminais būtų visiškai pritaikyta perkančiosios organizacijos poreikiams (Techninės specifikacijos 1.4, 2.2 punktai). Perkančioji organizacija 2020 m. balandžio 28 d. sprendimu atmetė ieškovės pasiūlymą, motyvuodama pasiūlymo neatitikimu bendrųjų Pirkimo sąlygų 7.12 punkto dėl pasiūlymo kainos nurodymo, Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto dėl Projekto plano pateikimo formos, Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punkto dėl pokyčių valdymo plano atitikimo Projekto tikslams bei strategijai, Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkto dėl Projekto įgyvendinimui reikalingų įrankių aprašymo. Ieškovė inicijavo tokio perkančiosios organizacijos sprendimo peržiūros procedūrą, tačiau perkančioji organizacija 2020 m. gegužės 8 d. sprendimu atsisakė patenkinti ieškovės pretenziją bei informavo apie Pirkime nustatytą pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtoją. Byloje pareikštu ieškiniu ieškovė prašė panaikinti pirmiau nurodytus perkančiosios organizacijos sprendimus. Įrodinėjo, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ginčo pasiūlymą buvo sąlygotas netinkamo Pirkimo sąlygų aiškinimo ir taikymo, perteklinių ir netikslingų Pirkimo sąlygų bei skaidrumo principo pažeidimo.

12820.

129Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovė iki pasiūlymo pateikimo neginčijo Pirkimo sąlygų, nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl jų paaiškinimo ir (ar) patikslinimo, todėl konstatavo, jog ji neturi teisės kvestionuoti Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto reikalavimo. Įvertinęs ieškovės pasiūlymą bei Pirkimo sąlygas, kurių pagrindu ginčo pasiūlymas buvo atmestas, teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija sąlygas taikė tinkamai ir priėmė pagrįstą sprendimą pasiūlymą atmesti.

13021.

131Nesutikimą su skundžiamu sprendimu ieškovė apeliaciniame skunde grindžia pareigos motyvuoti sprendimą neįvykdymu, proceso taisykles pažeidžiančiu bylos duomenų vertinimu, netinkamu ginčo Pirkimo sąlygų reikalavimų aiškinimu. Dėl skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo

13222.

133Skunde pirmiausia apeliuojamas teismo sprendimo nemotyvavimas. Apeliantė teigia, kad teismas sprendime iš esmės atkartojo perkančiosios organizacijos procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, visiškai nevertino jos pateiktų argumentų bei šiuos argumentus pagrindžiančių įrodymų. Teisėjų kolegija su tokiais apeliantės teiginiais nesutinka.

13423.

135Proceso teisės normos nustato, kad absoliutų teismo procesinio sprendimo panaikinimo pagrindą sudaro tik visiškas sprendimo nemotyvavimas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas). Tokios pozicijos laikomasi ir kasacinio teismo praktikoje, kurioje pasisakyta, kad teismo sprendimo motyvų nepakankamumas per se negali būti prilyginamas CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintam absoliučiam teismo sprendimo negaliojimo pagrindui. Kiekvienas teismo sprendimas turi būti argumentuotas taip, kad jo motyvuojamoji dalis pagrįstų teismo išvadas, išdėstytas rezoliucinėje teismo procesinio sprendimo dalyje. Teismų sprendimų motyvai turi išaiškinti esminius šalies pateiktų faktinių ir teisinių argumentų aspektus, tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Jeigu teismo sprendime nėra atsakyta į kai kuriuos ieškinio, skundo ar kito procesinio dokumento argumentus, tai savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad toks sprendimas yra nepagrįstas ir (ar) neteisėtas, dėl teismo išdėstytų argumentų pakankamumo turi būti sprendžiama įvertinus, ar materialieji, ar procesiniai bylos aspektai yra tokie svarbūs, jog dėl jų galėjo būti priimtas neteisingas sprendimas dėl bylos esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2014).

13624.

137Nagrinėjamu atveju skundžiamas teismo sprendimas nėra nemotyvuotas, tuo tarpu tai, kad teismo išvados bei jas pagrindžiantys argumentai labiau atitiko perkančiosios organizacijos poziciją byloje, nesudaro pagrindo teigti, jog teismas visiškai neįvertino ir nepasisakė dėl apeliantės procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų ir pateiktų įrodymų. Pažymėtina, kad ir pati apeliantė skunde nenurodo, kokie konkrečiai jos argumentai nebuvo įvertinti ir dėl kokių jos pateiktų įrodymų nebuvo pasisakyta. Tai, kad teismas atmetė ieškinį, reiškia, jog apeliantės argumentams ir jos pateiktam ginčo situacijos vertinimui teismas nepritarė, toks nepritarimas šiuo atveju buvo išreikštas apeliantės pasiūlymo atitikties Pirkimo sąlygų reikalavimams įvertinimu, pagrįstu Pirkimo sąlygų aiškinimu bei ginčui aktualios kasacinio teismo praktikos taikymu. Kaip minėta, teismas neturi pareigos atskirai aptarti kiekvieną šalių procesiniuose dokumentuose nurodytą aspektą, sprendime turi būti įvertinti esminiai šalių pateikti faktiniai ir teisiniai argumentai, todėl tai, kad nagrinėjamu atveju teismas nepasisakė dėl absoliučiai visų apeliantės samprotavimų nelemia CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pažeidimo.

13825.

139Be to, apeliantės pozicija dėl nemotyvuoto teismo sprendimo prieštarauja kitiems jos skundo argumentams, kuriais kvestionuojamos teismo išvados dėl ginčo pasiūlymo neatitikties Pirkimo sąlygų reikalavimų bei šioms išvadoms pagrįsti sprendime pateikta motyvacija.

14026.

141Nesutikimą su teismo išvada dėl ginčo pasiūlymo neatitikimo Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto reikalavimo apeliantė pirmiausia grindžia perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 1 d. rašte padaryta rašymo apsirikimo klaida. Pažymi, kad paminėtame dokumente perkančioji organizacija paprašė nurodyti, kurioje vietoje kartu su galutiniu pasiūlymu pateiktas Projekto planas redaguojamu formatu. Apeliantė nurodė papildomai neteikusi Projekto plano neredaguojamu formatu, nes perkančioji organizacija to neprašė, be to, Projekto plane buvo atitinkamų dokumentų pavyzdžių, kurie nebūtų atsidarę Projekto planą pateikus neredaguojamu formatu.

14227.

143Teisėjų kolegija nurodytus skundo argumentus atmeta kaip visiškai nepagrįstus.

14428.

145Tiekėjų pasiūlymų tinkamumas yra vertinamas pirkimo, kuriam tokie pasiūlymai teikiami, sąlygų, jų sudedamosiomis dalimis laikomų pirkimo sąlygų išaiškinimų, patikslinimų (VPĮ 2 straipsnio 39 punktas), o ne atskirų perkančiosios organizacijos raštų, adresuotų vienam iš tiekėjų, pagrindu. Ginčo atveju Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punktas nustatė, kad Projekto planas pateikiamas neredaguojamu (pvz. PDF) ir redaguojamu (pvz. MS Word, MS Exel) formatais. Nurodyta sąlyga tiesiogiai ir labai aiškiai nustato pareigą tiekėjui Projekto planą pateikti dviem formatais. Apeliantė šios pareigos neįvykdė – nepateikė paminėto dokumento neredaguojamu formatu (PDF). Šios aplinkybės, t. y. kad kartu su galutiniu pasiūlymu nepateikė Projekto plano neredaguojamu formatu, apeliantė neginčijo nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei apeliaciniame skunde. Priešingai, nurodo, kad neteikė aptariamo dokumento, nes kai kurie su juo pateikti dokumentų pavyzdžiai nebūtų atsidarę. Tokia priežastis, kaip ir skunde akcentuojama aplinkybė, jog visuotinai yra žinoma, kaip reikia pakeisti dokumento formatą iš Word į PDF, nesuteikė apeliantei teisės savo nuožiūra spręsti, kokiu formatu pateikti Projekto planą, o kokiu ne, kai pirmiau nurodyta Techninės specifikacijos sąlyga labai aiškiai nustatė pareigą pateikti šį dokumentą dviem formatais – redaguojamu ir neredaguojamu.

14629.

147Taigi perkančiajai organizacijai nereikėjo papildomai, t. y. po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, prašyti apeliantės pateikti Projekto planą neredaguojamu formatu, tokį dokumentą pastaroji turėjo pateikti su galutiniu pasiūlymu. Apeliantė skunde nepagrįstai suabsoliutina vieną perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 1 d. rašto sakinį, tiksliau jame padarytą klaidą, prašant nurodyti, kurioje vietoje su galutiniu pasiūlymu yra pateiktas Projekto planas redaguojamu formatu. Tuo tarpu nuosekliai skaitant visą dokumentą, kuriame perkančioji organizacija nurodė ir tai, kad Projekto planas nepateiktas neredaguojamu formatu, nors to prašoma Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkte, kolegijos vertinimu, bet kuris pakankamai patyręs tiekėjas (kokiu laikytina ir apeliantė – iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad viešuosiuose pirkimuose ji dalyvauja jau nuo 2015 m., yra sudalyvavusi 50 viešų pirkimų), būdamas rūpestingas ir sąžiningas, galėjo ir turėjo suvokti, jog perkančioji organizacija prašo nurodyti, kurioje vietoje kartu su galutiniu pasiūlymu pateiktas Projekto planas neredaguojamu formatu.

14830.

149Priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas, vertindamas jos pasiūlymo atitiktį Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto reikalavimui, neturėjo atsižvelgti į bendrųjų Pirkimo sąlygų 6.5 punktą, kuris nustato kartu su paraiška pateikiamų elektroninės formos dokumentų formatus. Šioje Pirkimo sąlygoje yra nurodyta tiekėjo galimybė tikslinti kitais, nei pirkėjo nustatyti, duomenų failų formatais pateiktus neišsamius ir (ar) netikslius duomenis apie tiekėjo pašalinimų pagrindų nebuvimą ir (ar) atitikimą kvalifikacijos reikalavimams. Projekto planas yra susijęs su Pirkimo objektu, kuriam keliami reikalavimai nustatyti Techninėje specifikacijoje (bendrųjų Pirkimo sąlygų 4.1. punktas). Taigi apeliantė nepagrįstai savo pasiūlymo neatitikimą Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto reikalavimui bando pateisinti visiškai su reikalavimais šiam dokumentui nesusijusia bendrąja Pirkimo sąlyga.

15031.

151Nurodytų motyvų pagrindu atmestini ir skundo argumentai, kad perkančioji organizacija neteisėtai nesudarė sąlygų apeliantei patikslinti ginčo pasiūlymą, kad Projekto plano pateikimas neredaguojamu formatu po pasiūlymų termino pabaigos niekaip nepakeistų apeliantės pasiūlymo turinio. Papildomai pažymėtina, kad Projekto planas sudaro pasiūlymo dalį, kuria tiekėjas siūlo Pirkimo objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes, t. y. pasiūlymą siaurąja prasme, tuo tarpu tikslinant pasiūlymą siaurąja prasme paprastai neleidžiama pateikti naujų dokumentų, informacijos, nepaisant to, kad jie egzistavo iki pasiūlymo pateikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014, 2020 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140-916/2020).

15232.

153Sutiktina su apeliante, kad teismas nenagrinėjo ir nevertino jos argumentų, jog Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkto reikalavimas pateikti Projekto planą dviem formatais yra nepagrįstas ir dviprasmiškas. Kita vertus, teismas ir neturėjo teisinio pagrindo pasisakyti dėl nurodyto. Teismas atsisakymą įvertinti paminėtus argumentus pagrindė byloje nustatyta aplinkybe, kad apeliantė iki pasiūlymo pateikimo neginčijo Pirkimo sąlygų, neprašė jų paaiškinti ir (ar) patikslinti, taip pat kasacinio teismo išaiškinimais, jog tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti. Teismai tokiu atveju gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Taigi Pirkimo sąlygų teisėtumas ir pagrįstumas nagrinėjamu atveju, neegzistuojant akivaizdžiam viešojo intereso poreikiui, negalėjo būti ginčo nagrinėjimo dalykas, todėl plačiau nurodytu klausimu neturi pagrindo pasisakyti ir apeliacinės instancijos teismas (CPK 320 straipsnis).

15433.

155Skunde apeliantė nesutinka ir su teismo išvada, kad jos pasiūlymas neatitiko Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punkto. Teigia, kad paminėtame Techninės specifikacijos punkte reikalaujama informacija ginčo pasiūlyme buvo pateikta, jeigu perkančioji organizacija tikėjosi gauti atitinkamai kitą informaciją, tai turėjo būti aiškiai nustatyta Pirkimo sąlygose arba paprašyta paaiškinti (patikslinti) pateiktą pasiūlymą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nurodyta teismo išvada kvestionuojama nepagrįstai.

15634.

157Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punktas įpareigoja pateikti pokyčių valdymo planą, pagrįstą plano tinkamumu Projekto tikslams pasiekti bei atitikimu Projekto įgyvendinimo strategiją. Apeliantė teigia, kad vykdant nurodytą reikalavimą pasiūlyme buvo aprašyta, jog pakeitimų valdymo procedūra ir tiekėjo bei pirkėjo aiškus atsakomybių paskirstymas ir komunikacija leis pasiekti Projekto tikslus, aprašytus skyriuje 1.1. Taigi, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantė plano tinkamumą Projekto tikslams pasiekti pagrindė pačiais planuojamais veiksmais ir aplinkybe, jog šie veiksmai atliekami siekiant įgyvendinti Projekto tikslus.

15835.

159Teisėjų kolegija sutinka apygardos teismo išvada, kad pokyčių valdymo planas neatitiko Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punkto reikalavimo. Nurodyto reikalavimo formuluotė patvirtina, kad tiekėjas turėjo pagrįsti, kaip pokyčių valdymo planas užtikrins Projekto tikslų pasiekimą, Projekto įgyvendinimo strategiją. Tuo tarpu vien planuojamų veiksmų atlikimas ir niekaip nedetalizuotas teiginys, kad šie veiksmai leis pasiekti Projekto tikslus, pagrįstai nepripažinti aptariamu Techninės specifikacijos punktu reikalauta informacija.

16036.

161Kolegijos vertinimu, bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai rūpestingas (uolus) Pirkimo dalyvis galėjo ir turėjo suvokti, kad pagal Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punktą nepakanka vien formaliai nurodyti, jog pokyčių valdymo plane numatyti veiksmai užtikrins Projekto tikslų, Projekto strategijos įgyvendinimą, ir yra būtinas detalesnis aprašymas, išdėstant, kaip konkrečiai plane numatyti veiksmai užtikrins kiekvieno Projekto tikslo, Projekto strategijos įgyvendinimą. Dėl nurodyto atmestini skundo argumentai dėl Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punkto neaiškumo, dėl skaidrumo principo pažeidimo. Atsižvelgiant į tai, kad aptariama Techninės specifikacijos sąlyga reikalaujama informacija sudaro pasiūlymą siaurąja prasme, šios nutarties 31 punkte nurodytais motyvais atmestinas ir skundo argumentas, jog perkančioji organizacija turėjo paprašyti apeliantės paaiškinti ir (ar) patikslinti pateiktą pasiūlymą.

16237.

163Apeliuojant teismo išvadą dėl ginčo pasiūlyme nepagrįstai nepateiktos informacijos, nustatytos Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkte dėl Projekto įgyvendinimui reikalingų įrankių aprašymo, skunde teigiama, jog nurodytas Techninės specifikacijos punkto reikalavimas buvo įvykdytas – projekto įgyvendinimui naudotiną įrankį – JIRA, apeliantė aprašė kituose pasiūlymo skyriuose (2.4.5 „Apimties valdymas“, 2.5.3 „Laiko apskaitos valdymas“, 2.6.1 „Rizikų valdymo metodika“ ir kt.).

16438.

165Kaip pagrįstai atsiliepime į skundą pažymi trečiasis asmuo, nurodyti duomenys patvirtina tik tai, jog apeliantė Projekto įgyvendinimui ketina naudoti JIRA įrankį, tačiau šio įrankio aprašymas kituose pasiūlymo skyriuose nereiškia Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkto įgyvendinimo. Šis Techninės specifikacijos punktas, be kita ko, numato pateikti informaciją apie Projekto įgyvendinimui būtinų ir pageidaujamų įrankių pavadinimą, paskirtį, reikalingumo pagrindimą, naudojimo apimtis (žmonių, licencijų skaičių, modulių sąrašą) bei tai, ar įrankis yra būtinas, ar pageidautinas. Tokių duomenų apeliantė savo pasiūlyme nepateikė ir tokį nepateikimą, kolegijos vertinimu, nepagrįstai bando pateisinti informacijos apie JIRA įrankį nurodymu kituose pasiūlymo skyriuose, nors tai nėra informacija, reikalaujama Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punktu, taip pat tuo, jog JIRA neatitinka turinio reikalavimo dėl šio įrankio įtraukimo į finansinį pasiūlymą (JIRA prieiga bus suteikta be jokių papildomų perkančiosios organizacijos įsipareigojimų). Dėl pastarojo argumento pažymėtina, jog pagal aptariamą Techninės specifikacijos punktą tiekėjas turėjo aprašyti numatomą naudoti ne tik būtiną, bet ir pageidautiną įrankį. Tuo tarpu Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkto antroje pastraipoje nurodyta, kad pirkėjas nėra įpareigotas pirkti ir naudoti pageidaujamus įrankius ir Projekto įgyvendinimo sėkmė neturi priklausyti nuo to, ar šie įrankiai (pageidaujami) yra naudojami, ar ne. Darytina išvada, kad įrankio neįkainojimas nėra veiksnys, lemiantis, ar pasiūlyme reikia pateikti Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkte nurodytą informaciją.

16639.

167Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės samprotavimu, kad Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punkte nurodytą informaciją buvo būtina pateikti tik tuo atveju, jeigu Projekto įgyvendinimui skirtas įrankis būtų naudojamas ne tik tiekėjo, bet ir perkančiosios organizacijos. Šio samprotavimo pagrindu apeliantė teigia, kad dėl to, jog JIRA nebus naudojamas perkančiosios organizacijos, ji ginčo pasiūlyme neprivalėjo pateikti paminėto įrankio licencijų, suteikti prieigas ir nurodyti kitą aptariamame Techninės specifikacijos punkte nustatytą informaciją.

16840.

169Kaip teisingai atsiliepime į skundą pažymi perkančioji organizacija, Pirkimo rezultatas yra skirtas ne apeliantės, o jos (perkančiosios organizacijos) poreikiams patenkinti, be to, Pirkimo rezultatų priėmimas bus vykdomas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka, Pirkimo laimėtojui perduodant atitinkamą rezultatą ar jo dalį, o perkančiajai organizacijai jį priimant. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad tiekėjo būtino įrankio, kokiu pripažintinas ir apeliantės naudotinas JIRA, atsižvelgiant į tai, kad šis įrankis minimas beveik visose jos Projekto plano skiltyse (4.5 „Apimties valdymas“, 2.5.3 „Laiko apskaitos valdymas“, 2.6.1 „Rizikų valdymo metodika“, 2.7.1 „Komunikacijos planas“, 2.12 „Reikalavimai papildomiems palaikymo ir vystymo darbams“ ir kt.), naudojimas neabejotinai bus reikšmingas ir perkančiosios organizacijos atstovams, kadangi pastarieji turės patikrinti, ar perduodami rezultatai yra tinkami, t. y. ar atitinka nustatytus reikalavimus.

17041.

171Atmestinas skundo argumentas, kad sprendime dėl ginčo pasiūlymo atmetimo pasisakydama, jog Projekto įgyvendinimui naudotino įrankio pagrindimas perkančiajai organizacijai yra labai svarbus, dėl to, kad darbuotojų apmokymas naudotis įrankiu būtų finansinis įsipareigojimas perkančiajai organizacijai, yra nauji motyvai, kuriais perkančioji organizacija plečiamai aiškina Pirkimo sąlygas.

17242.

173Paaiškinimas, ko perkančioji organizacija siekė, nustatydama Pirkimo sąlygose vienokį ar kitokį reikalavimą, nelaikytinas plečiamuoju Pirkimo sąlygų aiškinimu, tuo labiau kad nurodytas paaiškinimas atitinka Pirkimo sąlygos lingvistinę bei loginę išraišką. Jeigu tiekėjui nėra aišku, kaip vertintina atitinkama Pirkimo sąlyga, jis turi pareigą kreiptis į perkančiąją organizaciją, kad ši pateiktų paaiškinimą (VPĮ 35 straipsnio 2 dalies 20 punktas, bendrųjų Pirkimo sąlygų 15.2 punktas), tuo labiau, jeigu Pirkimo sąlyga įpareigoja pateikti konkrečius duomenis, kaip nagrinėjamu atveju nustatė Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10 punktas, tačiau apeliantė sugalvoja, jog nurodytoje sąlygoje reikalaujamų duomenų pateikimas nėra tikslingas.

17443.

175Skunde apeliantė nesutinka ir su teismo išvada dėl ginčo pasiūlymo neatitikties bendrųjų Pirkimų sąlygų 7.12 punkto reikalavimui, kuris nustato, jog pasiūlymo kaina (įskaitant ir visas kainos sudėtines dalis bei įkainius, jei tokie yra) nurodoma ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu, jei specialiosiose Pirkimo sąlygose ar pasiūlymo formoje nenurodyta kitaip. Teigia, kad paminėtoje Pirkimo sąlygoje nėra jokio apvalinimo reikalavimo procentinėms dalims, nurodytoms jos pasiūlymo 4.2 punkto 2.1 ir 2.2 eilutėse, kurios nelaikytinos nei kainos sudėtine dalimi, nei įkainiu pagal Pirkimo sąlygas.

17644.

177Tokia apeliantės pozicija neatitinka jos galutinio pasiūlymo duomenų, iš kurių matyti, kad paminėtos procentinės dalys buvo nurodytos pasiūlymo kainą detalizuojančios lentelės skiltyje „Kaina/Įkainiai“ (D skiltis). Be to, ginčo pasiūlymo 4.2 punkto 2.1 ir 2.2 eilutėse nurodytos skaitinės išraiškos, nors ir išreikštos procentais, yra sistemos modulių licencijų palaikymo bei programinės įrangos naudotojų licencijų palaikymo mėnesiniai įkainiai, kuriems, priešingai nei teigia apeliantė, turėjo būti taikoma bendrųjų Pirkimo sąlygų 7.12 punkte nustatyta apvalinimo taisyklė.

17845.

179Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepimo į skundą argumentu, kad paminėtų paslaugų mėnesinius įkainius nurodydama ne dviejų, kaip nustato bendrųjų Pirkimo sąlygų 7.12 punktas, o devynių skaičių po kablelio tikslumu, apeliantė susikūrė sau konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus, nes netaikant nurodytame Pirkimo sąlygų punkte nustatytos apvalinimo taisyklės ir ją taikant, gaunamas visiškai skirtingas rezultatas. Pavyzdžiui, netaikant procentų apvalinimo dviejų skaičių po kablelio tikslumu taisyklės, gaunama, kad bendra 2.1 eilutėje nurodytos sistemos modulių licencijų palaikymo sutarties laikotarpiu kaina yra ( - ), tuo tarpu taikant apvalinimo taisyklę – ( - ). Dėl nurodyto atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės teiginys, kad jos pasiūlyme devynių skaičių po kablelio tikslumu nurodytos procentinės dalys neturi jokios įtakos galutinei pasiūlymo kainai.

18046.

181Skunde teigiama, jog atmesdama ginčo pasiūlymą perkančioji organizacija nurodė, kad jo kaina yra per didelė, tačiau šiuo pagrindu pasiūlymo neatmetė. Apeliantės nuomone, tokia situacija patvirtina, kad perkančioji organizacija nesilaiko savo pačios nustatytų Pirkimo sąlygų ir skaidrumo principo – nors konstatavo, jog ginčo pasiūlymo kaina viršija Pirkimui skirtas lėšas, Pirkimo sąlygų 11.7.1.2 punktu (dėl per didelės pasiūlymo kainos) pasiūlymo neatmetė. Teisėjų kolegija su tokia apeliantės pozicija nesutinka.

18247.

183VPĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato sąlygas, reikalingas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo pripažinimui laimėjusiu viešąjį pirkimą. Viena tokių sąlygų, nustatytų VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punkte, yra tai, kad pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina viršija pirkimui skirtas lėšas, nustatytas perkančiosios organizacijos prieš pradedant pirkimo procedūrą, ir perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nėra nurodžiusi pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymų eilėje esantys pasiūlymai laimėjusiais negali būti nustatyti. Pirkimui skirtų lėšų suma, nustatyta ir užfiksuota perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūras, gali būti keičiama, kai ji nėra nurodyta pirkimo dokumentuose, perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme nurodyta kaina yra priimtina ir perkančioji organizacija gali pagrįsti šios kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu.

18448.

185Iš paminėtos normos matyti, kad perkančioji organizacija turi teisę keisti viešajam pirkimui skirtą lėšų sumą, jeigu ši nebuvo nurodyta pirkimo dokumentuose, tokia kaina jai yra priimtina ir kainos priimtinumą ir suderinamumą su racionalaus lėšų naudojimo principu perkančioji organizacija gali pagrįsti.

18649.

187Nagrinėjamu atveju Pirkimo objektui įsigyti skirta lėšų suma nebuvo nurodyta Pirkimo dokumentuose, todėl perkančioji organizacija turėjo galimybę ją koreguoti. Esant tokiai situacijai, teisėjų kolegijos vertinimu, tikslinga perkančiajai organizacijai pirmiau įsitikinti, kad tiekėjo pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, ir tik tuomet spręsti dėl pasiūlymo kainos, tame tarpe ir dėl galimybės pakeisti pirkimui nustatytą lėšų sumą, jeigu vertinamo pasiūlymo kaina yra per didelė. Nustačius, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų reikalavimų, netenka prasmės tokio pasiūlymo kainos vertinimas pagal VPĮ 45 straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai perkančioji organizacija turi tokią galimybę. Atsižvelgiant į nurodytą, spręstina, kad perkančioji organizacija, informaciją dėl per didelės ginčo pasiūlymo kainos nurodydama tik informavimo tikslais, o ne kaip pasiūlymo atmetimo pagrindą, nepažeidė Pirkimo sąlygų ir skaidrumo principo. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų

18850.

189Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalis 1 punktas).

19051.

191Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, atsakovė ir trečiasis asmuo įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

19252.

193Iš į bylą pateiktų bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų nustatyta, kad trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 633,50 Eur atsiliepimo į skundą parengimo išlaidų. Šios išlaidos neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio nustatyto maksimalaus įkainio už nurodyto procesinio dokumento parengimą, yra pagrįstos, todėl priteistinos (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

194Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

195Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

196Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alna Business Solutions“ (j. a. k. 300067906) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „InnoForce“ (j. a. k. 302676496) 1 633,50 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus trisdešimt tris eurus ir 50 ct) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė ieškiniu prašė panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės... 8. 2.... 9. Nurodė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pasiūlymą buvo... 10. 3.... 11. Paaiškino, kad atmesdama ginčo pasiūlymą dėl Projekto plano pateikimo... 12. 4.... 13. Pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos atsakymo į pretenziją... 14. 5.... 15. Ieškovė pažymėjo ir tai, kad atmesdama jos pretenziją perkančioji... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 20. 7.... 21. Teismas nustatė, kad galutinis ieškovės pasiūlymas perkančiosios... 22. 8.... 23. Teismas nurodė, kad Pirkimo Techninės specifikacijos 6.1.2.8 punkte... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad ieškovė neturi teisės ginčyti Techninės... 26. 10.... 27. Teismas nurodė, kad Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas)... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.10... 30. 12.... 31. Teismas nustatė, kad ieškovės pasiūlymo kaina neatitiko bendrųjų Pirkimo... 32. 13.... 33. Teismas nustatė, kad perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 28 d.... 34. III.... 35. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 36. 14.... 37. Ieškovė (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 38. 14.1.... 39. Skundžiamas teismo sprendimas yra nemotyvuotas. Teismas sprendime iš esmės... 40. 14.2.... 41. Perkančioji organizacija 2020 m. balandžio 1 d. prašyme nurodė, kad ginčo... 42. 14.3.... 43. Projekto planas buvo pateiktas Word formatu, nes ieškovė Projekto plane... 44. 14.4.... 45. Perkančioji organizacija ne tik neprašė ir nesiūlė pateikti Projekto plano... 46. 14.5.... 47. Projekto plano papildomas pateikimas neredaguojamu formatu niekaip negali... 48. 14.6.... 49. Teismas neatsižvelgė ir neįvertino, kad perkančiosios organizacijos... 50. 14.7.... 51. Ginčo atveju akivaizdu, kad Pirkimo sąlygų reikalavimas dėl dviejų to... 52. 14.8.... 53. Teismas nepagrįstai sprendė, kad perkančiosios organizacijos 2020 m.... 54. 14.9.... 55. Teismas, nurodęs, kad ieškovė neginčijo Pirkimo sąlygų iki pasiūlymo... 56. 14.10.... 57. Teismas nepagrįstai sprendė ir dėl pokyčių valdymo plano tinkamumo... 58. 14.11.... 59. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė neįvykdė visų Techninės... 60. 14.12.... 61. Tiekėjo naudojimasis JIRA įrankiu niekaip neįpareigoja perkančiosios... 62. 14.13.... 63. Pažymėtina, kad, atmesdama pretenziją, perkančioji organizacija nurodė... 64. 14.14.... 65. Bendrųjų Pirkimo sąlygų 7.12 punkte nėra jokių apvalinimo reikalavimų... 66. 14.15.... 67. Net ir tuo atveju, jeigu procentinei išraiškai būtų nuspręsta taikyti tas... 68. 14.16.... 69. Pažymėtina, kad nei Pirkimo sutartis, nei jos priedai nėra nurodyti Pirkimo... 70. 14.17.... 71. Perkančioji organizacija visiškai nekomentavo, kodėl esant pagrindui ji... 72. 14.18.... 73. Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų Pirkimo laimėtojas buvo... 74. 15.... 75. Atsakovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo... 76. 15.1.... 77. Teismo sprendime aiškiai nurodyti sprendimo priėmimo motyvai dėl visų... 78. 15.2.... 79. Ieškovė nepateikia įrodymų, kad tinkamai paaiškino nustatytą Pirkimo... 80. 15.3.... 81. Skunde nurodomos klaidingos prielaidos neva nustatyti ieškovės galutinio... 82. 15.4.... 83. Trūkumai dėl galutiniame pasiūlyme nustatyto neredaguojamo formato... 84. 15.5.... 85. Ieškovė neginčija, kad iš perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio... 86. 15.6.... 87. Ieškovė nebuvo pateikusi jokio pagrindimo Techninės specifikacijos lentelės... 88. 15.7.... 89. Ieškovės pasiūlyme JIRA įrankis minimas beveik visose Projekto plano... 90. 15.8.... 91. Pasiūlymo forma negali būti aiškinama izoliuotai nuo kitų Pirkimo... 92. 15.9.... 93. Paslaugų teikėjo pasiūlymo kaina nebuvo galutinio pasiūlymo atmetimo... 94. 16.... 95. Trečiasis asmuo atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti,... 96. 16.1.... 97. Skunde ieškovė pripažįsta, kad sprendime motyvai yra pateikti, tačiau... 98. 16.2.... 99. Pagal kasacinio teismo praktiką, net jei tiekėjo padaryta klaida būtų... 100. 16.3.... 101. Ieškovei teikiant papildomą dokumentą PDF formatu perkančioji organizacija... 102. 16.4.... 103. Bendrųjų Pirkimo sąlygų 6.5 punktas yra skirtas kvalifikacijos duomenų ir... 104. 16.5.... 105. Teismas teisingai konstatavo, kad ieškovė, ginčydama pasiūlymo atmetimą... 106. 16.6.... 107. Pirkimo sąlyga dėl formato suprantama kaip apsauganti nuo tyčinio ar... 108. 16.7.... 109. Teismas teisingai sprendė, kad pranešime dėl pasiūlymo atmetimo buvo... 110. 16.8.... 111. Pokyčių valdymo plano susiejimas su Projekto tikslais logiškai reiškia, kad... 112. 16.9.... 113. Ieškovė neginčija, kad pasiūlyme nurodė, jog Projekto įgyvendinimui... 114. 16.10.... 115. JIRA yra programinė įranga, kuria tiekėjas ir klientas komunikuoja... 116. 16.11.... 117. Ieškovė, įrašydama devynis skaitmenis po kablelio, susikuria sau... 118. 16.12.... 119. Priešingai nei skunde nurodo ieškovė, perkančioji organizacija privalo... 120. IV.... 121. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 122. 17.... 123. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 124. 18.... 125. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje... 126. 19.... 127. Byloje nustatyta, kad ieškovė pateikė pasiūlymą Pirkime dėl verslo... 128. 20.... 129. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį atmetė. Teismas nustatė,... 130. 21.... 131. Nesutikimą su skundžiamu sprendimu ieškovė apeliaciniame skunde grindžia... 132. 22.... 133. Skunde pirmiausia apeliuojamas teismo sprendimo nemotyvavimas. Apeliantė... 134. 23.... 135. Proceso teisės normos nustato, kad absoliutų teismo procesinio sprendimo... 136. 24.... 137. Nagrinėjamu atveju skundžiamas teismo sprendimas nėra nemotyvuotas, tuo... 138. 25.... 139. Be to, apeliantės pozicija dėl nemotyvuoto teismo sprendimo prieštarauja... 140. 26.... 141. Nesutikimą su teismo išvada dėl ginčo pasiūlymo neatitikimo Techninės... 142. 27.... 143. Teisėjų kolegija nurodytus skundo argumentus atmeta kaip visiškai... 144. 28.... 145. Tiekėjų pasiūlymų tinkamumas yra vertinamas pirkimo, kuriam tokie... 146. 29.... 147. Taigi perkančiajai organizacijai nereikėjo papildomai, t. y. po pasiūlymų... 148. 30.... 149. Priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas, vertindamas... 150. 31.... 151. Nurodytų motyvų pagrindu atmestini ir skundo argumentai, kad perkančioji... 152. 32.... 153. Sutiktina su apeliante, kad teismas nenagrinėjo ir nevertino jos argumentų,... 154. 33.... 155. Skunde apeliantė nesutinka ir su teismo išvada, kad jos pasiūlymas neatitiko... 156. 34.... 157. Techninės specifikacijos lentelės (Projekto planas) 2.4.9 punktas įpareigoja... 158. 35.... 159. Teisėjų kolegija sutinka apygardos teismo išvada, kad pokyčių valdymo... 160. 36.... 161. Kolegijos vertinimu, bet kuris pakankamai gerai informuotas ir normaliai... 162. 37.... 163. Apeliuojant teismo išvadą dėl ginčo pasiūlyme nepagrįstai nepateiktos... 164. 38.... 165. Kaip pagrįstai atsiliepime į skundą pažymi trečiasis asmuo, nurodyti... 166. 39.... 167. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės samprotavimu, kad Techninės... 168. 40.... 169. Kaip teisingai atsiliepime į skundą pažymi perkančioji organizacija,... 170. 41.... 171. Atmestinas skundo argumentas, kad sprendime dėl ginčo pasiūlymo atmetimo... 172. 42.... 173. Paaiškinimas, ko perkančioji organizacija siekė, nustatydama Pirkimo... 174. 43.... 175. Skunde apeliantė nesutinka ir su teismo išvada dėl ginčo pasiūlymo... 176. 44.... 177. Tokia apeliantės pozicija neatitinka jos galutinio pasiūlymo duomenų, iš... 178. 45.... 179. Sutiktina su trečiojo asmens atsiliepimo į skundą argumentu, kad paminėtų... 180. 46.... 181. Skunde teigiama, jog atmesdama ginčo pasiūlymą perkančioji organizacija... 182. 47.... 183. VPĮ 45 straipsnio 1 dalis nustato sąlygas, reikalingas ekonomiškai... 184. 48.... 185. Iš paminėtos normos matyti, kad perkančioji organizacija turi teisę keisti... 186. 49.... 187. Nagrinėjamu atveju Pirkimo objektui įsigyti skirta lėšų suma nebuvo... 188. 50.... 189. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad... 190. 51.... 191. Atmetus ieškovės apeliacinį skundą, atsakovė ir trečiasis asmuo įgijo... 192. 52.... 193. Iš į bylą pateiktų bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų... 194. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 195. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. liepos 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 196. Priteisti trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Alna Business...