Byla e2-917-524/2015
Dėl sprendimų atmesti tiekėjo pasiūlymą panaikinimo, trečiasis asmuo UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Trečioji investavimo įmonė“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimų atmesti tiekėjo pasiūlymą panaikinimo, trečiasis asmuo UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“, ir

Nustatė

2ieškovė patikslintu ieškiniu teismo prašo panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014-11-17 sprendimą Nr. (14.20.)-VP3-896 dėl UAB „Trečioji investavimo įmonė“ pasiūlymo atmetimo; panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014-12-08 sprendimą Nr. (4.44)-22-4067 dėl pretenzijos ir prašymo atnaujinti terminą tikslinti kvalifikacinius duomenis ir prašo įpareigoti atsakovę pateikti susipažinti UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“ ieškinyje išvardytus dokumentus bei išreikalauti iš atsakovės ar jai pavaldžios įstaigos VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ dokumentus, pagrindžiančius VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ sutartinius santykius su UAB ,,Virtualių paslaugų centras“, kurių pagrindu UAB ,,Virtualių paslaugų centras“ teikia Klaipėdos miesto viešojo transporto elektroninių bilietų pildymo sistemos ir bilietų duomenų bazės priežiūrą, atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje ir dublike (pareikštame ieškovės į pateiktą atsakovės atsiliepimą į pradinį ieškovės ieškinį) nurodo, kad 2014-08-21 atsakovė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie atviro konkurso būdu vykdomą elektroninio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugų pirkimą. Teigia, kad atsakovė 2014-10-29 pateikė techninį bei finansinį pasiūlymus. Nurodo, kad 2014-11-06 raštu atsakovė įpareigojo ieškovę pateikti minėto konkurso sąlygų atitiktį patvirtinančius dokumentus iki 2014-11-12 9.00 val. Teigia, kad pateikti atsakovės reikalaujamų dokumentų negalėjo dėl ne nuo jos priklausančių aplinkybių (galimų Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos trikdžių), todėl atsakovė 2014-11-17 pranešimu ieškovės techninį bei finansinį pasiūlymus atmetė. Pažymi, kad su atsakovės 2014-11-06 raštu ir 2014-11-17 pranešimu susipažino tik 2014-11-26, todėl iš karto, 2014-11-28, kreipėsi į atsakovę su prašymu atnaujinti terminą atitinkamiems dokumentams pateikti ir pretenzija dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, o 2014-12-01 pateikė atsakovei jos 2014-11-06 raštu pareikalautus dokumentus. Teigia, kad 2014-12-08 sprendimu atsakovė ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą, terminą įrodymams pateikti atnaujinti atsisakė. Pažymi, kad 2014-12-16 pateikė atsakovei pretenziją dėl susipažinimo su tiekėjos UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“ pasiūlymo dokumentais, bet atsakovė jokio sprendimo dėl minėtos pretenzijos nepriėmė. Mano, kad atsakovė netinkamai įgyvendino viešųjų pirkimų procedūros rungimosi principą, nepagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą, nepatikrinusi ir neįvertinusi ieškovės kvalifikacijos. Teigia, kad esama ieškovės kvalifikacija atitinka atsakovės nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Pažymi, kad atsakovės 2014-11-06 raštu pareikalauti duomenys yra pertekliniai. Nurodo, kad duomenys apie UAB „Virtuali paslaugų operatorius“ atsakovei neturėjo būti teikiami ir vertinami, nes minėta įmonė paskelbtame konkurse kaip subtiekėjas nedalyvauja. Nurodo, kad pateikto UAB „UCS Baltic“ paslaugų sutarčių ir specialistų sąrašo turėjo pakakti ieškovės tinkamai kvalifikacijai pagrįsti. Pažymi, kad kiti ieškovės pasiūlyme pateikti duomenys apie projekto vadovą, atitinkamus specialistus (sistemų integravimo ir programavimo) pagrindžia atsakovės nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Nurodo, kad atsakovės paskelbtame konkurse dalyvaujanti UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“ nepagrįstai nurodė, kad jos pateikti konkursui pasiūlymai ir jų priedai yra konfidencialūs. Mano, kad tokiu būdu UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“ siekia nuslėpti savo neatitiktį konkurso sąlygoms.

3Atsiliepimu į patikslintą ieškinį ir tripliku atsakovė prašo atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovės argumentai dėl minimalių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo kriterijų nėra taikomi tiekėjų kvalifikacijos vertinimui. Pažymi, kad ieškovės pirkime pateikti duomenys nebuvo pakankami, kad būtų galima nustatyti atitiktį kvalifikacijai, būtent dėl minėtos priežasties atsakovė raštu pasiūlė ieškovei duomenis patikslinti. Paaiškino, kad jokio konkretaus subtiekėjo paskelbto konkurso sąlygose nenurodė, todėl ieškovės nurodytas aplinkybes apie būtiną UAB ,,Virtualių paslaugų centras“, kaip subtiekėjos, dalyvavimą konkurse laiko nepagrįstu. Teigia, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę pateikti susipažinti UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“ ieškinyje išvardytus dokumentus neturėtų būti nagrinėjamas, nes klausimas dėl ieškovės pareikštos pretenzijos minėtu klausimu nebuvo išspręstas, kadangi minėtos pretenzijos nagrinėjimas buvo sustabdytas, Klaipėdos apygardos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, t. y. privaloma ikiteismine tvarka ieškovės reikalavimas nebuvo išspręstas.

4Atsiliepimu į patikslintą ieškinį trečiasis asmuo prašo atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą. Nurodo, kad palaiko savo išdėstytą poziciją, išreikštą atsiliepime į ieškovės pradinį ieškinį. Teigia, kad jokio informacinio pranešimo apie Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos trikdžius negavo, panašiu laikotarpiu naudojosi minėta sistema, tačiau jokių trikdžių nepastebėjo. Mano, kad atsakovė ieškovės pasiūlymą atmetė pagrįstai. Pažymi, kad atsakovė ieškovei nepateikė trečiojo asmens pasiūlyme nurodytų duomenų ir neleido su jais susipažinti trečiojo asmens nurodymu.

5Ieškinys atmestinas.

6Nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio 12 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AD1-2408 buvo patvirtintas „Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose“ paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų aprašas (pakeistas 2014-08-21 įsakymu). Tuo pagrindu atsakovė paskelbė atvirą konkursą „Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugos“ (Pirkimo numeris – 196457). 2014-10-29 ieškovė, veikdama su UAB „Tavo mokykla“, UAB „Antigravity payments systems“, UAB „UCS Baltic“ kaip jungtinės veiklos partnerėmis, pateikė techninį bei finansinį pasiūlymus su priedais Nr. TP-20141029 su visa technine informacija bei duomenimis apie tiekėją. Iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos konkursui atlikti sudarytos komisijos 2014-10-30 posėdžio protokolo matyti, kad pasiūlymus dalyvauti konkurse pateikė ieškovė ir trečiasis asmuo UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“, iš 2014-11-06 posėdžio protokolo matyti, kad atsakovė pridėjo ne visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius atitiktį kvalifikacijai. Atsakovė 2014-11-06 raštu įpareigojo ieškovę pateikti (patikslinti) minėto konkurso sąlygų atitikimą patvirtinančius dokumentus iki 2014-11-12 9.00 val. Atsakovė 2014-11-17 sprendimu, ieškovei neįvykdžius atsakovės 2014-11-06 rašte nurodytų įpareigojimų, ieškovės techninį bei finansinį pasiūlymus atmetė. Ieškovė 2014-11-28 kreipėsi į atsakovę su prašymu atnaujinti terminą 2014-11-06 rašte nurodytiems dokumentams pateikti ir su pretenzija dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo. Ieškovė 2014-12-02 pateikė atsakovei jos 2014-11-06 raštu pareikalautus dokumentus. Atsakovė 2014-12-08 sprendimu ieškovės pretenziją atmetė kaip nepagrįstą, terminą įrodymams pateikti atnaujinti atsisakė. Ieškovė 2014-12-16 pateikė atsakovei pretenziją dėl susipažinimo su tiekėjos UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“ pasiūlymo dokumentais.

7Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą –sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas.

8Perkančioji organizacija pirkimo metu turi teisę nustatyti pirkimų tikslui pasiekti būtinus kvalifikacinius paslaugų tiekėjų reikalavimus ir šie reikalavimai turi būti aiškūs bei suprantami paslaugų tiekėjams. VPĮ 36 str. 1 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti konkurso dalyviai. Taigi atsakovė, kaip perkančioji organizacija, turėjo teisę, vadovaudamasi įstatymu bei atsižvelgdama į pirkimo objektą, parinkti ir nustatyti reikalavimus Konkurso sąlygose nurodytų paslaugų tiekėjams.

9VPĮ 32 straipsnio 7 dalyje nurodyta: kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

10Ieškovė neginčija atsakovės paskelbto atviro konkurso būdu vykdomo elektroninio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugų pirkimo. Ieškovė nesutinka su atsakovės 2014-11-06 raštu pareikalautais duomenimis, mano, kad jie yra pertekliniai.

11Nustatyta, kad ieškovei pateikus techninį bei finansinį pasiūlymus su priedais Nr. TP-20141029 dalyvauti anksčiau minėtame atsakovės paskelbtame konkurse, atsakovė 2014-11-06 raštu informavo ieškovę, kad pastarosios kartu su pasiūlymu pateikti duomenys neatitinka Konkurso sąlygų aprašo 15.1, 15.5 ir 15.6 punktų. Minėtuose punktuose išvardyti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams pateikti duomenis apie projekto vadovą, apie per paskutinius 3 metus bent vieną įvykdytą ar vykdomą informacinių sistemų sukūrimo, priežiūros ir administravimo paslaugų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 500 000,00 Lt, taip pat pasiūlyti bent po vieną projekto vadovą, informacinių sistemų diegimo specialistą, informacinių sistemų programavimo specialistą, sistemų integravimo specialistą. Taip pat nurodytas reikalavimas pateikti minėtus duomenis patvirtinančius įrodymus. Atsakovė pasiūlė ieškovei iki 2014-11-12 9.00 val. minėtus duomenis patikslinti. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo (tiekėjo) pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį. Taigi, kvalifikacija – objektyvi kategorija (juridinis faktas), kuri žymi tam tikrų praeities ar dabarties faktų egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

12Ieškovė pripažįsta, kad ji Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų neginčijo nei jas paskelbus, nei vėlesnėse konkurso stadijose. Tai patvirtina, kad ieškovė sutiko su Konkurso sąlygomis ir jų 15.1, 15.5 ir 15.6 punktuose nustatytų reikalavimų pertekliniais nelaikė. Tiekėjams yra taikomas apribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti, jei pirkimo sąlygų teisėtumas ginčijamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą, remdamasi paskelbtomis sąlygomis, kurių tiekėjai iš karto neginčijo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Teismas pažymi, kad ieškovė, pateikusi savo pasiūlymą bei 2014-12-02 pateikusi atsakovei pastarosios 2014-11-06 raštu pareikalautus dokumentus, iš esmės patvirtino savo sutikimą su Konkurso sąlygomis. Taigi ieškovė sutiko su Konkurso sąlygų 15.1, 15.5 ir 15.6 punktuose nurodytais reikalavimais, todėl darytina išvada, kad ieškovės pasiūlymo pripažinimas tinkamu, nepateikus Konkurso sąlygų 15.1, 15.5 ir 15.6 punktuose nurodytų duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų, pažeistų konkurso lygiateisiškumo principą, nustatytą LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 str.

13Kadangi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją (pagal šį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimą buvo nustatyta ir konkurso sąlyga, įrašyta 73.1 punkte, kuriame taip pat nurodyta, jog perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų), todėl su netinkama tiekėjo kvalifikacija susiję dalyvių pasiūlymų atmetimo pagrindai yra konstatuojami tuomet, kai perkančiajai organizacijai pakanka duomenų įsitikinti, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų reikalavų. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnis, reglamentuojantis tiekėjų kvalifikacijos patikrinimą, nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35–37 straipsnių nuostatomis. Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 d. nustatyta, kad jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.

14Bylos medžiaga bei šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė per atsakovės nustatytą terminą duomenų, patvirtinančių tiekėjo tinkamą kvalifikaciją, nepateikė. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 6 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas konstatuoja, kad atsakovė, atmesdama ieškovės techninį bei finansinį pasiūlymą, elgėsi pagrįstai, nepažeisdama VPĮ nuostatų, todėl ieškovės reikalavimas panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014-11-17 sprendimą Nr. (14.20.)-VP3-896, kuriuo atmestas ieškovės pasiūlymas, netenkintinas.

15Pažymėtina, kad atsakovės 2014-11-06 rašte nurodyti reikalavimai patikslinti ieškovės pasiūlymą pagal Konkurso sąlygų aprašo 15.1, 15.5 ir 15.6 punktus visiškai atitinka minėto Konkurso sąlygas. Kaip minėta, ieškovė Konkurso sąlygų neginčijo, nepateikė jokių pretenzijų dėl jų, praleidusi atsakovės nustatytą terminą duomenims patikslinti, teikdama patikslintus duomenis iš esmės pripažino savo sutikimą su Konkurso sąlygomis. Remiantis anksčiau minėta teismų praktika, darytina išvada, kad ieškovė iš esmės prarado teisę ginčyti atsakovės pateiktas Konkurso sąlygas, todėl ieškovės nurodytos aplinkybės dėl atsakovės reikalavimų, nurodytų 2014-11-06, pripažinimo pertekliniais atmestinos.

16Atmestinos kaip nepagrįstos ieškovės nurodytos aplinkybės, kad patikslinti atsakovės 2014-11-06 rašte nurodytus duomenis ieškovė laiku nespėjo dėl ne nuo jos priklausančių aplinkybių (galimų Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos trikdžių). Ieškovė nepateikė teismui jokių įrodymų, pagrindžiančių minėtą aplinkybę, nors tokia pareiga ieškovei nustatyta CPK 111 str. 2 d. 5 p., 135 str. 1 d. 3 p. Vertindamas prieš tai nurodytą aplinkybę, teismas atsižvelgia į trečiojo asmens atsiliepime į ieškinį nurodytą aplinkybę, kad trečiasis asmuo jokio informacinio pranešimo apie Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos trikdžius negavo, panašiu laikotarpiu naudojosi minėta sistema, tačiau jokių trikdžių nepastebėjo. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ieškovė, būdama verslo subjektas, privalo veikti apdairiai ir rūpestingai. Byloje nepateikta duomenų, kad ieškovė, susidūrusi su nurodytais sistemos trikdžiais, būtų bandžiusi susisiekti su atsakove ir pranešti apie negalėjimą pateikti patikslintus duomenis, būtų bandžiusi minėtus duomenis pateikti laiku kitu būdu. Atsižvelgdamas į tai, teismas atmeta ieškovės reikalavimą panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2014-12-08 sprendimą Nr. (4.44)-22-4067 dėl pretenzijos ir prašymo atnaujinti terminą tikslinti kvalifikacinius duomenis.

17Ieškovė nurodo, kad 2014-12-16 pateikė atsakovei pretenziją dėl susipažinimo su tiekėjos UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“ pasiūlymo dokumentais, bet atsakovė jokio sprendimo dėl minėtos pretenzijos nepriėmė. Atsakovė nurodo, kad minėtas ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę pateikti susipažinti UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“ ieškinyje išvardytus dokumentus neturėtų būti nagrinėjamas, nes klausimas dėl ieškovės pareikštos pretenzijos minėtu klausimu nebuvo išspręstas, kadangi minėtos pretenzijos nagrinėjimas buvo sustabdytas, Klaipėdos apygardos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, t. y. privaloma ikiteismine tvarka ieškovės reikalavimas nebuvo išnagrinėtas. Trečiasis asmuo nurodo, kad atsakovė ieškovei nepateikė trečiojo asmens pasiūlyme nurodytų duomenų ir neleido su jais susipažinti trečiojo asmens nurodymu. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje iš esmės nagrinėjamas ginčas dėl ieškovės pateikto pasiūlymo atmetimo, daroma išvada, kad ieškovės reikalavimo dėl susipažinimo su tiekėjos UAB ,,Nacionalinis švietimo centras“ pasiūlymo dokumentais pagrįstumo klausimą tikslinga spręsti šioje byloje.

18Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos pagrindinės viešųjų pirkimų konfidencialumo taisyklės. Šių taisyklių laikymasis yra būtinas visų pirkimo procedūrų vykdymo metu. Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos negali atsisakyti atskleisti tam tikrą informaciją, jeigu tokios informacijos teikimo imperatyvas yra įtvirtintas teisės aktuose. Konfidencialia nelaikytina tokia informacija, kuri yra viešai žinoma ir kurią viešai skelbti įpareigoja įstatymai.

19Susidarius tokiai situacijai, kai tiekėjas nurodo, kad visas jo pasiūlymas yra konfidencialus, perkančioji organizacija, vadovaudamasi skaidrumo principu ir siekdama tinkamai įvykdyti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus reikalavimus informuoti apie pirkimą, jo eigą ir rezultatus, turėtų kreiptis į šį tiekėją, kad jis pateiktų paaiškinimus, įrodančius, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali. Perkančioji organizacija negali pripažinti konfidencialia informacija visą pasiūlymą sudarančią medžiagą, t. y. visus šioje medžiagoje esančius duomenis. Todėl kiekvienu atveju perkančioji organizacija pagal tam tikrus kriterijus turi spręsti, kuri informacija, tiekėjo nurodyta kaip konfidenciali, iš tikrųjų patenka į Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą pasiūlymą sudarančios konfidencialios informacijos sąvoką (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1362/2011). Teismas neturi pagrindo netikėti atsakovės ir trečiojo asmens duotais paaiškinimais apie tai, kad atsakovė kreipėsi į trečiąjį asmenį su prašymu pagrįsti, kodėl pateiktas pasiūlymas bei kiti išvardyti dokumentai buvo nurodyti kaip konfidencialūs. Tačiau pripažintinas pagrįstu atsakovės nurodytas teiginys, jog išnagrinėti ieškovės prašymą ir pateikti atitinkamų trečiojo asmens pasiūlymo dokumentų atsakovė negalėjo dėl to, jog ieškovės prašymu teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, viešųjų pirkimų procedūra buvo sustabdyta. Pažymėtina, kad atsakovė neginčija ieškovės teisės susipažinti su minėtais dokumentais, minėtą teisę pripažįsta ir teismas. Tačiau atsižvelgdamas į ieškovės susipažinimo su trečiojo asmens pasiūlymo dokumentais tikslą, teismas konstatuoja, kad ieškovė siekia nuginčyti trečiojo asmens pasiūlymą, t. y. pripažinti, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka atsakovės paskelbto konkurso sąlygų. Šioje byloje nėra keliamas klausimas dėl trečiojo asmens pateikto pasiūlymo atitikties Konkurso sąlygoms, nenagrinėjama ar trečiojo asmens pasiūlymas yra priimtas atsakovės ir (ar) yra (bus) pasirašyta pirkimo sutartis. Tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

20Nuo 2015-01-01 Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnį papildžiusioje naujoje 11 dalyje nustatyta, kad „perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje“. Tokiu būdu siekiama užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintą skaidrumo principo įgyvendinimą. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, kad ieškovei, įsigaliojus minėto įstatymo 18 straipsnio naujai redakcijai, įstatymo užtikrinama teisė susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu bei kita minėtame straipsnyje nurodyta medžiaga. Esant minėtam teisiniam reglamentavimui bei atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje esminis ginčas kilo dėl ieškovės atmesto pasiūlymo, daroma išvada, kad ieškovės reikalavimo dėl susipažinimo su trečiojo asmens pasiūlymu nagrinėjimas šioje byloje neturi teisinės reikšmės esminio ginčo išsprendimui. Ieškovei įstatymu laidojama teisė susipažinti su jos reikalaujama medžiaga, todėl ieškovės reikalavimo dėl susipažinimo su trečiojo asmens pasiūlymu išnagrinėjimas nesukelia teisinių pasekmių. Esant tokioms aplinkybėms, minėtas ieškovės reikalavimas šioje byloje netenkintinas.

21Ieškovė pareiškė reikalavimą išreikalauti iš atsakovės ar jai pavaldžios įstaigos VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ dokumentus, pagrindžiančius VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ sutartinius santykius su UAB ,,Virtualių paslaugų centras“, kurių pagrindu UAB ,,Virtualių paslaugų centras“ teikia Klaipėdos miesto viešojo transporto elektroninių bilietų pildymo sistemos ir bilietų duomenų bazės priežiūrą. Kaip minėta anksčiau, perkančioji organizacija turi teisę pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (VPĮ 32 str. 1 d.). Ieškovė, pateikdama pasiūlymą, iš esmės išreiškė savo sutikimą su perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygose nurodytais reikalavimais. Taigi, ieškovei kilo pareiga pateikti duomenis, kuriuos ieškovė prašo išreikalauti iš atsakovės. Pažymėtina ir tai, kad atsakovė savo atsiliepime į ieškinį aiškiai nurodė, kad ieškovės prašomų duomenų pateikti negali, nes jų neturi. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad minėtas ieškovės reikalavimas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

22Teismo 2014-12-19 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, šiam sprendimui įsiteisėjus, panaikintinos.

23Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 str., 4239 str. 1 d.,

Nutarė

24ieškinį atmesti.

25Panaikinti teismo 2014-12-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos paskelbto atviro konkurso būdu vykdomo elektroninio pažymėjimo diegimo ir naudojimo užtikrinimo bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir sporto įstaigose paslaugų pirkimo sustabdymą bei draudimą Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai sudaryti pirkimo sutartį.

26Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. ieškovė patikslintu ieškiniu teismo prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 3. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį ir tripliku atsakovė prašo atmesti... 4. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį trečiasis asmuo prašo atmesti... 5. Ieškinys atmestinas. ... 6. Nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio 12 d. Klaipėdos rajono savivaldybės... 7. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja... 8. Perkančioji organizacija pirkimo metu turi teisę nustatyti pirkimų tikslui... 9. VPĮ 32 straipsnio 7 dalyje nurodyta: kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai... 10. Ieškovė neginčija atsakovės paskelbto atviro konkurso būdu vykdomo... 11. Nustatyta, kad ieškovei pateikus techninį bei finansinį pasiūlymus su... 12. Ieškovė pripažįsta, kad ji Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų... 13. Kadangi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte... 14. Bylos medžiaga bei šalių paaiškinimais nustatyta, kad ieškovė per... 15. Pažymėtina, kad atsakovės 2014-11-06 rašte nurodyti reikalavimai... 16. Atmestinos kaip nepagrįstos ieškovės nurodytos aplinkybės, kad patikslinti... 17. Ieškovė nurodo, kad 2014-12-16 pateikė atsakovei pretenziją dėl... 18. Viešųjų pirkimų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje yra nustatytos pagrindinės... 19. Susidarius tokiai situacijai, kai tiekėjas nurodo, kad visas jo pasiūlymas... 20. Nuo 2015-01-01 Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnį papildžiusioje... 21. Ieškovė pareiškė reikalavimą išreikalauti iš atsakovės ar jai... 22. Teismo 2014-12-19 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, šiam... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 268–270 str., 4239 str. 1 d.,... 24. ieškinį atmesti.... 25. Panaikinti teismo 2014-12-19 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...