Byla AS-469-495-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Antano Ablingio, Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Sigitos Rudenaites (pranešeja), rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakoves Neringos savivaldybes, treciuju suinteresuotu asmenu A.B., A.J., E.K., R.Ž., K.S., E.K., D.Ž., A.S., D.K., J.K., A.V.K., S.S., V.M. atskiruosius skundus del Klaipedos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 24 d. nutarties administracineje byloje pagal pareiškejo Klaipedos miesto apylinkes vyriausiojo prokuroro, ginancio viešaji interesa, prašyma atsakovems Neringos savivaldybei, Klaipedos apskrities viršininko administracijai ir Kulturos paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kulturos ministerijos del administraciniu aktu panaikinimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e :

3I.

42007 m. liepos 20 d. teisme gautas Klaipedos miesto apylinkes vyriausiojo prokuroro, ginancio viešaji interesa, prašymas atsakovems Neringos savivaldybei, Klaipedos apskrities viršininko administracijai ir Kulturos paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kulturos ministerijos del Neringos savivaldybes tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 118, Neringos savivaldybes valdybos 1999 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 285, 2002 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. 211, Kulturos vertybiu apsaugos departamento 1999 m. gruodžio 20 d. išduoto leidimo Nr. 99/195, Klaipedos apskrities viršininko administracijos išduotu statybos leidimu bei daugiabucio gyvenamojo namo pripažinimo tinkamu naudoti akto pripažinimo negaliojanciais. Pareiškejas taip pat praše teisma pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones - laikinai sustabdyti Neringos savivaldybes tarybos 1999 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 118 „Del teritorijos adresu ( - ) detaliojo plano patvirtinimo", Neringos savivaldybes valdybos 1999 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. 285 ir 2002 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. 211 del žemes sklypu ribu ir ploto patvirtinimo bei žemes sklypu naudojimo salygu patvirtinimo, Kulturos vertybiu apsaugos departamento 1999 m. gruodžio 20 d. išduoto leidimo Nr. 99/195, Klaipedos apskrities viršininko administracijos išduotu statybos leidimu - 2000 m. vasario 18 d. Nr. 10-R, 2000 m. vasario 18 d. Nr. 10-R-A, 2000 m. vasario 18 d. Nr. 10-R-B - bei 2004 m. liepos 14 d. pripažinimo tinkamu naudoti gyvenamojo daugiabucio namo ( - ) akto galiojima.

5II.

62007 m. liepos 24 d. nutartimi Klaipedos apygardos administracinis teismas prašyma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones patenkino. Teismas vadovavosi Administraciniu bylu teisenos istatymo 68, 71 straipsniais. Teismo konstatavimu, nesustabdžius gincijamu administraciniu aktu galiojimo, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba teismo sprendima gali pasidaryti neimanoma ivykdyti.

7III.

8Atsakove Neringos savivaldybe kreipesi i teisma su atskiruoju skundu, prašydama Klaipedos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 24 d. nutarties dali del reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo panaikinti ir klausima išspresti iš esmes. Atsakove pažymi, kad teismas savo išvadu nemotyvavo, nutartyje nenurode jokiu faktiniu duomenu, patvirtinanciu, jog nesustabdžius gincijamu aktu galiojimo, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi ar pasidaryti negalimas. Teismas taip pat nenurode, jog realizuojant gincijamus sprendimus gali buti padaryta esmine žala tam interesui, kuri prašo apginti pareiškejas. Atsakoves teigimu, reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymas šioje byloje neadekvatus siekiamam tikslui, pažeistu proporcingumo principa, proceso šaliu interesu pusiausvyra ir treciuju asmenu interesus. Skunde remiamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugpjucio 17 d. nutartimi administracineje byloje Nr. AS5-360/2006, 2005 m. rugpjucio 25 d. nutartimi administracineje byloje Nr. AS5 - 375/2005, 2006 m. kovo 9 d. nutartimi administracineje byloje Nr. AS15-183/2006, 2005 m. birželio 3 d. nutartimi administracineje byloje Nr.AS4-218-2005, 2005 m. rugsejo 8 d. nutartimi administracineje byloje Nr.AS7-312-2005. Atsakoves teigimu, Klaipedos apygardos administracinis teismas netyre, ar reikalavimo užtikrinimo priemones taikymas bus adekvatus siekiamam tikslui, nepažeis proporcingumo principo, proceso šaliu interesu pusiausvyros ir viešuju interesu, todel buvo pažeista Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuota teises taikymo ir aiškinimo praktika bei Administraciniu bylu teisenos istatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatos. Pažymima, jog teismas neargumentavo, kodel nukrypstama nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimis sukurtu precedentu, deramai (aiškiai ir racionaliai) neišaiškino, kad toks nukrypimas yra objektyviai butinas, konstituciškai pagrindžiamas ir pateisinamas. Atsakoves manymu, buvo pažeistos Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos del teisingumo vykdymo, konstituciniai teisines valstybes, teisingumo, asmenu lygybes prieš teisma principai. Tretieji suinteresuoti asmenys A.B., A.J., E.K., R.Ž., K.S., E.K., D.Ž., A.S., D. K., J. K., A. V. K., S.S., V.M. atskiraisiais skundais prašo Klaipedos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 24 d. nutarti panaikinti ir klausima del reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo išspresti iš esmes – pareiškejo prašyma atmesti. Tretieji suinteresuoti asmenys remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugpjucio 25 d. nutartimi administracineje byloje Nr. AS5 - 375/2005, 2006 m. kovo 9 d. nutartimi administracineje byloje Nr. AS15-183/2006. Skunde pažymima, jog skundžiama teismo nutartis nemotyvuota, joje nenurodyti jokie faktiniai duomenys, patvirtinantys, kad nesustabdžius gincijamu aktu galiojimo, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi ar pasidaryti negalimas, teismas savo iniciatyva netyre ir nenustate jokiu aplinkybiu, kurios patvirtintu, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemoniu, teismo sprendimo vykdymas gali pasunketi arba pasidaryti negalimas, nors tokia pareiga nustato Administraciniu bylu teisenos istatymo 71 straipsnio 1 dalis bei 106 straipsnio 1 dalies 6 punktas. Del šios priežasties teismo nutartis naikintina, o reikalavimo užtikrinimo priemones taikymo klausimas sprestinas apeliacines instancijos teisme iš esmes. Tretieji suinteresuoti asmenys pažymi, jog šiuo metu pastatu ( - ) rekonstrukcija pagal išduotus statybos leidimus yra visiškai baigta, pastatas adresu Purvynes g. 15 pripažintas tinkamu naudoti Klaipedos apskrities viršininko administracijos teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyriaus 2004 m. liepos 14 d. aktu (reikalavimas panaikinti pastaraji akta yra šios bylos nagrinejimo dalykas, todel pareiškejui apie pastato pripažinima tinkamu naudoti yra žinoma), o pastatas ( - ) pripažintas tinkamu naudoti Klaipedos apskrities viršininko administracijos teritoriju planavimo ir statybos valstybines priežiuros skyriaus 2000 m. gruodžio 13 d. pažyma Nr. 42-NT-P. Visiškas minetu pastatu rekonstrukcijos baigimas bei pripažinimas tinkamais naudoti turejo buti ivertintas teismo, taciau teismas šiu aplinkybiu neištyre ir neivertino, del ju skundžiamoje nutartyje nepasisake. Atskiruosiuose skunduose nurodoma, jog patenkinus pareiškejo prašyma, busimu teismo sprendimu nustatyta tvarka butu sprendžiamas klausimas del statinio nugriovimo, taciau šiam klausimui spresti gincijamu aktu galiojimo sustabdymas esmines itakos neturi, kadangi jokie papildomi veiksmai, realizuojant gincijamus aktus, ateityje nebus atliekami. Pareiškejas nepateike irodymu, kad, nesustabdžius skundžiamu aktu galiojimo, pažeistu teisiu (jeigu butu nustatyta, kad jos pažeistos), jei teismas skunda patenkins ir skundžiamus aktus panaikins, bus neimanoma atkurti. Treciuju suinteresuotu asmenu manymu, net ir nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemones, skundo patenkinimo atveju atkurti buvusia iki gincijamo akto priemimo padeti nebus sunkiau. Daroma išvada, kad pareiškejo prašoma pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemone nebutu proporcinga siekiamam tikslui, todel pareiškejo prašymas atmestinas. Atskirajame skunde remiamasi Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 1 dalimi ir Administraciniu bylu teisenos istatymo 4 straipsnio 6 punktu teigiant, kad atsakovo nuostoliu, galimu del reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinimo principas taikytinas ir administraciniame procese. Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, jog teismui patenkinus prašyma del reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo, bus sustabdytas ir statiniu pripažinimo tinkamais naudoti aktu galiojimas, pastatu ( - ) naudojimas taps neteisetu (Statybos istatymo 40 straipsnio 2 punktas), daliai pastatuose esanciu butu savininku bus laikinai apribotos gyvenimo savame buste teises, jie busta privales nuomotis ir del to tures papildomu išlaidu, o nuomos verslu užsiimantys savininkai patirs materialiniu nuostoliu del nutrauktu nuomos sutarciu. Ju teigimu, pagal Civilinio proceso kodekso 147 straipsnio 1 dali, atsižvelgiant i byloje dalyvaujanciu atsakovu ir treciuju suinteresuotu asmenu skaiciu bei nežinoma bylos nagrinejimo termina, tikslaus nuostoliu del aktu galiojimo sustabdymo dydžio nurodyti nera galimybiu. Todel teismas reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo atveju privalo ipareigoti pareiškeja užtikrinti minimaliu atsakovu nuostoliu atlyginima del galimai neteisetu jo veiksmu (ne mažiau kaip 10 000 litu kiekvienam suinteresuotam asmeniui). Pareiškejas atsiliepimu i atskiraji skunda pirmosios instancijos teismo nutarti prašo palikti nepakeista. Atsiliepime pažymima, jog 2007 m. birželio 14 d. fotofiksacijos duomenys rodo, kad skundžiamu administraciniu aktu patvirtinto detaliojo plano sprendiniai jau yra pradeti realizuoti (tai patvirtina ir statybos leidimu išdavimas; 2004 m. liepos 14 d. pripažinimo tinkamu naudoti gyvenamojo daugiabucio namo ( - ) aktu konstatuota pirmojo etapo pabaiga). Atsiliepime nurodoma, jog skundžiamu administraciniu aktu patvirtinto detaliojo plano sprendiniai numato ne tik statiniu, esanciu ( - ), bet ir kitu statiniu, esanciu ( - ), rekonstrukcija, kuriai buvo išduoti statybos leidimai: 2000 m. vasario 18 d. Nr. 10-R-A rekonstruoti poilsio patalpas, esancias ( - ), i gyvenamasias patalpas, 2000 m. vasario 18 d. Nr. 10-R-B rekonstruoti poilsio patalpas, esancias ( - ), i gyvenamasias patalpas (del pastaruju statybos darbu užbaigimo pripažinimo tinkamu naudotis aktai nera priimti). Pareiškejo teigimu, siekiant užkirsti kelia neteisetam detaliojo plano sprendiniu igyvendinimui, reikalavimu užtikrinimo priemoniu taikymas iki teisme bus išnagrineta administracine byla yra butinas, kadangi nesiemus šiu priemoniu, kuriu pagrindu butu apribotos treciuju asmenu teises igyvendinti gincijamo detaliojo plano sprendinius, prašymo patenkinimo atveju, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi. Pareiškejas pažymi, jog šiuo metu objektai, kuriu rekonstrukcijai buvo išduoti statybos leidimai, nera pilnai priduoti, t.y. nepripažinti tinkamais naudoti, ne su visais nuosavybe tiriamoje teritorijoje turinciais asmenimis yra sudarytos valstybines žemes nuomos sutartys, todel tolimesnis gincijamo detalaus plano sprendiniu bei su jais susijusiu administraciniu aktu realizavimas neišvengiamai apsunkintu teismo sprendimo ivykdyma. Pareiškejo manymu, kritiškai vertintinas ir atsakovo teiginys, kad teismas neargumentavo, kodel nukrypo nuo teismu formuojamos praktikos, kadangi Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. rugpjucio 3 d. nutartimi civilineje byloje Nr. 2-412/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. rugsejo 21 d. nutartimi administracineje byloje Nr. AS-496/2006 bei kitomis nutartimis del sprendimu vykdymo užtikrinimo priemoniu taikymo ne karta pasisakyta, kad minetos priemones pagristai taikomos, jei teismas bylos medžiagos pagrindu pripažista butinuma užkirsti kelia galimai neteisetiems veiksmams itin saugomose teritorijose. Pažymima, jog reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymas neriboja treciuju suinteresuotu asmenu teises naudotis jiems nuosavybes teise priklausanciomis patalpomis. Teises aktai teritoriju planavimo ir statybos procesus Kuršiu nerijos nacionaliniame parke reglamentuoja itin griežtai, o atsakovo ir treciuju suinteresuotu asmenu interesu negalima sureikšminti labiau nei teises aktais saugomu valstybes interesu Kuršiu nerijoje. Teiseju kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Atskirieji skundai tenkintini. Administraciniu bylu teisenos istatymo 71 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas arba teisejas gali imtis priemoniu reikalavimui užtikrinti proceso dalyvio prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu nesiemus užtikrinimo priemoniu teismo sprendimo ivykdymas pasunketu arba pasidarytu negalimas. Šiuo atveju, kaip matyti ir pareiškejo teismui pateikto prašymo, buvo prašoma imtis Administraciniu bylu teisenos istatymo 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytos reikalavimo užtikrinimo priemones – gincijamu aktu galiojimo laikino sustabdymo. Prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemone, pareiškejas nurode, jog nesiemus draudimu, kuriu pagrindu butu apribotos treciuju asmenu teises igyvendinti gincijamo detaliojo plano sprendinius, prašymo patenkinimo atveju, teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi, tuo tarpu šiuo metu objektai, kuriu rekonstrukcijai buvo išduoti statybos leidimai, nera pilnai priduoti (jie nepripažinti tinkamais naudoti, ne su visais nuosavybe toje teritorijoje turinciais asmenimis yra sudarytos valstybines žemes nuomos sutartys). Pažymetina, jog administraciniu teismu praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemones taikymo klausima, butina ivertinti pareiškejui palankaus teismo sprendimo ivykdymo galimybes nesiemus prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, reikalavimo užtikrinimo priemones taikymo tikslingumo, proporcingumo, proceso šaliu interesu balanso, viešuju interesu apsaugos bei kitus principus. Priimant sprendima del reikalavimo užtikrinimo priemones taikymo, atsižvelgtina i prašomo užtikrinti reikalavimo pobudi, nurodoma jo faktini pagrinda, gincijamu aktu suteiktas teises bei šiu teisiu faktini realizavima. Paminetos istatymo taikymo nuostatos lemia tai, kad reikalavimo užtikrinimo priemoniu klausimas jokiu atveju negali buti sprendžiamas abstrakciu teiginiu pagrindu. Kaip matyti iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, joje sprendimas tenkinti pareiškejo reikalavima nera motyvuotas ir pagristas konkreciu bylos aplinkybiu vertinimu, teismas apsiriboja Administraciniu bylu teisenos istatymo 71 straipsnio normos citavimu. Tokio turinio nutartis del reikalavimo užtikrinimo priemoniu negali buti laikoma teiseta, todel yra naikintina. Iš bylos dokumentu turinio matyti, kad pareiškejo gincijami administraciniai aktai iš esme yra realizuoti, skundžiamas detalusis planas patvirtintas prieš aštuoneris metus, jo sprendiniai igyvendinti suformuojant žemes sklypus ir pastatant juose suplanuotus statinius, gincijami administraciniai aktai iš esmes yra realizuoti, ju pagrindu susiformavo ir ilga laika egzistuoja teisiniai santykiai. Pareiškejo pateikti argumentai ir bylos medžiagos duomenys nesudaro pagrindo pripažinti, kad pareiškejo reikalavimu patenkinimo atveju teismo sprendimo del skundžiamu administraciniu aktu panaikinimo vykdymas galetu buti apsunkintas del to, kad jie galiojo administracines bylos nagrinejimo metu. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 151 straipsnio 4 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

11Atsakoves Neringos savivaldybes ir treciuju suinteresuotu asmenu A.B., A.J., E.K., R.Ž., K.S., E.K., D.Ž., A.S., D.K., J.K., A.V.K., S.S., V.M. atskiruosius skundus patenkinti.

12Klaipedos apygardos administracinio teismo 2007 m. liepos 24 d. nutarties dali del reikalavimo užtikrinimo priemoniu taikymo panaikinti.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai