Byla e2-475-368/2018
Dėl viešųjų pirkimų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JS Baltic“ (toliau – ieškovės) ieškinį atsakovei Biudžetinei įstaigai „Kelmės kultūros centras“ (toliau – atsakovei) dėl viešųjų pirkimų.

2Teismas

Nustatė

3

  1. Ieškovė UAB „JS Baltic“ pateikė teismui ieškinį atsakovei Biudžetinei įstaigai „Kelmės kultūros centras“ prašydama panaikinti atsakovės 2017-11-02 paskelbto supaprastinto viešojo pirkimo konkurso ,,Didžiosios salės kėdžių pirkimas“ 2017-11-24 sprendimą atmesti ieškovės pateiktą pasiūlymą. Ieškovės manymu, jo pateiktą pasiūlymą atsakovė atmetė nepagrįstai motyvuodama tuo, kad ieškovė su kitais tiekėjais yra sudariusi susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, nors tokių duomenų byloje nėra. Ieškinio senaties terminas praleistas nežymiai, todėl prašo jį atnaujinti.
  1. Atsakovė prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovė praleido VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytą 5 darbo dienų terminą pareikšti ieškinį. Be to, perkančioji organizacija, įvertinusi Konkurencijos tarybos paaiškinimus viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu nusprendė, kad yra nustatyti akivaizdūs požymiai, kurie rodo tiekėjo ir UAB „Virkida“ galimą susitarimą, todėl ieškovės pretenzija atmesta pagrįstai.
Ieškinys atmestinas. Faktinės bylos aplinkybės.

43. Byloje nustatyta, kad atsakovė 2017-11-02 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Didžiosios salės kėdžių pirkimas“ bei patvirtino konkurso sąlygas. Ieškovė 2017-11-24 pateikė atsakovei pretenziją dėl atmesto pasiūlymo. Atsakovė 2017-11-28 raštu ieškovo pretenzijos netenkino. Ieškovo prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka teismui nėra privalomas, todėl netenkintinas (4231str.). Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas.

54. VPĮ 32 straipsnyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkim dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės versti atitinkama veikla, finansinio pajėgumo, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Taigi perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tuo pačiu jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeidžiant VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Dėl ieškinio senaties termino

65.Teismas sutinka su atsakovės argumentais, jog ieškovės ieškinys atmestinas, kadangi ieškovė praleido VPĮ 102 str. įtvirtintą imperatyvų ieškinio senaties terminą ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo (CK 1.131 str. 1 d.). Civilinio kodekso 1.124 str. nurodyta, jog ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. VPĮ 102 str. 1 d. 1 p., reglamentuojančioje ieškinio senaties terminą viešuosiuose pirkimuose kylančiuose ginčuose, nurodyta, jog tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai ar pareikšti ieškinį teismui per 5 darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą.

76. Šiuo atveju perkančioji organizacija 2017-11-28 tiekėjui CVP IS priemonėmis pateikė sprendimą dėl pretenzijos atmetimo. Todėl, tiekėjas, siekdamas ginčyti šį sprendimą, vadovaudamasis VPĮ 102 str. 1 d. 1 p., privalėjo ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 5 d. pateikti ieškinį teismui. Tačiau ieškovės ieškinys teismui buvo pateiktas tik 2017 m. gruodžio 18 d., t. y. akivaizdžiai praleidus 5 darbo dienų ieškinio pateikimo senaties terminą. Jokių svarbių priežasčių atnaujinti šį terminą byloje nėra (CPK 78 str.).

87. Nors CPK 5 str. 1 d. numatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, ši teisė negali būti įgyvendinama nesilaikant imperatyvių teisės aktų reikalavimų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau - LAT) savo praktikoje yra nurodęs, kad naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkinio subjekto (LAT 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011; 2011 m. liepos 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011; 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011). Tiekėjas viešojo pirkimo ginčų nagrinėjimo procedūrose turi elgtis apdairiai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Kiekvienas tiekėjas privalo domėtis viešo konkurso eiga, sąlygomis. Toks ribojimas tiesiogiai išplaukia iš įstatymo nuostatų ir jo aiškinimo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau - ESTT) praktikoje (ESTT 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Uniplex, C-406/08, Rink. 2010, p. I-817).

98. Pažymėtina, kad asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo atsisako savo teisės arba nemano, kad jo teisė yra pažeista. Kita vertus, ieškinio senaties terminų nustatymas skatina nukentėjusią šalį imtis priemonių operatyviai ir tinkamai ginti savo pažeistas teises. Taigi ieškinio senaties institutas sumažina teisinio neapibrėžtumo neigiamą poveikį civilinei apyvartai, ieškinio senaties terminų nustatymas sudaro objektyvias prielaidas materialiajai tiesai byloje nustatyti; praėjus tam tikram laikui, faktinių aplinkybių išaiškinimas tampa sudėtingesnis (LAT 2012 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2012).

109. Ieškovė ieškinyje nepagrįstai teigia, jog perkančioji organizacija neišnagrinėjo netgi dviejų ieškovės pretenzijų. Priešingai nei teigia tiekėjas, tiekėjo paklausimas Nr. 1 ir tiekėjo atsiliepimas į pretenzijos atmetimą apskritai nelaikytini pretenzijomis VPĮ 102 str. prasme. Nurodytuose raštuose tiekėjas nekelia reikalavimo panaikinti vienokius ar kitokius perkančiosios organizacijos sprendimus, bet priešingai – dėsto savo poziciją dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dėl pretenzijos atmetimo.

1110. Be to, netgi, jeigu būtų vertinama, kad tiekėjo paklausimas Nr. 1 ir tiekėjo atsiliepimas į pretenzijos atmetimą gali būti laikomi pretenzijomis, kaip teigia tiekėjas, tokios pretenzijos būtų pripažįstamos pakartotinėmis ir todėl – nenagrinėtomis, kadangi jose keliami tapatūs klausimai kaip ir pretenzijoje, kurią perkančioji organizacija išnagrinėjo ir pateikė atsakymą tiekėjui. 11. VPĮ 103 str. 1 d. aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog perkančioji organizacija neprivalo nagrinėti pretenzijų, teikiamų pakartotinai dėl to paties perkančiosios organizacijos priimto sprendimo arba atlikto veiksmo. Todėl, perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 103 str. 1 d., pagrįstai ir teisėtai nevertino tiekėjo pateiktų paklausimo Nr. 1 ir atsiliepimo į pretenziją atmetimo.

1211. Esant šioms aplinkybėms, tiekėjas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos sprendimu dėl pretenzijos atmetimo, privalėjo per VPĮ 102 str. 1 d. 1 p. nustatytą terminą ginčyti perkančiosios organizacijos 2017 m. lapkričio 24 d. sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, tačiau to neatliko. Kaip jau nurodyta, pagal CK 1.131 str. 1 d., ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Ieškinio pateikimas pavėluotai tik patvirtina, kad ieškovė netinkamai įgyvendina savo procesines teises (CPK 5 str.), todėl ieškovės ieškinys atmestinas praleidus jo pateikimo terminą (CK 1.131 str. 1 d.). Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą pagrįstumo ir teisėtumo

1312. VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. expressis verbis nurodyta, jog perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu jis su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. Taigi, priešingai nei nurodo tiekėjas, VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. taikymo prielaida yra perkančiosios organizacijos įtikinamų duomenų dėl tiekėjų sudarytų susitarimų turėjimas, bet ne šių duomenų atskleidimas tiekėjui.

1413. Šiuo konkrečiu atveju, perkančioji organizacija, priimdama sprendimą dėl tiekėjo pasiūlymo atmetimo VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. pagrindu, visapusiškai, tinkamai ir objektyviai įvertino tiekėjo pateiktą pasiūlymą, palygino jį su kitų tiekėjų pasiūlymais ir, remdamasi surinktais duomenimis, pagrįstai vertino, jog egzistuoja VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. taikymo pagrindas. Tokio perkančiosios organizacijos sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą pagrindžia ir įrodo (CPK 178 str.): pirma, 2017 m. lapkričio 14 d. perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija vertino tiekėjo pasiūlymą bei UAB „Virkida“ pasiūlymą ir nustatė, jog šie du tiekėjai pateikė identiškus pasiūlymus ir vienodą pasiūlymų kainą, taip pat tiekėjo pasiūlyme „Vieneto kaina (be PVM)“ ir „Suma (be PVM)“ pažymėtos geltonai (2017 m. lapkričio 14 d. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. 32).

1514. Todėl perkančioji organizacija, siekdama išsiaiškinti ar nurodyti tiekėjai galimai nederino savo pateiktų pasiūlymų pirkime, nusprendė kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą; antra, 2017 m. lapkričio 14 d. perkančioji organizacija kreipėsi į konkurencijos tarybą, prašydama įvertinti tiekėjo ir UAB „Virkida“ pirkimo dokumentus ir pateikti savo išvadas; trečia, 2017 m. lapkričio 22 d. perkančioji organizacija gavo konkurencijos tarybos paaiškinimus. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba rašte nurodė, jog, siekiant atpažinti galimai tiekėjų iš anksto suderintus pasiūlymus, siūlytina vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtomis rekomendacijomis, kuriose nurodyti pavyzdiniai požymiai, liudijantys, jog tiekėjai tarpusavyje suderino savo pasiūlymus, pavyzdžiui, vienodos rašybos ar skaičiavimo klaidos skirtingų tiekėjų pasiūlymų dokumentuose, skirtingų įmonių pasiūlymuose yra panašūs įrašai, daryti ranka ar panašiu šriftu, naudojamos tapačios formos ar bankai, pastebimi braukymai ar kiti koregavimai, skirtingų įmonių pasiūlymai pažymėti panašiais pašto antspaudais, nurodyti tie patys registracijos vietos ir elektroninio pašto adresai, fakso ar telefono numeriai, pagal elektroninių pasiūlymų ypatybes, matyti, kad skirtingų įmonių dokumentai yra sukurti to paties asmens ar pateikti vienu metu ir kt.

1615. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, įvertinusi pirkime pateiktus pasiūlymus, nustatė, jog tiekėjų UAB „Virkida“, UAB „JS Baltic“ ir UAB „Ruksa“ pasiūlymuose pastebėtini šie galimo pasiūlymo derinimo požymiai: 15.1. Visi nurodytų tiekėjų pasiūlymai pateikti tą pačią, paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, vidutiniškai 30 min. intervalais; 15.2. Visuose pasiūlymuose skiriasi tiekėjų kontaktinių duomenų rašymo šriftas, tačiau sutampa skaitinės ir žodinės pasiūlymo sumos išraiškos rašymo šriftas ir būdas; 15.3. Vienetų tikslumu sutampa tiekėjų UAB „Virkida“ ir UAB „JS Baltic“ pasiūlymų kainos, be to UAB „JS Baltic“ pasiūlyme pastebimos ir kainos redagavimo ranka žymės; 15.4. Tiekėjai UAB „JS Baltic“ ir UAB „Ruksa“ pasiūlymus parengė, nepakeisdami perkančiosios organizacijos pasiūlymo formoje (pirkimo sąlygų 1 priedas) nurodytų perkančiosios organizacijos rekvizitų.

1716. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nurodė, jog visi aukščiau nurodyti požymiai gali būti priskiriami prie tokių pasiūlymų derinimo požymių, kurie gali rodyti tiekėjų susitarimo, kuriuo siekiama iškreipti konkurenciją viešajame pirkime, sudarymo tikimybę.

1817. Perkančioji organizacija, įvertinusi konkurencijos tarybos paaiškinimus, 2017 m. lapkričio 24 d. vykusio perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio metu nusprendė, jog, kaip nurodė ir konkurencijos taryba, yra nustatyti akivaizdūs požymiai, kurie rodo tiekėjo ir UAB „Virkida“ galimą susitarimą, todėl perkančioji organizacija pagrįstai atmetė abiejų tiekėjų pasiūlymus VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. pagrindu (2017 m. lapkričio 24 d. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas Nr. 32.1). Visi ieškovo argumentai, kad tokio susitarimo nebuvo yra tik prielaidos, kuriomis negali remtis sprendimą priimantis teismas (CPK 263 str.).

1918. Atmesdamas ieškinį teismas konstatuoja, kad kaip ir ieškinyje nurodo pati ieškovė, viešojo pirkimo teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti viešųjų pirkimų tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Dėl tiekėjo ir perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo sprendžiama pagal turiningąjį vertinimą, kuris, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (turinio viršenybės prieš formą principas (LAT 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011; 2014 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2014). Dėl bylinėjimosi išlaidų

2019. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis bylinėjimosi išlaidos atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju atmetus ieškovės ieškinį, atsakovės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė yra sumokėjusi 1 609,30 Eur už advokato darbą, todėl šios išlaidos iš ieškovės priteistinos atsakovei.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu, 4238 straipsniu, teismas

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovės UAB „JS Baltic“ (juridinio asmens kodas ( - ), atsakovės BĮ „Kelmės kultūros centro“ (juridinio asmens kodas ( - )), naudai 1 609,30 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus devynis eurus 30 ct) už advokato darbą.

24Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas... 3.
  1. Ieškovė UAB „JS Baltic“ pateikė teismui ieškinį... 4. 3. Byloje nustatyta, kad atsakovė 2017-11-02 paskelbė supaprastintą atvirą... 5. 4. VPĮ 32 straipsnyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija privalo... 6. 5.Teismas sutinka su atsakovės argumentais, jog ieškovės ieškinys... 7. 6. Šiuo atveju perkančioji organizacija 2017-11-28 tiekėjui CVP IS... 8. 7. Nors CPK 5 str. 1 d. numatyta, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi... 9. 8. Pažymėtina, kad asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo... 10. 9. Ieškovė ieškinyje nepagrįstai teigia, jog perkančioji organizacija... 11. 10. Be to, netgi, jeigu būtų vertinama, kad tiekėjo paklausimas Nr. 1 ir... 12. 11. Esant šioms aplinkybėms, tiekėjas, nesutikdamas su perkančiosios... 13. 12. VPĮ 46 str. 4 d. 1 p. expressis verbis nurodyta, jog perkančioji... 14. 13. Šiuo konkrečiu atveju, perkančioji organizacija, priimdama sprendimą... 15. 14. Todėl perkančioji organizacija, siekdama išsiaiškinti ar nurodyti... 16. 15. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, įvertinusi pirkime pateiktus... 17. 16. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nurodė, jog visi aukščiau... 18. 17. Perkančioji organizacija, įvertinusi konkurencijos tarybos paaiškinimus,... 19. 18. Atmesdamas ieškinį teismas konstatuoja, kad kaip ir ieškinyje nurodo... 20. 19. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis bylinėjimosi... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovės UAB „JS Baltic“ (juridinio asmens kodas ( - ),... 24. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...