Byla A-552-237-13
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. K. (G. K.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas G. K. (toliau – ir pareiškėjas) skundu ir patikslintu skundu (b. l. 1, 24-25) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš Lietuvos valstybės 1 462 Lt turtinės žalos atlyginimo.

5Pareiškėjas nurodė, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – ir Tarnyba) nesilaikė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytų lygiateisiškumo ir visų asmenų teisių bei saugomų interesų apsaugos principų, netinkamai atrinko, pasitelkė ir paskyrė antrinei teisinei pagalbai teikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009 advokatą A. D., kurio teisė verstis advokato veikla nebuvo nepriekaištingai patikrinta. Šis advokatas nevykdė įstatymo reikalavimo dėl civilinės atsakomybės draudimo, be kurio jis negalėjo veikti. Advokatas A. D. buvo pakeistas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2057-580/2010 nustatant Tarnybos neteisėtus veiksmus. Advokato A. D. nepagrįstas atrinkimas, pasitelkimas ir paskyrimas pareiškėjui teikti antrinę teisinę pagalbą sužlugdė tinkamą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-2985-619/2009 nagrinėjimą – pirmos instancijos teismas 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš jo kitos šalies bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi Nr. 2A-754-567/2012 pirmos instancijos teismo sprendimą paliko galioti, papildomai priteisė 605 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteistos bylinėjimosi išlaidos yra jo patirta turtinė žala. Jeigu Tarnyba advokatų atranką, pasitelkimą, paskyrimą būtų vykdžiusi tinkamai, jam nebūtų buvęs paskirtas advokatas A. D. ir nebūtų patyręs minėtos žalos. Vykdydama advokato A. D. atrinkimą, pasitelkimą ir paskyrimą teikti antrinę teisinę pagalbą Tarnyba buvo šališka, jos pareigūnai vadovavosi asmeniškumu, kadangi Tarnyboje dirbo advokato dukra I. D. Dėl įstatymo nevykdymo, t. y. dėl antrinės teisinės pagalbos vertinimo taisyklių nepatvirtinimo, negalima buvo pasinaudoti įstatymo numatyta priemone kontroliuoti advokato A. D. atrinkimo, pasitelkimo ir paskyrimo teikti antrinę teisinę pagalbą teisėtumo.

6Atsakovas Tarnyba atsiliepime (b. l. 17-19, 35-36) prašė pareiškėjo skundą atmesti.

7Atsakovas nurodė, kad sprendžiant turtinės žalos atlyginimo klausimą pagal pareiškėjo skundą yra svarbūs Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. administracinėje byloje Nr. I-982-629/2012 priimtas sprendimas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2275/2012. Šiose bylose teismai nagrinėjo analogišką G. K. skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurią, pareiškėjo nuomone, sukėlė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendime ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartyje konstatuoti tarnybos neteisėti veiksmai ir pareiškėjui nepalanki civilinės bylos Nr. 2-2985-619/2009 baigtis Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme. Šiuo atveju pareiškėjas reikalauja turtinės žalos atlyginimo ir šią žalą kildina ne tik iš pareiškėjui nepalankios civilinės bylos Nr. 2-2985-619/2009 baigties Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, bet taip pat jo nenaudai priimtos Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutarties civilinėj byloje Nr. 2A-754-567/2012. Tam, kad teismas pripažintų reikalavimą dėl žalos atlyginimo pagrįstu turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, numatytos Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsnyje. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjo nurodomų aplinkybių, susijusių su pareiškėjui nepalankia civilinės bylos, kurioje jo interesams atstovavo advokatas A. D., baigtimi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose ir Vilniaus apygardos administracinio teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniuose sprendimuose nurodytų neteisėtų tarnybos veiksmų nėra jokio priežastinio ryšio. Kaip matyti iš Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-2985-619/2009 medžiagos, pareiškėjas šioje byloje naudojosi advokato A. D. teikiamomis paslaugomis ir jokių pretenzijų dėl tokių paslaugų kokybės Tarnybai nereiškė. Prašymą pakeisti advokatą A. D. kitu advokatu pareiškėjas Tarnybai pateikė tik 2010 m. kovo 9 d., t. y. tuo metu, kai pareiškėjui antrinė teisinė pagalba buvo teikiama jau apeliacinėje instancijoje pagal Tarnybos 2009 m. spalio 19 d. sprendimą. Kalbant apie pareiškėjo interesų atstovavimą Vilniaus apygardos teisme pažymėtina, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje advokatas A. D. negalėjo teikti pareiškėjui antrinės teisinės pagalbos, kadangi 2011 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu pagal pareiškėjo pageidavimą jis buvo pakeistas advokate V. R., kuri pratęsė pareiškėjui antrinės teisinės pagalbos teikimą šioje byloje. Todėl teigti, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja priežastinis ryšys tarp Tarnybos paskyrimo advokato A. D. atstovauti pareiškėjo interesams Vilniaus apygardos teisme ir šiame teisme išnagrinėtos civilinės bylos baigties, nėra jokio pagrindo. Analogiškas išvadas dėl priežastinio ryšio nebuvimo padarė ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A520-2275/2012 pagal pareiškėjo skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurioje konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad civilinės bylos baigtis buvo nepalanki pareiškėjui vien dėl to, kad Tarnyba šioje byloje antrinę teisinę pagalbą teikti paskyrė advokatą A. D.

8Pažymėjo, kad A. D. yra vienas iš advokatų, su kuriuo Tarnyba yra sudariusi sutartį dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir tuo pagrindu jis buvo paskirtas teikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad advokato A. D. teikiama antrinė teisinė pagalbą byloje buvo įvertinta kaip nekokybiška ar netinkama. Nei administraciniai teismai, nei Lietuvos advokatūra, kuri atliko advokato A. D. darbo kokybės vertinimą, nenustatė, kad advokatas būtų nekokybiškai teikęs pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą, ar neefektyviai atstovavęs pareiškėjo interesams jo inicijuotose bylose, kas sudarytų pagrindą kelti advokato ar Tarnybos atsakomybės klausimą. Vien tai, kad buvo priimti pareiškėjui nepalankūs teismų sprendimai civilinėje byloje, nesudaro pagrindo pripažinti, kad advokatas A. D. netinkamai atliko savo pareigas, o Tarnyba, paskirdama šį advokatą teikti antrinę teisinę pagalbą, netinkamai organizavo antrinės teisinės pagalbos teikimą. Tarnybos atsisakymas pakeisti advokatą A. D. kitu advokatu, kuris buvo pripažintas kaip nepagrįstas taip pat nesudaro pagrindo teigti, kad pareiškėjas dėl to įgijo teisę į turtinės žalos atlyginimą, kadangi tarp Tarnybos atsisakymo pakeisti advokatą ir pareiškėjo tariamai patirtos turtinės žalos, kurią jis sieja išimtinai su bylinėjimosi išlaidomis, priteistomis iš jo pralaimėjus civilinę bylą, nėra jokio priežastinio ryšio. Tai, kad Tarnyba atsisakė pakeisti advokatą A. D. kitu advokatu niekaip negalėjo nulemti pareiškėjui nepalankios civilinės bylos nagrinėjimo pirmos ir apeliacinės instancijos teismuose baigties. Aplinkybė, kad advokatą ir Tarnybos darbuotoją (valstybės tarnautoją) sieja giminystės ryšiai, nesudaro pagrindo abejoti, jog Tarnyba visais atvejais skirdama minėtą advokatą yra šališka. Tarnyba, priimdama sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo bei parinkdama advokatą atsižvelgia į pareiškėjo siūlymą dėl konkretaus advokato, pareiškėjo gyvenamąją vietą, advokato darbo vietą, advokato darbo krūvį ir kitas antrinės teisinės pagalbos teikimui reikšmingas aplinkybes. Antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisyklių derinimas ir rengimas nėra Tarnybos kompetencijai priskirtas klausimas, todėl Tarnyba negali būti atsakinga už tai, jog šios taisyklės nėra patvirtintos.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 5 d. sprendimu (b. l. 43-47) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas nustatė, kad 2009 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimu Nr. 2-2985-619/2009 iš pareiškėjo buvo priteista 357 Lt atstovavimo išlaidų atsakovui UAB „Megatomas“ bei 500 Lt atstovavimo išlaidų antstoliui A. B.. Civilinėje byloje G. K. atstovavo advokatas A. D. 2010 m. lapkričio 12 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu Nr. I-2057-580/2010 buvo panaikintas Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2010 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. (1.10)-APS-45-10 ir Tarnyba įpareigota pakeisti advokatą A. D. 2012 m. kovo 26 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu Nr. 2A-754-567/2012 iš G. K. UAB „Megatomas“ naudai buvo priteista 605 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nagrinėjant bylą apeliacinėje instancijoje G. K. atstovavo advokatė V. R. Atkreipė dėmesį, kad iš Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. birželio 20 d. rašto Nr. (1.37.)-SD-3193-12 matyti, kad I. D. Tarnyboje nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. (imtinai) ėjo Tarnybos Teisės skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas.

12Pabrėžė, kad byloje nagrinėtinas ginčas dėl atsakovės pareigos atlyginti pareiškėjui turtinę 1 462 Lt dydžio žalą, kurią sudaro Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009 ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-754-567/2012 iš pareiškėjo priteistos bylinėjimosi išlaidos. Savo reikalavimą G. K. kildina iš neteisėtų Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiksmų paskiriant jam netinkamą atstovą A. D., tačiau pabrėžė, kad tam, jog būtų pripažintas reikalavimas dėl žalos atlyginimo pagrįstu, turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos.

13Atkreipė dėmesį, kad įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-982-629/2012 konstatuota, kad tarp pareiškėjo nurodomų aplinkybių, susijusių su pareiškėjui nepalankia civilinės bylos, kurioje pareiškėjui atstovavo advokatas A. D., baigtimi pirmosios instancijos teisme, ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendime Nr. I-2057-580/2010 nurodytų neteisėtų Tarnybos veiksmų nėra priežastinio ryšio dėl to, kad sprendimus bylose priima teismai, įvertinę įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Nagrinėjamoje byloje neįrodyta, kad pareiškėjui nepalankią civilinės bylos baigtį lėmė tai, jog Tarnyba civilinėje byloje atstovauti pareiškėjui paskyrė advokatą A. D. Teismas pabrėžė, kad pareiškėjo argumentai, jog jeigu atsakovas advokatų atranką, pasitelkimą, paskyrimą būtų vykdęsi tinkamai ir „po jos sparnu“ nebūtų advokato A. D., jis (pareiškėjas) nebūtų susidūręs su šiuo advokatu ir nebūtų patyręs turtinės žalos, neįrodo priežastinio ryšio tarp iš pareiškėjo teismų sprendimais priteistų bylinėjimosi išlaidų konkrečioje civilinėje byloje ir atsakovo veiksmų, kadangi byloje jokiais įrodymais neįrodyta, kad atsakovas nepagrįstai sudarė sutartį su advokatu A. D., šį advokatą paskyrė pareiškėjui teikti antrinę teisinę pagalbą. Pažymėjo, kad pagal bylos duomenis A. D. buvo advokatas, su kuriuo Tarnyba sudarė sutartį, ir jį paskyrė teikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad advokato A. D. teikiama antrinė teisinė pagalba bylose buvo įvertinta kaip nekokybiška, netinkama. Dėl to nagrinėjamoje byloje teigti, kad Tarnybos veiksmai, sudarant sutartį su advokatu A. D., priimant 2009 m. vasario 13 d. sprendimą Nr.(1.10.)-S-372-09 teikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009, buvo neteisėti, nėra pagrindo. Tai konstatuota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 10 d. nutartyje Nr. A520-2275/2012. Pažymėjo, kad teisė gauti antrinę teisinę pagalbą, o taip pat teisė rinktis antrinę teisinę pagalbą teikiantį advokatą, nėra absoliuti, prigimtinė ir neribojama: ją suteikia pati valstybė, savo iniciatyva ir savo nuožiūra, ir tik tokia apimtimi, kokia ji yra pajėgi šią teisę garantuoti.

14Dėl pareiškėjo argumentų, kad vykdydama advokato A. D. atrinkimą, pasitelkimą, paskyrimą teikti antrinę teisinę pagalbą Tarnyba buvo šališka, jos pareigūnai vadovavosi asmeniškumu, kadangi Tarnyboje dirbo advokato A. D. dukra I. D., pažymėjo, kad 2009 m. vasario 13 d. sprendimas Nr. (1.10.)-S-372-09 (administracinės bylos Nr. I-2057-580/2010, I t., b. l. 28-29) paskirti advokatą A. D. teikti antrinę pagalbą pareiškėjui, buvo priimtas vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – ir VGTPĮ) 18 straipsnyje nustatyta tvarka ir joje numatytais kriterijais. Nurodė, kad šis sprendimas nėra nuginčytas. Be to, byloje nėra jokių objektyvių duomenų apie tai, kad I. D. galėjo įtakoti ar įtakojo minėto Tarnybos sprendimo priėmimui. Todėl šį pareiškėjo argumentą vertino kaip nepakankamą įrodinėjant atsakovo atsakomybei kilti reikalingas sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo.

15Teismas atkreipė dėmesį, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktas inter alia nustato, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sudaro su advokatais, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą. Sutartyje turi būti nustatyta advokatų pareiga teikti antrinę teisinę pagalbą, šios pareigos atlikimo sąlygos ir tvarka, tarnybos teisė nutraukti sutartį, jeigu advokatas neteikia ar netinkamai teikia antrinę teisinę pagalbą, ir kitos sąlygos. Pagal minėtas sutartis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą (ABTĮ 9 str. 3 d. 6 p.). Todėl pareiškėjo argumentus, kad nesant patvirtintų antrinės teisinės pagalbos vertinimo taisyklių, negalima buvo kontroliuoti advokato A. D. atrinkimo, pasitelkimo ir paskyrimo teikti antrinę teisinę pagalbą pagrįstumo ir teisėtumo atmetė kaip nepagrįstus.

16Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas neįrodė visų atsakovo civilinei atsakomybei kilti reikalingų sąlygų, todėl jo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

17III.

18Pareiškėjas G. K. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (b. l. 75-78), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

19Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bylos įrodymus, nesilaikė suformuotos teismų praktikos ir neteisingai konstatavo, kad nėra pagrindo atlyginti G. K. padarytą žalą. Teismas buvo neobjektyvus, tendencingas, visas aplinkybes vertino atsakovo naudai, nesilaikė pareigos aktyviai rinkti ir tirti įrodymus.
  2. Teismas neatsižvelgė į tai, kad šiuo atveju apeliantas turtinę žalą kildina iš to, kad valstybės įgaliota institucija (atsakovas) nepagrįstai paskyrė advokatą A. D., kurio teisė verstis advokato veikla nebuvo tinkamai patikrinta. Be to, valstybė vilkino patvirtinti antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisykles (VGTPĮ 10 str. 2 d.), kurios suteiktų Tarnybai pareigas antrinės teisinės pagalbos valdymo ir kontrolės srityje bei suteiktų teisinės pagalbos gavėjui tam tikras teises antrinės teisinės pagalbos valdymo ir kontrolės srityje. Dėl to, kad advokatas, neturėdamas teisės verstis advokato praktika, buvo paskirtas vesti G. K. civilinę bylą Nr. 2-2985-619/2009, kurioje jis patyrė nuostolius - priteistas bylinėjimosi išlaidas (1 642 Lt). Mano, kad netinkamą advokato parinkimą įtakojo taip pat ir giminystės ryšiai, todėl Tarnyba galėjo būti šališka (tai patvirtina įsiteisėjęs Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 balandžio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. 1748- 473/2011 teismas pripažino). Atkreipia dėmesį, kad reikalaujamos priteisti turtinės žalos jis nekildina nei iš Tarnybos priimtų sprendimų, nei iš sutarties, sudarytos tarp Tarnybos ir advokato, jo teigimu, valstybės neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad apelianto civilinės bylos vedimas buvo netinkamas ir atnešė jam turtinę žalą civilinėje byloje.
  3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad šiuo metu antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisyklės nepriimtos, todėl šios normos vykdymas negalimas. Pažymi, kad teismas nepateikė vertinimo, ar valstybė ir jos įgaliotos institucijos padarė tai, ką privalėjo atlikti pagal įstatymus tam, jog funkcionuotų visos teisinės pagalbos instituto valdymo priemonės. Šiuo atveju dėl atsakovo neteisėtų veiksmų apeliantui buvo apribota galimybė gauti jam tinkamą antrinę teisinę pagalbą civilinėje byloje, ginant galimai jo pažeistos interesus. (VGTPĮ 1 str. 1 d., 3 str. 1 p., VGTPĮ 3 str. 2 d., Konstitucijos 29 str., Europos žmogaus teisių ir laisvių konvencijos 6 ir 13 str.).
  4. Teismas nepagrįstai rėmėsi Vilniaus apygardos administracinio teismo administracine byla Nr. I-982-629/2012, kadangi šios ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės skiriasi.

20Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 85-90) nurodo, kad su juo nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime iš esmės pakartojo atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui išdėstytą poziciją.

21Nesutikimą su apeliaciniu skundu grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Apeliantas neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, kurie suteiktų teisę reikalauti iš valstybės turtinės žalos atlyginimo. Tarnybos nuomone, nagrinėjamu atveju tarp apelianto nurodomų aplinkybių, susijusių su G. K. nepalankia civilinės bylos, kurioje jo interesams atstovavo advokatas A. D., baigtimi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose ir Tarnybos veiksmų nėra jokio priežastinio ryšio. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad reikalaujamos priteisti turtinės žalos jis nekildina nei iš Tarnybos priimtų sprendimų, nei iš sutarties, sudarytos tarp Tarnybos ir advokato, kadangi šiuo atveju turtinę žalą pareiškėjas išimtinai sieja su advokato A. D. sutartiniais santykiais su Tarnyba ir jo paskyrimu teikti pareiškėjui antrinę teisinę pagalbą. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad Tarnyba nepagrįstai sudarė sutartį su advokatu A. D. dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ir paskyrė šį advokatą teikti G. K. antrinę teisinę pagalbą.
  2. Vi

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Nagrinėjamu atveju ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo teismas atmetė pareiškėjo skundą dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos.

26Pareiškėjas patirtą žalą kildina iš to, kad atsakovas netinkamai atrinko ir nepagrįstai pareiškėjui paskyrė advokatą A. D., kuris pareiškėją netinkamai atstovavo civilinėse bylose ir dėl pareiškėjui nepalankių procesinių sprendimų priimtų Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009 ir Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-754-567/2012 jis patyrė nuostolius, t. y. iš jo priteistos 1 642 Lt bylinėjimosi išlaidos.

27Pažymėtina, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Civilinio kodekso 6.271 straipsnis, nustatantis atsakomybę už valdžios institucijų neteisėtais veiksmais padarytą žalą, kuri nėra siejama su tų institucijų ar jų atstovų kalte. Pagal CK 6.271 straipsnio 4 dalį, valstybės civilinė atsakomybė atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Atsižvelgiant į tai, turi būti nustatyti neteisėti atsakovo veiksmai, priežastinis ryšys bei padaryta žala. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju pagrįstai nuspręsta, kad šiuo atveju nėra CK 6.271 straipsnyje numatytų valstybės civilinės atsakomybės sąlygų ir atitinkamai pagrindo turtinei žalai atlyginti.

28Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pagal pareiškėjo 2009 m. vasario 10 d. prašymą, 2009 m. vasario 13 d. Tarnyba priėmė sprendimą Nr.(1.10.)-S-372-09 suteikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009, antrinę teisinę pagalbą teikti paskiriant advokatą A. D. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 23 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009 priėmė pareiškėjo atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl 2 000 Lt neturtinės žalos priteisimo iš atsakovo UAB „Megatomas“ ir šią bylos dalį nutraukė, ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo atmetė, iš pareiškėjo priteisė 857 Lt atstovavimo išlaidų. Pagal pareiškėjo 2009 m. spalio 16 d. prašymą, Tarnyba 2009 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. (1.10.)-S-2486-09 suteikė antrinę teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme, apskundžiant Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009, antrinę teisinę pagalbą teikti paskiriant advokatą A. D. 2010 m. kovo 9 d. pareiškėjas Tarnybai pateikė prašymą Nr. (1.7.)-APP-40-10 pakeisti teikti antrinę teisinę pagalbą paskirtą advokatą A. D. kitu advokatu, prašydamas nustatyti, ar minėtas advokatas tinkamai atstovauja jo interesams, kokybiškai teikia antrinę teisinę pagalbą, ištirti, ar advokatas buvo apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės draudimu. Lietuvos advokatūra 2010 m. spalio 4 d. raštu Nr. 807 pranešė, kad advokato elgesį vertinti advokato profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų aspektu nėra pagrindo ir informavo, kad advokatas buvo apsidraudęs civilinę atsakomybę laikotarpiu nuo 2009 m. spalio 6 d. iki 2010 m. spalio 5 d. Tarnyba 2010 m. balandžio 1 d. priėmė sprendimą Nr. (1.10.)-APS-45-10, kuriuo nusprendė netenkinti pareiškėjo prašymo pakeisti advokatą A. D. kitu advokatu. Pareiškėjas, nesutikdamas su sprendimu Nr. (1.10.)-APS-45-10, jį apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. I-2057-580/2010 panaikino sprendimą Nr. (1.10.)-APS-45-10 bei įpareigojo Tarnybą pakeisti advokatą A. D. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. liepos 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A575-2365/2011 šį sprendimą paliko nepakeistą. Todėl Tarnyba 2011 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. (1.10)-APS-80-11 pakeitė advokatą A. D. ir paskyrė kitą advokatą.

29Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-2985-619/2009 pareiškėjas jokių pretenzijų dėl advokato A. D. teikiamų paslaugų, jų tinkamumo ar kokybės nereiškė. Kaip minėta, prašymą pakeisti advokatą A. D. kitu advokatu pareiškėjas Tarnybai pateikė tik 2010 m. kovo 9 d., t. y., kai pareiškėjui antrinė teisinė pagalba buvo teikiama apeliacinėje instancijoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-754-567/2012. Pabrėžtina, kad šioje byloje advokatas pareiškėjui teisinių paslaugų neteikė, kadangi pareiškėjui pateikus prašymą dėl advokato pakeitimo, 2011 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu advokatas A. D. buvo pakeistas advokate V. R., kuri pratęsė pareiškėjui antrinės teisinės pagalbos teikimą šioje byloje. Todėl darytina išvada, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių išvadą, kad tarp pareiškėjo teigimu neteisėtų Tarnybos veiksmų pareiškėjui atstovauti atrenkant ir paskiriant advokatą A. D. ir nurodytose Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ir Vilniaus apygardos teismo civilinėse bylose, kuriose jo interesus atstovavo minėtas advokatas, pareiškėjui nepalankios baigties, egzistuoja priežastinis ryšys. Analogišką išvadą priėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A520-2275/2012, kurioje nurodė, kad pareiškėjas nepateikė teismui jokių įrodymų, kad civilinės bylos baigtis buvo nepalanki pareiškėjui vien dėl to, kad Tarnyba šioje byloje antrinę teisinę pagalbą teikti paskyrė advokatą A. D.

30Nagrinėjamoje byloje taip pat nėra duomenų, kad advokato A. D. teikiama antrinė teisinė pagalba civilinėse bylose buvo įvertinta kaip nekokybiška ar netinkama.

31Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 10 straipsnio 2 punktas vienareikšmiškai nustato, kad antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų veiklos kokybės tikrinimą pagal antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisykles organizuoja Lietuvos advokatūra. Todėl akivaizdu, kad visų pareiškėjo 2010 m. kovo 9 d. Tarnybai prašyme iškeltų abejonių bei argumentų dėl antrinės teisinės pagalbos netinkamos kokybės atsakovas negalėjo vertinti, nes tokių aplinkybių vertinimas neįeina į atsakovo kompetenciją. Darytina išvada, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai tokį pareiškėjo prašymą (dėl antrinės teisinės pagalbos netinkamos kokybės) pagal kompetenciją persiuntė Lietuvos advokatūrai. Be to, pastaroji nenustatė, jog advokatas nekokybiškai teikė antrinę teisinę pagalbą. Dėl to nagrinėjamoje byloje teigti, kad Tarnybos veiksmai, sudarant sutartį su advokatu A. D. ir pavedant jam teikti antrinę teisinę pagalbą pareiškėjui civilinėje byloje Nr. 2-2985-619/2009, buvo neteisėti ar juo labiau, kad iš pareiškėjo teismų sprendimais bylinėjimosi išlaidos priteistos dėl advokato pareiškėjui netinkamai ar nekokybiškai teiktų teisinių paslaugų, nėra pagrindo.

32Vertinant apeliacinio skundo argumentus, jog valstybei laiku nepatvirtinus antrinės teisinės pagalbos kokybės vertinimo taisyklių buvo netinkamai atliktas advokato atrinkimas ir patikrinimas, ir jam buvo paskirtas advokatas, dėl kurio netinkamo civilinės bylos vedimo pareiškėjas patyrė turtinę žalą, pažymėtina, kad pagal egzistuojantį teisinį reguliavimą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sudaro sutartį su advokatais, kurioje nustatomos advokatų teisės ir pareigos, įskaitant pareigą tinkamai teikti antrinę teisinę pagalbą, šios pareigos atlikimo sąlygos ir tvarka (VGTPĮ 9 straipsnio 3 dalies 4 punktas). Būtent tokių sudarytų sutarčių pagrindu valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba kontroliuoja antrinės teisinės pagalbos teikimą (ABTĮ 9 straipsnio 3 dalies 6 punktas). Todėl, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, net ir nesant patvirtintų antrinės teisinės pagalbos vertinimo taisyklių, atsakovas galėjo kontroliuoti advokato A. D. atrinkimą ir paskyrimą teikti antrinę teisinę pagalbą, remdamasis su juo sudarytos sutarties nuostatomis.

33Nors byloje nustatyta, kad advokato A. D. dukra I. D. Tarnyboje nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. iki 2010 m. rugpjūčio 16 d. ėjo Teisės skyriaus vyriausiosios specialistės pareigas, tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarp šios aplinkybės ir netinkamo advokato atrinkimo (paskyrimo) priežastinis ryšys nenustatytas. Sutartis su advokatu buvo sudaryta vadovaujantis VGTPĮ 18 straipsnyje nustatyta tvarka ir joje numatytais kriterijais (pareiškėjo siūlymą dėl konkretaus advokato, pareiškėjo gyvenamąją vietą, advokato darbo vietą, advokato darbo krūvį ir į kitas antrinės teisinės pagalbos teikimui reikšmingas aplinkybes). Taip pat byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad I. D. galėjo įtakoti ar įtakojo Tarnybos 2009 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. (1.10.)-S-372-09, kuriuo pareiškėjui antrinei teisinei pagalbai teikti paskirtas jos tėvas, priėmimą.

34Dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino ir nustatė faktines aplinkybes, teisėjų kolegija pažymi, kad pagal ABTĮ 57 straipsnio 6 dalį, teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Nagrinėjamoje byloje nėra faktinio ir teisinio pagrindo daryti išvadai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, ir byloje esančių įrodymų pagrindu neteisingai nustatė bylai reikšmingas aplinkybes.

35Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima teigti, jog pirmosios instancijos teismas buvo tendencingas, neobjektyvus, aplinkybes vertino atsakovo naudai ar pažeidė pareigą aktyviai rinkti ir tirti įrodymus. Priešingai, išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka, apeliacinio teismo padarytos išvados leidžia teigti, jog teismas bylą išnagrinėjo objektyviai, teisingai vertino byloje surinktus įrodymus, aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias ginčo teisinius santykis, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Atkreiptinas dėmesys, kad priešingai nei teigia pareiškėjas, priimdamas sprendimą pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 13 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-982-629/2012, kadangi šioje byloje teismas nagrinėjo to paties pareiškėjo skundą dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurią, pareiškėjo teigimu, taip pat sukėlė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendime ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. liepos 28 d. nutartyje konstatuoti tarnybos neteisėti veiksmai ir pareiškėjui nepalanki civilinės bylos Nr. 2-2985-619/2009 baigtis Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme. Šios nutarties pagrįstumą patvirtino ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje A-520-2275/2012.

36Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38pareiškėjo G. K. (G. K.) apeliacinį skundą atmesti.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas G. K. (toliau – ir pareiškėjas) skundu ir patikslintu skundu... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba... 6. Atsakovas Tarnyba atsiliepime (b. l. 17-19, 35-36) prašė pareiškėjo skundą... 7. Atsakovas nurodė, kad sprendžiant turtinės žalos atlyginimo klausimą pagal... 8. Pažymėjo, kad A. D. yra vienas iš advokatų, su kuriuo Tarnyba yra sudariusi... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. liepos 5 d. sprendimu (b. l.... 11. Teismas nustatė, kad 2009 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės... 12. Pabrėžė, kad byloje nagrinėtinas ginčas dėl atsakovės pareigos atlyginti... 13. Atkreipė dėmesį, kad įsiteisėjusiame Vilniaus apygardos teismo 2012 m.... 14. Dėl pareiškėjo argumentų, kad vykdydama advokato A. D. atrinkimą,... 15. Teismas atkreipė dėmesį, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 16. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas neįrodė visų atsakovo civilinei... 17. III.... 18. Pareiškėjas G. K. (toliau – ir apeliantas) pateikė apeliacinį skundą (b.... 19. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 20. Atsakovas Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą (b. l. 85-90)... 21. Nesutikimą su apeliaciniu skundu grindžia šiais pagrindiniais... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Nagrinėjamu atveju ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo... 26. Pareiškėjas patirtą žalą kildina iš to, kad atsakovas netinkamai atrinko... 27. Pažymėtina, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Civilinio kodekso... 28. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad pagal pareiškėjo 2009 m. vasario... 29. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjant... 30. Nagrinėjamoje byloje taip pat nėra duomenų, kad advokato A. D. teikiama... 31. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės... 32. Vertinant apeliacinio skundo argumentus, jog valstybei laiku nepatvirtinus... 33. Nors byloje nustatyta, kad advokato A. D. dukra I. D. Tarnyboje nuo 2008 m.... 34. Dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su tuo, kad pirmosios... 35. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima... 36. Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija daro... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 38. pareiškėjo G. K. (G. K.) apeliacinį skundą atmesti.... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. liepos 5 d. sprendimą... 40. Nutartis neskundžiama....