Byla 2-6725-730/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo į gyvenamąją patalpą pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Neringos savivaldybės administracija, BUAB „Neringos žuvis“, DNSB (duomenys neskelbtini), K. D., D. C., A. L., A. Ž., V. T., P. K., A. V., A. D

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, Simonai Šukytei, dalyvaujant pareiškėjai R. S., pareiškėjų atstovui adv. Rimantui Tumėnui, suinteresuoto asmens BUAB „Neringos žuvis“ atstovui advokatui Tomui Juodžiui, suinteresuoto asmens DNSB ( - ) atstovei K. D., suinteresuoto asmens Neringos savivaldybės administracijos atstovui Ramūnui Vaitkui, suinteresuotiems asmenims O. Ž., A. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų R. S., V. S. ir R. Š. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo į gyvenamąją patalpą pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Neringos savivaldybės administracija, BUAB „Neringos žuvis“, DNSB ( - ), K. D., D. C., A. L., A. Ž., V. T., P. K., A. V., A. D.,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydami nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį įgijimo faktą, kad pareiškėjai įgijo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ) (toliau – butas). Pareiškėjai reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 1978-01-24 A. Š. ir jos šeimos nariams buvo suteikta teisė gyventi bute, tai patvirtina pridedamas orderis Nr. 000059. Pareiškėjai bute gyvena iki šiol. 1998-01-28 Neringos miesto savivaldybės valdybos sprendimu pareiškėjams buvo leista privatizuoti butą, tačiau privatizavimo procedūra nebuvo baigta dėl pareiškėjams nežinomų priežasčių. Viešame registre daiktinės teisės į butą neįregistruotos. Pareiškėjų nuomone, yra visos CK 4.68 - 4.71 straipsniuose numatytos sąlygos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymui (b.l. 18-19, 1 tomas).

3Suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad sprendimą priimti palieka teismo nuožiūra, manytina, jog prašomas nuosavybės teise pagal įgyjamąją senatį įgyti butas priklauso BUAB „Neringos žuvis“. (b.l. 66, 1 tomas).

4Suinteresuotas asmuo BUAB „Neringos žuvis“ atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad su pareiškimu nesutinka. Nesutikimo su pareiškimu motyvų esmė - pareiškėjai nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog egzistuoja visos įgyjamąją senatį reglamentuojančiose teisės normose nuosavybės teisės įgijimo šiuo pagrindu sąlygos. Pareiškėjai neįrodė, jog visą pareiškėjų valdymo laikotarpį pareiškėjai butą valdė sąžiningai, ( - ), esančio buto nuosavybės teisė tebepriklauso UAB „Neringos žuvis“ (b.l. 74-77, 1 tomas).

5Suinteresuotas asmuo DNSB ( - ) atsiliepime į pareiškimą prašo jį tenkinti. Nurodė, kad pareiškėjai nuolat gyvena bute ir moka už jį mokesčius (b.l. 134, 1 tomas).

6Suinteresuotas asmuo P. K. atsiliepime prašo teigiamai išspręsti pareiškėjų pareiškimą (b.l. 50, 2 tomas).

7Suinteresuotas asmuo D. C. atsiliepime prašo teigiamai išspręsti pareiškėjų pareiškimą (b.l. 50, 2 tomas).

8Kiti suinteresuoti asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

9Nagrinėjant bylą teisme, dalyvavo pareiškėja R. S. ir pareiškėjų atstovas adv. Rimantas Tumėnas, kurie pareiškimą palaikė, prašė tenkinti, iš esmės paaiškino pareiškime nurodytas aplinkybes.

10Suinteresuoto asmens BUAB „Neringos žuvis“ atstovas advokatas Tomas Juodys palaikė atsiliepime nurodytus argumentus ir prašė pareiškėjų pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

11Suinteresuoto asmens DNSB ( - ) atstovė K. Danilevičienė sutiko su pareiškėjų prašymu, prašė jį tenkinti. Suinteresuoto asmens Neringos savivaldybės administracijos atstovas Ramūnas Vaitkus sutiko su pareiškėjų pareiškimu. Suinteresuoti asmenys O. Ž., A. L. su pareiškėjų pareiškimu sutiko.

12Pareiškimas netenkintinas.

13Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo (2000-07-18 Nr. VIII-1864) 33 straipsniu, įgyjamąją senatį reglamentuojančios galiojančio civilinio kodekso normos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki kodekso įsigaliojimo ir tęsiasi jam įsigaliojus. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui yra pagrindas pareiškėjos prašymą nagrinėti taikant 2001-07-01 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) nuostatas.

14Įgyjamosios senaties (lot. – usucapio) institutas skirtas spragoms nuosavybės teisiniuose santykiuose užpildyti ir teisinės padėties netikrumui juose panaikinti, daiktų apyvartos galimumui užtikrinti ir daiktą valdančio asmens teisinei padėčiai stabilizuoti. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68 – 4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos.

15Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra sekančių sąlygų visuma. 1) Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas. 2) Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis). 3) Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis). 4) Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas. 5) Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas. 6) Daiktas valdomas nepertraukiamai. 7) Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas). 8) Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą

16Dėl daikto nuosavybės teisės (CK 4.69 straipsnio 3 dalis).

17CK 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatytas imperatyvusis draudimas įgyjamąja senatimi įgyti nuosavybės teisę dviem atvejais: 1) nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama į valstybei ar savivaldybei priklausančius daiktus; 2) nuosavybės teisė įgyjamąja senatimi negali būti įgyjama į kito asmens (ne valdytojo) vardu registruotus daiktus.

18CK 4.69 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto draudimo teismas negali paneigti aiškindamas ir taikymas įstatymus, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, net ir konstatavus, jog valstybė ar savivaldybė nuosavybės teisės į jai priklausančius daiktus ilgą laiką neįgyvendina, t. y. nesirūpina, neprižiūri, neregistruoja savo nuosavybės teisių.

19Draudimas įgyjamąja senatimi įgyti daiktą sietinas su jo priklausymu valstybei nuosavybės teise, o ne su šios teisės registracija, tai nuosavybės teisių fakto buvimas ar nebuvimas gali būti įrodinėjamas nepaisant to, ar daiktas yra ar nėra registruotas valstybės vardu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad tai, jog teisės į daiktus neįregistruotos valstybės ar savivaldybės vardu, nėra pagrindas vertinti, kad jie nebėra valstybės nuosavybė, nes taip būtų paneigta imperatyvioji CK 4.69 straipsnio 3 dalies nuostata (LAT 2007 m. spalio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2007; 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-535/2008).

20Kilus ginčui dėl nekilnojamųjų daiktų buvimo viešosios nuosavybės teisės objektais, reikšminga nuosavybės rūšies transformavimosi iš viešosios į privačią teisinio reguliavimo analizė.

21Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, buvo pradėtas įgyvendinti privačios nuosavybės teise grindžiamo šalies ūkio (Konstitucijos 46 straipsnis) formavimas, ir viešoji nuosavybė įstatymų nustatyta tvarka perleidžiama privatiems subjektams. Viešosios nuosavybės perleidimas privačion nuosavybėn buvo vykdytas 1991 m. gegužės 28 d. Butų privatizavimo įstatymo, taip pat 1991 m. vasario 28 d. Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka. Sistemiškai aiškinant šių specialiųjų teisės aktų nuostatas ir CK 4.69 straipsnio 3 dalį, konstatuotina, kad valstybei nuosavybės teise priklausančio turto negalima įgyti privačion nuosavybėn kitaip, nei specialiuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka, įgyjamosios senaties institutas nėra pagrindas viešajai nuosavybei transformuotis į privačiąją.

22Jeigu statiniai buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės teisės objektai ir valstybės turto privatizavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo perduoti (parduoti ar kitaip pagal įstatymus perleisti) privačių asmenų nuosavybėn, tai jie turi būti vertinami kaip priklausantys valstybei nuosavybės teise ir pagal CK 4.69 straipsnio 3 dalį draudžiama juos pripažinti įgytus nuosavybės teise įgyjamąja senatimi dėl jų ilgalaikio valdymo (LAT 2011-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-67/2011).

23Byloje nustatytos teisiškai reikšmingos faktinės bylos aplinkybės. Byloje nėra ginčo, jog namas esantis ( - ), buvo pastatytas už Neringos Valstybinės žuvininkystės įmonės lėšas ir Neringos Valstybinė žuvininkystės įmonė šį valstybės nuosavybe esantį turtą patikėjimo teise valdė iki 1995-04-21 (b.l. 45, 76, 1 tomas, b.l. 188, 3 tomas).

24Šiame name esantis butas - ( - ), kaip valstybės turtas 1978-01-18 Neringos m. DŽDT VK sprendimu Nr. 6 suteiktas pareiškėjų motinos A.Š. šeimai nuomai, išduotas 1978-01-21 gyvenamojo ploto orderis Nr. 000059 (b.l. 22-23, 1 tomas).

25Neringos Valstybinė žuvininkystės įmonė buvo privatizuota viešo akcijų pasirašymo būdu ir 1994-06-21 tuo pagrindu įregistruota UAB „Neringos žuvis“, turinti valstybei priklausančių akcijų (b.l. 100-156).

261995-04-21 UAB „Neringos žuvis“ akcininkų susirinkime (protokolas Nr. 4) priimtas nutarimas reorganizuoti bendrovę padalijant į dvi bendroves - UAB „Neringos žuvis“ ir UAB „Marių žuvis“, paskirstant įstatinį kapitalą ir atitinkamai valstybei priklausančias akcijas, darbuotojus, bendrovės turtą (b.l. 99-104, 3 tomas). Tuo pagrindu buvo įregistruota UAB „Marių žuvis“ 1995-05-10 (b.l. 95-98, 3 tomas). 1995-05-12 Turto ir nuosavybės perdavimo – priėmimo aktu UAB „Neringos žuvis“ namą, esantį ( - ), perdavė UAB „Marių žuvis“. Tokiu būdu namas, esantis ( - ), nuo 1995-06-15 nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas nuosavybės teise UAB „Marių žuvis“ (b.l. 45, 1 tomas).

271996-09-10 UAB „Neringos žuvis“ visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolas Nr. 16) ir UAB „Marių žuvis“ visuotiniame akcininkų susirinkime (protokolas Nr. 3) buvo nutarta sujungti UAB „Neringos žuvis“ ir UAB „Marių žuvis“ (b.l. 157-158, 160-161, 2 tomas, 121, 3 tomas). 1996-10-22 Turto ir nuosavybės perdavimo – priėmimo aktu namą, esantį ( - ), UAB ‚Marių žuvis“ perdavė UAB „Neringos žuvis“ (b.l. 80-82). Tokiu būdu namas, esantis ( - ), nuo 1996-12-09 nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas UAB „Neringos žuvis“ nuosavybės teise (b.l. 45, 1 tomas). UAB „Marių žuvis‘ išregistruota 1997-07-18 (b.l. 91, 129, 3 tomas).

281997-07-03 vyko namo, esančio ( - ), gyventojų bendrijos susirinkimas, kuriame nutarta steigti daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendriją (b.l. 137-138). 1997-09-24 sprendimu Nr. 265 Neringos miesto savivaldybės valdyba leido registruoti DNSB ( - ) ir patvirtino šios bendrijos įstatus (b. l. 87).

291998-11-09 priimtas UAB „Neringos žuvis“ direktorius įsakymas Nr. 38 perduoti daugiabučio gyvenamojo namo energetinį ūkį, esantį adresu ( - ), gyvenamojo namo savininkų bendrijai (b. l. 31, 1 tomas). 1998-11-30 priimtas UAB „Neringos žuvis“ direktoriaus įsakymas Nr. 43, vadovaujantis Neringos miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 265, namą, esantį ( - ), išregistruoti iš UAB „Neringos žuvis“ balanso ir perduoti DNSB ( - ) (b. l. 114, 1 tomas). UAB „Neringos žuvis“, vadovaudamasi Neringos miesto savivaldybės sprendimu Nr. 265 ir UAB „Neringos žuvis“ įsakymu Nr. 43, 1998-12-02 Nr. 150 priėmimo – perdavimo aktu perdavė daugiabučio namo savininkų bendrijai namą, esantį ( - ) (b.l. 67, 2 tomas). Nekilnojamojo turto registro duomenimis UAB „Neringos žuvis“ nuosavybės teisė į gyvenamąjį namą ( - ), buvo išregistruota Neringos miesto savivaldybės valdybos 1997-09-24 sprendimu Nr. 265 (b. l. 45, 1 tomas).

301998-01-28 Neringos miesto savivaldybė priėmė sprendimą Nr. 002, kuriuo nusprendė leisti įforminti gyventojams butų pirkimo – pardavimo dokumentus LR Vyriausybės 1991-05-02 butų privatizacijos įstatymo nustatyta tvarka pagal pridedamą sąrašą (b.l. 158, 3 tomas). Sprendimo 1 priede esančiame sąraše įrašytas pareiškėjas V. S., R. S., R. Š., nurodant, kad ginčo butas nebuvo privatizuotas anksčiau, kadangi nesutiko visi šeimos nariai (b.l. 159, 3 tomas, prijungta byla Nr. 2-11927-889/2011, b.l. 54). 1998-05-04 Valstybinės komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos Seimo 1993 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. I-118, gyventojų, kurių gyvenamosios patalpos nebuvo privatizuotos Lietuvos Respublikos butų privatizavimo įstatymo nustatytu laiku ne dėl jų pačių kaltės, pareiškimams nagrinėti ir galutinėms išvadoms teikti, sprendimu nutarta pareiškėjams leisti privatizuoti nuomojamas gyvenamąsias ir kitas patalpas, esančias ( - ) (prijungta byla Nr. 2-11927-889/2011, b.l. 55). UAB „Neringos žuvis“ 1998-01-26 pranešimu Nr. 7 Neringos miesto savivaldybei nurodė, kad neprieštarauja, jog lengvatinėmis sąlygomis būtų privatizuoti butai esantys ( - ), tarp kurių nurodytas ginčo butas (b.l. 157, 3 tomas). Pareiškėjo V. S. vardu 1998-12-14 buvo sumokėta 1994,00 Lt 99 ct už perkamą butą UAB „Neringos žuvis“ (b.l. 112, 1 tomas). Įrodymų, pagrindžiančių priežastis dėl kokių priežasčių nebuvo užbaigta ginčo buto privatizavimo procedūra nėra, remiantis pareiškėjos R. S. paaiškinimais, ginčo buto privatizavimo procedūra nebuvo užbaigta, kadangi nespėjo (b.l. 74, 3 tomas).

31Teismo nuomone, nurodytos nustatytos faktinės aplinkybės objektyviai pagrindžia, kad namas, kuriame yra ginčo butas, buvo sukurtas kaip valstybės nuosavybė ir nuo pat jo sukūrimo iki šio momento išsaugojo valstybinės nuosavybės statusą. Byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog ginčo butas buvo įgytas privačion nuosavybėn specialiuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka, tai yra privatizuojant ginčo butą pagal Butų privatizavimo įstatymą, todėl priešingai, nei įrodinėja suinteresuotas asmuo BUAB „Neringos žuvis“, ginčo buto nėra pagrindo laikyti ir šio suinteresuoto asmens nuosavybe. Suinteresuotas asmuo BUAB „Neringos žuvis“ nepateikė įrodymų, pagrindžiančių aplinkybes, jog yra ginčo butą kaip valstybės turtą privatizavusi.

32Kadangi teismas laiko, jog ginčo butas yra valstybės nuosavybė, tai yra nėra vienos iš būtinųjų sąlygų nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktui nustatyti, todėl nėra įstatymu numatyto pagrindo tokiam faktui nustatyti (CK 4.68 – 4.71 straipsniai). Nesant vienos iš sąlygų įgyjamosios senaties faktui nustatyti, teismas dėl kitų sąlygų nepasisako.

33Teismo nuomone, pareiškėjai gali ginti savo interesus ginčo teisenos tvarka, paduodami ieškinį dėl ginčo buto privatizavimo lengvatinėmis sąlygomis pagal Butų privatizavimo įstatymą Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo (Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas) 12 straipsnyje numatytu pagrindu.

34Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

35pareiškimą atmesti.

36Įsiteisėjus sprendimui, iš bylos išskirti išnagrinėtą Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-11927-889/2011.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydami nustatyti... 3. Suinteresuotas asmuo Neringos savivaldybės administracija atsiliepime į... 4. Suinteresuotas asmuo BUAB „Neringos žuvis“ atsiliepime į pareiškimą... 5. Suinteresuotas asmuo DNSB ( - ) atsiliepime į pareiškimą prašo jį... 6. Suinteresuotas asmuo P. K. atsiliepime prašo teigiamai išspręsti... 7. Suinteresuotas asmuo D. C. atsiliepime prašo teigiamai išspręsti... 8. Kiti suinteresuoti asmenys teismo nustatytu terminu atsiliepimų į... 9. Nagrinėjant bylą teisme, dalyvavo pareiškėja R. S. ir pareiškėjų... 10. Suinteresuoto asmens BUAB „Neringos žuvis“ atstovas advokatas Tomas Juodys... 11. Suinteresuoto asmens DNSB ( - ) atstovė K. Danilevičienė sutiko su... 12. Pareiškimas netenkintinas.... 13. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo,... 14. Įgyjamosios senaties (lot. – usucapio) institutas skirtas spragoms... 15. Nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu... 16. Dėl daikto nuosavybės teisės (CK 4.69 straipsnio 3 dalis).... 17. CK 4.69 straipsnio 3 dalyje nustatytas imperatyvusis draudimas įgyjamąja... 18. CK 4.69 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto draudimo teismas negali paneigti... 19. Draudimas įgyjamąja senatimi įgyti daiktą sietinas su jo priklausymu... 20. Kilus ginčui dėl nekilnojamųjų daiktų buvimo viešosios nuosavybės... 21. Atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, buvo pradėtas įgyvendinti... 22. Jeigu statiniai buvo sukurti kaip valstybės nuosavybės teisės objektai ir... 23. Byloje nustatytos teisiškai reikšmingos faktinės bylos aplinkybės. Byloje... 24. Šiame name esantis butas - ( - ), kaip valstybės turtas 1978-01-18 Neringos... 25. Neringos Valstybinė žuvininkystės įmonė buvo privatizuota viešo akcijų... 26. 1995-04-21 UAB „Neringos žuvis“ akcininkų susirinkime (protokolas Nr. 4)... 27. 1996-09-10 UAB „Neringos žuvis“ visuotiniame akcininkų susirinkime... 28. 1997-07-03 vyko namo, esančio ( - ), gyventojų bendrijos susirinkimas,... 29. 1998-11-09 priimtas UAB „Neringos žuvis“ direktorius įsakymas Nr. 38... 30. 1998-01-28 Neringos miesto savivaldybė priėmė sprendimą Nr. 002, kuriuo... 31. Teismo nuomone, nurodytos nustatytos faktinės aplinkybės objektyviai... 32. Kadangi teismas laiko, jog ginčo butas yra valstybės nuosavybė, tai yra... 33. Teismo nuomone, pareiškėjai gali ginti savo interesus ginčo teisenos tvarka,... 34. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 35. pareiškimą atmesti.... 36. Įsiteisėjus sprendimui, iš bylos išskirti išnagrinėtą Klaipėdos miesto... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...