Byla 2S-737-262/2015
Dėl garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo (atsakovo) A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo (atsakovo) A. D. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-3704-656/2008 pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovams UAB „Laisvas laikraštis“ (savaitraščio „Laisvas laikraštis“ leidėjui) ir A. D. dėl garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas prašė atnaujinti procesą dėl naujai atsiradusių aplinkybių išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-3704-656/2008 pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovams UAB “Laisvas laikraštis” ir A. D. dėl garbės ir orumo gynimo ir neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, jog pareiškėjo pateiktose Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 30 d. ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartyse išdėstytos aplinkybės suteikia pagrindą proceso atnaujinimui. Pareiškėjo teigimu, procesas turi būti atnaujintas, o ieškinys atmestas kaip nepagrįstas, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Visuomenės informavimo įstatymu.

4Ieškovas atsiliepimu į prašymą prašė jį atmesti, skirti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad pareiškėjas praleido naikinamąjį 5 metų senaties terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, todėl vien šiuo pagrindu remiantis prašymas turi būti atmestas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartimi prašymas atmestas – atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-3704-656/2008.

7Teismas nurodė, kad pateikdamas 2014 m. rugsėjo 22 d. prašymą atnaujinti procesą, pareiškėjas A. D. praleido įstatymo nustatytą terminą prašymui atnaujinti procesą paduoti. Kadangi tai yra naikinamasis terminas, kuriam pasibaigus asmeniui išnyksta teisė paduoti prašymą atnaujinti procesą, nurodyto termino teismas negali atnaujinti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą c.b. Nr. Nr. 2-3704-656/2008.

10Nurodo, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Apie naujai paaiškėjusias aplinkybes pareiškėjas sužinojo tik 2013 m. po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 30 d. ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarčių priėmimo, todėl būtent nuo tada turi būti skaičiuojamas 5 metų terminas. Teismas nepagrįstai taikė senaties terminą, nes pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 d. yra draudžiama persekioti viešosios informacijos rengėją, skleidėją ar dalyvį. Nagrinėjamu atveju vienodam teisės taikymui ir aiškinimui yra svarbu tai, kad negali būti tokia situacija, jog žurnalistams būtų uždrausta vykdyti savo funkcijas informuoti visuomenę. Todėl šios bylos peržiūrėjimas turi reikšmės vienodam teisės taikymui ir aiškinimui.

11Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

12Nurodo, kad teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą, nes jis praleido visus terminus pareiškimui dėl proceso atnaujinimo paduoti, todėl ir atskirasis skundas turi būti atmestas.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmetamas

15Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo patikrinti ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

17Šioje byloje yra keliamas klausimas ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė CPK 368 str. 2 d. ir šiuo pagrindu (praleidus naikinamąjį terminą) atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą.

18CPK 368 str. 2 d. yra nurodyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieni metai.

19Taigi, ši šios normos matyti, kad ji yra imperatyvi, o joje nurodytas naikinamasis penkerių metų terminas, po kurio prašymas atnaujinti procesą negali būti teikiamas. Pažymėtina, kad CPK 366 str. 1 d. 9 p. nurodytam atvejui taikomas netgi trumpesnis – vienerių metų naikinamasis terminas.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. birželio 8 d. nutartyje c.b. Nr. 3K-3-276/2012 yra nurodęs, kad: „kad, siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo civilinėse ir komercinėse bylose, pažymėjo, kad <...> vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas. Vadovaujantis šiuo principu, prašymai atnaujinti procesą turi būti ribojami laiku, ir res judicata galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindams bei juos taikant neformaliai. Teisinis reglamentavimas, pagal kurį procesas susijęs su daugkartinio įsiteisėjusio sprendimo peržiūrėjimo rizika, yra nesuderinamas su teisinio apibrėžtumo principu, todėl įstatyme bylos šalims nesuteikiama teisės atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą <...> (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1999 m. spalio 28 d. sprendimas, priimtas byloje Brumarescu v. Rumunija (pareiškimo Nr. 28342/95); 2002 m. liepos 25 d. sprendimas, priimtas byloje S. H. v. Ukraina (pareiškimo Nr. 48553/99); 2007 m. kovo 1 d. sprendimas, priimtas byloje Sypchenko v. Rusija (pareiškimo Nr. 38368/04); 2007 m. kovo 15 d. sprendimas, priimtas byloje Volkov v. Rusija (pareiškimo Nr. 8564/020); taip pat žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. V. K. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-303/2007; 2009 m. kovo 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. I. v. A. R., bylos Nr. 3K-3-108/2009; kt.). <...> CPK 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto termino (naikinamojo) paskirtis ir yra užtikrinti susiklosčiusių teisinių santykių stabilumą, sudarant prielaidas atitinkamų teisinių santykių subjektams tinkamai įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus“.

21Taigi, iš čia pacituotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos darytina išvada, jog proceso atnaujinimo ribojimas laike, t.y. naikinamieji terminai yra nustatyti tam, kad būtų užtikrintas teisinių santykių stabilumas, byloje dalyvaujančių asmenų teisėti lūkesčiai, kad įsiteisėjusius sprendimus būtų įmanoma įvykdyti, o šalys nepiktnaudžiautų savo teisėmis, siekdami iš naujo bylinėtis ar kliudyti priimto sprendimo vykdymui. Priešingu atveju, t.y. jeigu teismas, nepaisydamas CPK 368 str. 2 d. numatytų terminų, tenkintų vienos šalies prašymą ir atnaujintų procesą, būtų pažeidžiamos kitos šalies teisės ir teisėti lūkesčiai, nes toks asmuo tikisi, kad priimtas teismo sprendimas bus tinkamai ir operatyviai vykdomas, o jeigu jau įvykdytas, kad jo atžvilgiu nebus taikoma restitucija, taip pat, kad nebus patiriami papildomi nepatogumai, išlaidos, laiko sąnaudos, susijusios su pakartotiniu bylinėjimusi, ir kt. T.y., tokiu būdu nebūtų užtikrintas pasitikėjimas nei įstatymais, nei įsiteisėjusiais teismo sprendimais.

22Pareiškėjas savo poziciją grindžia Visuomenės informavimo įstatymo 3 str. 1 d., 5 str. 1 d. 1 p., 11 str. 2 d. Tačiau šios normos apibrėžia tik asmens teisę rinkti informaciją, taip pat kreiptis į teismą dėl šiame įstatyme įtvirtintų teisių pažeidimo, tačiau šios normos nereglamentuoja proceso bylą nagrinėjant teisme, o juo labiau proceso atnaujinimo. Todėl minėti atskirojo skundo argumentai atmetami.

23Pareiškėjas nurodo, kad jis apie naujai paaiškėjusias aplinkybes sužinojo tik 2013 m. po Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 30 d. ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 15 d. nutarčių priėmimo, todėl būtent nuo tada turi būti skaičiuojamas 5 metų terminas. Toks pareiškėjo argumentas taip pat nepagrįstas. CPK 368 str. 2 d. labai aiškiai yra nurodyta, kad šis terminas skaičiuojamas nuo sprendimo ar nutarties priėmimo toje byloje, kurioje ir siekiama atnaujinti terminą, o ne nuo tada, kada asmuo sužinojo tam tikras aplinkybes.

24Sprendimas už akių c.b. Nr. 2-3704-656/2008 buvo priimtas 2008 m. gruodžio 9 d. Nei apeliacinis skundas, nei prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti nebuvo. Taigi, šis sprendimas už akių įsiteisėjo 2009 m. sausio mėn., todėl terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo byloje baigėsi 2014 m. sausio mėn. Pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo teismui pateikė tik 2014 m. rugsėjo mėn. – praėjus daugiau nei aštuoniems mėnesiams nuo naikinamojo termino pasibaigimo.

25Remdamasis tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 368 str. ir kitas normas reglamentuojančias proceso atnaujinimą, taip pat teismų praktiką susijusią su šių normų taikymu, todėl pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas praleido nustatytą terminą pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo ir šiuo pagrindu pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą.

26Atmetus pareiškėjo prašymą CPK 368 str. 2 d. nurodytu pagrindu, kitos pareiškėjo nurodytos aplinkybės neturi esminės reikšmės atskirojo skundo išsprendimui.

27Dėl išvardintų priežasčių atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas prašė atnaujinti procesą dėl naujai atsiradusių aplinkybių... 4. Ieškovas atsiliepimu į prašymą prašė jį atmesti, skirti pareiškėjui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartimi prašymas... 7. Teismas nurodė, kad pateikdamas 2014 m. rugsėjo 22 d. prašymą atnaujinti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015... 10. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Apie naujai... 11. Ieškovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį... 12. Nurodo, kad teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą, nes jis praleido... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas atmetamas... 15. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 16. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą privalo... 17. Šioje byloje yra keliamas klausimas ar pagrįstai pirmosios instancijos... 18. CPK 368 str. 2 d. yra nurodyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti... 19. Taigi, ši šios normos matyti, kad ji yra imperatyvi, o joje nurodytas... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. birželio 8 d. nutartyje c.b. Nr.... 21. Taigi, iš čia pacituotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Europos Žmogaus... 22. Pareiškėjas savo poziciją grindžia Visuomenės informavimo įstatymo 3 str.... 23. Pareiškėjas nurodo, kad jis apie naujai paaiškėjusias aplinkybes sužinojo... 24. Sprendimas už akių c.b. Nr. 2-3704-656/2008 buvo priimtas 2008 m. gruodžio 9... 25. Remdamasis tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 26. Atmetus pareiškėjo prašymą CPK 368 str. 2 d. nurodytu pagrindu, kitos... 27. Dėl išvardintų priežasčių atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartį palikti...