Byla 2YT-4500-1086/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, spręsdamas priėmimo klausimą

1Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėjas Vaidas Steckys, rašytinio proceso tvarka susipažinęs su pareiškėjos Z. S. – Č. pareiškimu, suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Biržų skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, spręsdamas priėmimo klausimą.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja Z. S. – Č. (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Prašo nustatyti juridinį faktą: pareiškėjos nuosavybės teisę į esamą 3 ha žemę ( - ) Biržų rajone, ir įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriumi, surašyti išvadą ir išduoti dokumentus pareiškėjai į esamą 3 ha žemę ( - ), Biržų rajone.

4Pareiškimą atsisakytina priimti.

5Tinkamas teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas visų pirma siejamas su ieškovo pareiga tiksliai suformuluoti faktinį ieškinio pagrindą ir dalyką, t. y. suformuluoti juos taip, kad būtų aišku, kokio materialiojo teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, kokios faktinės aplinkybės nustatinėtinos nagrinėjant bylą (CPK 5 straipsnis, 13 straipsnis, 135 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 4 punktas). Pažymėtina, kad bylos iškėlimo stadijoje teismas netikrina ieškinio pagrįstumo klausimo, tačiau patikrina, ar ieškinio tenkinimas objektyviai gali sukurti teisinius padarinius. Materialiųjų teisinių padarinių nesukeliantis reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas, nes jo nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013).

6Pareiškėja prašo nustatyti juridinį faktą: pareiškėjos nuosavybės teisę į esamą 3 ha žemę ( - ), Biržų rajone. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių ir pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog pareiškėja reikalavimu iš esmės siekia atkurti nuosavybės teises į jos tėvui J. S. 1948 metais galimai turėtą nekilnojamąjį turtą – 3 ha žemės sklypą, ( - ), Biržų rajone. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriaus 2019-05-16 pranešimo į pareiškėjos prašymą matyti, kad iki 2001-12-31 į Biržų skyrių dėl J. S., J., gim. ( - ). nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo nebuvo kreiptasi.

7Bylų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo nagrinėjimą reglamentuoja CPK XXVI skyriaus normos, kuriomis vadovaudamasis teismas nagrinėja bylas, be kita ko, dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo (CPK 444 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal CPK 444, 445 straipsnių nuostatas juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra nenagrinėtinas teisme. Kasacinis teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką bylose dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ne kartą pažymėjo, kad nustatytini ne bet kokie faktai, o tik tokie, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008, ir kt.). Kai iš paduoto pareiškimo matyti, kad pareiškėjo prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių padarinių (asmeninių ar turtinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo), teismas atsisako priimti tokį pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o kai tai paaiškėja priėmus pareiškimą, civilinė byla yra nutraukiama (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

8Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – Atkūrimo įstatymas) 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybės teisės atkuriamos piliečiams, kurių prašymai atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ nustatytais terminais ir šio įstatymo nustatyta tvarka iki 2001 m. gruodžio 31 d. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad piliečiai, padavę prašymus atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą, bet nepateikę nuosavybės teises bei giminystės ryšį su savininku patvirtinančių dokumentų, šiuos dokumentus iki 2003 m. gruodžio 31 d. turi pateikti nustatytoms institucijoms. Piliečiams, praleidusiems nurodytose straipsnio dalyse nustatytus terminus dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleisti terminai gali būti atnaujinami. Pareiškėja prašo teismo nustatyti tik juridinę reikšmę turintį faktą, bet nereiškia reikalavimo – atnaujinti praleistą terminą pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą bei nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus. Nagrinėjamoje byloje taip pat nėra duomenų, jog minėtas terminas pareiškėjai būtų ankščiau atnaujintas ir, kad pareiškėja būtų pateikusi prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Atkreiptinas dėmesys, kad Atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse nustatytų terminų atnaujinimas yra sudėtinė nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo proceso stadija. Todėl nagrinėjamu atveju teismo sprendimu nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas galėtų turėti juridinę reikšmę tik tuo atveju, jei pareiškėjai būtų atnaujintas įstatymu nustatytas terminas pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą bei nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, o to nesant nustatytas faktas nesukuria asmeniui jokių teisių. Kaip minėta anksčiau, jeigu teismas nustato, kad prašomas nustatyti faktas nesukels pareiškėjui teisinių pasekmių, tai teismas atsisako priimti tokį pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Pareiškėjai išaiškintina, jog dėl galimos nuosavybės teises į jos tėvui J. S. 1948 metais turėtą nekilnojamąjį turtą – 3 ha žemės sklypą, ( - ), Biržų rajone atkūrimo ji turi teisę kreiptis į administracinį teismą su prašymu atnaujinti terminą pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus. Šiuo atveju pirmiausia turi būti išspręstas termino pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises įrodančius dokumentus atnaujinimo klausimas, kadangi tai yra nuosavybės teisių atkūrimo proceso stadija. Tik išsprendus klausimą dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo paaiškėtų aplinkybė, ar prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes (CPK 444 str. 1 d.). Administraciniam teismui atsisakius atnaujinti praleistą terminą, net ir nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas pareiškėjai nesukeltų jokių teisinių pasekmių, kadangi atsisakius atnaujinti praleistą terminą pasibaigtų nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo pareiškėjai procesas.

9Tuo atveju administraciniam teismui atnaujinus terminus, įvertinus nurodytą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, darytina išvada, kad pilietis, siekdamas atkurti nuosavybės teises į turtą, turimus nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus turi pateikti nuosavybės teisių atkūrimo klausimus nagrinėjančiai institucijai, nes tokių dokumentų juridinę reikšmę pirmiausia turėtų įvertinti ir priimti sprendimą dėl jų pakankamumo ar nepakankamumo ne teismas, bet institucija, priimanti sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Atkūrimo įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, mišką ir vandens telkinius nagrinėja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Atkūrimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai yra išrašai iš hipotekos knygų, jei šių nėra – turto perleidimo sutartys, teismų sprendimai, turto nacionalizavimo aktai, taip pat valstybinių archyvų išduoti pažymėjimai, testamentai ar kiti Vyriausybės nustatyti dokumentai. Tik tais atvejais, kai dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teises, apskritai nėra ir pilietis neturi kitos galimybės juos gauti, taip pat kai nuosavybės teises atkurianti institucija konstatuoja, kad pateiktų dokumentų nepakanka nuosavybės teisėms patvirtinti, pilietis gali kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (CPK 445 straipsnis).

10Teismas, įvertinęs pareiškėjos prašyme nurodytas aplinkybes bei byloje nustatytas aplinkybes, nurodytą teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nebuvo laikytasi išankstinio neteisminio prašymų dėl nuosavybės teisių atkūrimo nagrinėjimo administracine tvarka tvarkos bei nėra vienos iš pareiškimo dėl juridinę reikšmę nustatymo nagrinėjimo sąlygų, todėl teismas atsisako priimti tokį pareiškimą kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 290–291 straipsniais, 446 straipsniu,

Nutarė

12atsisakyti priimti pareiškėjos Z. S. – Č. pareiškimą, suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Biržų skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

13Pareiškėjai išaiškintina, jog dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo ji turi teisę kreiptis į Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmus (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) su prašymu atnaujinti terminą pateikti prašymą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą ir nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus.

14Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai