Byla eAS-16-968/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ryčio Krasausko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „KJ 220“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „KJ 220“ skundą atsakovui Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „KJ 220“ (toliau – ir pareiškėjas, Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – ir Taryba) 2019 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 03E-500 „UAB „KJ 220“ išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo termino pratęsimo“ (toliau – ir Nutarimas) ir įpareigoti Tarybą pašalinti padarytą pažeidimą – patenkinti Bendrovės prašymą dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo termino pratęsimo.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti. Šalindamas nustatytus trūkumus, pareiškėjas teismui 2019 m. lapkričio 14 d. padavė patikslintą skundą, kuriame, be reikalavimo panaikinti Nutarimą ir įpareigoti atsakovą tenkinti pareiškėjo prašymą, pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos uždarajai akcinei bendrovei „KJ 220“ išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-854, L-855 (išduoti 2017 m. sausio 10 d.) ir Nr. L-856, L-587, L-858 (išduoti 2017 m. sausio 11 d.) (toliau – ir Leidimai plėtoti) galiojimo termino eigą iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje ir bus priimtas naujas Tarybos nutarimas dėl pareiškėjo 2019 m. rugsėjo 2 d. prašymo dėl Leidimų galiojimo termino pratęsimo.

7Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas argumentavo tuo, kad byloje yra ginčijamas Nutarimas, kuriuo atsisakyta pratęsti Leidimų plėtoti galiojimo terminą. Šių leidimų galiojimo terminas baigiasi 2020 m. sausio 10–11 d. Leidimų plėtoti galiojimo termino pasibaigimas sąlygotų Bendrovės galimybės pasinaudoti Leidimais plėtoti suteiktomis teisėmis bei gauti naujus leidimus gaminti elektros energiją praradimą. Teisės aktai nenumato galimybės pratęsti jau pasibaigusį terminą, todėl šio Bendrovės skundo tenkinimo atveju teismo sprendimas nesukeltų jokių realių teisinių pasekmių, jei sprendimo priėmimo metu Leidimų plėtoti galiojimo terminai jau būtų pasibaigę. Kitaip tariant, tuo atveju, jei teismas priimtų pareiškėjui palankų sprendimą, t. y. panaikintų Nutarimą, iki tol buvusios padėties atkūrimas taptų neįmanomas, jei Leidimų plėtoti galiojimo terminas šios bylos nagrinėjimo eigoje ir/ar iki priimant naują Tarybos sprendimą dėl Bendrovės prašymo pasibaigtų. Todėl akivaizdu, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių institutas šiuo atveju privalo būti taikomas.

8Pareiškėjo teigimu, egzistuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai, kai teismas gali taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Šių priemonių netaikymas sąlygotų ne tik teismo sprendimo įvykdymo negalimumą, bet ir žalą Bendrovei. Bendrovei netekus galimybės išplėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pagal jai išduotus Leidimus plėtoti ir gaminti elektros energiją, pasinaudojant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. kovo 28 d. nutarimu O3-104 „Dėl skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 30 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo, laimėtojų patvirtinimo“ (toliau – ir Komisijos nutarimas) patvirtinta skatinimo kvota, net jei vėliau Nutarimas būtų pripažintas neteisėtu ir panaikintas, Bendrovė patirtų itin ženklius nuostolius tiek tiesioginių išlaidų (dėl finansinių investicijų į veiklą, kurią Bendrovei būtų užkirsta galimybė vykdyti), tiek negautų pajamų pavidalu (prarastos galimybės piniginė vertė taipogi traktuotina kaip nuostoliai pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 str.). Kadangi šie nuostoliai aptariamu atveju būtų sąlygoti valstybės institucijos (Valstybinės energetikos inspekcijos, vėliau – Tarybos) veiksmų, Bendrovė būtų priversta reikalauti šių nuostolių atlyginimo. Reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas sukeltų žalą ne tik Bendrovei bet ir, tikėtina, Lietuvos valstybei.

9Pirmosios instancijos teismas 2019 m. lapkričio 15 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą ir, vadovaudamasis ABTĮ 70 straipsnio 4 dalimi, įpareigojo atsakovą pateikti nuomonę dėl pareiškėjo reikalavimo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones.

10Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateiktoje nuomonėje nurodė, kad pareiškėjo prašymas nepagrįstas. Šiuo atveju pareiškėjas skundžia Tarybos priimtą Nutarimą, o ne pareiškėjui išduotus Leidimus plėtoti, dėl kurių ir prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, todėl prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės nėra susiję su skundo dalyku, t. y. su skundžiamu Nutarimu.

11Atsakovui neaišku, kaip pareiškėjas antrą kartą ruošiasi panaudoti bei įgyvendinti Leidimus plėtoti, kuomet Leidimus plėtoti pareiškėjas jau vieną kartą yra panaudojęs – šių Leidimų plėtoti pagrindu gavo 2017 m. birželio 1 d. išduotus leidimus gaminti elektros energiją. Pareiškėjas, iš trečiųjų asmenų įsigijęs vėjo jėgaines bei pasinaudodamas Leidimais plėtoti, gavo leidimus gaminti elektros energiją. Įvertinus tai, kad pareiškėjas jau vieną kartą yra panaudojęs Leidimus plėtoti visa apimtimi, bei tai, kad Leidimuose plėtoti nurodytose teritorijose, esančiose Vilkaviškio rajone, šiuo metu stovi vėjo jėgainės, kuriose pagal išduotus leidimus gaminti elektros energiją yra gaminama elektros energija, todėl pareiškėjo argumentai, kuriais jis nurodo, kad siekia Leidimus plėtoti panaudoti dar vieną kartą, kelia pagrįstų abejonių.

12Nors pareiškėjo skunde ir nurodytos neigiamos pasekmės, kurios kiltų dėl Leidimų plėtoti nesustabdymo, tačiau pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjo ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

15Teismas nurodė ABTĮ 70 straipsnyje įtvirtintus pagrindus, kai teismas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, ir šiuo klausimu suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktiką. Teismas pažymėjo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas.

16Pažymėjęs tai, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui pakanka objektyviai tikėtino skunde suformuluoto pareiškėjo reikalavimo patenkinimo, o nagrinėjamu atveju nebuvo akivaizdžių pareiškėjo patikslintame skunde suformuluotų reikalavimų nepagrįstumo požymių, teismas atkreipė dėmesį, kad, spręsdamas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, jis turi įvertinti, ar prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo yra tiesiogiai susijęs su teismo priimtais nagrinėti reikalavimais. Teismas nustatė, kad pareiškėjas ginčija Tarybos priimtą Nutarimą, o ne pareiškėjui išduotus Leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, dėl kurių ir prašoma taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės (Leidimų plėtoti galiojimo termino sustabdymas) nėra tiesiogiai susijusios su pareiškėjo skunde pareikštais reikalavimais, t. y. Nutarimo panaikinimu, teismas darė išvadą, kad šiuo pagrindu pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones negali būti tenkinamas.

17Teismo vertinimu, pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjo ar visuomenės saugomiems interesams gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Be to, teismo nuomone, pareiškėjos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nebūtų adekvatus siekiamam tikslui dar ir tuo pagrindu, kad jos tiesiogiai nėra susijusios su pareiškėjos skunde pareikštais reikalavimais.

18Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatė, kad šiuo metu LVAT nagrinėjama administracinė byla Nr. eA-5210-629/2019 pagal pareiškėjo ir Tarybos apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 11 d. sprendimo byloje Nr. eI-582-815/2019, kuriuo teismas panaikino Leidimų plėtoti pagrindu pareiškėjui išduotus leidimus gaminti elektros energiją. Tol, kol apeliacinės instancijos teismas neišnagrinėjo bylos ir pirmosios instancijos teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, nė vienai iš proceso šalių nekyla teisinės pasekmės, t. y. pareiškėjai išduoti leidimai gaminti elektros energiją (kurie išduoti Leidimų plėtoti pagrindu) nėra panaikinti, taip pat pareiškėjas nepatiria jokių su elektros energijos gamybos veikla susijusių apribojimų, materialinės ar kitos žalos. Teismas pažymėjo, kad bet kokios galimos materialinės ar kitokios žalos atsiradimas pareiškėjui galėtų būti siejamas tik su šiuo metu LVAT nagrinėjamoje byloje Nr. eA-5210-629/2019 priimtu galutiniu sprendimu, o ne su skundžiamu Nutarimu ar šioje byloje priimtu sprendimu.

19III.

20Pareiškėjas UAB „KJ 220“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir sustabdyti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos uždarajai akcinei bendrovei „KJ 220“ išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-854, L-855 (išduoti 2017 m. sausio 10 d.) ir Nr. L-856, L-587, L-858 (išduoti 2017 m. sausio 11 d.) galiojimo termino eigą nuo pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo datos iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas atitinkamoje administracinėje byloje ir bus priimtas naujas Tarybos nutarimas pagal UAB „KJ 220“ 2019 m. rugsėjo 2 d. prašymą dėl Leidimų plėtoti galiojimo termino pratęsimo.

21Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįžvelgė sąlygų reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymui. ABTĮ įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – pirma, pareiškėjas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad pareiškėjui palankus teismo sprendimas yra įmanomas, antra sąlyga – neatitaisomos ar sunkiai atitaisomos didelės žalos padarymo rizikos nustatymas.

22Atskirajame skunde pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės nėra tiesiogiai susijusios su skunde pareikštais reikalavimais – panaikinti Nutarimą. Byloje yra skundžiamas Nutarimas, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą dėl Leidimų plėtoti terminų pratęsimo. Pareiškėjo įsitikinimu, Leidimų plėtoti terminai privalėjo būti pratęsti, todėl jis pateikė Tarybai prašymą dėl Leidimų plėtoti termino pratęsimo, o Taryba ginčijamu Nutarimu atsisakė tokį prašymą tenkinti. Taigi, ginčo esmę šiuo atveju sudaro Leidimų plėtoti termino pratęsimo būtinybės bei prielaidų tam egzistavimo klausimas – būtent apie tai ir yra Nutarimas bei Bendrovės skundas. Esant tokiai situacijai teismo išvada apie skundo dalyko ir prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių sąsajų nebuvimą vertintina kaip absoliučiai neatitinkanti faktinės situacijos. Nepritaikius pareiškėjo prašomų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių, bylinėjimasis šioje administracinėje byloje faktiškai taptų betiksliu, nes, net ir tenkinus pareiškėjo skundą bylos nagrinėjimo eigoje Leidimų plėtoti galiojimo terminas bus pasibaigęs. Šiuo atveju būtina sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Pareiškėjas akcentuoja, kad esminiu klausimu byloje yra klausimas, ar turėjo, ar neturėjo būti pratęstas Leidimų plėtoti galiojimo terminas, t. y. ar Taryba pagrįstai jo nepratęsė. Todėl pareiškėjo prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės šiuo atveju neabejotinai yra glaudžiai susijusios su ginčo dalyku.

23Dėl teismo argumento, kad pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, pareiškėjas nurodė, kad teismas netinkamai vertino šioje byloje bei ankstesnėje byloje (Nr. eA-5210-629/2019) susiklosčiusią situaciją. Tam, kad pasinaudoti teise, įgyta teisėtų Leidimų plėtoti pagrindu (nei Leidimai plėtoti, nei Komisijos nutarimas nenuginčyti), t. y. įgyvendinti teisėtą lūkestį, būtina užtikrinti, kad iki įsiteisėjant ankstesnėje byloje priimtam sprendimui Leidimų plėtoti galiojimo terminas nebus pasibaigęs, taip pat kad Bendrovė turės tiek laiko leidimų gaminti elektros energiją išdavimui būtiniems veiksmams atlikti, kiek jai garantuoja teisėtai išduoti Leidimai plėtoti. Pasibaigus Leidimų plėtoti galiojimo terminui pareiškėjas netektų galimybės iš naujo išplėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus pasinaudojant Komisijos nutarimu patvirtinta skatinimo kvota. Bendrovei netekus galimybės išplėtoti elektros gamybos pajėgumus pagal teisėtai išduotus Leidimus plėtoti dėl to, kad pasibaigė jų galiojimo terminas, Bendrovės nuostolius nulemtų ne tik neteisėtas VEI veikimas išduodant leidimus gaminti elektros energiją, bet ir esmingai nulemtų vėliau priimtas Nutarimas bei reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas šioje byloje. Taigi, prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkinimas šiuo atveju yra lemiančiu faktoriumi Bendrovės nuostolių atsiradimo kontekste. Būsimos žalos atsiradimo faktas daugiau nei akivaizdus, prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones netenkinimas kelia grėsmę ne tik pareiškėjo, bet ir visuomenės interesui.

24Iki ankstesnės bylos iškėlimo Bendrovė gamino elektros energiją aktualiuose objektuose šiek tiek daugiau nei metus, o už pagamintą elektros energiją jai išmokėtų viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų suma per atitinkamą laikotarpį sudarė 221 029,35 Eur. Užkirtus Bendrovei galimybę vykdyti atitinkamą veiklą, ji patirtų netiesioginius nuostolius negautų pajamų pavidalu, taip pat tiesioginius nuostolius dėl investicijų į vėjo jėgainių įsigijimą/pertvarkymą/žemės sklypų nuomą ir pan., o šiuo atveju vien Bendrovės negautų pajamų suma sudarytų akivaizdžiai ne mažiau kaip 2 652 348 Eur (221 029 Eur x 12). Teismo pozicija akivaizdžiai nesuderinama su interesų pusiausvyros, teisingumo, protingumo principais.

25Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovas atsiliepime nurodo tuos pačius argumentus, kuriuos pateikė pirmosios instancijos teismui išdėstydamas savo nuomonė dėl prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, t. y. kad pareiškėjo prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės nėra tiesiogiai susijusios su skunde pareikštais reikalavimais, ir kad pareiškėjas nepagrindė pozicijos, jog nepritaikius prašomų reikalavimo užtikrinimo priemonių pareiškėjui kils neatitaisoma žala.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti atsakovo pareiškėjui 2017 m. sausio 10 d. ir 2017 m. sausio 11 d. išduotų Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo termino eigą iki tol, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje ir bus priimtas naujas Tarybos nutarimas dėl pareiškėjo 2019 m. rugsėjo 2 d. prašymo dėl Leidimų plėtoti galiojimo termino pratęsimo – teisėtumas ir pagrįstumas.

29Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad pagal ABTĮ 70 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti: 1) draudimas atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo individualaus teisės akto, taip pat ir suteikiančio kitam asmeniui (ne pareiškėjui) subjektines teises, galiojimo laikinas sustabdymas; 4) kitos teismo ar teisėjo taikomos priemonės (ABTĮ 70 str. 3 d.).

30LVAT praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie argumentų, kad skundžiamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (žr., pvz., LVAT 2016 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis, kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (žr., LVAT 2012 m. balandžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012, 2013 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013). Pagal administracinių teismų praktiką gali būti teikiami tik tokie prašymai dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, kurie yra tiesiogiai susiję su teismo priimtais nagrinėti reikalavimais (žr., pvz., LVAT 2012 m. balandžio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-310/2012, 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-227/2012). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (žr., pvz., LVAT 2016 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016).

31Teisėjų kolegija pažymi, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus.

32Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas skunde prašo panaikinti Tarybos Nutarimą, kuriuo atsakovas atsisakė pratęsti terminuotai (36 mėnesiams) išduotų Leidimų plėtoti galiojimą, o prašymu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones teismo prašo sustabdyti minėtų Leidimų plėtoti galiojimo eigą. Leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nėra šios administracinės bylos pagal pareiškėjo skundą nagrinėjimo dalykas. Pareiškėjas šioje byloje ginčija tik Nutarimą, t. y. ar atsakovas turėjo teisinį ir faktinį pagrindą atsisakyti tenkinti pareiškėjo prašymą dėl Leidimų plėtoti galiojimo termino pratęsimo. Taigi pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nagrinėjamu atveju nėra tiesiogiai susijęs su pareiškėjo skundo reikalavimais panaikinti Nutarimą ir įpareigoti atsakovą tenkinti minėtą pareiškėjo prašymą, nes pačių Leidimų plėtoti teisėtumas ir pagrįstumas nėra ginčijamas. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog prašomos taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonės nėra tiesiogiai susijusios su pirmosios instancijos teismo priimtais nagrinėti skundo reikalavimais.

33Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. laikinai sustabdyti Leidimų plėtoti termino eigą, itin sunkių, neatitaisomų pasekmių aspektu iš esmės motyvuoja tuo, kad vienoje byloje galbūt teismui priėmus pareiškėjui palankų sprendimą dėl leidimų gaminti elektros energiją, kurie pareiškėjui išduoti Leidimų plėtoti pagrindu, pastariesiems negaliojant, jis negalės įgyvendinti apgintos teisės. Pareiškėjas nurodo, kad užkirtus galimybę vykdyti atitinkamą veiklą (gaminti elektros energiją atitinkamuose objektuose) jis patirtų netiesioginius nuostolius – negautų pajamų pavidalu, remdamasis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 11 d. sprendimu. Įvertinusi pastaruosius pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo argumentus, prie šių procesinių dokumentų pridėtus įrodymus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių dėl galbūt kilsiančios, neatitaisomos žalos. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo argumentai, susiję su kitos LVAT žinioje esančios bylos išnagrinėjimo rezultatu ir jo įtaka šios bylos nagrinėjimui, yra hipotetinio pobūdžio, o pareiškėjo nurodomi nuostoliai tik tikėtini. Pareiškėjas iš esmės nepateikė jokių konkrečiais apskaičiavimais pagrįstų įrodymų, kurie patvirtintų pareiškėjo patiriamą neatitaisomą ar sunkiai atitaisomą žalą ne dėl Leidimų plėtoti gaminti elektros energiją panaikinimo, o dėl skundžiamo atsakovo sprendimo esmės ir poveikio pareiškėjui.

34Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino pareiškėjo prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Todėl skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „KJ 220“ atskirąjį skundą atmesti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „KJ 220“... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. lapkričio 6 d. nutartimi... 7. Prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę pareiškėjas argumentavo... 8. Pareiškėjo teigimu, egzistuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 9. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. lapkričio 15 d. nutartimi priėmė... 10. Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateiktoje nuomonėje nurodė, kad... 11. Atsakovui neaišku, kaip pareiškėjas antrą kartą ruošiasi panaudoti bei... 12. Nors pareiškėjo skunde ir nurodytos neigiamos pasekmės, kurios kiltų dėl... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. lapkričio 25 d. nutartimi... 15. Teismas nurodė ABTĮ 70 straipsnyje įtvirtintus pagrindus, kai teismas gali... 16. Pažymėjęs tai, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymui pakanka... 17. Teismo vertinimu, pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių,... 18. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų... 19. III.... 20. Pareiškėjas UAB „KJ 220“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo... 21. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 22. Atskirajame skunde pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad prašomos... 23. Dėl teismo argumento, kad pareiškėjas nenurodė jokių išskirtinių... 24. Iki ankstesnės bylos iškėlimo Bendrovė gamino elektros energiją... 25. Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo atskirąjį skundą prašo jį... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019... 29. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad... 30. LVAT praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70... 31. Teisėjų kolegija pažymi, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių... 32. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas skunde prašo panaikinti Tarybos... 33. Pareiškėjas prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y.... 34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „KJ 220“ atskirąjį skundą... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutartį... 38. Nutartis neskundžiama....