Byla Ik-853-554/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algio Markevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jolantos Medvedevienės, Albinos Rimdeikaitės,

2sekretoriaujant Aušrai Briedienei,

3dalyvaujant atsakovo – Kauno apskrities VPK įgaliotai atstovei Dalei Viskontienei,

4nedalyvaujant pareiškėjui – A. B. ,

5atsakovo – Policijos departamento prie LR VRM įgaliotam atstovui,

6atsakovo – Kauno apskrities VPK Jonavos rajono PK įgaliotam atstovui,

7viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. patikslintą skundą atsakovams Policijos departamentui prie LR VRM, Kauno apskrities VPK, Kauno apskrities VPK Jonavos rajono PK dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

9Pareiškėjas patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas:

101) panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato 2009-10-09 sprendimą Nr. 20-61-S-8554;

112) panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2009-12-02 sprendimą Nr. 20-S-4171;

123) panaikinti Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos 2010-01-11 sprendimą Nr. 5-13-S-14;

134) įpareigoti Policijos departamentą prie LR vidaus reikalų ministerijos, Kauno apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariatą per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti pareiškėjo konstitucinių teisių pažeidimus minėtuose raštuose ir išduoti pareiškėjui naujus sprendimus.

14Pareiškėjas patikslintame skunde (b.l. 6) nurodė, kad atsakovai prašomuose panaikinti sprendimuose nepagrįstai nurodė, jog 2009-04-16 Kauno apskrities VPK Jonavos rajono PK pareigūnai, konvojuodami pareiškėją į Jonavos rajono apylinkės teismą, nepažeidė norminių teisės aktų reikalavimų ir todėl jų veiksmuose nėra tarnybinio nusižengimo sudėties. Atsakovų priimti sprendimai savo turiniu iš esmės prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, todėl turi būti panaikinti, o atsakovus būtina įpareigoti pašalinti padarytus pareiškėjo konstitucinių teisių pažeidimus. Konstitucijos 21 str. draudžia žmogų kankinti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis. Konstitucijos 25 str. suteikia teisę asmeniui gauti informaciją, išskyrus atvejus, kai būtina apsaugoti asmens gyvybę sveikatą, garbę, orumą. Lietuvos policijos įstatymas draudžia vykdyti neteisėtus įsakymus ar nurodymus. BK 181 str. numato baudžiamąją atsakomybę už organizuotą bendrininkavimą dėl turto prievartavimo paskiriant priverstinai gynėją. BPK 313 str. 6 d. nustato tvarką susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga. Paminėta tvarka negali varžyti pareiškėjo teisių dėl susipažinimo trukmės bei terminų.

15Atsakovai atsiliepimuose į pareiškėjo patikslintą skundą, taip pat atsakovo Kauno apskrities VPK įgaliota atstovė teismo posėdžio metu prašė pareiškėjo patikslinto skundo netenkinti, o administracinę bylą nutraukti ABTĮ 101 str. 1 p. pagrindu.

16Atsakovai atsiliepimuose į patikslintą skundą (b.l. 44-45, 69-70, 80-81) nurodė, taip pat atsakovo Kauno apskrities VPK įgaliota atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad pareiškėjo ginčijami raštai (iš esmės atsakymai į pareiškėjo skundus bei pranešimai apie tarnybinio patikrinimo rezultatus) pareiškėjui nesukelia jokių teisinių pasekmių. Šie atsakymai nėra administraciniai aktai, nagrinėjami administracinių teismuose. Pagal pareiškėjo skundus buvo atlikti tarnybiniai patikrinimai. Patikrinimų metu nebuvo nustatyti jokie Konvojavimo taisyklių pažeidimai. Antrankiai netrukdė pareiškėjui susipažinti su bylos dokumentais, be to, nebuvo gautas teismo pirmininko leidimas nuimti antrankius, susipažinimo su byla patalpos nebuvo specialiai įrengtos. Pareiškėjui buvo siūloma susipažinimą su bylos dokumentais pabaigti anksčiau, tačiau jis atsisakė tai padaryti, todėl jo lydėjimas užtruko ilgiau negu 6 valandas. Tarnybinis patikrinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003-08-27 įsakymu Nr. 1V-308 patvirtintomis Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkos nuostatomis. Ši Tvarka yra skirta statutiniams pareigūnams, o ne pašaliniams asmenims (ne Institucijos pareigūnams), todėl tarnybinio patikrinimo išvados rezultatų, tuo pačiu ir atsakymų apie patikrinimo rezultatus, pareiškėjas neturi teisės ginčyti. Dėl šių priežasčių administracinė byla turi būti nutraukta vadovaujantis ABTĮ 101 str. 1 p., nes nei pareiškėjo skundžiami institucijų atsakymai, nei atlikti tarnybiniai patikrinimai nesukėlė ir negalėjo sukelti pareiškėjui jokių teisinių pasekmių.

17Teismui pateiktų įrodymų visuma patvirtina aplinkybes, kad 2009-03-30 Jonavos rajono apylinkės teismas atnaujino įrodymų tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. I-185-813/2009 ir į teismo posėdį kaltinamajam buvo iškviestas gynėjas kaip numatyta BPK 51 str. 1 d. 7 p., 52 str. (b.l. 104). 2009-04-10 Jonavos rajono apylinkės teismas pareiškėjo atžvilgiu paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. I-15-813/2009 (b.l. 105-111). Pareiškėjas buvo pripažintas kaltu pagal BK 232 str. ir nuteistas terminuoto laivės atėmimo bausme 1 metams 3 mėnesiams. Bausmės pradžia skaičiuojama nuo 2008-07-11. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjai Kauno apskrities VPK Jonavos rajono PK pateikė pareikalavimą pareiškėją 2009-04-16 10 val. ir 12 val. pristatyti į teismo patalpas dėl civilinės bylos nagrinėjimo bei susipažinimo su baudžiamosios bylos dokumentais (b.l. 76, 77). Policijos pareigūnai nustatytu laiku įvykdė teismo pareikalavimus ir 16 val. 45 min. grąžino pareiškėją į sulaikymo vietą (b.l. 78). Pareiškėjas atsakovams pateikė skundus dėl, jo manymu, teisės normų ir, tuo pačiu, jo teisių pažeidimo (b.l. 54-55, 71, 84). To pasėkoje atsakovai atliko tarnybinius patikrinimus (b.l. 46-67, 83-96). Tarnybinių patikrinimų metu nebuvo konstatuoti jokie konvojaus pareigūnų padaryti pažeidimai, taip pat jų veiksmų neatitikimas Konvojavimo taisyklių ar kitų teisės aktų nuostatoms. Apie tai atsakovai oficialiai pareiškėją informavo ginčijamais raštais (b.l. 24-26). Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundus, taip pat nenustatė jokių policijos pareigūnų ir teismo veiksmų neatitikimo teisės aktų reikalavimams (b.l. 28-29). Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga policijos pareigūnų veiksmus pripažino teisėtais ir, tuo pačiu, atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą (b.l. 52-53).

18Pareiškėjo patikslintas skundas netenkintinas ir administracinė byla nutrauktina Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p. pagrindu.

19ABTĮ 101 str. 1 p. numato, kad teismas administracinę bylą nutraukia, jeigu ji nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. Teisėjų kolegija, nagrinėdama pateiktus pareiškėjo skundo argumentus bei reikalavimus, kuriuos patikslinti pareiškėjui teismo nutartimis buvo siūlyta ne vieną kartą, atsižvelgia į ABTĮ bendrąsias nuostatas, taip ir į LVAT formuojamą administracinių teismų praktiką dėl administraciniams teismams priskirtų bylų nagrinėjimo (ABTĮ 13 str., 20 str., Teismų įstatymo 33 str.). Be to, teismas taip pat vadovaujasi nuostata, kad Teismų įstatymo 33 str. 4 d. numato, jog teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2006-03-28 nutarime nurodė, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą ir pažymėjo, jog tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat - t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų.

20ABTĮ nustato specialias sąlygas, kada teismas imasi nagrinėti asmens skundą ir pradeda administracinę bylą dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių. Asmuo įgyja teisę kreiptis į teismą tik tada, kai skundu siekiama apginti jo teisę arba įstatymų saugomą interesą (ABTĮ 5 str. 3 d. 1 p.). Bylos duomenų analizė patvirtina aplinkybę, kad skundžiamais atsakovų raštais pareiškėjas buvo tik informuotas, jog, išnagrinėjus jo skundus bei atlikus tarnybinius patikrinimus, nebuvo nustatyta, kad Kauno apskrities VPK Jonavos rajono PK pareigūnai 2009-04-16 pažeidė Konvojavimų taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimus. Išnagrinėjęs prašomų panaikinti raštų turinį, teismas akcentuoja, jog šiais raštais tik buvo atsakyta į eilinius pareiškėjo skundus ir paminėti informacinio pobūdžio raštai pareiškėjui jokių teisinių pasekmių nesukėlė. Šiuos raštus teismas vertina tik kaip informacinio pobūdžio dokumentus (ABTĮ 57 str.). Teisinių pasekmių buvimas yra vertinamas nustatant, ar skundžiamo dokumento pagrindu pareiškėjas įgijo naują teisę ar pareigą, ar galėjo įgyti, ar skundžiamu administraciniu aktu buvo atsisakyta įgyvendinti pareiškėjo teisę. Jeigu tokių įpareigojimų nėra numatyta, arba tokie įpareigojimai nustatomi kitiems asmenims, nepriklausomai nuo to, kad pareiškėjas yra santykių dalyvis – dėl jo tariamai pažeistų interesų buvo atliktas tarnybinis tyrimas, jis nėra laikomas asmeniu, turinčiu teisę skųstis teismui (ABTĮ 57 str.). Skundą teismui gali paduoti tik asmuo, kuriam nustatomos konkrečios pareigos. Aplinkybė, ar galėjo būti paskirta tarnybinė nuobauda konvojavimą vykdžiusiems pareigūnams, ar nebuvo paskirta, pareiškėjo teisių ir pareigų turinio nekeičia. Tarnybinės nuobaudos paskyrimas liečia tik pačius pareigūnus, tačiau neturi jokių tiesioginių teisinių pasekmių kitiems asmenims (šiuo atveju pareiškėjui). Atkreiptinas dėmesys, kad pagal susiklosčiusią teismų praktiką administraciniams teismams pripažįstamos neteismingomis bylos, kuriose asmuo prašo tik konstatuoti teisių pažeidimo klausimą (ABTĮ 13 str., 20 str., LVAT 2007-03-13 nutartis administracinėje byloje Nr. A14-261/2007, LVAT nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-669/2009 ir kt.). LVAT ne kartą, formuodamas vienodą teismų praktiką, pabrėžė, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo iš esmės ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Įvertinus pateikto skundo turinį matyti, kad pareiškėjas pageidauja, jog teismas tik konstatuotų Konstitucijos 21 str., 25 str., BK 181 str., 313 str. 6 d. pažeidimus. Akcentuotina, kad toks teismo sprendimas pareiškėjui galėtų sukelti tik moralinį pasitenkinimą, o ne reikšti administracinio ginčo išsprendimą iš esmės. LVAT taip pat yra pažymėjęs, kad konstatavimas, jog administracinis aktas yra neteisėtas ir naikintinas, negali būti laikomas sprendimu dėl bylos esmės. Dėl to atsiranda pakankamas pagrindas išvadai, kad pareiškėjo reikalavimas panaikinti atsakovų raštus yra nenagrinėtinas teisme ir byla turi būti nutraukta (ABTĮ 57 str., 101 str. 1 p.).

21Antruoju patikslinto skundo reikalavimu pareiškėjas prašo įpareigoti atsakovus per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti jo konstitucinių teisių (kokių konkrečiai ir kokiu būdu, pareiškėjas skunde nedetalizavo) pažeidimus ir išduoti jam naujus sprendimus, kurių turinio taip pat nedetalizavo. Tarnybinių patikrinimų atlikimą reglamentuoja 2003-08-27 Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-308 patvirtinta Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarką. Ši Tvarka nenumato, kad tarnybinio patikrinimo išvados gali būti pateikiamos susipažinti pašaliniams asmenims, pateikusiems skundą, kurio pagrindu ir buvo pradėtas bei atliktas tarnybinis patikrinimas. Nesant tokios teisės normos, atsakovai neturi pareigos vykdyti tokius reikalavimus. Be to, pagrindinis Tvarkos tikslas - sudaryti sąlygas išsamiai ir nešališkai ištirti pareigūno tarnybinio nusižengimo aplinkybes, priežastis ir sąlygas, nustatyti kaltus pareigūnus bei siekti tarnybinės drausmės stiprinimo ir tarnybinių nusižengimų prevencijos. Tvarkos 20 p. numato, kad tarnybinis patikrinimas baigiamas surašant tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje išdėstomos nustatytos aplinkybės bei jas pagrindžiantys įrodymai, ir pateikiamas teisinis tikrinamo pareigūno veikos įvertinimas. Tvarkos 16 p. numatytos tikrinamų pareigūnų teisės, tarp jų ir teisė, baigus tarnybinį patikrinimą, susipažinti su tarnybinio tikrinimo išvada bei tarnybinio patikrinimo metu surinkta medžiaga, pavaldumo tvarka apskųsti tikrintojo veiksmus. Iš to seka, kad Tvarkoje išvardintas numatytas teises turi tik tikrinami pareigūnai (ABTĮ 57 str.). Bylos duomenys patvirtina, jog remiantis pareiškėjo skundais, buvo atliktas tarnybinis patikrinimas ir apie jo rezultatus pareiškėjas buvo atsakovų informuotas ginčijamais raštais, kurių turinys pareiškėjo netenkino, tačiau nedetalizavo nesutikimo argumentų. Teismas pabrėžia, jog pagal ABTĮ 23 str., 52 str. nuostatas teisė tinkamai suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjui. Skundo dalykas ir pagrindas apsprendžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę. Tačiau teisminis, tikrai ar tariamai pažeistos teisės gynybos būdas, yra sąlygotas atitinkamų procesinių prielaidų, numatytų ABTĮ 37 str., 101 str., 103 str., kurių buvimas atima arba apriboja asmens teisę naudotis teismine gynyba. Darydamas šią išvadą teismas ima domėn tai, kad antrasis pareiškėjo skundo reikalavimas nekonkretus, nesuprantamas ir negali būti tinkamai įvykdytas nei ABTĮ, nei CPK nustatyta tvarka. ABTĮ 15 str. nėra numatyta, kad administracinis teismas tiesiogiai sprendžia informacijos teikimo asmenims klausimus. Be to, tarnybinio patikrinimo išvada ir priedai buvo pateikti į nagrinėjamą administracinę bylą. Pareiškėjas įgyvendindamas procesines teises galėjo susipažinti su paminėtais dokumentais (ABTĮ 10 str.). Remiantis išdėstytu teismas konstatuoja, kad antrasis skundo reikalavimas taip pat nenagrinėtinas teisme ir byla šioje dalyje taip pat nutrauktina ABTĮ 101 str. 1 p. pagrindu. Iš skundo turinio galima daryti prielaidą, jog pareiškėjo netenkina tarnybinių patikrinimų rezultatai. Teismas atkreipia pareiškėjo dėmesį, kad tarnybinio patikrinimo išvados priskirtinos vidaus administravimo dokumentams (ABTĮ 2 str. 2 d.), kadangi šia veikla užtikrinamas viešojo administravimo subjektų savarankiškas funkcionavimas, jog jie galėtų atlikti viešąjį administravimą. ABTĮ 3 str. 1 d. numato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Todėl tokie reikalavimai iš esmės negali būti nagrinėjami aplamai (ABTĮ 10 str., 57 str.). Taigi, nei pareiškėjo skundžiami institucijų informaciniai atsakymai, kuriuose pareiškėjas informuojamas apie patikrinimų rezultatus, nei institucijų atlikti tarnybiniai patikrinimai nesukėlė ir negalėjo sukelti pareiškėjui jokių teisinių pasekmių - t. y. nėra ginčo dėl teisės (nėra valinio pobūdžio patvarkymų, kurie paliestų pareiškėjo interesus ar teises). Iš to seka, kad pareiškėjo reiškiami reikalavimai apskritai negali būti nagrinėjami teismuose, nes nėra susiję su jo teisių ar teisėtų interesų gynimu (ABTĮ 13 str., 20 str., LVAT 2010-04-16 nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-249/2010 ir kt.).

22Teismas, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.,

Nutarė

24Administracinę bylą Nr. Ik-853-554/2010 nutraukti kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

25Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Aušrai Briedienei,... 3. dalyvaujant atsakovo – Kauno apskrities VPK įgaliotai atstovei Dalei... 4. nedalyvaujant pareiškėjui – A. B. ,... 5. atsakovo – Policijos departamento prie LR VRM įgaliotam atstovui,... 6. atsakovo – Kauno apskrities VPK Jonavos rajono PK įgaliotam atstovui,... 7. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 9. Pareiškėjas patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį... 10. 1) panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono... 11. 2) panaikinti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2009-12-02... 12. 3) panaikinti Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos... 13. 4) įpareigoti Policijos departamentą prie LR vidaus reikalų ministerijos,... 14. Pareiškėjas patikslintame skunde (b.l. 6) nurodė, kad atsakovai prašomuose... 15. Atsakovai atsiliepimuose į pareiškėjo patikslintą skundą, taip pat... 16. Atsakovai atsiliepimuose į patikslintą skundą (b.l. 44-45, 69-70, 80-81)... 17. Teismui pateiktų įrodymų visuma patvirtina aplinkybes, kad 2009-03-30... 18. Pareiškėjo patikslintas skundas netenkintinas ir administracinė byla... 19. ABTĮ 101 str. 1 p. numato, kad teismas administracinę bylą nutraukia, jeigu... 20. ABTĮ nustato specialias sąlygas, kada teismas imasi nagrinėti asmens skundą... 21. Antruoju patikslinto skundo reikalavimu pareiškėjas prašo įpareigoti... 22. Teismas, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.,... 24. Administracinę bylą Nr. Ik-853-554/2010 nutraukti kaip nepriskirtiną... 25. Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos...