Byla 2-561/2014
Dėl piniginių lėšų priteisimo ir įpareigojimo sudaryti sutartį

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo LITGRID akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutarties, kuria patenkintas atsakovo akcinės bendrovės ,,Lifosa“ prašymas dėl bylos sustabdymo, civilinėje byloje Nr. 2-752-601/2014 pagal ieškovo LITGRID akcinės bendrovės ieškinį atsakovui akcinei bendrovei ,,Lifosa“ dėl piniginių lėšų priteisimo ir įpareigojimo sudaryti sutartį.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas LITGRID AB ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo AB ,,Lifosa“ 359 444,92 Lt už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, suteiktas 2013 m. sausio mėnesį, 3 072,68 Lt įstatyminių palūkanų, 6 procentų palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat prašė įpareigoti atsakovą pasirašyti su juo sutartį dėl lėšų surinkimo už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas.

5Atsakovas AB ,,Lifosa“ su ieškovas LITGRID AB pareikštais ieškiniais reikalavimais nesutiko, teigdamas, kad šis jo, kaip elektros energijos gamintojo, mokestis už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas ir nustatytas dydis yra neteisėtas ir nepagrįstas. Kartu, vadovaudamasis CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 ir 7 punktais, 164 straipsnio 4 punktu, prašė sustabdyti šią bylą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas/nutarimas:

  1. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2075-365/2013 pagal AB „LIFOSA“ skundą dėl Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. 03-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“ atitinkamų nuostatų panaikinimo;
  2. Konstitucinio Teismo nagrinėjamoje byloje pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymą (Nr. 18/2013) nustatyti ar Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 916 (toliau - VIAP teikimo tvarkos aprašas) 7.1 punktas toje dalyje, kurioje nustatyta, kad VIAP apima elektros energijos balansavimą, ir 7.8 ir 7.9 punktų nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo (galiojanti redakcija) 74 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2013-02-01) 20 straipsnio 1 daliai, o taip pat Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 7 daliai, Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui;
  3. Konstitucinio Teismo nagrinėjamoje byloje pagal Seimo narių prašymą (Nr. 36/2011) dėl Elektros energetikos įstatymo (redakcijos: Nr.: VIII-I881, Žin, 2000, Nr. 66-1984; Nr. DC-2307, Žin., 2004, Nr. 107-3964; Nr. XI-131, 2009-01-12, Žin., 2009, Nr. 10-353; Nr. XI-198, 2009-03-19, Žin., 2009, Nr. 38-1437; Nr. XI-345, 2009-07-15, Žin., 2009, Nr. 91-3912; Nr. XI-641, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 154-6962, galiojusios nuo 2010-01-01 iki 2012-02-07) normų, reguliuojančių su VIAP mokesčiu susijusius klausimus, atitikimo Konstitucijos konstituciniam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai;
  4. LVAT nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. 1-438-3/2012 pagal Seimo narių prašymą dėl poįstatyminių teisės aktų, nustatančių gamintojo VIAP mokestį, teisėtumo.

6Pagrįsdamas šį savo prašymą, atsakovas AB ,,Lifosa“ nurodė, kad ieškovas LITGRID AB prašomų iš jo priteisti lėšų dydį nustatė remdamasis Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2012-10-16 nutarimu Nr. O3-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“, dėl kurio kai kurių punktų panaikinimo atsakovas yra pateikęs skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (administracinė byla Nr. I-2075-365/2013). Teigė, jog dėl tarp šių bylų esančio tiesioginio ryšio administracinėje byloje priimtas sprendimas turės teisinę reikšmę nagrinėjamai bylai, todėl yra privalomas pagrindas stabdyti šios bylos nagrinėjimą (CPK 163 str. 3 p.).

7Nurodė, kad Konstitucinio Teisme priimtas nagrinėti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymas (prašymo Nr. 18/2013) taip pat reikšmingas teismo nagrinėjamai bylai, nes bus patikrinta ar atitinka Konstitucijos nuostatas tam tikrų paslaugų įtraukimas į VIAP sąrašą, kurioms VKEKK minėtu 2012-10-16 nutarimu Nr. 03-299 skirtos VIAP lėšas. Tokiu būdu taps aišku ar dalis paslaugų, kurios laikomos VIAP pagal poįstatyminis aktus, turėjo būti įtrauktos į VIAP sąrašą ir jiems turėjo būti skiriamas VIAP finansavimas, ir atitinkamai ar ieškovo reikalaujamas gamintojo VIAP mokesčio dydis yra teisėtas (CPK 163 str. 7 p.).

8Nurodė, kad Konstituciniame Teisme ir Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme nagrinėjami Seimo narių prašymai ištirti įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų nuostatų, tame tarpe nustatančių gamintojo VIAP mokestį, teisėtumą, todėl tai taip pat yra pagrindas sustabdyti šios bylos nagrinėjimą (CPK 164 str. 4 p.) (prašymas Nr. 36/2011), (administracinės bylos Nr. 1-438-3/2012).

9Ieškovas LITGRID AB su atsakovo AB ,,Lifosa“ prašymu nesutiko ir teigė, kad nėra nei CPK 163 straipsnio 7 punkte, nei 164 straipsnio 4 punkte nustatytų pagrindų nagrinėjamos bylos sustabdymui, teisės aktai, kuriais vadovaujamasi reikalaujant priteisti iš atsakovo privalomą mokėti VIAP mokestį, yra galiojantys, nepanaikinti, todėl byla turi būti sprendžiama iš esmės, o bylos sustabdymas užvilkintų jos nagrinėjimą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi atsakovo AB ,,Lifosa“ prašymą patenkino iš dalies ir sustabdė civilinę bylą iki:

  1. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2075-365/2013 pagal AB „LIFOSA“ skundą dėl Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. 03-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“ atitinkamų nuostatų panaikinimo bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas;
  2. Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymą (Nr. 18/2013) ir priims nutarimą, ar Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 916 7.1 punktas toje dalyje, kurioje nustatyta, kad VIAP apima elektros energijos balansavimą, ir 7.8 ir 7.9 punktų nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo (galiojanti redakcija) 74 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2013-02-01) 20 straipsnio 1 daliai, o taip pat Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 7 daliai, Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, ir priims galutinį nutarimą;
  3. Konstitucinis Teismas išnagrinės Seimo narių prašymą (Nr. 36/2011) ir priims nutarimą dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies (2009 m. gruodžio 22 d. red.) tiek, kiek joje nustatyta, kad viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą, tiekėjus ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, vadovaudamasi viešaisiais interesais elektros energetikos sektoriuje, šiame įstatyme nenustačius aiškių ir neprieštaringų kriterijų, apibrėžiančių viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, atitikimo konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai.

12Teismas nustatė, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Elektros energetikos įstatymas, LR Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašas (toliau - VIAP teikimo tvarkos aprašas), LR Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 patvirtinto Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašas (toliau - Lėšų administravimo aprašas) ir Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-10-16 nutarimas Nr. O3-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“. Būtent dėl šių teisės aktų aiškinimo bei jų taikymo tarp šalių yra kilęs nagrinėjamas ginčas, o klausimai dėl šių teisės aktų normų konstitucingumo ir jų atitikties įstatymams yra nagrinėjami minėtose bylose. Teismas sprendė, kad negalima išnagrinėti šios civilinės bylos, iki bus išnagrinėta kita administracine tvarka nagrinėjama byla (CPK 163 str. 3 d.).

13Konstatavo, jog faktiškai nurodytų ginčų (nagrinėjamos bylos ir administracinių bylų) esmę ir sudaro VIAP teikimo tvarkos aprašo nuostatos (7.1–7.9), apibrėžiančios, ką apima viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, kurių pagrindu yra surenkamos lėšos, o tai yra tiesioginis nagrinėjamos bylos dalykas. Sprendė, kad yra ir kitas privalomasis bylos sustabdymo pagrindas, numatytas CPK 163 straipsnio 7 punkte, kadangi Vilniaus apygardos administracinis teismas jau yra kreipęsis į Konstitucinį Teismą dėl nagrinėjamoje byloje aktualaus teisės akto nuostatų ištyrimo. Nurodė, kad kitas Konstituciniame Teisme priimtas Seimo narių prašymas – dėl Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies (2009 m. gruodžio 22 d. red.) atskirų nuostatų atitikimo konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, – taip pat yra susijęs su viešuosius interesus atitinkančių paslaugų, už kurias renkamos lėšos, nustatymo pagrįstumu ir teisėtumu, šias paslaugas nustatančių normų konstitucingumu. Todėl nurodė, kad tai gali būti fakultatyviu bylos sustabdymo pagrindu (CPK 164 str. 4 d.).

14Teismas atmetė atsakovo prašymą stabdyti bylos nagrinėjimą dėl Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pagal Seimo narių prašymą nagrinėjamos bylos Nr. I-438-3/2012, nurodęs, jog jis nėra pagrįstas.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Ieškovas LITGRID AB atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį. Nurodo, kad:

171. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog kitoje administracinėje byloje yra sprendžiamas ginčas dėl šioje byloje taikytinos teisės normos pagrįstumo ir teisėtumo ir priimtas sprendimas turės įtakos teismo sprendimui šioje byloje, todėl civilinė byla stabdytina CPK 163 straipsnio 3 dalies pagrindu iki kol bus išnagrinėta Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinė byla I-2075-365/2013. Net ir panaikinus nurodytoje byloje ginčijamą teisės aktą, atsakovo pareiga sumokėti už suteiktas paslaugas išliks kitų teisės aktų pagrindu. Be to, minėta administracinė byla yra sustabdyta iki bus išnagrinėta kita administracinė byla, todėl tai pažeidžia teisinio tikrumo ir aiškumo principą.

182. Teismas nepagrįstai sprendė, jog byla stabdytina CPK 163 straipsnio 7 dalies pagrindu iki bus išnagrinėta Konstitucinio Teismo byla dėl teisės akto atitikimo Konstitucijai pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą, nes bus sprendžiamas tik vieno teisės akto, kuris aktualus šioje byloje, konstitucingumo patikrinimas. Tai neužtikrins greito ir efektyvaus ginčo išsprendimo, be to, atsakovas neabejotinai skųs galimai jam nepalankų būsimą teismo sprendimą, o tai taip pat užvilkintų bylos nagrinėjimą.

193. Teismas be pagrindo nurodė, kad byla stabdytina CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindu, nes Konstituciniame Teisme yra gautas Seimo narių grupės prašymas ištirti, ar Elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalis neprieštarauja Konstitucijai. Ieškovas savo ieškininį reikalavimą grindė nauja įstatymo redakcija, įsigaliojusia po Seimo narių grupės prašymo Konstituciniam Teismui, kuris pateiktas dėl įstatymo nuostatų, galiojusių iki 2012-02-07 naujos redakcijos įstatymo įsigaliojimo. Be to, šios įstatymo nuostatos yra perkeltos iš Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. direktyvos 2009/72/EB, taigi ankstesnės redakcijos įstatymo nuostatos savaime nereiškia, kad ir naujos įstatymo redakcijos nuostatos prieštarauja Konstitucijai.

204. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra galimybės šioje civilinėje byloje spręsti kilusio ginčo, o bylos nagrinėjimas būtų neracionalus. Priešingai, atsakovas siekia vilkinti bylos nagrinėjimą, nes prašymą stabdyti bylą pateikė tuo pažeisdamas proceso

21Atsakovas AB ,,Lifosa“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

221. Teismas pagrįstai sustabdė šios bylos nagrinėjimą, nes tarp šios bylos ir administracinės bylos yra tiesioginis prejudicinis ryšys, joje nustatyti faktai ir priimtas sprendimas dėl teisės akto, kuriuo ieškovas grindžia savo ieškininius reikalavimus, atitikimo Konstituciją, turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą šioje byloje. Be to, abi bylos yra grindžiamos tapačiomis faktinėmis aplinkybėmis ir įrodymais. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad jo reikalavimai grindžiami ir kitais teisės aktais, nes nenurodo jokių kitų teisės aktų, išskyrus Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. 03-299 ir VIAP teikimo tvarkos aprašo, kurio konstitucingumas taip pat yra tikrinamas, nuostatas.

232. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog bylos sustabdymas pažeidžia teisinės valstybės principą, o atsakovas vilkina bylos nagrinėjimą. Toks principas būtų pažeidžiamas tada, kai teismai remtųsi teisės aktais, kurie prieštarauja aukštesnės galios teisės aktui – Konstitucijai. Atsakovas, laikydamasis įstatyme nustatytų sąlygų ir terminų, siekia apginti savo pažeistas teises, o tai negali būti vertinama kaip piktnaudžiavimas proceso teisėmis.

243. Apeliantas nepagrįstai skundžia teismo nutarties dalį, kuria byla sustabdyta CPK 163 straipsnio 7 punktu – dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, nes pagal CPK 165 straipsnį draudžiama skųsti teismo nutartį, kuria bylos nagrinėjimas sustabdytas dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, nesvarbu, ar kreipiasi bylą nagrinėjantis ar kitas teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-430/2012).

254. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neturėjo pagrindo sustabdyti bylą fakultatyviuoju pagrindu – dėl Seimo narių grupės kreipimosi į Konstitucinį Teismą, nes jie kreipėsi dėl ankstesnės Įstatymo redakcijos. Nauja įstatymo redakcija nenustatė naujo reguliavimo viešųjų interesų elektros energijos sektoriuje, nepasikeitė ir apmokėjimo už tokias paslaugas tvarka, todėl Konstitucinio Teismo išaiškinimas turės įtakos ir įstatymo naujos redakcijos nuostatoms.

265. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog bylą galima nagrinėti iš esmės, nes pagal CPK 3 straipsnio 3 dalį vien abejonės dėl teisės akto konstitucingumo yra pagrindas sustabdyti bylos nagrinėjimą.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Byloje spręstinas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria teismas sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 3, 7 dalių ir 164 straipsnio 4 punkto pagrindais.

29Kaip žinoma, civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Pagal bylos sustabdymo pagrindus skiriamos dvi civilinės bylos sustabdymo rūšys: privalomasis (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis (CPK 164 str.). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, teismas bylą sustabdyti privalo ex officio (lot. k. „pagal pareigas“), nepriklausomai nei nuo to, ar dalyvaujantys byloje asmenys išsakė nuomonę šiuo klausimu, nei nuo pareikštos nuomonės turinio, nes teismą tai padaryti įpareigoja įstatymas. Spręsdamas dėl būtinumo sustabdyti bylą, teismas visų pirma privalo įsitikinti, ar sudaranti pagrindą privalomam bylos sustabdymui aplinkybė tikrai egzistuoja, ar nėra duomenų apie tai, kad artimiausiu metu pagrindas bylą sustabdyti išnyks, nes bus pašalintos jį sudariusios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005 ir kt.).

30Pažymėtina ir tai, kad CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę bylą tokiu atveju, kai pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina (CPK 164 str. 4 d.), tačiau ši teismo diskrecijos teisė turi būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, kartu nepažeidžiant koncentracijos principo. Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas stabdyti bylą pagal CPK 164 straipsnio 4 dalį, turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, o toks sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009 ir kt.).

31Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, apeliantas ginčija teismo nutartį dėl bylos sustabdymo esant tiek privalomam, tiek fakultatyviam pagrindui (CPK 163 str. 3 p, 7 p., 164 str. 4 p.).

32Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 7 punkto pagrindu (kai teismas ar kiti teismai jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą)

33Kaip žinoma, pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Taigi teismo nutarčių, neatitinkančių bent vienos iš nurodytų sąlygų, negalima skųsti paduodant atskirąjį skundą. CPK 163 straipsnis nurodo privalomus bylos sustabdymo atvejus, vienas kurių – kai teismas kreipiasi arba kiti teismai jau kreipėsi į Konstitucinį Teismą CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais, tai yra, jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas arba kitas teisės aktas ar jo dalis, kurie turėtų būti taikomi konkrečioje byloje, gali prieštarauti Konstitucijai ar įstatymams. CPK 165 straipsnis nurodo, kad atskirasis skundas gali būti duodamas dėl teismo nutarties sustabdyti bylą, išskyrus nutartį sustabdyti bylą dėl kreipimosi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją, Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą.

34Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 165 straipsnyje numatytas atvejis, kai negalima skųsti teismo nutarties sustabdyti bylą – byla sustabdoma dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, apima bylos sustabdymo pagrindą, nurodytą CPK 163 straipsnio 7 punkte, tai yra, kai į Konstitucinį Teismą kreipiasi ne tik bylą nagrinėjantis teismas, bet taip pat kiti teismai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-430/2012; 2014 m. vasario 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-295/2014). Taigi tiek tada, kai teismas sustabdo bylą dėl to, kad jis kreipėsi į Konstitucinį Teismą, tiek tada, kai ji stabdoma dėl to, kad jau yra kreipęsi kiti teismai, byla sustabdoma tuo pačiu – CPK 163 straipsnio 7 punkte numatytu pagrindu, kuriuo numatyta išimtis dėl nutarties apskundimo atskiruoju skundu. Remiantis tuo, kas paminėta, atmestini apelianto argumentai, jog neskundžiama tik tokia teismo nutartis dėl bylos sustabdymo, kai į Konstitucinį Teismą kreipiasi pats tą bylą nagrinėjantis teismas (CPK 185 str.).

35Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas sustabdė nagrinėjamą bylą iki Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymą (Nr. 18/2013) ir priims nutarimą, ar Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-07-18 nutarimu Nr. 916, 7.1 punktas toje dalyje, kurioje nustatyta, kad VIAP apima elektros energijos balansavimą, ir 7.8 ir 7.9 punktų nuostatos neprieštarauja Elektros energetikos įstatymo (galiojanti redakcija) 74 straipsnio 1 ir 2 dalims bei Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2013-02-01) 20 straipsnio 1 daliai, o taip pat Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 7 daliai, Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo priėmė atskirąjį skundą dėl paminėtos teismo nutarties dalies, kuri neskundžiama, todėl šiai aplinkybei paaiškėjus apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas šioje dalyje nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

36Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 4 punkto ir CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindais

37Kaip minėta, apeliantas nesutinka su teismo nutartimi sustabdyti nagrinėjamą bylą iki bus priimtas ir įsiteisės sprendimas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-2075-365/2013 pagal AB „LIFOSA“ skundą dėl Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-10-16 nutarimo Nr. 03-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“ atitinkamų nuostatų panaikinimo ir teigia, kad tai tėra tik vienas iš teisės aktų, kuriais jis grindžia savo ieškininius reikalavimus.

38Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto teiginiais. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamoje civilinėje byloje konkretus ieškovo reikalavimo dydis apskaičiuotas remiantis būtent minėto nutarimo 3 punktu, kurio teisėtumas ir pagrįstumas yra ginčijamas minėtoje administracinėje byloje Nr. I-2075-365/2013. Šis nutarimas priimtas vadovaujantis VIAP teikimo tvarkos aprašu, dėl kurio atskirų nuostatų teisėtumo ir pagrįstumo taip pat vyksta ginčas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Pažymėtina, kad nagrinėjamos bylos ir administracinės bylos šalys yra tos pačios. Kaip teisingai atsiliepime nurodė atsakovas, akivaizdu, kad tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir minėtos administracinės bylos yra aiškus tiesioginis prejudicinis ryšys, todėl teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu (CPK 185 str.). Kaip teisingai atsiliepime nurodė atsakovas, apeliantas, teigdamas, kad atsakovo pareiga mokėti už suteiktas paslaugas išlieka ne tik ginčijamu, bet ir kitu pagrindu, nenurodo tokių konkrečių teisės aktų normų, nors, kaip žinoma, šalys privalo įrodyti nurodomas aplinkybes (CPK 178 str.). Šio bylos sustabdymo pagrindo pagrįstumo, teismo nuomone, konkrečiu atveju nepaneigia ir tai, kad administracinė byla Nr. I-2075-365/2013 yra taip pat sustabdyta iki bus išnagrinėta kita administracinė byla Nr. I-2267-426/2013, kurioje keliamas to paties teisės akto (Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. O3-299 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2013 metams nustatymo“) atskirų nuostatų teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, nes tokiu būdu yra užtikrinami proceso ekonomiškumo, operatyvumo ir koncentruotumo principų reikalavimai (CPK 3, 7 str., 185 str.).

39Apeliantas taip pat nesutinka su skundžiamos nutarties dalimi, kuria civilinė byla sustabdyta iki Konstitucinis Teismas išnagrinės Seimo narių prašymą ir priims nutarimą dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalies (2009 m. gruodžio 22 d. redakcija) atitikties konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai ir nurodo, jog tokio prašymo nagrinėjimas Konstituciniame Teisme negalėjo būti šios bylos stabdymo pagrindu, nes jis savo reikalavimą grindė naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymo nuostatomis, dėl kurių konstitucingumo ginčo nėra.

40Tačiau visų pirma pažymėtina, kad minėtas bylos sustabdymo pagrindas pirmosios instancijos teismo nurodytas kaip fakultatyvinis (CPK 164 str. 4 d.), o iš viešai skelbiamų duomenų apie Konstituciniame Teisme gautų prašymų eilę (www.lrkt.lt) matyti, kad šis prašymas turėtų būti išnagrinėtas kur kas anksčiau negu Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas administracinėje byloje byla Nr. I-2267-426/2013, nuo ko priklauso sprendimo byloje priėmimas ir atitinkamai šiuo metu sustabdytos administracinės bylos Nr. I-2075-365/2013 atnaujinimas. Antra, nors pagal naują Elektros energetikos įstatymo redakciją viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąvoka buvo papildyta nuoroda į įstatymo 74 straipsnį (2 str. 52 p.), tačiau minėtoje byloje pateikti Konstitucinio Teismo išaiškinimai dėl kriterijų, apibrėžiančių viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje ir viešuosius interesus atitinkančias paslaugas, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, gali būti reikšmingi ir sprendžiant nagrinėjamą ginčą, kur atsakovas prieštarauja ir dėl Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnyje numatytų kriterijų tinkamumo ir pakankamumo (CPK 185 str.).

41Remdamasis paminėtomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė šios civilinės bylos nagrinėjimą CPK 163 straipsnio 4 punkto ir CPK 164 straipsnio 4 punkto pagrindais, todėl ieškovo LITGRID AB atskirasis skundas atmetamas, o teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.). Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį išdėstyti argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui neturi, todėl teismas dėl jų nepasisako (CPK 185 str.). Kaip žinoma, pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

44Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo LITGRID akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl teismo nutarties dalies, kuria civilinė byla Nr. 2-752-601/2014 sustabdyta iki Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013-05-28 prašymą Nr. 18/2013 ir priims nutarimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas LITGRID AB ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo AB ,,Lifosa“... 5. Atsakovas AB ,,Lifosa“ su ieškovas LITGRID AB pareikštais ieškiniais... 6. Pagrįsdamas šį savo prašymą, atsakovas AB ,,Lifosa“ nurodė, kad... 7. Nurodė, kad Konstitucinio Teisme priimtas nagrinėti Vilniaus apygardos... 8. Nurodė, kad Konstituciniame Teisme ir Lietuvos vyriausiame administraciniame... 9. Ieškovas LITGRID AB su atsakovo AB ,,Lifosa“ prašymu nesutiko ir teigė,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Kauno apygardos teismas 2014 m. sausio 7 d. nutartimi atsakovo AB ,,Lifosa“... 12. Teismas nustatė, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Elektros... 13. Konstatavo, jog faktiškai nurodytų ginčų (nagrinėjamos bylos ir... 14. Teismas atmetė atsakovo prašymą stabdyti bylos nagrinėjimą dėl Lietuvos... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Ieškovas LITGRID AB atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 17. 1. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog kitoje administracinėje byloje yra... 18. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, jog byla stabdytina CPK 163 straipsnio 7... 19. 3. Teismas be pagrindo nurodė, kad byla stabdytina CPK 164 straipsnio 4 punkto... 20. 4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nėra galimybės šioje civilinėje... 21. Atsakovas AB ,,Lifosa“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo nutartį... 22. 1. Teismas pagrįstai sustabdė šios bylos nagrinėjimą, nes tarp šios bylos... 23. 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog bylos sustabdymas pažeidžia teisinės... 24. 3. Apeliantas nepagrįstai skundžia teismo nutarties dalį, kuria byla... 25. 4. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismas neturėjo pagrindo sustabdyti... 26. 5. Apeliantas nepagrįstai teigia, jog bylą galima nagrinėti iš esmės, nes... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Byloje spręstinas klausimas, ar yra pagrįsta ir teisėta nutartis, kuria... 29. Kaip žinoma, civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių... 30. Pažymėtina ir tai, kad CPK numato teismo teisę sustabdyti civilinę bylą... 31. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, apeliantas ginčija teismo nutartį dėl... 32. Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 7 punkto pagrindu (kai... 33. Kaip žinoma, pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo... 34. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 165 straipsnyje... 35. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, pirmosios instancijos teismas sustabdė... 36. Dėl civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 4 punkto ir CPK 164... 37. Kaip minėta, apeliantas nesutinka su teismo nutartimi sustabdyti nagrinėjamą... 38. Tačiau teismas neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto teiginiais. Kaip... 39. Apeliantas taip pat nesutinka su skundžiamos nutarties dalimi, kuria civilinė... 40. Tačiau visų pirma pažymėtina, kad minėtas bylos sustabdymo pagrindas... 41. Remdamasis paminėtomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, jog pirmosios... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 43. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.... 44. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo LITGRID akcinės...