Byla e2-3836-1069/2018
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

21.

3ieškovė UAB „Kapitalo valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo V. B. 582,57 Eur dydžio skolą, 1 155,24 Eur dydžio delspinigius, 58,26 Eur dydžio baudą, 20,30 Eur dydžio išlaidas už Gyventojų registro pažymą ir bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Nurodo, kad UAB Ūkio banko lizingas ir atsakovas pasirašė 2007-03-13 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 703586784, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo didelės vertės prekes (daiktus) – šaldytuvą ir skalbyklę. Atsakovas Sutarties 2.1 punktu įsipareigojo per sutartyje numatytą 24 mėnesių turto išpirkimo laikotarpį (t. y. iki 2009-03-13) pagal šalių suderintą (susitartą) mokėjimų grafiką ir sąlygas mokėti lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas sutarties sąlygas nevykdė. Atsakovas taip pat įsipareigojo sutarties 5.5 punktu informuoti lizingo bendrovę, jeigu pasikeičia jo adresas ar telefonas, banko rekvizitai, turto laikymo vieta, atsakovo finansinė būklė, turinti reikšmės sutarties vykdymui (dėl ko negali ar negalėtų vykdyti Sutarties) ir t. t. Taip pat, ginčo šalys susitarė dėl sutarties neįvykdymo pasekmių, t. y. susitarė, jog Atsakovui “pažeidus mokėjimų grafiką – vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, Nuomininkas įsipareigoja mokėti Lizingo įmonei 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną”, o sutarties 11.2 punkte buvo numatyta, jog „nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas šios Sutarties <...> 5.5 p. Nuomininkas sumoka Lizingo įmonei 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą“. Atsakovas nuo 2007-09-13 jokių įmokų nemokėjo (sumokėjo tik 6 įmokas iš 25) ir liko skolingas 582,57 Eur (2 011,51 Lt) dydžio sumą (pagrindinę skolą). Be to, pažeidė sutartinius įsipareigojimus, įtvirtintus sutarties 2.1 punkte, dėl ko Sutarties 11.1 p. pagrindu Atsakovui buvo skaičiuojami delspinigiai.

63.

7Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo įteikti remiantis CPK 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 20 dienų terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas iš dalies.

104.

11Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas V. B. ir UAB „Ūkio banko lizingas“ 2007-03-13 sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 703586784, kurios pagrindu atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekes (daiktus) – šaldytuvą ir skalbyklę. Atsakovas sutarties 2.1 punktu įsipareigojo per sutartyje numatytą 24 mėnesių turto išpirkimo laikotarpį (t. y. iki 2009-03-13) pagal šalių suderintą (susitartą) mokėjimų grafiką ir sąlygas mokėti Lizingo įmonei visas mokėjimo grafike numatytas įmokas, vykdyti kitas Sutarties sąlygas. Atsakovas savo įsipareigojimų pagal sutartį tinkamai nevykdė, sumokėjo tik 6 pačias pirmąsias išperkamosios nuomos mėnesines įmokas iš 25 įmokų ir liko skolingas 582,57 Eur sumą už įsigytas prekes.

125.

13Tarp UAB „Kapitalo valda“ ir UAB „Ūkio banko lizingas“ 2009-03-04 buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09/03/04-1, kurios pagrindu pradinis kreditorius perleido reikalavimo teisę į esamą atsakovo skolą pagal 2007-03-13 išperkamosios nuomos sutartį Nr. 703586784 (2009-03-04 perdavimo priėmimo aktas Nr. 581). Tokiu būdu ieškovė įgijo skolos reikalavimo teisę į atsakovą.

146.

15Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Bylos duomenimis apie reikalavimo perleidimą atsakovas buvo informuotas tinkamai pranešimu.

167.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas.

188.

19CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.574 straipsnyje numatyta, kad tuo atveju, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Duomenų byloje, kad atsakovas su ieškove atsiskaitė, nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis). Atsakovas taip pat nepateikė atsiliepimo ir savo prievolės ieškovei neginčija (CPK 12 straipsnis). Dėl nurodyto ieškovei iš atsakovo priteistina 582,57 Eur skola.

209.

21CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Išperkamosios nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 11.1 p. numatyta 0,2 proc. delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, o 11.2 p. bei 5.2 ir 5.5 p. numatyta, kad nevykdant pareigos, ieškovui pareikalaus, per 5 dienas pateikti dokumentus, susijusius su atsakovo finansine būkle ar turinčius reikšmės sutarties vykdymui, sudaryti sąlygas ieškovui patikrinti kaip eksploatuojamas turtas, informuoti apie pasikeitusius kontaktinius duomenis ir turto laikymo vietą, atsakovas sumoka 10 proc. neišpirktos turto vertės baudą.

2210.

23Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. CK 6.101 straipsnio 2 dalis nustato, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Ieškovė prašo priteisti delspinigius už 3966 dienų (nuo 2007-09-13 iki 2018-07-23) kas sudaro 1155,24 Eur. Sutarties 11.1 punkte yra numatyta, kad pažeidus mokėjimų grafiką vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas įsipareigoja mokėti lizingo įmonei 0,2 procento delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, tačiau ieškovė savo iniciatyva sumažino delspinigius iki 0,05 procento.

2411.

25Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomi priteisti delspinigiai nėra nepagrįstai dideli. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju delspinigių dydis, yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai. Sutarties 11.1 punkte numatyti delspinigiai, pagal šalių susitarimą mokami tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Teismų praktikoje pripažįstama, jog netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

2612.

27Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi.

2813.

29Šia įstatymo norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito gavėjo civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę įstatyme nustatyta ir iš anksto žinoma pinigų suma. Kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis taipogi negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną bei ne ilgiau nei už 180 dienų. Kadangi vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo nustatytu dydžiu (0,05 proc.) bei trukme (180 dienų) į šią atskirai neįrodinėtiną sumą turi būti įskaičiuojami ir visi vartojimo kredito davėjo patiriami nuostoliai. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 12, 178 straipsniai).

3014.

31Kartu teismas pažymi ir tai, jog nors šiuo atveju minėta Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostata ginčo Sutarties sudarymo metu negaliojo, tačiau teismų praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad joje nurodyta maksimali netesybų riba gali būti taikoma kaip orientacinė vertinant iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose vartojimo kredito sutartyse nustatytus netesybų dydžius (žr., pvz., Vilniaus apygardos teismo 2018-06-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-683-580/2018, 2018-06-07 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-683-580/2018; Kauno apygardos teismo 2018-04-19 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-729-273/2018; Šiaulių apygardos teismo 2018-06-18 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-483-368/2018, 2018-06-13 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-448-368/2018 ir kt.).

3215.

33Taigi, darytina išvada, kad ieškovės prašomas priteisti delspinigių laikotarpis yra nepagrįstai didelis, pažeidžia minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl šis laikotarpis mažintinas iki 180 dienų, kuris, teismo vertinimu, atitinka sąžiningumo bei protingumo kriterijus (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymas priteisti iš atsakovo delspinigius tenkintinas iš dalies ir ieškovei iš atsakovo priteistinos 52,43 Eur delspinigių (582,57 Eur x 0,05 proc. x 180 d.), o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina (CK 6.73 straipsnio 2 dalis).

3416.

35Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad teismo pritaikytas kitas nei ieškovės nurodytas teisinis pagrindas (priteisiant įstatymines netesybas, o ne sutartinius delspinigius kaip prašė ieškovė) nėra laikomas ieškinio ribų peržengimu (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014).).

3617.

37Ieškovė, remdamasi sutarties 11.2 punktu taip pat prašo priteisti iš atsakovo 10 procentų neišpirktos turto vertės baudą, kas sudaro 58,26 Eur sumą, nes ieškovei nepavyko susisiekti su atsakovu sutartyje nurodytu telefono numeriu, atsakovas nepranešė apie gyvenamosios vietos pasikeitimą, nepateikė duomenų apie finansinę būklę. Ieškovė byloje nėra pateikusi jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė pareikalavo pateikti dokumentus susijusius su atsakovo finansine būkle ar turinčius reikšmės sutarties vykdymui, sudaryti sąlygas ieškovui patikrinti kaip eksploatuojamas turtas, kaip tai numatyta sutarties 5.2 punkte, taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad pasikeitė atsakovo telefono numeris (5.5 punktas) (CPK 179 straipsnis, 185 straipsnis). Kartu teismas įvertina ir tai, kad iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad atsakovas gyvenamosios vietos nors ir nepakeitė, tačiau nereaguoja į gaunamus procesinius dokumentus. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimas priteisti 58,26 Eur baudą yra pagrįstas ir tenkintinas.

3818.

39CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą (693,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-07-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4019.

41Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal ieškovės ieškinį yra patenkinti 38,60 procentai reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteisiamos vadovaujantis šia proporcija. Ieškovės patirtas išlaidas sudaro 15 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis) ir 7,84 Eur išlaidos už Gyventojų registro pažymą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Kadangi pagal ieškovės ieškinį yra patenkinta 38,60 procentai reikalavimų, ieškovei iš atsakovo iš viso priteistinos 8,82 Eur bylinėjimosi išlaidos.

4220.

43Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

45ieškinį tenkinti iš dalies.

46Priteisti ieškovei uždaroji akcinė bendrovė „Kapitalo valda“ (juridinio asmens kodas 126308223) iš atsakovo V. B. (asmens kodas ( - ) 582,57 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt du eurus 57 ct) skolos, 52,43 Eur (penkiasdešimt du eurus 43 ct) delspinigių, 58,26 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus 26 ct) baudos, 5 (penkis) procentus dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (693,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-07-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 8,82 Eur (aštuonis eurus 82 ct) bylinėjimosi išlaidų.

47Kitą ieškinio dalį atmesti.

48Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

49Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos gali apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina... 2. 1.... 3. ieškovė UAB „Kapitalo valda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. 2.... 5. Nurodo, kad UAB Ūkio banko lizingas ir atsakovas pasirašė 2007-03-13... 6. 3.... 7. Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl... 8. Teismas... 9. ieškinys tenkinamas iš dalies.... 10. 4.... 11. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovas V. B. ir... 12. 5.... 13. Tarp UAB „Kapitalo valda“ ir UAB „Ūkio banko lizingas“ 2009-03-04 buvo... 14. 6.... 15. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 16. 7.... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1... 18. 8.... 19. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 20. 9.... 21. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 22. 10.... 23. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos (bauda, delspinigiai) – tai... 24. 11.... 25. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti delspinigių,... 26. 12.... 27. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje... 28. 13.... 29. Šia įstatymo norma siekiama sukurti teisinį aiškumą dėl vartojimo kredito... 30. 14.... 31. Kartu teismas pažymi ir tai, jog nors šiuo atveju minėta Vartojimo kredito... 32. 15.... 33. Taigi, darytina išvada, kad ieškovės prašomas priteisti delspinigių... 34. 16.... 35. Teismas atkreipia ieškovės dėmesį, kad teismo pritaikytas kitas nei... 36. 17.... 37. Ieškovė, remdamasi sutarties 11.2 punktu taip pat prašo priteisti iš... 38. 18.... 39. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 40. 19.... 41. Remiantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 42. 20.... 43. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 45. ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Priteisti ieškovei uždaroji akcinė bendrovė „Kapitalo valda“ (juridinio... 47. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 48. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 49. Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos gali apskųsti...