Byla A8.-1479-859/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij, sekretoriaujant Laimai Avižienytei, dalyvaujant L. M., valstybės įmonės „Registrų centras“ Vilniaus filialo (toliau – Institucija) atstovei Aurimai Račkytei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinių nusižengimų bylą, kurioje L. M., asmens kodas ( - ), traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 223 straipsnio 2 dalį.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Veika, kurią padarė administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo
 1. L. M., būdamas UAB „INT General“ vadovu (direktoriumi), turėdamas pareigą šios bendrovės 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti iki 2017-06-01, jo nepateikė iki 2018-05-09 00:00 val. Lvovo g. 25-101, Vilniuje, tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 58 straipsnio 3 dalį, 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą, 24 straipsnio 1 dalį, 37 straipsnio 12 dalies 7 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (2015-12-09 nutarimas Nr. 1292 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 38, 41, 120, 123 punktus.
 1. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimai
 1. L. M. prie administracinio nusižengimo protokolo pridėtame paaiškinime nurodė, kad UAB „INT General“ laiku nepateikė metinės atskaitomybės už 2016 metus. Taip įvyko todėl, kad 2015 metų pabaigoje įmonė, siekdama geriau tvarkyti apskaitą, keitė ją tvarkančias įmones. Deja, naujai pradėjusi dirbti UAB „DORIJO“ visiškai nesusitvarkė su darbais. Tiksliau – netvarkė, o kelis mėnesius melavo, maža to, pametė nemažai pirminių dokumentų. Į teismą dėl jų aplaidžios veiklos nesikreipė tik dėl galimų papildomų finansinių išlaidų. Iš jų apskaitos tvarkymą perėmė UAB „Invistal“. Deja, pirminių dokumentų atstatymas ir sutikrinimas šiai įmonei užtruko labai ilgai, nes jų gavimas – komplikuotas. To pasėkoje, atskaitomybė už 2016 metus nebuvo pateikta laiku, nes buvo bandoma ištaisyti 2015 metų atskaitomybės klaidas. Deja, apskaitą tvarkanti įmonė apie situaciją jo laiku neinformavo ir jis ją sužinojo tik 2018 metų pradžioje. Iš VĮ „Registrų centras“ negavo jokio priminimo ar įspėjimo, tik buvo iškviestas baudos skyrimui. Tai nemažina jo, kaip vadovo, atsakomybės, nors 2016 metais įmonė praktiškai sustabdė veiklą, liko tik minimalios apyvartos, todėl ateityje situacija stebės atidžiau. Šiuo metu atskaitomybė pateikta. Pripažįsta netyčia padarytą pažeidimą ir gailisi (b. l. 7).
 2. Teismo posėdyje L. M. parodė, kad administracinio nusižengimo protokolas suprantamas, buvo objektyvių priežasčių, 2016 metais UAB „INT General“ keitė tris buhalteres, dalis dokumentų buvo pamesta, laiku neatstatyta ir, kol atstatinėjo, procesas užtruko, buhalterės jo normaliai neinformavo, tai nenaikina jo, kaip vadovo, prasižengimo, nes turėjo kontroliuoti, supranta pažeidimą, dėl to gailisi, tikisi, kad tai nepasikartos. UAB „INT General“ 2016 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktas 2018-05-09.

5Teismas konstatuoja:

 1. Teismo nustatytos aplinkybės ir išvada dėl administracinių nusižengimų padarymo
 1. Teismo posėdyje Institucija palaikė administracinio nusižengimo protokole nurodytas aplinkybes.
 2. CK 2.66 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. ABĮ 58 straipsnio 3 dalies pagrindu bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pagal Nutarimo 120.2 punktą metinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, registro tvarkytojui pateikia (neatsižvelgiant į teisinį statusą) uždarosios akcinės bendrovės. Nutarimo 123 punkto pagrindu metinių finansinių ataskaitų rinkinys registro tvarkytojui turi būti pateiktas per 30 dienų nuo momento, kai patvirtinamas įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato kitaip. ABĮ 20 straipsnio 1 dalies 9 punkte (2009-07-17 įstatymas Nr. XI-354), o nuo 2018-01-01 – 10 punkte (aktuali įstatymo redakcija), numatyta, kad visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį. ABĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Pagal ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 6 punktą (2011-12-15 įstatymas Nr. XI-1798), o nuo 2017-07-13 – 7 punktą (2017-06-29 įstatymas Nr. XIII-556), bendrovės vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Nutarimo 38.2 punkto pagrindu duomenis, informaciją ir dokumentus apie registro objektus registro tvarkytojui teikia juridinio asmens valdymo organas arba kitas asmuo, kai taip nustatyta įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose. Nuostatų 41 punkte numatyta, kad dokumentų ir duomenų teikėjai teisės aktų ir Nuostatų nustatyta tvarka pateikia dokumentus ir duomenis registro tvarkytojui (41.1 punktas), atsako už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą ir jų pateikimą registro tvarkytojui laiku (41.2 punktas).
 3. ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta juridinių asmenų vadovų administracinė atsakomybė už juridinio asmens finansinių ataskaitų nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
 4. UAB „INT General“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais, t. y. trunka nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos (b. l. 4), todėl jos eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pasibaigus 2016 finansiniams metams turėjo įvykti ne vėliau kaip iki 2017-05-02, nes 2017-04-30 buvo sekmadienis, 2017-05-01– nedarbo diena (tarptautinė darbo diena). Atsižvelgiant į tai, UAB „INT General“ 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui turėjo būti pateiktas iki 2017-06-01. L. M. nuo 2012-03-01 yra UAB „INT General“ vadovu, todėl privalėjo tai padaryti, tačiau nepadarė iki 2018-05-09 (b. l. 4, 7).
 5. L. M. argumentai, susiję su buhalterinę apskaitą tvarkančių bendrovių darbo trūkumais, nepašalina pastarojo atsakomybės. Be to, pareiga teikti metines finansines ataskaitas yra imperatyviai privaloma, nepaisant to, ar juridiniai asmenys atskaitiniais metais gavo pelno, ar ne (žr., pvz., Kauno apygardos teismo 2017-12-01 nutartį administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AN2-653-478/2017; Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-28 nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AN2-64-557/2018), todėl L. M. argumentas, kad 2016 metais UAB „INT General“ praktiškai sustabdė veiklą, liko tik minimalios apyvartos, neturi reikšmės.
 6. Remiantis išdėstytu, teismas sprendžia, kad L. M., būdamas UAB „INT General“ vadovu (direktoriumi), turėdamas pareigą Juridinių asmenų registro tvarkytojui šios bendrovės 2016 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį pateikti iki 2017-06-01, jo nepateikė iki 2018-05-09 00:00 val. Lvovo g. 25-101, Vilniuje, tai suvokė ir norėjo taip veikti, todėl yra kaltas padaręs administracinį nusižengimą, numatytą ANK 223 straipsnio 2 dalyje.

6Administracinė atsakomybė

 1. L. M. padarė vieną baigtą administracinį nusižengimą, susijusį su finansų sistema, tiesiogine tyčia, jo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, L. M. įvykdė pareigą ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikė UAB „INT General“ 2016 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Atsižvelgiant į tai, jam skirtina ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė nuobauda – bauda, kurios dydis nustatytinas minimalus – 200 EUR.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 4 dalimi, 675 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

8L. M., asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir skirti jam administracinę nuobaudą – 200 EUR baudą.

9Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

10Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai